Apunts assignatura de Diversitat (2015)

Apunte Catalán
Universidad Blanquerna (URL)
Grado Educación Primaria - 2º curso
Asignatura Diversitat
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 13/02/2015
Descargas 7
Subido por

Descripción

Apunts sintetitzats de l'assignatura de Diversitat que es cursa a 2n d'educació primària a blanquerna

Vista previa del texto

-­‐ Actituds  socials  davant  les  persones  amb  discapacitat:   o Eliminació/infanticidi   o Confinament/Aïllament/Segregació:   necessitat   d’atendre   a   les   persones   amb   discapacitats   però   de   forma  aïllada  de  la  societat   o Acceptació/Normalització/Integració/Inclusió:  reben  un  diagnòstic  i  una  educació  però  segregats.  1959   Dinamarca  incorpora  el  concepte  de  Normalització  (tenir  mateixos  drets)  proposat  per  Bank-­‐Mikkelsen   -­‐ Etapes  en  l’atenció  educativa  a  les  persones  amb  trastorns  en  el  seu  desenvolupament:   o Etapa   inicial   (S   XIX):   es   pren   consciència   i   es   creen   els   1s   centres   per   atendre   a   aquestes   persones   (estroncat  per  la  guerra)   o Etapa   benèfica-­‐assistencial   (1900-­‐1950):   se’ls   concentra   en   llocs   allunyats   del   seu   natural,   són   responsabilitat  dels  serveis  socials  i  la  permanència  és  per  a  tota  la  vida.  No  contempla  l’educació   o Etapa   medico-­‐terapèutica   (1960-­‐1980):   diagnòstic,   classificació   i   necessitat   d’especialistes.   Hi   ha   una   preocupació  i  se’ls  ofereix  una  atenció  especial  tot  creant  centres  educatius  separats  dels  ordinaris   o Etapa   educativa   (1980-­‐endavant):   se’ls   considera   ciutadans   amb   dreta   a   l’escolarització   ordinària   sempre  que  es  pugui   -­‐ Concepcions  psicològiques:  Genètica/estàtica  –  Ambientalista  –  Interaccionista     -­‐ Plantejaments  educatius:     o Selectiu   o Temporització   o Compensació:  es  donen  suports  diferents  per  tal  d’assolir  els  objectius   o Adaptació  d’objectius:  els  sistema  educatiu  respon  als  interessos  dels  alumnes  amb  diferents  itineraris   però  sempre  són  aquest  els  que  s’adapten  al  sistema  i  no  al  revés   o -­‐ Adaptatiu:  el  sistema  s’adapta  als  alumnes   OMS  1980   o Discapacitat  és  l’absència  o  la  restricció  en  la  realització  d’una  activitat  que  e  considera  típica  del  grup   d’edat  al  que  pertanys   o Minusvalidesa  és  a  nivell  de  participació  que  la  teva  condició  de  persona  no  et  permet  participar  en  el   teu  context  social               o No  sempre  la  deficiència  et  porta  a  la  minusvalidesa   o Critica  la  validesa  per  entrar  al  món  social,  sense  ajuda  del  context   -­‐ OMS  2001:   o Discapacitat   és   el   resultat   d’una   complexa   relació   entre   la   condició   de   salut   d’una   persona   i   els   seus   factors  personals,  i  els  factors  externs  que  representen  les  circumstàncies  en  les  que  viu  la  persona   -­‐ -­‐ o Incorpora  factors  ambientals  i  personals   o La  malaltia  no  és  el  punt  de  partida   Trets  generals:   o Minusvàlid:  totes  les  persones  que  es  troben  amb  alguna  dificultat  davant  d’alguna  activitat   o Subnormal,  imbècil  i  idiota:  1a  classificació  que  es  fa  per  la  discapacitat  intel·∙lectual   o Terme  més  positiu:  persones  amb  diversitat  funcional   Actituds:   o Per   la   inclusió   dels   alumnes   amb   NEE   es   destaca   la   importància   de   les   actituds   de   les   persones   que   participen  en  el  procés   -­‐ Educació  inclusiva:   o “És  un  procés  pel  qual  s’ofereix  a  tots  els  nens  i  nenes,  sense  distinció  pel  que  fa  a  la  capacitat,  raça  o   qualsevol  altra  diferència,  l’oportunitat  de  seguir  sent  membres  de  les  aules  regulars  i  d’aprendre  dels   seus  companys,  i  amb  ells  a  l’aula”  Presencia-­‐Participació-­‐Progrés   -­‐ o La  integració  sorgeix  arran  de  l’existència  de  dos  sistemes  educatius  paral·∙lels   o La  inclusió  a  diferència  de  la  integració  emfatitza  que  és  el  centre  qui  dóna  resposta  educativa   Serveis  educatius:   o Accions   de   suport   a   l’activitat   docent   del   professorat   mitjançant   la   creació   de   programes   i   serveis   educatius   o -­‐ -­‐ CRP,  EAP,  CREDA,  ELIC,  SEEM,  SEEDTIC,  CdA,  UTAC   Modalitats  d’escolarització  depenent  del  currículum  i  serveis  que  l’infant  necessita:   o Centres  ordinaris   o Unitats  de  suport  a  l’EE  en  centres  ordinaris   o Centres  d’educació  especial   o DEGC  (convenis  amb  centres  hospitalaris  o  atenció  educativa  domiciliària)   Accessibilitat:   o Conjunts  de  característiques  que  fan  possible  que  qualsevol  entorn,  servei  o  producte  sigui  apte  per  a   totes  les  persones  i,  en  particular,  per  aquelles  que  tenen  una  discapacitat,  en  condicions  de  comoditat,   seguretat  i  igualtat   -­‐ o Hi  ha  barreres  arquitectòniques,  urbanístiques,  de  transport,  de  comunicació  i  mentals/socials   o Es  creen  barreres  intrínseques,  ambientals  i  interactives   DUA   o Sorgeix  del  cap  de  l’arquitectura  i  Wehmeyer  proposa  passar-­‐ho  al  camp  educatiu  (2003)   o Ús   equitatiu,   flexible,   simple   i   intuïtiu,   informació   perceptible,   tolerància   a   l’error,   mínim   esforç   físic   i   dimensions  apropiades   o Orkwis  i  McLane  “  El  disseny  d’activitats  i  materials  per  a  l’aprenentatge  que  permet  que  els  alumnes   amb   grans   diferències   en   les   seves   capacitats   de   visió,   oïda,   parla,   moviment,   lectura,   redacció,   comprensió  oral,  atenció,  organització,  interès  i  memòria  aconsegueixin  els  objectius  d’aprenentatge   -­‐ o CAST  pioners   o Principis:   § Proporcionar  múltiples  maneres  de  representació:  per  tal  de  respectar  els  diferents  ritmes   § Proporcionar  múltiples  maneres  per  a  l’acció  i  l’expressió   § Proporcionar  múltiples  maneres  per  al  compromís   Llei:   norma   jurídica   de   caràcter   obligatori   i   general   dictada   per   l’òrgan   legislatiu   d’un   estat.   Tot   llei   un   cop   aprovada  ha  de  ser  sancionda,  promulgada  i  publicada.  Tipus  de  lleis:   -­‐ o Constitució   o Lleis  ordinàries   o Lleis  orgàniques   o Decret-­‐legislatiu   o Decret-­‐llei   o Lleis  autonòmiques  (LEC  en  àmbit  català)   Reglament:   norma   que   el   poder   executiu   (govern)   dicta   en   virtut   de   la   seva   competència.   Són   de   rang   inferior   a   les  lleis  i  segons  qui  les  promulga  poden  ser:   o Estatals   o Autonòmiques   o Locals  o  institucionals   Els  tipus  de  reglaments  que  hi  ha  són  els  següents:     o Real  decret  (estatal)  /  Decret  (autonòmic)   o Ordre  del  ministeri  (estatal)  /  Ordre  d’ensenyament  (autonòmic)   o Resolució  (autonòmic)   o Instrucció  (autonòmic)   o Circular  (estatal)   ...