Antivírics (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura Farmacologia
Año del apunte 2014
Páginas 4
Fecha de subida 27/12/2014
Descargas 6

Vista previa del texto

TEMA 9 – FÀRMACS ANTIVÍRICS Consideracions generals. Fàrmacs antivírics No VIH. Fàrmacs antivírics VIH: Antiretrovirals FÀRMACS ANTIVÍRICS: CONSIDERACIONS GENERALS Els virus són paràsits intracel·lulars obligats: Els virus són paràsits intracel.lulars obligats: necessiten els enzims i macromolècules de la cèl·lula hospedadora per a la seva replicació.
Objectiu del tractament antivíric: Bloqueig de l’activitat vírica sense lesionar el metabolisme cel·lular.  Baixa eficàcia i una alta toxicitat: Pocs fàrmacs antivírics han estat aprovats per al seu ús clínic.
Les infeccions víriques són de difícil diagnòstic i Les infeccions víriques són de difícil diagnòstic i algunes provoquen quadres benignes i auto limitats. Valorar si la relació eficàcia-toxicitat justifica el tractament.
ALGUNES INFECCIONS VÍRIQUES Virus del herpes simple i varicel·la–zóster Citomegalovirus Virus hepatitis B i C Virus Influenza A / B (grip) Virus Influenza A / B (grip) Virus Immunodeficiència Humana (VIH) VIRUS DEL HERPES SIMPLE I VARICEL·LA-ZOSTER Virus herpes simple Herpes labial (pell, mucoses) (tipus 1), Herpes genital (tipus 2), Encefalitis herpètica.
Es queda en estat de latència, i es pot reactivar. La persona s’infecta per contacte amb el virus de les lesions o secrecions.
Virus varicel·la zòster  Varicel·la (primoinfecció), Herpes Zóster (reactivació).
Aciclovir - Administració via oral, endovenosa, tòpica, oftàlmica, vaginal - Diferents dosis segons tipus i lloc d’infecció - Passa barrera hematoencefàlica - S’elimina per via renal. S’han d’ajustar les dosis en insuficiència renal - Efectes adversos: Irritant si hi ha extravasació per via ev, gastrointestinals, cefalea, letargia Altres: valaciclovir, famciclovir (profàrmacs) Citomegalovirus - Fonamentalment infeccions congènites i en malalts inmunodeprimits (trasplantats o SIDA) - Es por passar infecció sense símptomes i quedar latent - Es transmet per contacte directe amb líquids biològics d’infectats - GANCICLOVIR: administració EV.
RA: neutropènia, trombocitopènia - VALGANCICLOVIR: via oral. Profàrmac La GRIP Causada pel virus influenza. Té gran capacitat per experimentar MUTACIONS i condiciona l’aparició i característiques epidèmiques estacionals.
Transmissió via inhalada. Als 4 dies apareixen els símptomes. Les persones infectades contagien la malaltia des d’un dia abans de l’aparició de símptomes fins a 5-10 dies després d'aparèixer la malaltia.
Vacunació ANUAL.
Amantadina, oseltamivir, zanamivir (eficàcia limitada) Mai Antibiòtics !!!! Zanamivir (Relenza®) i Oseltamivir (Tamiflu®) - Mecanisme d’acció: Inhibidors selectius de la neuraminidasa, enzim que afavoreix la penetració del virus a l’interior de la cèl·lula, la infecta i s’inicia la propagació a altres cèl·lules de l’epiteli pulmonar.
- Farmacocinètica: zanamivir: administració per via inhalada o EV. Pràcticament no s’absorbeix per VO.
oseltamivir: administració per VO El tractament ha de ser precoç (abans de 48 d (abans de 48 d inici dels símptomes) ’inici dels símptomes) - Reaccions adverses: al·lucinacions, canvis de comportament, confusió, especialment en joves. Seguretat poc coneguda en pacients amb patologia respiratòria.
- Balanç benefici/risc desfavorable HEPATITIS VÍRIQUES: VHC - INTERFERÓ PEGILAT ALFA-2a: administració SC.
RA: dolors articulars, alteracions psicològiques, neurològiques, sudoració, pèrdua de pes, sequedat de pel, leucopènia - RIBAVIRINA: via oral RA: anèmia Nous -TELAPREVIR: via oral RA: anèmia, reaccions cutànies, discomfort, anorectal - BOCEPREVIR: via oral, conservació nevera RA: anèmia, reaccions cutànies, disgeusia HEPATITIS VÍRIQUES: VHB - INTERFERÓ PEGILAT ALFA-2a: via SC - LAMIVUDINA - ENTECAVIR - TENOFOVIR - TELBIVUDINA - ADEFOVIR VIH Virus VIH (ARN)  limfòcits T4  utilitza a transcriptasa inversa per convertir l’ARN víric en ADN víric.  ADNv s’incorpora al material genètic de la cèl·lula (nucli) mitjançant la integrasa  l’ADN es divideix , es sintetitza l’ADNv missatger i les proteïnes  l’ARN es torna a encapsular, formant els virions que sortiran a l’exterior per reiniciar el procés.
TARGA Teràpia AntiRetoviral Gran Activitat Règim utilitzat en pacients HIV amb l’objectiu de reduir la CV a nivells indetectables durant el màxim de temps per tal de: - Reduir la mortalitat i morbiditat - Millorar la qualitat de vida - Restaurar i preservar la funció immunològica El tractament està basat en la combinació de tres fàrmacs, ja que és el que ha demostrat una major eficàcia. Els criteris per iniciar el TARGA són dos, per ordre d’importància: - La situació clínica del pacient - La xifra de CD4 La CV pot influir en la decisió en alguns casos, però sobretot és útil com eina de monitorització de l’efectivitat del tractament.
La combinació dels tres FAR inclou dos AN i un IP/r o un NN o Inhibidor de la Integrasa FÀRMACS ANTIRETROVIRALS •Inhibidors de la transcriptasa inversa (ITI) anàlegs dels nucleòsids(AN) no nucleòsids (NN) •Inhibidors de la proteasa (IP) •Inhibidors de la fusió (IF) •Antagonistes coreceptor CCR5 •Inhibidors de la integrasa (II) REACCIONS ADVERSES ALS INHIBIDORS DE LA TRANSCRIPTASA INVERSA ANÀLEGS DELS NUCLEÒSIDS (ITIAN) Tots poden causar : Toxicitat mitocondrial, acidosi làctica amb esteatosi hepàtica i lipodistròfia (lipoatròfia).
Altres, menys greus però més freqüents: mal de cap, astènia, marejos i molèsties gastrointestinals com nàusees i vòmits.
RAMS DELS INHIBIDORS DE LA TRANSCRIPTASA INVERSA NO NUCLEÒSIDS (ITINN) Tots poden causar rash cutani i més rarament i amb diferencies individuals , síndrome de Stevens Johnson Nevirapina: hepatotoxicitat Efavirenz: toxicitat neurològica (millor prendre a la nit) Etravirina: exantema REACCIONS ADVERSES ALS INHIBIDORS DE LA PROTEASA (IP) Alteracions metabòliques (25-50%): •Hipercolesterolèmia •Diabetis mellitus •Lipoacumulació intraabdominal i base del coll Nàusees, vòmits i diarrea (Ritonavir més freqüent) Parestèsies Indinavir pot donar nefrolitiasi i insuficiència renal INHIBIDORS DE LA FUSIÓ (IF) Solament existeix el enfuvirtida i es dosifica amb una injecció subcutània.
INHIBIDOR DEL CCR5 Maraviroc.
INHIBIDOR DE LA INTEGRASA (II) Raltegravir.
...