tema 6 Règim disciplinari. (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Criminología - 2º curso
Asignatura Presons i dret penitenciari
Año del apunte 2016
Páginas 11
Fecha de subida 23/03/2016
Descargas 3
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 6: RÈGIM DISCIPLINARI I SEGURETAT. LA JURISDICCIÓ PENITENCIÀRIA EL RÈGIM DISCIPLINARI Conjunt de normes dictades per mantenir una bona convivència ordenada. El trencament de la norma constitueix les infraccions disciplinàries, que comporten una conseqüència sancionadora.
Aquesta garantia no és ordenada, la convivència ha de ser instrumental a les finalitats de tractament i al salvaguarda de les persones internes a la presó. Com a mínim en termes legals, el manteniment de la convivència ha d’estar orientada i condicionada per aconseguir sobretot els objectius del tractament.
Àmbit d’aplicació: S’hauria d’aplicar a totes les persones del centre penitenciari, però el reglament exclou a les persones que estan a les unitats psiquiàtriques. Els jutges de vigilància penitenciaria l’apliquen a les persones quan estan dins de la presó, no s’aplicaria en el tràmit o fora.
Principis informadors: És un règim sancionador, i són aplicables els principis que també són aplicables al dret penal, però són principis informadors i sovint vulnerats per l’administració penitenciaria.
 LEGALITAT: Exigeix que tan les infraccions i les seves conseqüències sancionadores estiguin regulades per una llei pública. El què fa la LOGP estableix un catàleg de sancions i es remet al reglament per establir quines són les infraccions que constitueixen aquest règim penitenciari. Això suposaria una vulneració del principi, i el TC ha tornat a recórrer en el concepte de subjecció especial per poder reglamentàriament regular les infraccions disciplinàries.
 CULPABILITAT: Exigeix un cert grau d’imputabilitat de la persona que ha comès el delicte, que sigui un delicte de dol o imprudència, i no poden haver motius perquè la conducta sigui inexigible.
 PROPORCIONAL: Exigeix sancionar quan sigui imprescindible per tutelar l’ordre violat, i exigeix que la sanció sigui proporcional a la infracció comesa.
 NE BIS IN IDEM: Prohibeix l’existència de dues conseqüències sancionadores diferents per la comissió d’un mateix fet, del mateix fonament jurídic. El fonament de l’administració pública normalment és l’ordre i la bona convivència, en canvi el fonament penal normalment és la vulneració d’un dret fonamental  GARANTIES PROCESSALS: Presumpció d’innocència, dret a defensa i assistència jurídica.
LES FALTES DISCIPLINÀRIES: Faltes molt greus:  Participació i investigació de motins  Agressions, amenaces o coaccions  Resistència activa i greu  Evasions Article 108 RP 1981 Són faltes molt greus: a) Participar en motins, plantes o desordres col·lectius, o instigar als mateixos si aquests s’haguessin produït.
b) Agredir, amenaçar o coaccionar qualsevol persona dins de l'establiment oa les autoritats o funcionaris judicials o d'institucions penitenciàries, tant dins com fora de l'establiment si l'intern hagués sortit amb causa justificada durant el seu internament i aquells es trobin en l'exercici de les seves càrrecs o en ocasió d'ells.
c) Agredir o fer objecte de coacció greu a altres interns.
d) La resistència activa i greu al compliment de les ordres rebudes d'autoritat o funcionari en exercici legítim de les seves atribucions e) Intentar, facilitar o consumar l'evasió.
f) Inutilitzar deliberadament les dependències, materials o efectes de l'establiment o les pertinences d'altres persones causant danys d'elevada quantia.
g) La sostracció de materials o efectes de l'establiment o de les pertinences d'altres persones.
h) La divulgació de notícies o dades falses, amb la intenció de menyscabar la seguretat de l'establiment.
i) Atemptar contra la decència pública amb actes de greu escàndol i transcendència.
Faltes greus (109 RP 1981):  Calumnies, injúries i faltes de respecte  Desobediència o resistència passiva  Objectes prohibits Article 109 RP 1981: Són faltes greus: a) Calumniar, injuriar, insultar i faltar greument al respecte i consideració deguts a les autoritats, funcionaris i persones de l'apartat b) de l'article anterior, en les circumstàncies i llocs que en el mateix s'expressen.
b) Desobeir les ordres rebudes d'autoritats o funcionaris en l'exercici legítim de les seves atribucions o resistir-se passivament a complir-les.
c) Instigar altres reclusos a motins, insubordinacions o desordres col·lectius, sense aconseguir ser secundats per aquests.
d) Insultar altres reclusos o maltractar-los d'obra.
e) Inutilitzar deliberadament les dependències, materials o efectes de l'establiment o les pertinences d'altres persones causant danys d'escassa quantia, així com causar en els mateixos béns, danys greus per negligència temerària.
f) Introduir, fer sortir o posseir en l'establiment objectes que es trobin prohibits per les normes de règim interior.
g) Organitzar o participar en jocs de sort, envit o atzar, que no es trobin permesos a l'establiment.
h) La divulgació de notícies o dades falses, amb la intenció de menyscabar la bona marxa regimental de l'establiment.
i) L'embriaguesa produïda per l'abús de begudes alcohòliques autoritzades que causi greu pertorbació en l'establiment o per aquelles que s'hagin aconseguit o elaborat de forma clandestina, així com l'ús de drogues tòxiques, substàncies psicotròpiques o estupefaents, excepte prescripció facultativa.
Faltes lleus (art. 110 RP 1981):  Faltar lleument al respecte  Presentar reclamacions per vies no regulades  Clàusula oberta Article 110 Són faltes lleus: a) Faltar lleument a la consideració deguda a les autoritats, funcionaris i persones de l'apartat b) de l'article 108, en les circumstàncies i llocs que en el mateix s'expressen.
b) La desobediència de les ordres rebudes dels funcionaris d'institucions penitenciàries en exercici legítim de les seves atribucions que no causin alteració de la vida regimental i de l'ordenada convivència.
c) Formular reclamacions sense fer ús de les vies establertes per reglament.
d) Fer ús abusiu i perjudicial d'objectes no prohibits per les normes de règim interior.
e) Causar danys greus en les dependències, materials o efectes de l'establiment o en les pertinences d'altres persones per falta de diligència o cura.
f) Qualsevol altra acció o omissió que impliqui incompliment dels deures i obligacions de l'intern, produeixi alteració en la vida regimental i en l'ordenada convivència i no estigui compresa en els supòsits dels articles 108 i 109, ni en els apartats anteriors d'aquest article.
LES SANCIONS DISCIPLINÀRIES  Aïllament en cel·la (art. 43 LOGP)  Aïllament en caps de setmana, fins a  Privació de sortides, fins a dos mesos  Limitació de les comunicacions orals, un més com a màxim  Limitació de les activitats recreatives, fins a un mes i d’una manera que sigui compatible per la salut de la persona. No pot participar en activitats d’oci  Amonestació Catàleg especialment dur de sancions que a més pateix una indefinició important. Ni la llei ni el reglament expliquen el contingut especial d’aquestes sancions administratives. Només està mínimament explicat, tot i que amb llacunes, és la sanció d’aïllament en cel·la.
Article 43 LOGP, de l’aïllament en cel·la: 1. La sanció d'aïllament s'ha de complir amb informe del metge de l'establiment, que va vigilar diàriament l'intern mentre romangui en aquesta situació, informant al director sobre el seu estat de salut física i mental i, si s'escau, sobre la necessitat de suspendre o modificar la sanció imposada.
2. En els casos de malaltia del sancionat, i sempre que les circumstàncies ho aconsellin, es suspendrà l'efectivitat de la sanció que consisteixi en internament en cel·la d'aïllament, fins que l'intern sigui donat d'alta o l'òrgan col·legiat ho estimi oportú, respectivament .
3. No s'aplicarà aquesta sanció a les dones gestants i les dones fins a sis mesos després de la finalització de l'embaràs, a les mares lactants i a les que tinguin fills amb elles.
4. L'aïllament s'ha de complir en el compartiment que habitualment ocupi l'intern, i en els supòsits que el comparteixi amb altres o per la seva pròpia seguretat o pel bon ordre de l'establiment, passar a un d'individual de mides i condicions.
No diu si inclou una prohibició de comunicacions, però segons l’administració penitenciaria exclou les comunicacions íntimes i familiars per les persones que estan complint aquest càstig.
La persona aïllada pot sortir a fer un passeig en solitari durant 2h, no pot rebre paquets o adquirir productes de l’economat,, llavat que ho autoritzi el director del centre.
PROBLEMES: La regulació. Article 43 LOGP, 254 RP. Es regula més en el reglament que a la llei.
Tensió amb el principi de legalitat Possible vulneració de l’article 25.3 CE: “L’Administració civil no podrà imposar sancions que, directament o subsidiàriament, impliquin privació de llibertat.” Només el jutge del penal pot imposar una pena privativa de llibertat. Aquesta vulneració ha arribat al TC, que la seva argumentació és que no es tracta d’una sanció privativa de llibertat, sinó una modificació de les condicions en les quals es produeix la pena de presó.
Possible vulneració de l’article 15 CE: El TC defensa aquesta mesura amb l’aplicació de l’article 15 CE “Tothom té dret a la vida i a la integritat física i moral, sense que, en cap cas, ningú pugui ser sotmès a tortura ni a penes o tractes inhumans o degradants. Resta abolida la pena de mort, llevat d’allò que puguin disposar les lleis penals militars per temps de guerra.” Mai serà un tracte inhumà o degradant si el compliment d’aïllament en cel·la es fa amb les condicions que determina la llei.
DETERMINACIÓ DE LA SANCIÓ A IMPOSAR Regles generals (art. 233 ss RP, art. 42.5 i 6 LOGP):  Per a faltes molt greus: Aïllament 6-14 dies o fins a 7 caps de setmana [només si persona manifesta evident agressivitat o violència/alteració reiterada i greu de convivència, art. 42.2 LOGP]  Per a faltes greus: Aïllament de dilluns a divendres 5 o menys dies, privació de permisos de sortida fins a 2 mesos, limitació de les comunicacions fins a 1 mes, privació de passeig i actes recreatius 3 a 30 dies  Per a faltes lleus: Privació de passeig i actes recreatius fins a 3 dies i amonestació EL PROCEDIMENT DISCIPLINARI. FASES 1. Iniciació. Article 241 RP 2. Instrucció i tramitació. Article 242 a 245 RP 3. Resolució. Articles 246 a 248 RP 4. Recursos. Article 249 RP 5. Procediment abreujat per faltes lleus. Article 251 RP 6. Execució de les sancions imposades. Articles 252 a 257 RP RECOMPENES: Actes de bona conducta, esperit de treball i sentit de la responsabilitat en el comportament persones i en les activitats organitzades de l’establiment seran estímuls mitjançant un sistema de recompensa reglamentàriament determinat: (article 46 LOGP i 263 RP)  Comunicacions especials i extraordinàries addicionals  Beques d’estudi, donació de llibres i altres instruments de participació en les activitats culturals y recreatives del Centre.
 Prioritat en la participació de sortides programades per la realització d’activitats culturals  Reduccions de les sentències imposades  Premis en metàl·lic  Notes meritòries  Qualsevol altra recompensa de caràcter anàleg a les anteriors que no resulti incompatible amb els preceptes reglamentaris.
Concessió i anotació: Article 264 RP 1. A cada cas concret, la recompensa concedida i la seva quantia, es determinarà per la Comissió Disciplinària del Centre, atenent a la naturalesa dels mèrits contrets i a qualsevol altra circumstància objectiva o subjectiva que posi en manifest el caràcter exemplar de la conducta recompensada.
2. La concessió de recompenses serà anotada a l’expedient personal de l’intern, amb expressió dels fets que la van motivar, acreditant el certificat de recompenses si es sol·licités.
MITJANS COERCITIUS I DE SEGURETAT Concepte i utilització (article 45 LOGP i 72 RP): Actes amb l’objectiu d’ajudar a establir la normalitat i seguretat, i per tant no tenen caràcter sancionador, si no instrumental. Mesures del tipus excepcionals. S’han d’imposar de manera proporcionada quan no hi hagi una manera més restrictiva de restablir aquest ordre. S’ha de comunicar al jutge de vigilància penitenciària sempre que s’imposi una mesura d’aquest tipus.
Article 45 LOGP: 1. Només podran utilitzar-se, amb autorització del director, aquells mitjans coercitius que s’estableixin reglamentàriament en els casos següents: a. Per impedir actes d’evasió o de violència dels interns b. Per evitar danys dels interns a sí mateixos, o altres persones o coses c. Per vèncer la resistència activa o passiva dels interns a les ordres del personal penitenciari en l’exercici del seu càrrec 2. Quan, davant de la urgència de la situació, s’hagués de fer us de tals mitjans es comunicarà immediatament al director, el qual ho posarà en coneixement del jutjat de vigilància penitenciària 3. L’ús de les mesures coercitives estarà dirigit exclusivament al restabliment de la normalitat i només subsistirà el temps estrictament necessari.
4. En el desenvolupament de les seves funcions de vigilància els funcionaris de institucions penitenciaries no podran utilitzar armes de foc.
Article 72. Mitjans coercitius.
1. Són mitjans coercitius, als efectes de l'article 45.1 de la Llei orgànica general penitenciària, l'aïllament provisional, la força física personal, les defenses de goma, els aerosols d'acció adequada i les manilles. El seu ús ha de ser proporcional al fi pretès, mai suposarà una sanció encoberta, i només s'aplicaran quan no hi hagi una altra manera menys costosa per aconseguir la finalitat perseguida i pel temps estrictament necessari.
2. No poden ser aplicats els mitjans coercitius a les internes esmentades a l'article 254.3 d'aquest Reglament ni als malalts convalescents de malaltia greu, llevat dels casos en què de la seva actuació pugui derivar un imminent perill per a la seva integritat o per a la d'altres persones. Quan s'apliqui la mesura d'aïllament provisional l'intern serà visitat diàriament pel metge.
3. La utilització dels mitjans coercitius serà prèviament autoritzada pel director, llevat que raons d'urgència no ho permetin, en el qual es posarà en el seu coneixement immediatament. El director ha de comunicar immediatament al jutge de vigilància l'adopció i cessació dels mitjans coercitius, amb expressió detallada dels fets que hagin donat lloc a aquesta utilització i de les circumstàncies que puguin aconsellar el seu manteniment.
4. Els mitjans materials coercitius han de ser dipositats en aquell lloc o llocs que el director entengui idonis, i la seva quantia i estat es reflectirà en llibre oficial.
5. En els casos de greus alteracions de l'ordre amb perill imminent per a les persones o per a les instal·lacions, el director amb caràcter provisional podrà demanar l'auxili de les Forces de Seguretat de guàrdia a l'establiment, que en cas d'haver d'utilitzar les armes de foc ho faran pels mateixos motius i amb les mateixes limitacions que estableix la legislació de Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, sense perjudici del que disposa la disposició final primera de la Llei orgànica general penitenciària.
Enumeració:  Defensa de goma  Observació  Registres corporals  Aerosols i gasos lacrimògens  Manilles Quan les alteracions són molt greus es pot demanar ajuda a les forces armades de seguretat, però haurà de ser absolutament excepcional.
Remissió a la regulació reglamentària: S’ha de recórrer al reglament per saber les mesures de seguretat, els mitjans coercitius, etc.
Article 23 LOGP: Els registres i escorcolls als interns, les seves pertinences i locals que ocupin, els recomptes, així com les requises de les instal·lacions de l’establiment, s’efectuaran en els casos amb les garanties i periodicitat que reglamentàriament es determinin i dins del respecte a la dignitat de la persona.
Seguretat exterior: (article 63 RP i 41 Llei 5/2014, de la seguretat privada): Encomanada a cossos i forces de CCSS i si escau a les policies autonòmiques que es puguin crear. La llei de seguretat privada possibilita que les empreses de seguretat privada facin tasques de control de centres penitenciaris i centres d’internament d’estrangers.
Article 63 RP: 1. La seguretat exterior dels establiments correspon a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat o, si escau, als cossos de policia de les comunitats autònomes, els que, sense perjudici que es regeixin per les normes dels cossos respectius, en matèria de seguretat exterior dels centres penitenciaris rebran indicacions dels directors dels mateixos.
2. Un cop fet el relleu, el cap de la guàrdia exterior s'ha de presentar al director o funcionari que el substitueixi per informar de les incidències del servei. De la mateixa manera ha de procedir quan durant el servei es produeixi algun fet que, per la seva importància, hagi de ser immediatament en coneixement del director de l'establiment.
Seguretat interior:  Competència: Article 64 RP: La seguretat interior dels establiments correspon, malgrat en els casos previstos en la disposició final primera de la LOGP, als funcionaris dels Cossos d’Institucions Penitenciaries, d’acord a les comeses pròpies de cada ú i a la distribució dels serveis acordada pel Director de l’establiment.
 Principis generals: Article 71 RP: 1. Les mesures de seguretat es regiran pels principis de necessitat i proporcionalitat i es portaran a terme sempre amb el respecte a la dignitat i als drets fonamentals, especialment les que es practiquin directament sobre les persones. Davant l’opció d’usar mitjans d’igual eficàcia, es donarà preferència als de caràcter electrònic.
2. Quan els funcionaris, amb ocasió de qualsevol de les mesures de seguretat enumerades, detectin alguna anomalia regimental o qualsevol fet o circumstància que indiqui alguna pertorbació de la vida normal del centre, ho posaran immediatament en coneixement del Cap de Serveis, sense perjudici de que, en el seu cas, facin ús del mitjans coercitius que es refereix l’article 72.
 Mesures: o Observació: Article 66 RP L’observació dels interns està encaminada al coneixement del seu comportament habitual i de les seves activitats i moviments dins i fora del departament assignat, així com de les seves relacions amb els altres interns i de d’influx beneficiós o nociu que, si escau, exerceixin el sobre els mateixos . Si en aquesta observació es detecten fets o circumstàncies que puguin ser rellevants per a la seguretat de l'establiment o el tractament dels interns, s'han d'elevar els oportuns informes.
o Registres, registres corporals i requises (Art 68 RP): en el cas del nu integral, el RP indica que es pot realitzar per motius de seguretat concrets i específics.
Quan existeixin raons individuals i contrarestades que facin pensar que una persona amaga un objecte o substància prohibida. L’haurà d’autoritzar el cap de serveis.
Article 68 RP: 1. Es duran a terme registres i escorcolls de les persones, roba i estris dels interns i requises de les portes, finestres, terres, parets i sostres de les cel·les o dormitoris, així com dels locals i dependències d'ús comú.
2. Per motius de seguretat concrets i específics, quan hi hagi raons individuals i contrastades que facin pensar que l'intern oculta al seu cos algun objecte perillós o substància susceptible de causar dany a la salut o integritat física de les persones o d'alterar la seguretat o convivència ordenada de l'establiment, es pot fer un escorcoll amb nu integral amb autorització del cap de serveis.
3. L'escorcoll amb nu integral s'efectuarà per funcionaris del mateix sexe que l'intern, en lloc tancat sense la presència d'altres interns i preservant, en tot el possible, la intimitat.
4. Si el resultat de l'escorcoll amb nu integral és infructuós i persisteix la sospita, es podrà sol·licitar pel director a l'autoritat judicial competent l'autorització per a l'aplicació d'altres mitjans de control adequats.
5. Dels registres, requises, escorcolls i controls esmentats es formularà part escrit, que ha d'especificar els escorcolls amb nu integral efectuats, signat pels funcionaris que l'hagin fet i adreçat al cap de serveis.
o Altres registres i controls: Art 69 RP: Es procedirà al registre i control de les persones autoritzades a comunicar amb els interns, així com dels qui tinguin accés a l'interior dels establiments per fer alguna feina o gestió dins dels mateixos, llevat de les visites oficials de les autoritats. Així mateix, s'efectuarà un registre i control dels vehicles que entrin o surtin de l'establiment i dels paquets i encàrrecs que rebin o trametin els interns, d'acord amb el que estableix l'article 50 d'aquest Reglament.
o Intervencions: Article 70 RP 1. S’intervindran els diners, joies, i objectes de valor no autoritzats, així com els objectes que es consideri perillosos per a la seguretat o convivència ordenada o de procedència il·lícita.
2. Si es tracta d'objectes perillosos o prohibits es procedirà a la seva retirada, de la qual es deixarà constància per escrit, excepte en els casos en què hagin de ser remesos a l'autoritat judicial competent, així com quan es tracti d'objectes de valor, en el cas se'ls donarà el destí que preveu l'article 317 d'aquest Reglament.
LA JURISDICCIÓ PENITENCIÀRIA: Article 76 LOGP: 1. El JVP tindrà atribucions per fer complir la pena imposada, resoldre els recursos referent a les modificacions que pugui experimentar d’acord al prescrit en les Lleis i Reglaments, salvaguardar els drets dels interns i corregir els abusos i desviacions que en el compliment dels preceptes del règim penitenciari puguin produir-se.
2. Correspon especialment al JVP: a. Adoptar totes les decisions necessàries per què els pronunciaments de les resolucions en ordre a les penes privatives de llibertat es portin a terme, assumint les funcions que correspondrien als Jutges u Tribunals sentenciadors.
b. Resoldre sobre les propostes de llibertat condicional dels penats i acordar les revocacions que precedeixin.
c. Aprovar les propostes que formulin els establiments sobre beneficis penitenciaris que puguin suposar un escurçament de la condemna.
d. Aprovar les sancions d’aïllament en cel·la de duració superior a 14 dies e. Resoldre en base als estudis dels Equips d’Observació i de Tractament, i en el seu cas de la Central d’Observació, els recursos referents a la classificació inicial i a progressions i regressions del grau.
f. Acordar el que procedeixi sobre les peticions o queixes que els interns formulin en relació amb el règim i el tractament penitenciari en quan afecti als drets fonamentals o a els drets i beneficis penitenciaris d’aquests.
g. Realitzar visites als establiments penitenciaria que preveu de LECrim, podent el Jutge Central de Vigilància Penitenciària demanar per l’exercici d’aquesta funció l’ajuda judicial dels JVP del lloc en el què radiqui l’establiment que ha de ser visitat.
h. Autoritzar els permisos de sortida de duració superior a 2 dies, exceptuant dels classificats en tercer grau.
i.
Conèixer el pas als establiments de règim tancat dels reclusos a proposta del Director de l’establiment.
Article 77 LOGP: Els JVP podran dirigir-se a la Direcció General d’Institucions Penitenciàries, formulant propostes referents a la organització i desenvolupament dels serveis de vigilància, a la ordenació de la convivència interior en els establiments, a la organització i activitats dels tallers, escola assistència mèdica i religiosa, i en general a les activitats regimentals, economicoadministratives i de tractament penitenciari en sentit estricte.
Article 78 LOGP: 1. En el què respecte les qüestions orgàniques als JVP i als procediments de la seva actuació, s’estarà al disposat en les lleis corresponents.
2. Els JVP tindran la seva residència en el territori en què radiquin els establiments penitenciaris sotmesos a la seva jurisdicció.
Les competències del JVP:  Decisòries en primera instància  De coneixement  Decisòries en segons instància  Funcions assignades pel CP ...