Pràctica 3: Minnesota (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Personalitat i diferències individuals
Profesor A.M.
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 13/10/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

MINNESOTA MULTIPHASIC PERSONALITY INVENTORY (MMPI) Autors  S.R.Hathaway i J.C.McKinley Objectiu  L’objectiu va ser la creació d’un instrument pràctic i efectiu que ajudes en la classificació psiquiàtrica dels subjectes.
Un dels objectius bàsics, d’aquella època, del psicòleg i el psiquiatra era la classificació diagnostica dels casos clínics (Ens permet fer un crivatge).
La prova consta de 14 escales: les quatre primeres mesuren la validesa dels resultats. Les altres 10 escales són clíniques però dues d’elles avaluen personalitat normal (masculinitat-feminitat i introversió social).
El MMPI es va elaborar de manera empírica ja que en primer lloc es van seleccionar uns grups criteri (grups clínics i grups de subjectes normals) que es fan servir per redactar els ítems de la prova. Més tard, s’introdueixen al test els ítems que diferencies més les persones amb patologia i les que no.
Aquesta prova gaudeix d’una gran popularitat clínica degut a: a) És el primer instrument creat per al diagnòstic psiquiàtric.
b) És senzill d’administrar i de corregir.
c) Els ítems estan formulats de tal manera que l’examinat no sap de que està essent diagnosticant.
Propietats psicomètriques - Fiabilitat test-retest Validesa predictiva: Capacitat de l’instrument per a predir els valors que s’obtindran en una altra variable anomenada criteri.
Altres consideracions - Aquest instrument no serveix per formular un diagnòstic específic degut a que les escales estan correlacionades (no permet fer un diagnòstic concret).
- El MMPI tampoc és eficaç per fer un diagnòstic diferencial ja que és difícil decidir entre els possibles diagnòstics que pot rebre un subjecte.
- Són diagnòstics psicomètrics que aporten dades que ajuden a formular un diagnòstic.
- Prova que avalua estat psicològic i no personalitat.
- L’escala de personalitat, home-dona, està distorsionada.
Notes T Finalment, les notes brutes s’han de transformar en puntuacions tipificades, en aquest cas, en notes T. La nota T normal és igual a 50, amb una desviació típica de 10.
Escales de validesa  Escala ?  Si la nota T d’aquesta escala és igual o més gran de 70, el perfil és considerat no vàlid per la pèrdua d’informació que comporta.
Si aquesta escala és molt alta, cal estimular al subjecte perquè contesti els ítems que ha deixat en blanc.
 Escala L  Una nota T en aquesta escala igual o superior a 70 fa invàlid els resultat per manca de sinceritat en les respostes.
 Escala F  Si la nota T en aquesta escala és igual o superior a 80, no es considerarà vàlid el resultat per alguna d’aquestes raons: errors del corrector, baixa intel·ligència, manca d’atenció o demanda d’ajut.
 Escala K  Una K alta indica que el subjecte adopta una actitud defensiva, negant la seva patologia. En canvi una K baixa, indica que l’examinat es presenta més anormal del que veritablement és.
Configuració de les escales de validesa - Un explorat que té trastorns i es presenta al MMPI com a normal tindrà una Li K altes i una F baixa. La configuració serà semblant a una V i determinarà un fals negatius.
- Un explorat que tracta de simular que pateix un trastorn psicopatològic presentarà una L i una K baixes i una F alta. La configuració serà semblant a una V invertida i determinarà un fals positiu.
- Una altre forma de verificar la presencia de falsos positius és mitjançant l’índex de GOUGH (avalua la distancia entre l’escala F i la K). Si la puntuació bruta de F-K és més petita que 9, el resultat és acceptable, però si és més gran o igual a 9, es considera que el resultat no és vàlid perquè l’explorat ha intentat simular una patologia.
Normalitat del perfil Els resultats obtinguts al MMPI permeten detectar la anormalitat a les respostes considerant anormal una nota T igual o superior a 70, i això correspon a dues o més desviacions típiques per sobre la mitjana de la població normal.
Es considera com anormal tot perfil que tingui com a mínim una escala per sobre de 70.
Anormal seria allò infreqüent, encara que no té perquè ésser patològic.
...