Lliurament 5 (Correcció) (2016)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Fonaments de Psicobiologia II: Genètica del comportament
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 03/05/2016
Descargas 79
Subido por

Descripción

Lliurament 5 amb correcció a classe.

Vista previa del texto

Genètica del comportament Laura Casado Genètica: Lliurament 5 1. La neuropatia òptica hereditària de Leber provoca la pèrdua sobtada de la visió entre l’adolescència i l’edat adulta, a causa de la mort de les neurones del nervi òptic. Es presenta un arbre genealògic d’una família afectada per aquesta malaltia.
Amb la informació que t’aporta l’arbre genealògic, quin tipus d’herència diries que hi està implicada? a) La limitada al sexe.
b) La mitocondrial.
c) La lligada a l’X recessiva.
d) Qualsevol de les anteriors.
En tots els creuaments el tret ha estat transmès per la mare. No és limitada al sexe perquè trobem afectats tant homes com dones (en la limitada al sexe la penetrància en un dels sexes = 0). No pot ser X recessiva perquè la segona dona de la generació 2 no estaria afectada.
2. Malgrat que l’herència del color d’ulls no resulta encara prou ben coneguda, se suposa que és determinada per quatre poligens amb un al·lel (lletra majúscula) que aporta pigmentació (+) i un altre que no n’aporta (lletra minúscula) per a cadascun: Indica i justifica si és cert o fals que: a) D’un pare amb ulls marró fosc i una mare amb ulls blau clar poden néixer fills amb ulls blaus (qualsevol tipus).
Pare Marró fosc (BBCCDDEE) x Mare Blau clar (bbccddee)  bbccddEE (Blau fosc)  bbccddeE (Blau)  bbccddee (Blau clar) Genètica del comportament Laura Casado Fals, ja que sortiria un genotip de BbCcDdEe  no encaixa amb cap dels genotips d’ulls blaus, predominen els al·lels que aporten pigmentació. Tindran els ulls verds.
b) De dos pares amb ulls blau fosc només poden néixer fills amb ulls blaus (de qualsevol tipus).
Pare Blau fosc (bbccddEE) x Mare Blau Fosc (bbccddEE)  bbccddEE (Blau fosc)  bbccddeE (Blau)  bbccddee (Blau clar) La herència multifactorial es deu a l’acció de molts gens menors. Per tal de que una persona tingui els ulls blaus ha de tenir dos al·lels en majúscula. El que hem de mirar, doncs, és el nombre de minúscules que hi ha, però no pas les lletres que estan en majúscula. Per tant, amb altres combinacions sí que podríem tenir fills amb ulls clars, sempre i quan els nens heretessin els al·lels que NO contenen pigmentació.
Fals, ja que poden sortir fills amb ulls verds també, segons la combinació d’al·lels. Potser els fills no tenen cap al·lel amb pigmentació, 1, 2, 3 o 4, com a màxim, així que els fills podrien tenir els ulls blau clar, blau, blau fosc, gris o verds.
3. L’anencefàlia, malaltia que provoca la no-formació cerebral del fetus, és més freqüent en el sexe femení que el masculí. Això podria indicar que: a) El llindar és més baix en el sexe femení.
b) El llindar és més baix en el sexe masculí.
c) Els nens necessiten menys gens de risc per patir la malaltia.
d) Les nenes necessiten menys gens de risc per patir la malaltia.
Son correctes: 1) A i c 2) B i c 3) A i d 4) B i d 4. Si suposem un model en el qual l’herència de l’anencefàlia és determinada per cinc poligens on el llindar per a les nenes és de 5 (+) i el dels nens, de 7 (+), indica si: a) Poden néixer fills afectats del creuament d’una parella amb els genotips següents: el pare AaBBCcDdEe i la mare AAbbCcDdee? Poden néixer fills afectats?: Aa x AA AA AA Aa Aa BB x bb Bb Bb Bb Bb Cc x Cc CC Cc Cc cc Dd x Dd DD Dd Dd dd Ee x ee Genètica del comportament Laura Casado Ee Ee ee ee Si considerem que els fills obtenen el genotip amb mes al·lels defectuosos (AABbCCDDEe) , es possible que neixin afectats, ja que surten un total de 8 al·lels defectuosos, que manifestarien la malaltia tant en nois com en noies.
b) Quins fills cal esperar d’aquest creuament? Podem tenir tant nois com noies afectades. També podem tenir nois i noies no afectades ja que trobem combinacions en el que només dos al·lels estiguin afectats, per exemple. Les combinacions són moltes, tot i que algunes són probabilísticament més difícils.
c) Entre els fills, hi haurà un sexe més afectat que l’altre? Per què? Sí, el sexe mes afectat per la malaltia serà el femení, ja que el llindar en nenes és mes baix, les noies necessiten menys gens de risc per patir la malaltia, i per tant, aquesta serà mes freqüent en aquest gènere.
5. Un QI molt baix pot ser conseqüència d’un al·lel recessiu en homozigosi (per exemple: Fenilcetonuria) o d’una alteració en el desenvolupament per problemes en el part. En canvi, un QI moderadament baix reflecteix, en general, una herència poligènica.
Explica per què, a nivell poblacional, els germans d’un noi amb retard mental greu tenen, de mitjana, un QI més alt que els germans d’un noi amb retard mental lleuger.
El retard mental sever és causat per un gen recessiu, una anomalia cromosòmica en els autosomes o una alteració en el desenvolupament. Per tant, els parents poden tenir el gen o el cromosoma alterat o no tenir-lo i, si no el tenen, son absolutament normals. En canvi, en els casos de retard mental lleuger, que segueix transmissió multifactorial, els parents heretaran alguns dels poligens que predisposen a patir retard mental, mes com mes proper sigui el grau de parentiu, i a mes, les condicions ambientals que han incidit en l’afectat també incidiran en els parents si hi conviuen i tenen, per tant, les mateixes condicions de l’entorn  Per tant, els germans d’un noi amb retard mental lleuger possiblement tindran alguns dels gens que provoca aquest retard, fent que baixi el seu QI.
6. Si un tipus d’esquizofrènia s’hereta segons l’herència de llindar, i el llindar de manifestació de la malaltia és més alt en el sexe femení que en el masculí, seran els/les _____________ els/les més sovint afectats/ades, i el risc de tenir descendència amb aquesta malaltia serà més alt per a un/a _____________ afectada.
Quina de les combinacions següents és correcta: a) Nois, noia.
b) Noies, noi.
c) Nois, noi.
d) Noies, noia.
7. Per alguns trastorns freqüents (esquizofrènia, diabetis mellitus, epilèpsia, defectes del tub neural, etc.), el tipus d’herència que s’adapta més a la realitat és: a) La multifactorial de llindar.
b) La multifactorial quantitativa.
c) La lligada al sexe.
Genètica del comportament Laura Casado d) Cap de les anteriors.
8. En condicions normals, quina de les herències següents por donar una incidència més alta d’una malaltia en un sexe que en l’altre? (exceptua’n els casos en què la incidència en un dels dos sexes és zero).
a) Herència multifactorial de llindar.
b) Herència lligada al cromosoma X.
c) Herència limitada al sexe.
Són correctes: 1) Només a.
2) A i b 3) B i c 4) A, b i c 9. Quina resposta és certa? a) L’herència qualitativa pot ser unifactorial i multifactorial.
b) L’herència quantitativa pot ser unifactorial i multifactorial.
c) L’herència unifactorial és poligènica.
d) L’herència llindar és unifactorial.
10. Quina característica diferencia l’herència quantitativa de l’herència liminal o de llindar?: a) El grau d’influència del medi ambient.
b) El nombre de gens que hi intervenen.
c) La distribució o no del tret enz la població.
...