Bloc 7 segona part (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Criminología y Políticas Públicas de Prevención + Derecho - 1º curso
Asignatura Mètodes d'investigació criminològica
Año del apunte 2017
Páginas 7
Fecha de subida 12/07/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

FONTS DE DADES OFICALS Contingut: - Classes de fonts de dades: Fonts policials, Fonts judicials, Dades penitenciaries - Unitat en la investigació de la delinqüència - Valoració crítica Estadístiques policials: Recompte de delictes denunciats, o detectats per la policia, i per tant, han estat registrats com a delictes. Fonts judicials (estadística judicial): Dades anuals per cada òrgan judicial des de diferents anys fins a l’últim disponible. Detall de procediments, executives, recursos, auxili judicial, etc. Dades penitenciaries: Dades de la població reclusa, característiques, penes, etc. Ø ESTADÍSTIQUES POLICIALS Recompte de delictes denunciats, o detectats per la policia, i per tant, han estat registrats com a delictes. Les estadístiques policials se centren en 4 indicadors: 1. Delictes contra la vida, la integritat i la llibertat de les persones 2. Delictes contra el patrimoni 3. Faltes de lesions 4. Faltes de furt Es proporcionen números absoluts i taxes per 100.000 habitants (a vegades 1.000). També es proporcionen taxes per 8 delictes inclosos en els primers 2 indicadors. Exemple: Les estadístiques policials no reflecteixen l’evolució real de la delinqüència. Estan influenciades per factors legals, substancials, i de política criminal, que afecten la seva validesa com indicadors de la delinqüència. La comparació de països europeus és difícil perquè cada país inclou diferents infraccions en el total i la manera de comptabilitzar-les varien entre països. Les estadístiques d’Espanya inclou els delictes registrats per Policia Nacional i la Guardia Civil à exclou Catalunya, Navarra i el País Basc. Només una petita proporció de delictes són denunciats a la policia à hi ha d’haver una successió de decisions de la víctima i la policia. En qualsevol punt del procés el delicte pot desaparèixer o ser redefinit. Diferències en definició de delicte à alguns països els delictes són comptats en el punt que són denunciats per primera vegada, però en altres els acceptats per la policia o aquells que són transferits per ser processats. Estadístiques policials són molt criticades pels investigadors. Diferències normals entre les estadístiques de la policia i les enquestes a les víctimes: Ø FONTS JUDICIALS/ESTADÍSTIQUES JUDICIALS Les estadístiques o registres judicials inclouen els temes que entren en el sistema judicial i les condemnes efectuades pels tribunals. De forma general, guarden poca relació amb les estadístiques policials perquè no mesuren la delinqüència, si no quantificar la feina que realitzen els tribunals. Ø DADES PENITENCIARIES Dades de la població reclusa. Informació sociodemogràfica (edat, sexe, nacionalitat), delictes, penes... - Catalunya à IDESCAT, departament de justícia. - Espanya à Ministerio del Interior: estadística penitenciaria. EUROPEAN SOCIAL SURVEY La Enquesta Social Europea (ESS en anglès), és una enquesta que es realitza a diferents països europeus cada 2 anys des de l’any 2001. L’enquesta mesura actituds, creences i patrons de comportament de diferents poblacions en els països inclosos. Grans blocs que inclou totes les rondes: - Confiança en els mitjans de comunicació (utilització TV, radio, internet…) - Política: confiança, partit votat, interès en la política, immigració… - Benestar subjectiu, exclusió social, religió, identitat ètnica i nacional - Gènere, any de naixement dels membres de la llar - Sociodemogràfiques: educació, estat civil, ocupació, - Valors humans A més, a les diferents rondes inclouen altres blocs d’interès en un determinat moment: determinants socials, justícia, democràcia, immigració, envelliment… Inconvenients estadístiques oficials • Difícil accés a les dades degut a que no totes les dades d’interès són publicades. • Baixa fiabilitat. • Disponibilitat de les dades: No sempre hi ha les dades que necessita l’investigador à s’ha de vigilar com/què diuen els titulars simples i analitzar què hi ha dins. Per tant, s’han d’analitzar diferents bases de dades per comprendre els resultats. • Dificultat de la comparació: no es poden comprar (o s’ha de ser cautelós) les xifres de diferents països. ENQUESTES DE DELINQÜÈNCIA AUTOREPORTADA Contingut: • Com s’interpreten • Dades • Validesa i problemes Les enquestes d’autoinculpació ajuden a disminuir la “xifra negra” de la delinqüència. Es va iniciar als Estats Units al 1970. Pregunten a determinants col·lectius, habitualment joves, si han comès algun delicte. à Anònim. Tendeixen a sobre representar els delictes poc greus. Poc utilitzades degut als problemes de representativitat. THE INTERNATIONAL SELF-REPORT DELINQUENCY STUDY (ISRD) La ISRD és un estudi de recerca internacional sobre delinqüència i victimització entre els joves que utilitza instruments i procediments de recol·lecció de dades estandarditzats. Objectius: 1. Observar i comprar diferències, similituds i tendències en la delinqüència i victimització entre països. 2. Explorar i provar qüestions teòriques relacionades amb la delinqüència juvenil i la victimització. Hi va haver 3 onades: Limitacions Þ Aporten informació d’infraccions i delictes poc greus. Pels entrevistats és més fàcil aportar informació d’aquest que dels greus. Þ Les dades poden estar afectades pel record, falta de sinceritat o pel desig social (com la societat espera que siguin i no com són en realitat). Þ Important el disseny del qüestionari, com es formulen les preguntes i en la forma d’administrar-lo perquè són temes delicats. Þ L’estructura del qüestionari té importància segons la informació que es vulgui extreure dels individus. Þ S’ha de vigilar en la aquiescència (respondre afirmativament en els formats dicotòmics). S’ha de combinar diferents preguntes i fer preguntes extres per saber que no menteix. ...