Examen julio 2004-05 (2005)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 1º curso
Asignatura Biología
Año del apunte 2005
Páginas 8
Fecha de subida 25/05/2014
Descargas 0

Vista previa del texto

EXAMEN DE BIOLOGIA I 1 CURS DE CIÈNCIES AMBIENTALS.
Curs 2004/2005. 2a convocatòria; 1 de juliol de 2005 ER NOM I COGNOMS: Una de les quatre respostes és la correcta Poseu el vostre nom i DNI al full de respostes. Al final heu de lliurar també aquest full de preguntes PART 1: BIOQUÍMICA 1 Una de les frases següents és INCORRECTA: a L'aparició de vida a la Terra ha implicat una selecció d'elements químics i de biomolècules.
b Les forces no covalents tenen gran importància en el manteniment de l'estructura tridimensional de les macromolècules.
c Les biomolècules primordials difereixen d'organisme a organisme.
d Els aminoàcids presents a les proteïnes i els glúcids presents, per exemple, a polisacàrids, pertànyen en cada cas a una única sèrie enantiomèrica.
2 L'entorn aquós en què es desenvolupa la vida a b c d 3.- és idoni per a la dissolució de molècules hidrofòbiques.
permet la ionització de tot tipus de biomolècules.
és el responsable de l'estructura covalent de les biomolècules modula les interaccions febles, que són vitals pel manteniment de les estructures moleculars.
Les proteïnes actuen com amortidors fisiològics perquè a tots els seus grups de cadena lateral tenen valors de pKa propers al pH fisiològic.
b malgrat ser amortidors poc efectius es troben en concentració elevada a cèl·lules i fluids fisiològics c no hi ha cap altra substància que pugui controlar el pH intracel·lular.
d es troben sempre en el seu punt isoelèctric 4.- Suposem una reacció: A+ B C+D, per a la que ΔG°'> 0 a La reacció pot avançar cap a la formació de (A + B) o de (C + D), depenent de les concentracions dels reaccionants.
b La seva constant d'equilibri té un valor negatiu.
c La reacció només podrà avançar cap a la dreta si s'acobla a una reacció exergònica.
d Aquesta reacció no pot tenir lloc en condiciones cel.lulars normals.
5 Una de les afirmacions següents és INCORRECTA: a una reacció exergònica en condicions estàndard pot tendir a la formació dels reactius inicials en condicions fisiològiques.
b la molècula d'ATP és la que poseeix un potencial de transferència de grups fosfat més elevat.
c la constant d'equilibri d'una reacció acoblada és igual al producte de les dues constants d'equilibri individuals.
d si ens trobéssim en condicions estàndard, la transferència d'electrons des de l'etanol al NAD+ seria endergònica (E0' del parell acetaldehid/etanol = -0,197 V; del parell NAD+/NADH = 0,32 V).
6 L'enllaç peptídic a b c d 7 permet la rotació lliure al seu voltant en ser un enllaç covalent simple té caràcter parcial de doble enllaç i la configuració més afavorida és la trans té configuració L (o S, segons la nomenclatura emprada) Cap resposta és correcta Una de les següents afirmacions sobre les proteïnes i els àcids nucleics és FALSA: a Són macromolècules que poden rebre la denominació d'"informatives", donat que adquireixen la seva identitat gràcies a una seqüència específica.
b Són dues classes de macromolècules que tenen exclusivamente funcions estructurals i de magatzem d'energia.
c De les dues, és només als àcids nucleics on hi ha una quantitat considerable de l'element fòsfor.
d Les proteïnes es formen a partir de blocs estructurals anomenats aminoàcids i els àcids nucleics a partir de nucleòtids.
8 Una de les següents és una característica compartida per glúcids i lípids: a b c d 9 són molécules hidrofòbiques.
es presenten sempre en forma de polímers.
generalment, no poseeixen una seqüència específica.
són codificats al DNA.
Si sabem que una cadena de DNA té la seqüència 5'-TTCAATGCTCTAGGCGGC-3', quina serà la seva cadena complementària? a b c d 5'-TTCAATGCTCTAGGCGGC-3' 5'-AAGTTACGAGATCCGCCG-3' 5'-GCCGCCTAGAGCATTGAA-3' 5'-GCCGCCUACAGCAUUGAA-3' 10 Els enzims actuen a les reaccions bioquímiques a b c d 11 incrementant la constant d'equilibri disminuïnt l'energia d'activació fent que la reacció s'allunyi de l'equilibri disminuïnt la constant d'equilibri El control de l'activitat enzimàtica al metabolisme a s'efectua fonalmentalment sobre enzims que catalitzen reaccions que es troben lluny de l'equilibri.
b pot ser de tipus alostèric, és a dir amb un efector que s'uneix al centre actiu de l'enzim.
c no implica mai la modificació covalent d'un enzim.
d és sempre de caràcter reversible.
12.- Si, de manera esquemàtica, parléssim d'una estratègia de la glicòlisi, podriem dir: a La ruta es pot subdividir en dues fases: una en la que s'hi inverteix energia metabòlica i una altra en la que es genera energia metabòlica.
b La ruta aprofita fins el màxim l'energia química continguda a la glucosa, amb el que és en aquesta fase ón es produeix tot l'ATP que es pot extreure en el metabolisme aeròbic.
c La ruta és reversible i s'utilitza també en la seva totalitat per a la síntesi de glucosa quan les condiciones cel.lulars així ho imposen.
d a i c són correctes.
13 Al cicle de l'àcid cítric a b c d 14.- hi conflueixen els productes del catabolisme de glúcids, lípids i proteïnes.
només hi entren els catabolits de la glucosa no es produeix CO2.
es consumeix NADH.
A la cadena de transport electrònic a cada transportador electrònic li cedeix electrons al que vé a continuació, i en cada una d'aquestes reaccions es produeix una molècula d'ATP b es produeix directament la oxidació del NADH per part de l'O2 c el transport electrònic cap a oxidants cada vegada més potents allibera energia que es conserva en forma de gradient electroquímic i és posteriorment emprat per a sintetitzar ATP d el flux d'electrons té lloc tot i que la reacció global és endergònica 15 La fotosíntesi a és un procés reductor i fixador del carboni atmosfèric b es subdivideix en dues fases: la fase lluminosa, on se sintetizen ATP i NADPH, i la fase fosca, on aquests compostos s'utilitzen per a la biosíntesi de glúcids c depen de l'absorció de la llum per part d'una sèrie de pigments, l'espectre d'absorció dels quals cobreix la pràctica totalitat de l'espectre de la llum visible.
d Totes les respostes són correctes PART 2: MICROBIOLOGIA 16. Els recomptes de cèl.lules totals a) es poden fer en plaques de medi sòlid b) es realitzen normalment mitjançant microscopia c ) les tècniques de filtració poden ser usades per aquest tipus de recompte d) les opcions a i c són certes 17. En relació als microorganismes xeròfils a) creixen en condicions de pressió hidrostàtica extrema b) creixen en condicions de baixa disponibilitad d’aigua (activitat hídrica) c) es troben adaptats a ambients àcids d) cap de les anteriors opcions és certa 18. Els virus a) són paràsits estrictes b) alternen un estat intracel.lular i un extracel.lular c) tenen formes allargassades o esfèriques d) qualsevol de les anteriors és certa 19. Quina de les següents estructures no es troba mai en una cèl.lula procariota? a) mitocondris b) flagels c) paret cel.lular d) clorosomes 20. La rigidesa i la forma de les cèl.lules del grup Bacteria es deuen a a) la membrana cel.lular b) l’envolta de peptidoglicà c) el lipopolisacàrid d) la capa d’àcid teicòic 21. L’endospora bacteriana es caracteritza per presentar a) àcid diaminopimèlic i calci en el córtex b) una envolta de peptidoglicà d’idèntica composició a la de la cèl.lula vegetativa c) àcid dipicolínic i calci en el nucli d) cap de les anteriors és certa 22. L’ancoratge entre la membrana externa i el peptidoglicà es realitza per a) lipopolisacàrid b) lípid A c) complex de lipoproteïna d) cap de les anteriors és certa 23. A quin d’aquests llocs podries trobar arquibacteris hal.lòfils a) llac de Banyoles b) Mar Mort c) diposìts d’aigua calenta d) volcans terrestres 24. Un microorganisme quimiolitoautotròfic a) usa compostos orgànics com a font de poder reductor b) utilitza compostos orgànics com a principal font de carboni c) no pot créixer amb CO2 com a única font de carboni d) utilitza energia química com a font d’energia 25. S’anomena tinció diferencial aquella que: a) diferència grups de bacteris b) diferencia bacteris de cèl.lules eucariotes c) diferencia bacteris del medi que els envolta d) diferencia espores de la cèl.lula vegetativa 26. Els viròids són: a) virus DNA o RNA molt petits b) agents infecciosos constituits per RNA c) agents infecciosos constituits per proteïna d) virus RNA amb envolcall lipídic 27. Els enzims peroxidasa, catalasa i superòxid dismutasa intervenen en el procés de: a) respiració aeròbica b) respiració anaeròbica c) detoxificació del superòxid d'hidrogen d) detoxificació de formes tòxiques de l'oxigen 28. El H2S pot ser oxidat per: a) fotosíntesi anoxigènica b) quimiolitotròfia c) respiració del H2S d) a i b són certes 29. Thiobacillus ferrooxidans: a) és un bacteri quimioorganotrof acidofílic b) és el bacteri responsable del drenatge àcid de les mines de carbó c) és un bacteri fototròfic anoxigènic d) a i b són certes 30. En la conjugació a) la soca donadora es considera mascle pel fet que conté la informació necesaria per promoure l’intercanvi b) la fertilitat asociada al plasmidi F ve condicionada a la presencia de l’operó Tra i l’origen de transferència c) sols s’han descrit fenòmens de conjugació cromosòmica, no plasmídica d) les opcions a i b són certes PART 3: GENÈTICA 31.
La corea de Huntington s’hereta com un gen autosòmic dominant amb penetrància completa. Un home jove d’uns 20 anys, fenotipicament normal, sap que el seu pare te la corea de Huntington. Quina és la probabilitat que ell tingui la infermetat quan sigui més gran? a) 0 b) ¼ c) ¾ d) ½ 32.
Bridges va encreuar mascles de Drosophila d’ulls vermells amb femelles d’ulls blancs. En la descendència la gran majoria dels mascles tenien ulls blancs i les femelles ulls vermells, pro alguns mascles tenien ulls vermells i algunes femelles ulls blancs (un de cada 2000). L’explicació és que: a) b) c) d) No hi ha disjunció cromosòmica a alguns mascles No hi ha disjunció cromosòmica a algunes femelles Hi ha hagut una mutació S’ha produït una recombinació 33.
Els colors del gos de caça Labrador (negre, marró i daurat) estan determinats per 2 loci que interactuen. Un determina si el gos és negre (BB i Bb) o marró (bb) i l’altre determina si hi ha acumulació de pigment (EE i Ee) o no (ee). La no acumulació de pigment dona el fenotip daurat. Quines seran les proporcions d’una F2 en el gos Labrador pels tres fenotips negre, marró i daurat? a) 12:3:1; b) 9:6:1; c) 9:7:0; d) 9:3:4 34.
A Drosophila els al.lels mutants de tres loci lligats determinen el color vermell (v) dels ulls, l’absència de vena transversal de l’ala (cv) i les ales dentades (ct). L’encreuament (v+v+; cvcv; ctct) per (vv; cv+cv+; ct+ct+) dona individus triple heterocigots normals (v+v; cv+cv; ct+ct). Femelles d’aquest genotip s’encreuen amb mascles triples homocigots mutants (vv; cvcv; ctct). La descendència d’aquest encreuament prova dona les següents freqüències genotípiques dels gàmetes femenins: v v+ v v+ v v+ v v+ cv+ cv cv cv+ cv cv+ cv+ cv ct+ ct ct+ ct ct ct+ ct ct+ 580 592 45 40 89 94 3 5 Total 1448 Aquestes dades indiquen que el coeficient d’interferència (I) entre aquests loci es: a) 33 %; b) 13 %; c) 25 %; d) 0 % 35 Es fa un encreuament entre plantes AaBb i aabb i s’obtenen les següentes proporcions de plantes a la descendencia: 106 AaBb; 48Aabb; 52 aaBb; 94 aabb. Aquests resultats s’expliquen per: a) b) c) d) 36.
una herencia lligada al sexe amb un 30% de entrecreuament meiótic un lligament amb un 50% de entrecreuament meiòtic un lligament d’aproximadament 33 unitats de mapa entre els dos loci una independencia entre els dos loci Quan diem que la clau genètica és degenerada, volem indicar que: a) b) c) d) 37.
La traducció de la clau genètica és ambigua Cada codó codifica més d’un aminoàcid Cada aminoàcid pot estar codificat per més d’un codó La clau genètica no és exactament igual en els mitocondris i en els organismes eucariotes De les quatre frases següents només una és falsa. Indiqui quina és: a) En eucariotes hi ha tres polimerases d’ARN que sintetitzen les tres classes de molècules d’ARN b) En eucariotes els gens estan fragmentats c) En eucariotes hi ha un sol origen de replicació d) En procariotes l'ARN missatger es tradueix durant la transcripció 37.
En el planeta Vesubió de la galàxia Kronos descoberta el 2999 s’hi troba vida. En aquest planeta, pro, la replicació de l’ADN és conservativa. Si fessis l’experiment de Meselson i Stahl amb un bacteri de Vesubió, com seria el patró de bandes a la segona generació d’incubació de cèl.lules pesades (N15) en medi lleuger (N14)? a) b) c) d) 39 Dues bandes, N14 i N15 Una sola banda N14 Una sola banda N15 Dues bandes, N14 i híbrida (de mobilitat intermitja entre N14 i N15) La replicació discontinua d’una de les dues cadenes de l’ADN es deu a: a) b) c) d) La lectura del codi genètic en trinucleotids La presencia de diversos orígens de replicació La replicació obligada en el sentit 5’-3’ Les tensions que es generen al obrir-se la doble cadena 40.
L’albinisme es produeix degut a un allel autosòmic recessiu. Suposem que hi ha 100 albins (aa) en una població d’un millió de persones. Quants individus espera que siguin homocigots normals (AA) en condicions d’equilibri Hardy-Weinberg? a) 19.800 b) 100 c) 980.100 d) 999.900 41. Una mutació provoca la inserció d'un nucleòtid a la dreta de la posició n d’una cadena d’ADN i una deleció del nucleòtid de la posició n+5. Si n és el primer nucleòtid d’un codó, quants aminoàcids s´hauràn alterat en el polipèptid codificat per aquesta cadena d’ADN? a)1; b) 2; c) 3; d) molts 42. En una població en equilibri Hardy-Weinberg de 100 individus 49 son del genotip NN del sistema de grups sanguinis determinat per un locus amb els dos al.lels M y N. Quants individus esperem que siguin heterocigots MN? a) 9; b) 21; c) 42; d) 64.
43. La polimerasa III del ADN afegeix nucleòtids a) b) c) d) A l’extrem 3’ de la cadena naixent a l’extrem 5’ de la cadena naixent a ambdós extrems de la cadena naixent a llocs interns de la cadena naixent 44. Quin és el triplet iniciador i quin aminoàcid es codificat per aquest triplet? a) b) c) d) UAA, cap aminoàcid UGA, arginina AUG, arginina AUG, metionina 45. El retinoblastoma es degut a un gen recessiu (r) i pot apareixer en un individu, la familia del qual no presenta casos previs, perque es produeix: a) una mutació sensible a la temperatura b) una única mutació (R→r) c) dos mutacions succesives d) una translocació cromosònica ...