5. Els fets jurídics (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura Dret civil
Año del apunte 2015
Páginas 6
Fecha de subida 04/02/2015
Descargas 9
Subido por

Descripción

Incluye: "Fet i acte jurídic; el negoci jurídic; la representació del negoci jurídic; elements del negoci jurídic; ineficàcia del negoci jurídic"

Vista previa del texto

5. ELS FETS JURÍDICS 5.1 Fet i acte jurídic: Fet -> cosa que ha succeït.
Fet jurídic -> quan un cosa succeïda té conseqüències jurídiques.
Quan el fet es produeix a causa d'una activitat humana s'anomena -> acte jurídic: 1) Acte jurídic lícit: els que es fan d'acord amb la llei.
• Potestatiu -> perquè volem -> donen lloc al NEGOCI JURÍDIC (contracte).
• Degut -> perquè ho devem fer.
2) Acte jurídic il·lícit: els que van en contra de la llei (il·legals): • De dol -> amb intencionalitat.
• De culpa -> negligència (sense voluntat).
5.2 El negoci jurídic: Requisits: 1) Cal una acció o omissió formal.
2) Cal que el subjecte actuï de forma conscient i voluntària.
3) Cal que la activitat s'exterioritzi i no sigui contraria a la llei.
4) El negoci jurídic h de produir efectes jurídics.
Fases: 1) FORMACIÓ: formalitzat quan gaudeix de tots els requisits necessaris.
2) EFICÀCIA: eficaç quan gaudeix de totes les condicions.
3) CONSUMICIÓ: consumat quan produeix els efectes volguts a través d'una determinada activitat.
Classificació dels negocis jurídics 1 UNILATERALS: Una sola part: Testament.
BILATERALS: Vàries parts: Vendre un pis.
2 PATRIMONIALS: Produeixen efectes econòmics: major part dels contractes.
3 ONEROSOS: Requereix una contra-prestació.
GRATUÏT: No requereix una contra-prestació.
4 JURÍDICS ADMINISTRATIUS: Finalitat -> conservar patrimoni: Contracte de lloguer.
DE DISPOSICIÓ: Finalitat -> alterar el patrimoni.
Contracte de compra-venda.
5 INTERVIUS: PER CAUSE DE MORT: En eficàcia en vida de les persones que Testament.
l'han celebrat.
6 SOLEMNES: NO SOLEMNES: Perquè tinguin eficàcia cal que es No requereix respectar determinades formalitats.
celebrin respectant determinades formalitats.
7 PRINCIPALS: ACCESSORIS: Té vigència per un mateix (no depèn de Depèn d'un altre: Abalista.
ningú).
8 CAUSALS: ABSTRACTES: Depenen d'una causa: Comprar una No depenen de cap causa malgrat tenir-la: Lletra casa.
de canvi.
9 TÍPICS: Regulats per la llei.
NO PATRIMONIALS: La No produeixen efectes econòmics: Casar-se.
ATÍPICS: No regulats per la llei.
5.3 La representació del negoci jurídic: -Existeixen 3 tipus de representació: 1) LEGAL: la que tenen els pares respecte els seus fills mentre són menors d'edat.
2) NECESSÀRIA: és necessari tenir una representació.
3) VOLUNTÀRIA: quan una persona li encarrega a una altra perquè efectuï en nom seu: • Representant -> el que actua en nom del representador.
• Representat -> al que li representen.
3.1 Representació voluntària directe: el representant actua en nom del representant.
3.2 Representació voluntària indirecte: algú actua per un altre però no ho diu i cal que el representant ho confirmi.
-Existeixen 2 problemes: 1) Auto-contractació: si es dóna el permís al representant pot contractar amb si mateix.
2) Representació directe sense poder: el representador actua en el nom de l'altre sense permís; allò que realitza és nul de ple dret, a no ser, que ho rectifiqui abans que l'altre part no en demani l'anulació.
5.4 Elements del negoci jurídic: 1) ELEMENTS ESSENCIALS: • CONSENTIMENT: es manifesta pel concurs de l'oferta i l'acceptació es correspon amb una declaració de voluntat: ◦ Quan és per vicis: ▪ Violència -> per arrancar el consentiment s'usa una força irresistible.
▪ Intimidació -> se li fa creure a una persona que patirà un dany imminent i greu.
▪ Engany -> enredat per paraules o maquinacions, és induït a fer allò que en cas contrari no hagués fet.
▪ Error -> En la cosa, en la quantitat, en la qualitat i en la persona.
◦ Quan és per divergència (imputables a mi mateix): ▪ Reserva mental -> dic alguna cosa que no vull dir. Val el que dic.
▪ Declaració no seriosa -> ho diem no en serio i no té conseqüències.
▪ Simulació -> algú diu una cosa i en fa una altra. Val el que fa.
• OBJECTE: és allò sobre que recau el negoci jurídic. Ha de ser: ◦ Possible ◦ Lícit: legal ◦ Determinat: hem de saber el que fem • CAUSA: consisteix la raó de ser del negoci. És una qüestió externa.
◦ Negocis onerosos -> entenem la causa com la prestació/contraprestació.
◦ Negocis remuneratoris -> entenem per causa els serveis que es remuneren.
◦ Negocis gratuïts -> entenem per causa la liberalitat del benefactor.
• FORMA: en els solemnes -> essencial // en els no solemnes -> no essencial.
◦ Document públic: davant d'una autoritat i afecten a tothom.
◦ Document privat: afecta a qui ho fa.
2) ELEMENTS NATURALS: -Els podem excloure sense que això afecti a la validesa del contracte/negoci.
-No es poden sub-classificar perquè cada contracte té els seus propis elements naturals.
3) ELEMENTS ACCIDENTALS: -Mai apareixen en el contracte però si els incloem nosaltres s'hauran de respectar perquè el contracte sigui vàlid.
• CONDICIÓ: limitació consistent en un succés futur i incert o passat i desconegut en funció del qual es fa depenen de la llei la producció d'efectes del negoci jurídic. Requisits: ◦ Incertesa: pot ser que es compleixi o no.
◦ Arbitrarietat: no necessari: ▪ Condició suspensiva/inicial -> la condició està pendent de produir-se. És essencial perquè el dia que passi començarà.
▪ Pendent -> encara no s'ha produït.
◦ Possibilitat: que es pugui fer: ▪ Condició resolutòria/final -> quan finalitza el contracte deixa de tenir efectes i la condició succeïx.
▪ Deficient -> el fet del que depèn ja no es podrà complir mai.
◦ Licitat: ha de ser legal: ▪ Condició resolutòria/final -> quan finalitza el contracte deixa de tenir efectes i la condició succeïx.
▪ Existent -> el fet del que depèn es compleix.
• TERMINI: el contracte queda supeditat a un moment futur o cert. Sempre es compleix perquè el moment sempre arriba: ◦ Inicial: aquell dia en què el negoci comença a tenir efectes.
◦ Final: aquell dia en què el negoci deixa de tenir efectes.
◦ Determinat: té principi i final.
◦ Indeterminat: ha d'arribar però no sabem quan.
• MODAL: existeix, única i exclusivament, en els negocis gratuïts i consisteix en una obligació accessori que li podem imposar al propietari.
5.5 Ineficàcia del negoci jurídic: 1) Ineficàcia INICAL: quan no té efectes des del mateix naixement.
2) Ineficàcia POSTERIOR: si el contracte ha començat a tenir efectes, posteriorment deixa de tenir-los.
5 supòsits d'ineficàcia: 1) Ineficàcia inexistent: quan la manca d'un element essencial provoca el trencament del contracte.
2) Ineficàcia nul·la absoluta: quan el negoci se celebra violant una prohibició.
3) Ineficàcia nul·la relativa: el contracte pateix algun defecte susceptible de motivar la anulació a través de la via judicial.
4) Ineficàcia recessió: quan un negoci jurídic perjudica a les persones que l'efectuen perjudica a les persones es pot rescindir.
5) Resolució: es pot resoldre o revocar quan posteriorment succeeixen actes que el deixen sense efectes en virtut del que disposa la llei.
...