Embriología. Tema 9 Parte 2 (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Veterinaria - 1º curso
Asignatura Morfologia I
Año del apunte 2017
Páginas 9
Fecha de subida 23/07/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Circulació embrionaria 1. Circulació embrionaria Es desenvolupen a partir d’uns vasos anteriors.
L’arteria aorta adulta es forma a partir de dues Aortes dorsals i dues Aortes ventrals comunicades per arcs aòrtics. Aquestes degeneraràn fins donar lloc a la circulació de l’adult.
L’embrió també té venes cardinals: cranials, caudals i comuns.
2. Circulació extraembrionaria —> A classe ens centrarem més en aquestes, les embrionaries li importen menys.
- Circulació vitelina: 2 arteries i 2 venes vitelines.
- Circulació umbilical: 2 arteries i 2 venes umbilicals, és la circulació de l’alantoides. 
 És la circulació que té més importància a nivell fetal.
La circulació extraembrionaria va al revés del que caldria esperar, arriba sang oxigenada a través de les venes i per les arteries se’n va la sang pobre en oxigen.
Placentació - Característica de mamífers eutèris: els no eutèris són monotrema, p.e. ornitorincs i equidnes.
Tampoc són eutèris els marsupials (coales, cangurs…).
- Estructura formada per aposició de membranes fetals i teixits materns.
Objectius: 1. Apropar les circulacions fetal i materna 2. Evitar la barreja de sang Dues parts 1. Placenta fetal: corion amb vellositats juntament a l’alantoide (+ intern) que li proveirà vasos.
2. Placenta materna: mucosa uterina (endometri) modificada durant la gestació.
Corión frondós: és l’associat a vellositats corials.
Corion llis: és un altre.
Hi ha certa resposta immune entre les placentes, pero es veu atenuada.
Foto: placenta corioal·lantoidal- típica de mamífers Foto: placenta coriovitelina - funcional fins aproximadament els 3 mesos de gestació.
Important en gossa i euga. És una de les dos fases diferents del desenvolupament.
Classificació morfològica de les placentes - Difusa: ocupa pràcticament tot el corion, té vellositats corials.
- Completa: euga - ocupa tot el corion - Incompleta: truja - hi han uns apèndix (apendix terminals) desprovists de corion. Tot es corion frondós però els extrems són de corion llis.
- Múltiple o cotiledonària: remugants - el corion frondos es troba a unes regions concretes.
Aquestes illes de corion frondos són els cotiledons, que es comuniquen amb les carúncules uterines de la mare. Carúncula + Cotiledó = Placentoma. Gràcies a aquestes estructures ocorrirà intercanvi de gasos i altres substàncies.
- Discoidal: primats i rossegadors - als extrems tenen corion frondos.
- Zonal: carnívors. El corion frondós forma una espècie de cinturó al voltant del corion llis.
- Simple: gos, gat - Doble - discontinu: furó, mapache Classificació histològica de les placentes Quatre tipus de placenta: - Epiteliocorial (euga, truja, vaca): són les més senzilles. Simplement hi ha una juxtaposició dels teixits fetals sobre els materns. Foto: corion (groc), epiteli uterí (vermell). Entre sang fetal i materna hi ha 6 capes de teixit, contant també l’endoteli vasular.
- Sindesmocorial (petits remugants): l’embrió ha erosionat una capa, bona part de l’endometri epiteli uterí. Només 5 capes separen sang materna de la fetal.
- Endoteliocorial (carnívors): el corion s’ha transformat i s’ha eliminat l’epiteli uteri i part del teixit conjuntiiu de la mare. Conectem el endoteli de la mare amb la porció fetal. Hi ha quatre capes: els dos endotelis, el teixit conjuntiu i el corion modificat.
- Hemocorial (primats, quiròpters (ratpenats), rossegadors): s’ha eliminat l’endoteli de la mare. La sang materna i la fetal estan separades per tres capes de teiixits.
*Recordem els dos tipus d’implantació: - No invasiva: inclou epiteliocorial, sindesmocorial i endoteliocorial - Invasiva: hemocorial A tots els tipus de placentació menys l’epiteliocorial hi ha pèrdua de teixit, és considerada adecidua (sense decidua - sense pèrdua). La resta són decídues en més o menys grau. *Alguns autors consideren la placentació a vaca com a parcialment decídua, ja que hi ha certa pèrdua p.e.
a carúncules* El + important: epiteliocorial (especialment euga i truja) són placentes adecidues, sense pèrdua.
Barrera placentària Conjunt de capes cel·lulars que separen la sang materna i fecal. Hi haurà intercanvi de substàncies, però no totes pasaràn igual de fàcil. P.e. les grises passaràn però en menor quantitat que les negres, depèn.
(Acumulada a alantoides) * A aus és àcid úric.
* No totes les hormones pasen igual: p.e. progesterona i estrògens millor que insulina i tiroidea.
Els virus son molt petits, probablement pasaran tots.
Anticossos: pasaran menys anticossos a placentes epiteliocorials.
Circulació placentària És una circulació molt activa.
En una dona gestant a traves d’aquesta placenta passa mig litre de sang per minut, en vaca 12L.
Existeixen dues reds vasculars diferents tot i que molt pròximes.
- Circulació fetal: obté oxigen per V. umbilical, treu CO2 per A. umbilical.
- Circulació materna: porta oxigen per A. uterina, treu CO2 per la V. uterina.
*La unió entre circulació fetal i materna ocorre a través d’un conjunt de ramificacions.
Els vasos son a les vellositats corioniques.
Cordó umbilical “Funiculus umbilicalis” Tubus que uneix l’embrió amb la placenta. Hi trobem: - Pedicle de la vesícula vitelina - Pedicle de la vesícula alantoidal - Vasos vitelins i umbilicals Cada vesícula (vitelina i alantoidal) estaràn irrigades per dues venes i dues arteries.
- Vitelina: Aa. i Vv. uterina - Alantoidal: Aa. i Vv. vitelina o onfalomesentèrica *A. umbilical = A. al·lantoidal —> Serà el pedicle més desenvolupat dels dos.
Gelatina de Wharton: teixit mesenquimàtic tou de l’interior del cordó umbilical.
*El cordó presenta un aspecte helicoidalespiralat, probablement degut a que el fetus es va movent i el va lligant.
Normalment el cordó presenta dues porcions: - Amniótica: dins l’amni - Porció umbilical: fora de l’amni.
En gossos i èquids es distingeixen la porció amniotica i umbilical. 
 En remugants i porcs aquesta distinció no és tan clara.
Sac coriònic Sac corionic: tot allò que envolta el corion amb l’excepció del propi fetus.
Gos Sac coriònic del gos: la vesícula vitelina té bastant importància durant la primera part de la gestació, igual que a èquid. Després es sustituirà per la vesícula corioalantoidal. En el cas del gos l‘alantoides envolcalla totalment l’amni, això no pasa a totes les especies. Adalt i abaix de la foto veiem les vellositats corioniques o corials, ja que és una placenta zonal o simple.
Hematomes marginals: es troben lateralitzant el corion frondós, són com bandes verdoses. Això és degut a que amb l’aparició d’aquestes hemorràgies la sang es descomposa i això es torna verd per dipòsits d’hemoglobina. L’hemoclorina (derivat) seria el pigment verd.
- Duració gestació en el gos: 63 dies Amniogènesi per plegament (pleuroamni) Fetus cobert per amni i al·lantoide completament Placenta coriovitel·lina transitòria (onfaloplacenta) Placenta corioal·lantoidal definitiva Placenta endoteliocorial, decidua i zonal Hematomes marginals Cavall La vesícula vitelina també tindrà molta importància durant els primers mesos de gestació, contactarà amb el corion i formarà la vesícula coriovitel·lina, que és transitoria (igual que gos) i seria substituida per la corioal·lantoidal.
- Duració gestació: 335-345 dies Amniogènesis per plegament (pleuroamni) Fetus cobert per amni i al·lantoide en la seva totalitat Líquid amniòtic aproximadament 3-5L Líquid al·lantoidal aproximadament 8-15L Placenta coriovitel·lina transitòria (onfaloplacenta) Placenta corioal·lantoidal Placenta epiteliocorial, adecidua i difusa completa Càlculs al·lantoidals o hipomans: conglomerats blanquinosos que aparèixen a l’al·lantoides, consistents en cèl·lules embolcallades de muccina, calci, fosfats… - Cordó umbilical amb lloc preformat de ruptura.
* Els vasos umbilicals uterins són elàstics (l’altre era muscular).
Vaca Pot arribar a ocupar les dues banyes, tot i que el fetus estar en una en la seva major part. La banya ocupada es denomina banya gràvida, i allotja la major part del sac coriònic, no l’embolcalla totalment.
Carúncules: a endometri mare Cotiledons: embrió Cotiledons + Carúncules —> Placentoma - Duració de la gestació: 279-280 d Amniogènesi per plegament (pleuroamni) Fetus cobert per amni totalment i per l’al·lantoide parcialment Placenta corioal·lantoidal Placenta epiteliocorial, adecidua i cotiledonària Carúncules uterines Si les vaques tenen bessons si els fetus son de diferent sexe els corions estan conectats i hi ha anastomosis. A traves de les conexions vascular hormones del mascle van a femelles i provoquen masculinització del fetus femeni és el denominat free-martin.
Porc - Duració gestació: 114-115d Amniogènesi per plegament (pleuroamni) Fetus cobert per l’amni totalment i per l’al·lantoide parcialment Placenta corioal·lantoidal Placenta epiteliocorial, adecidua i difusa incompleta Vesícula vitelina reduida ...