3. Activitats complexació (2 de 2) (2016)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 1º curso
Asignatura Química Analítica
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 02/05/2016 (Actualizado: 03/09/2016)
Descargas 175
Subido por

Vista previa del texto

Breca Complexació 30. Calculeu la concentració de Ag+ en una dissolució que s’obté en dissoldre 0,01 mol de nitrat de plata i 0,1 mols d’amoníac en 1 litre d’aigua.
R: [Ag+] = 8,91·10-8 31. Calculeu la concentració de Hg2+ en una dissolució que conté 0,01 mols/l de Hg(II) i 1 mol/l de KI R: [Hg2+]=10-31,7 32. Es dissolen 0,01 mols de nitrat de calci i 0,01 mols d’EDTA en aigua, s’ajusta el pH a 8,0 i es dilueix fins a un volum d’un L.
a) Calculeu la concentració de Ca2+ lliure.
b) Creieu que, en aquestes condicions, es pot emprar aquesta reacció per a l’anàlisi quantitativa? Dades: Log KCa-EDTA = 10,7; log EDTA(H+) = 2,3 R: a) 10-5,2M; b) Sí (99,9%) 33. Una dissolució 0,1 M de Cd2+ i 0,1 M de Mg2+ es valora, a pH = 4, amb EDTA. Una altra alíquota es valora, en un medi que conté 1 mol/l de cianur a pH =10, amb EDTA. Indiqueu què es valora en cada cas Dades: a pH=4,0 log Y(H+)=8,6; a pH=10,0 log Y(H+)=0,5; log Cd2+(CN-)=18,7 R: a) A pH=4 es valora el Cd2+ i a pH=10, en presència de CN-, es valora el Mg2+ 34. Una mostra conté carbonat de calci, òxid de zinc i matèria inert. Es pesen 2,5000 g, es dissolen àcid sulfúric diluït, es neutralitza amb amoníac, s'hi afegeix una dissolució amortidora d'amoníac-clorur d'amoni i s'enrasa a 250,0 ml. Una alíquota de 25,0 ml d'aquesta dissolució consumeix 21,50 ml d'EDTA 0,0500 M quan s'empra NET com a indicador. A una altra alíquota de 25,0 ml s'hi afegeix cianur de potassi i en aquest cas només es consumeixen 16,20 ml d'EDTA. Calculeu el tant per cent de zinc i de calci a la mostra.
R: 12,96 % Ca; 6,93 % Zn 35. Una mostra d’orina de 24 h es dilueix a 2,00 L. S’agafa una alíquota de 100,0 mL, es tampona la dissolució a pH 10 i es valora amb 24,25 mL d’EDTA 0,0105 M. S’agafa una segona alíquota de 100,0 mL es precipita el calci amb oxalat i la dissolució filtrada es valora amb 6,07 mL de la dissolució d’EDTA. Calculeu la quantitat en mg de magnesi i de calci excretat per dia.
R: 153 mg Ca i 31 mg Mg 36. Per determinar la puresa d’un sulfat d’alumini, es pesen 0,3734 g de mostra i es precipita el sulfat en forma de sulfat de bari. El precipitat es filtra, es renta i es dissol en 50,0 ml d'EDTA 0,0212 mol l -1. L'excés d'EDTA consumeix 11,74 ml d'una dissolució de Mg(II). 25,0 ml d'EDTA consumeixen 20,65 ml de la dissolució de Mg(II). Calculeu el % de sulfat d’alumini a la mostra.
R: 23,10 % 37. Es determina la duresa d’una aigua de beguda per valoració amb EDTA. Una mostra de 50,0 ml, a pH=10, consumeix 7,35 ml de la dissolució valorant se s’empra negre d'Eriocrom T (NET) com a indicador. Una segona alíquota de 100,0 ml s'alcalinitza amb NaOH i es valora, amb murexida com a indicador, amb el mateix EDTA i se’n gasten 8,15 ml. La concentració de la dissolució d’EDTA s’ha determinat per valoració directa amb Zn(II) a pH 10 i amb NET com a indicador: 0,1284 g de Zn es dissolen amb àcid, es dilueix fins a 100,0 ml en un matràs aforat, i una alíquota de 5,0 ml consumeix 9,20 ml de dissolució valorant.
a) Calculeu la duresa total de l'aigua, expressada en mg l-1 de carbonat de calci.
b) Calculeu la concentració de calci i magnesi, expressada en mg l-1.
R: Duresa total: 157,3 mg l-1 CaCO3 ; Ca2+: 34,9 mg l-1 ; Mg2+: 17,0 mg l-1 Breca Taula 2. Constants de formació d’alguns complexos metàl·lics amb EDTA.
Complexos metàl·lics Log K Al3+- EDTA 16,1 Ba2+- EDTA 7,8 Ca 2+- EDTA 10,7 Cd2+- EDTA 16,5 Cu2+- EDTA 18,8 Fe3+- EDTA 25,1 Mg2+- EDTA 9,1 Ni2+- EDTA 18,6 Zn2+- EDTA 16,5 Taula 3. Constants globals de formació d’alguns complexos metàl·lics Complexos metàl·lics Log β1 Ag+- NH3 Al3+-F2+ - Cd -CN 2+ Cu - EDA Log β4 Log β5 Log β6 19,4 19,7 6,1 11,2 15,0 17,7 5,5 10,6 15,3 18,9 10,6 19,7 24,0 28,6 30,3 4,1 7,6 10,5 12,6 - 5,5 9,7 12,7 14,9 - 12,8 23,7 27,5 29,8 3+ Fe -F 2+ Log β3 7,24 Cu2+-CNCu2+-NH3 Log β2 Hg -I Ni2+-CNNi2+-NH3 2+ 31,3 2,6 4,7 6,4 - Zn -CN 2+ Zn -NH3 7,4 16,7 2,2 4,5 6,9 8,9 15,4 Breca Breca ...

Tags: