TEMA 4 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Biología - 2º curso
Asignatura Biologia fonamental
Profesor H.
Año del apunte 2016
Páginas 13
Fecha de subida 16/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

TEMA%4.%MEMBRANES%BIOLÒGIQUES.% ! INTRODUCCIÓ% Totes! les! cèl*lules! tenen! membrana! plasmàtica,! que! separa! el! medi! extern! de! l’intern! tot! permetent! l’intercanvi! de! matèria! i! energia.! És! a! dir,! és! el! límit! de! la! cèl*lula,! una! barrera! selectiva.! La! cèl.! així! podrà! tenir! una! composició! química! ordenada! i! diferent! a! la! del! medi! extern.! ! També! existeixen! membranes! internes! (intracel*lulars)! que! separen! els! diferents! orgànuls! (permeten!especialització!d’aquests).! ! Així!doncs:!membranes(biològiques!delimiten!el!que!rodegen,!ho!controlen,!són!dinàmiques!i! essencials! per! a! la! funcionalitat! de! la! cèl*lula.! Totes! tenen! aquestes! funcions! bàsiques,! però! altres,!gràcies!a!les!proteïnes,!en!tenen!de!més!específiques.!! ! ! MEMBRANA%PLASMÀTICA% FUNCIONS:% La!membrana!plasmàtica!o!plasmalemma!es!defineix!com!el!límit!que!separa!el!medi!intern!i! extern.!És!una!membrana!selectiva!al!pas!de!molècules!i,!per!tant,!és!qui!determina!quina!serà! la!composició!del!citoplasma!(defineix!la!identitat!de!la!cèl*lula).!No!és!només!una!barrera!física! sinó!que!és!una!estructura!altament!diferenciada.! ! *Delimita!la!cèl*lula,!li!dona!forma!i!flexibilitat! ! *Actua!com!a!barrera!selectiva:!facilita!l'entrada!de!nutrients!ions,!etc.!i!la!sortida!dels!productes! residuals! del! metabolisme! cel*lular! (reaccions! metabòliques).! També! evita! l'entrada! de! substàncies!estranyes!o!tòxiques!per!la!cèl*lula!(gràcies!a!la!seva!permeabilitat!selectiva).!! ! *Dona!suport!a!les!activitats!enzimàtiques!específiques!que!estan!lligades!a!dins!la!membrana.! ! *Estableix!unions!amb!altres!cèl*lules!i!amb!la!matriu!extracel*lular!(permet!interaccions).! ! *Actua! com! a! receptora! de! senyals! externs! (bàsicament! hormones)! específics! i! elabora! respostes.!! ! ( ( ( ( ( ( ESTRUCTURA(I(COMPOSICIÓ(QUÍMICA( Capa!lipoproteica!d'uns!10nm!de!gruix!formada!per!lípids!(40S55%),!proteïnes!(45S55%)!i!glúcids! (MPce,!2S10%,!tot!i!ser!minoritaris!són!molt!importants).! ! És!una!bicapa(lipídica((5nm)(+(proteïnes(+(glúcids.!Segueix!el!''model'de'mosaic'fluid''!(Singer!i! Nicholson,!1972),!com!una!estructura!dinàmica!en!la!qual!els!seus!components!poden!fluir!en! menor!o!major!mesura!pel!pla!de!membrana.!! Hi!ha!moltes!diferències!entre!la!composició!química!de!la!membrana!plasmàtica!de!cèl*lules!de! diferents!organismes!o!entre!cèl*lules!d'un!mateix!organisme.!(per!exemple!una!neurona!d'una! cèl.!epitelial)!i,!fins!i!tot,!entre!la!composició!química!de!la!membrana!dels!diferents!orgànuls! d'una!mateixa!cèl*lula.!! ! Gruix!de!la!MPce=!10nm!//!Gruix!membrana!dels!orgànuls!=!7nm! ! Lípids(de(membrana:!els!principals!components!lipídics!són!els(fosfolípids!(MPce,!45S50%),!el( colesterol!(MPceA,!45S50%)!i!els(glicolípids!(MPce<!5%).! ! Es'troba'en'la'part'exterior'de'la'bicapa' Característiques!dels!FOSFOLÍPIDS! ! Naturalesa( amfipàtica/amfílica:! determina! que! la! membrana! s'estructuri! com! a! bicapa! lipídica.! Els! lípids! de! membrana! estan! constituïts! per! un! cap! hidrofílic! o! polar! +! 2! culs! (cadenes! hidrocarbonades!d'àcids!grassos,!una!saturada!i!una!insaturada!amb! un!o!més!enllaços!dobles)!hidròfobes!o!apolars!(insolubles).!! ! Part'interior' ! Capacitat( de( difusió:! fluïdesa! i! dinamisme! de! la! membrana! determinat!perquè!la!majoria!de!fosfolípids!es!mouen!dins!la!bicapa! lipídica!(no!es!queden!quiets)!.!Tipus!de!moviments:!! ! S!Difusió!lateral:!intercanvi!de!posició!amb!un!altre!fosfolípid! de!la!mateixa!monocapa.!! S!Rotació:!fosfolípid!gira!sobre!si!mateix.! S!Flexió:!on!hi!ha!dobles!enllaços,!es!pot!produir!una!curvatura! (part!central!bicapa!lipídica).! *Proteïnes'de'membrana'també'fan'moviments'de'difusió'lateral'i'rotació.' Tots!aquests!moviments!no!requereixen!energia!i!es!poden!realitzar!freqüentment.!També!n'hi! ha!d'altres!,!encara!que!no!siguin!tan!freqüents,!no!són!espontanis!i!necessiten!de!la!presència! d'enzims!específics!i!energia!SS>!moviments!d'intercanvi:!intercanvi!de!posició!amb!un!fosfolípid! d'una!altre!monocapa,!hi!ha!un!salt/desplaçament!lateral.!! ! ! ! ! Tots!aquests!moviments!donen!fluïdesa!a!la!membrana,!que!és!de!gran!importància.!Aquesta! fluïdesa!és!determinada!per:!! ! S!Si!els!fosfolípids!!!!!llargs!!!!!fluïdesa,!!!!!flexionats!(insaturats)!!!!!fluïdesa.! S!La!presència!de!colesterol!en!la!membrana:!disminueix!mobilitat.! S!La!temperatura!ambiental!de!la!cèl*lula,!com!més!alta!més!fluïdesa.! ( ! EL%COLESTEROL% És!un!lípid!amb!una!estructura!diferent!a!la!dels! fosfolípids.!És!un!esteroide!format!per!la!unió! de!quatre!anells!hidrocarbonats!amb!una!cua! hidrocarbonada!a!un!extrem!!i!a!l'altre!un!grup! hidroxil.! És! rígid! i! pot! immobilitzar! els! fosfolípids!veïns!SS>!modula!les!propietats!de!la! bicapa!i!l'estabilitza.!! ! ! Els!lípids(de(membrana!presenten!una!distribució!asimètrica!a!les!dues!monocapes!de!la!BL!de! la!membrana!(predominen!un!tipus!o!un!altre!en!cada!monocapa).!Això!ve!determinat!per:!! ! •! Capacitat!de!moviment!dels!fosfolípids!en!la!bicapa!! •! Distribució!desigual!d'esteroides!i!fosfolípids!en!les!dues!monocapes!(per!exemple:!els! glicolípids!només!es!troben!en!la!monocapa!externa).!! •! Diferències!en!la!naturalesa!química!dels!fosfolípids!de!les!dues!capes!SS>!la!monocapa! interna!és!més!fluïda!(hi!predominen!cues!hidrofòbiques!amb!més!dobles!enllaços.!! Els!fosfolípids!que!tenen!una!càrrega!neta!negativa!predominen!a!la!monocapa!interna! i! els! de! càrrega! neutre! neta! a! l'externa! SS>! es! presenta! un! potencial! elèctric! de! membrana.! ! Proteïnes( de( membrana:! proteïnes! globulars! de! pes! molecular! elevat.! Són! amfipàtiques! (regió!hidròfoba!=!gruix!central,!regió!hidrofílica!=!extrems!),!1!proteïna≈50!lípids.!Les!funcions! que!realitzen!són:!! S!Enzimàtica:!actuen!com!enzims!lligats!a!la!membrana!(catàlisi!de!les!reaccions!químiques)! S!Receptora:!captació!de!senyals!externs!específics!i!elaboració!de!respostes.! S!Unió!cel*lular:!quan!2!proteïnes!de!membrana!de!cèl*lules!veïnes!interaccionen!específicament! i!s'uneixen.! S!Transportadora:!faciliten!l'entrada!i!sortida!de!substàncies!especials!de!forma!selectiva.!! ! ! *Proteïnes' antigèniques:' glucoproteïnes' específiques' de' cada' individu.' Intervenen' en' diversos' processos' de' reconeixement'celBlular:'els'grups'sanguinis'i'antígens'd'histocompatibilitat'(HLA),'responsables'dels'problemes'en' transfusions'de'sang,'rebuig'd'òrgans','de'l'aturada'de'la'divisió'celBlular'per'inhibició'per'contacte,'etc.'' ! ! ! ESTRUCTURA%I%COMPOSICIÓ%QÚIMICA%DE%LES%PROTEÏNES%DE%MEMBRANA%:% disposició%a%la%bicapa%lipídica.%2%tipus:% ! S! Proteïnes)integrals)(70%):!poden!estar!totalment!immerses!en!la!bicapa!lipídica!i!parlem! de!les!proteïnes!TRANSMEMBRANA!(2!extrems!amb!contacte!amb!el!medi!aquós).!Les! que! es! troben! parcialment! immerses! en! la! bicapa! lipídica! estan! en! un! extrem! en! contacte!amb!el!medi!aquós.!! S! Proteïnes) perifèriques) (30%):! poden! interaccionar! amb! altres! molècules! de! la! bicapa! lipídica.!Poden!estar!unides!a!proteïnes!integrals!(tant!per!la!part!interna!com!externa)! a!través!d'enllaços!dèbils!o!unides!a!àcids!grassos!(lípids)!a!través!d'enllaços!covalents.!! Majoritàriament,!es!troben!al!medi!intern!i!realitzen!dues!funcions:!enzimàtica!i!com!a! superfície!d'ancoratge!per!elements!del!citosol.!! ! ! Aquesta!diferència!de!disposició!de!les!proteïnes!de!membrana!fa!que!hi!hagi!una!distribució! asimètrica!a!les!dues!monocapes!de!la!membrana.! Poden! fer! diferents! moviments! (difusió! lateral! i! rotació)! que! ajuden! amb! la! fluïdesa! de! la! membrana.!! ! ! ( ( ! Glúcids(de(la(membrana(plasmàtica(=(oligosacàrids!(sucres!de!cadena!curta)!units!a!lípids! o!proteïnes!de!membrana!(a!través!d'enllaços!covalents).!Distribució!asimètrica:!només!estan! presents!a!la!monocapa!externa!de!la!BL!de!la!mb.! ! *Glucolípids!(5%!glúcids!de!la!M.P).! *Glucoproteïnes!(majoria!de!les!proteïnes!de!M.P!estan!unides!a!glúcids)!.! ! El!conjunt!d'oligosacàrids!de!la!M.P!s'anomena!GLICOCÀLIX((només!a!les!CA)!=!coberta!cel*lular! que!fa!de!barrera!selectiva!al!pas!de!molècules!grans!(filtració!per!mida).!La!seva!funció!principal! és!protegir!la!superfície!cel*lular!i!fer!senyals!de!reconeixement!cel*lular!ja!sigui!de!components! de!la!matriu!extracel*lular!com!d'altres!cèl*lules!(receptor!de!membrana).! En! algunes! cèl*lules! té! un! gruix! important! (ex:! limfòcits).! En! les! cèl*lules! vegetals! no! és! tan! gruixuda!com!en!les!cèl*lules!animals!degut!a!la!presència!de!la!paret!cel*lular.! ! ! ! DIFERÈNCIES%ENTRE%LA%MP%EUCARIOTA%I%PROCARIOTA.% ( Els(procariotes(tenen!la!MP!més!internament,!i!una!paret!cel*lular!que!està!en!contacte!amb! l’exterior.!(excepció:!els!bacteris!micoplasmes!i''!del!grup!arquea!els'termoplasmes!que!no!tenen! paret! cel*lular).! La! seva! MP! (sobretot! en! els! bacteris)! és! molt! semblant! a! la! dels! eucariotes:! bicapa!lipídica!amb!proteïnes!i!funcions!semblants.! ! ' ! Diferències:(( ! S! S! Gruix:!en!procariotes!és!de!6S8nm,!en! canvi!en!eucariotes!és!de!10nm.! ! Lípids) de) reforç:! són! esterols! per! els! eucariotes! (colesterol! en! animals,! fitoesterols! en! vegetals)! però! hopanoïdes! per! els! bacteris! i! per! els! arquea! no! n’hi! ha! (excepció:! bacteris! micoplasmes' i! els! termoplasmes' del! grup!arquea!sí!que!tenen!esterols).! ! ! ! ( S! ! ! !! ! ! ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( Fosfolípids) de) membrana:! els! bacteris! i! els! eucariotes!tenen!enllaços!èster,!en!canvi!els! arquea! tenen! enllaços! ethers! (cadenes! hidrofòbiques! que! s’uneixen! gràcies! a! l’isopré!=!monocapa!lípidica,!més!consistent! =!poden!viure!en!ambients!més!extrems).! TRANSPORT% ! Com!que!han!de!controlar!tot!el!que!entra!i!el!que!surt,!les!cèl*lules!han!desenvolupat!diferents! mecanismes! que! permetin! controlar! què! passa! per! la! membrana! (H2O,! ions,! molècules,! nutrients,!bacteris,!productes!residuals,!etc).! % TRANSPORT%DE%MACROMOLÈCULES%A%TRAVÉS%DE%LA%MEMBRANA:% EXOCITOSI/ENDOCITOSI:! Impliquen! la! formació! de! vesícules! membranoses! on! queden! atrapades!les!macromolècules!(!d'aquesta!manera!no!entren!en!contacte!amb!elements!de!la! M.P).! ! ! *Exocitosi:!la!cèl*lula!secreta!macromolècules!cap!al!medi!extern.!Hi!ha!l'excreció!(expulsió!de! productes! residuals! del! metabolisme! propi! de! la! cèl*lula)! i! la!secreció!(expulsió!voluntària!de! productes! sintetitzats! per! la! pròpia! cèl*lula! que! passaran! a! formar! part! d'altres! mecanismes,! aquestes!macromolècules!són!sobretot!proteïnes!(en!organismes!pluricel*lulars)!implicades!en! mecanismes!de!comunicació!cel*lular).! Les(etapes(de(l'exocitosi:!la!cèl*lula!confina/agrega!els!productes!en!una!vesícula!de!secreció!o! excreció.! Aquesta! s'acosta! a! la! membrana! plasmàtica! (gràcies! a! elements! proteics! del! citoesquelet)! fins! a! estar! a! pocs! nanòmetres! de! la! M.P.! A! continuació! s'adhereixen! (despesa! energia)!i!les!dues!membranes!es!fusionen!(es!desestabilitzen).!Això!permet!l'alliberament!dels! productes!a!l'exterior.!Així!la!cèl*lula!guanya!un!fragment!de!M.P! ( QEndocitosi:!procés!més!o!menys!invers!a!l'exocitosi.!La!cèl*lula!capta!macromolècules!sobre!la! M.P,!es!dipositen!macromolècules!que!es!van!acumulant!(en!molts!casos!hi!haurà!primer!un! reconeixement! de! les! molècules! gràcies! als! receptors! de! membrana)! fins! que! gràcies! a! unes! proteïnes!específiques,!es!produeix!una!invaginació!(entrada!de!les!macromolècules!cap!a!dins! de! la! M.P).! Aquesta! invaginació! és! cada! vegada! més! profunda,! els! costats! de! la! membrana! s'acaben!fusionant!donant!lloc!a!una!vesícula!d'endocitosi!(endosoma)!que!després!s’unirà!a!un! lisosoma.!La!cèl*lula!perd!un!petit!fragment!de!M.P!i!!s'estableix!un!EQUILIBRI(ENDOCISTOSIW EXOCITOSI!(un!perd!MP!i!l'altre!en!guanya).! SEndocitosi(de(fase(sòlida(o(fagocitosi:!és!un!procés!específic!(perquè!una!cèl*lula!pugi!fagocitar! ha!de!tenir!receptors!de!membrana,!per!tant,!no!la!poden!fer!totes!les!cèl.).!Casi!no!entra!líquid,! entren!microbis!o!aliments.!Les!cèl*lules!especialitzades!són!els!macròfags,!neutròfils!i!eosinòfils.!! SEndocitosi( de( fase( líquida( o( pinocitosi:! procés! que! permet! ingerir! líquids! o! partícules! més! petites!que!es!troben!en!suspensió!en!medi!líquid.!En!totes!les!cèl*lules.!Pot!ser!tant!en!un!procés! inespecífic!com!específic!(micropinocitosi/endocitosi!mediada!per!receptors).! % TRANSPORT%DE%MOLÈCULES%PETITES%A%TRAVÉS%DE%LA%M.P:% ! ! ! *TRANSOPRT( PASSIU( o( DIFUSIÓ:! segons! el! gradient! elèctric! o! de! concentració! les! molècules! tendeixen!a!desplaçarSse!del!compartiment!amb!més!concentració!al!de!menys!concentració.!És! un!transport!a!favor!del!gradient,!no!requereix!energia.! ! SDifusió( simple:! mecanisme! on! les! molècules! es! desplacen! lliure! i! directament! entre! els! fosfolípids!de!la!bicapa!lipídica!a!favor!del!gradient.! Algunes!molècules!no!poden!travessar!la!B.L.!degut!a!la!seva!naturalesa!hidrofòbica,!en!aquest! cas! la! cèl*lula! haurà! de! crear! mecanismes! alternatius! com,! per! exemple,! utilitzant! proteïnes! transportadores.! Aquest! tipus! de! transport! és! típic! en! molècules! lipídiques,! en! la! majoria! de! fàrmacs! i! anestèsics,! en! molècules! hidròfobes! de! pes! molecular! baix,! en! algunes! molècules! polars!petites!i!de!càrrega!neutra,!en!molècules!grans!de!càrrega!neutre,!en!ions,!etc.! ! Amb!més!facilicitat:!O2,!CO2,!N2,!hormones!esteroides!(liposolubles)...! Amb!més!dificultat:!H2O,!urea,!etanol,!glicerol...! ( WDifusió(facilitada:!moviment!d'un!solut!a!favor!de!gradient!sense!consum!d'energia!metabòlica! i!gràcies!a!la!presència!de!PROTEÏNES!transportadores!(=!permeases,!són!transmembranoses),! que!fan!un!reconeixement!específic!de!la!molècula.!Pas!de!molècules!més!grans!amb!eficiència! i!rapidesa.!Els!ions!(s’hidraten!=!es!fan!més!grans)!també!són!difosos!així.! ( Proteïnes(de(canal:!deixen!un!canal!intern!aquós!a!través!del!qual!poden!passar!ions!i! algunes!molècules.!Hi!ha!els!canals(iònics!(canal!tancat,!s'obre! temporalment! com! a! resposta! a! canvis! en! l'entorn! cel*lular:! canvis! voltatge,! interacció! amb! una! molècula! senyal,! per! un! estímul!mecànic,!etc)!IONS;!i!aquaporines!(canal!intern!sempre! obert!per!on!passen!molècules!d'aigua,!molt!més!ràpid!que!per!difusió!simple)!H2O.! Proteïnes( transportadores( (permeaeses):! proteïnes! específiques! que! realitzen! un! tipus! de! transport! selectiu! i! específic.!Transporten! molècules! grans! polars! amb! càrrega! neta! (sucres,! aa,! nucleòtids).!El!mecanisme!tracta!de!reconèixer!la!molècula/solut!a!transportar!i!aquest! s'uneix! a! un! centre! d'unió! específic! canviant! la! conformació! de! la! proteïna.! Això! possibilita! el! transport! passiu! del! medi! extern! a! l'intern,! o! al! revés,! a! través! de! la! membrana!(a!favor!del!gradient).!Hi!ha!dos!tipus!de!transport:! !! Senzill:!transport!d'un!sol!tipus!de! molècula!d'un!costat!a!l'altre!de!la! membranaSS>!UNIPORT.! !! Acoblat:!transport!de!dos!tipus!de! molècules! diferents! que! poden! anar!en!el!mateix!sentit!(simport)! o!sentit!contrari!(antiport).! ! ! ! QTRANSPORT( ACTIU:! transport! en! contra! del! gradient! de! concentració! (del! medi! de! menor! concentració!al!medi!de!major!concentració).!Serveix!per!a!no!igualar!les!condicions!interiors! amb! les! exteriors.! Requereix! una! despesa! energètica.! Les! proteïnes! transportadores! estan! acoblades!a!una!font!energètica:! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BOMBES% S!Bombes!o!ATPases:!transports!actius!primaris!(ex:!bomba!Na+,!K+)!.!Necessita!hidròlisi!de!ATP.! És!antiport.!Transport!actiu!primari.! S! Bombes! de! glucosa:! dirigides! per! l'impuls! de! gradients! iònics! transmembrana! creats! per! ATPases!(diferència![!]!iònica!a!través!de!membrana).!És!un!tipus!de!transport!actiu!secundari!ja! que!depen!del!primari!(necessita!K+!o!Na+!!procedents!de!la!bomba!primaria,!entren!a!favor!de! gradient,!font!d’energia!per!fer!entrar!glucosa).!És!simport.!! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Al'tenir'ATPases'és'també'un'enzim' ! ! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Glucosa'entra'en'contra'de'gradient.' ! ( % DIFERENCIACIONS%DE%LA%MEMBRANA%PLASMÀTICA:% ! Regions!de!la!membrana!plasmàtica!que!estan!molt!modificades!per!tal!d’adaptarSse!a!funcions! de!la!cèl*lula.!Són!regions!de!contacte!físic!directe!on!es!produeixen!unions!intercel*lulars.! ( Unions(intercelQlulars(entre(cèlQlules(animals((microscopi(electrònic(TEM).( Components! essencials:! proteïnes! transmembrana! d’unió,! proteïnes! connectores! unides! a! filaments!proteics!del!citoesquelet!(d’actina!i!intermedin).! ! Categories!funcionals!! SUnions! d’adherència! =! unions! mecàniques! que! mantenen! juntes! (cohesió)! cèl*lules! veïnes.! S’anomenen! desmosomes! i! són! especialment! abundants! en! teixits! amb! estrès! mecànic! (pell,! múscul!cardíac,!coll!de!l’úter).! SUnions!estretes!o!permeables!=!mantenen!molt!juntes!les!cèl*lules!veïnes!segellant!l’espai!entre! aquestes!(impedint!el!pas!de!molècules!entre!elles)!"!barrera!de!permeabilitat!i!bloqueig!del! moviment!de!les!proteïnes!de!membrana!mantenint!la!polarització!en!els!costats!oposats!de!la! cèl*lula.!Abundant!en!cèl*lules!epitelials,!cèl.!intestí,!etc.!Tenen!gran!capacitat!absorbent.! !SUnions! comunicants! =! formen! canals! bastant! directes! entre! dues! cèl*lules! veïnes! "! interaccionen! proteïnes! transmembrana! d’una! cèl*lula! amb! les! de! l’altre,! el! mateix! tipus,! formant! un! pas! per! on! passen! ions/molèc.! petites! hidrosolubles.! Presents! en! cèl*lules! que! necessiten! una! ràpida! comunicació.! Ex:! cèl*lules! del! teixit! muscular! (contraccions! mitjançant! senyals)!i!nerviós!(impulsos!nerviosos,!energètic).! ! ! ! ' ! ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Adherencia'vist'en'microscopi.''''''''''''''''''''''''''''''Unió'estreta.' ' ' Unió'comunicant.' En(cèlQlules(epiteli(intestinal:(s’hi!troben!totes!les!unions.! ( ! ( ! % Unions%intercelPlulars%entre%cèlPlules%vegetals% Hi!ha!un!únic!tipus!d’unió!cel*lular!entre!cèl*lules!vegetals!(PLASMODEMES)!i!és!semblant!a!les! unions!comunicants!de!la!cèl*lula!animal.!! Comunicació! a! través! de! la! paret! vegetal! on! es! comuniquen! directament! el! citoplasma! de! 2! cèl*lules!veïnes.!! Els!plasmodesmes!estan!formats!per!llocs!on!es!fusionen!les!membranes!de!les!dues!cèl*lules! vegetals! i! entremig! d’aquests! s’hi! col*loca! algun! túbul/cisterna! del! R.E.R! que! impedeix! el! tancament!d’aquests!i!permet!el!pas!de!molècules!(ions,!molècules!hidrosolubles).! ! ! ! Altres( diferenciacions:! projeccions! de! fibres! proteiques! cap! a! fora! que! aconsegueixen! augmentar! la! superfícies! d’absorció! de! les! cèl*lules! d’alguns! teixits! S>! Microvellositats! (sup.superiors)!o!també!interdigitacions!(sup.!Laterals).! ! ! ! ! En! l’epiteli! intestinal! hi! predomina,! això! permet! tenir! gran! quantitat! de! bombes!de!glucosa.! ! ! ! ...