Tema 5. Mercats Competitius Intervinguts (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura introduccio a la microeconomia
Año del apunte 2014
Páginas 13
Fecha de subida 02/09/2014
Descargas 7
Subido por

Descripción

Equilibri de mercat i eficiència, Intervencions públiques en els mercats, Control de preus, Impostos sobre les vendes, Subvencions a la producció

Vista previa del texto

Tema 5.
Mercats Competitius Intervinguts Introducció a la Microeconomia Grups M1 i M4 Maria Llop Introducció Introducció a la Microeconomia M1 i M4 T5. Mercats competitius intervinguts  Equilibri de mercat i eficiència:  Si un mercat no es troba en equilibri, sempre és possible efectuar una transacció en la què comprador i venedor es beneficiïn de l’intercanvi d’una unitat més de producció L’equilibri de mercat és eficient. No és possible cap reassignació que beneficiï alguns agents sense perjudicar els altres Introducció Introducció a la Microeconomia M1 i M4 T5. Mercats competitius intervinguts  Intervencions públiques en els mercats:  Els governs poden adoptar mesures que impedeixen que els mercats arribin a l’equilibri. Per què? Per tal d’augmentar el benestar econòmic dels més desafavorits o per aconseguir determinats objectius socials (eficiència no significa sempre justícia social)  Les mesures que aplica l’estat en els mercats sempre redueixen l’excedent econòmic total (suma de l’excedent del productor i del consumidor)  La regulació dels mercats pot fer-se amb diferents mesures: control de preus (preus màxims i preus mínims), impostos sobre les vendes i subvencions a la producció Introducció Introducció a la Microeconomia M1 i M4 T5. Mercats competitius intervinguts  Control de preus: preus màxims  Reglamentació que impedeix els venedors a cobrar un preu superior al fixat legalment  Si el preu màxim es fixa per damunt el preu d’equilibri no tindrà cap efecte en el mercat Introducció Introducció a la Microeconomia M1 i M4 T5. Mercats competitius intervinguts  Control de preus: preus màxims  Si el preu màxim es fixa per davall el preu d’equilibri el mercat no podrà assolir l’equilibri (excès demanda)  Malgrat ser una mesura en benefici del consumidor, aquest es queda amb menor quantitat i menor excedent. També hi ha el risc que apareixi mercat negre Introducció Introducció a la Microeconomia M1 i M4 T5. Mercats competitius intervinguts  Control de preus: preus mínims  Reglamentació que impedeix els venedors a cobrar un preu inferior al fixat legalment  Si el preu mínim es fixa per davall el preu d’equilibri no tindrà cap efecte en el mercat Introducció Introducció a la Microeconomia M1 i M4 T5. Mercats competitius intervinguts  Control de preus: preus mínims  Si el preu mínim es fixa per damunt el preu d’equilibri el mercat no podrà assolir l’equilibri (excès d’oferta)  Malgrat ser una mesura en benefici dels venedors, aquests no poden vendre tota la seva producció Introducció Introducció a la Microeconomia M1 i M4 T5. Mercats competitius intervinguts  Impostos sobre les vendes:  Si es graven les vendes amb un impost, al preu d’equilibri se li haurà de sumar l’import de l’impost  L’impost sobre les vendes desplaça la funció d’oferta cap amunt Introducció Introducció a la Microeconomia M1 i M4 T5. Mercats competitius intervinguts  Impostos sobre les vendes:  Un impost redueix l’excedent econòmic total  Els impostos ocasionen una pèrdua irrecuperable d’eficiència  La càrrega econòmica de l’impost es reparteix entre productors i consumidors en funció de l’elasticitat preu de l’oferta i la demanda, amb independència de qui té l’obligació legal de pagar l’impost.
Introducció Introducció a la Microeconomia M1 i M4 T5. Mercats competitius intervinguts  Impostos sobre les vendes: càrrega econòmica Introducció Introducció a la Microeconomia M1 i M4 T5. Mercats competitius intervinguts  Impostos sobre les vendes: càrrega econòmica  Demanda inelàstica Introducció Introducció a la Microeconomia M1 i M4 T5. Mercats competitius intervinguts  Impostos sobre les vendes: càrrega econòmica  Demanda elàstica Introducció Introducció a la Microeconomia M1 i M4 T5. Mercats competitius intervinguts  Subvencions a la producció:  Si es concedeix una subvenció als productors, al preu d’equilibri se li haurà de restar la quantitat de subvenció  La subvenció a la producció desplaça la funció d’oferta cap avall Introducció Introducció a la Microeconomia M1 i M4 ...