Preguntes examen Introducció a la Farmàcia Galènica Bloc II (resoltes) (2016)

Examen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 1º curso
Asignatura Introducció a la Farmàcia Galènica
Año del apunte 2016
Páginas 36
Fecha de subida 30/04/2016
Descargas 18
Subido por

Descripción

Recull de preguntes de l'examen del bloc II d'introducció a la farmàcia galènica, vies d'administració dels medicaments

Vista previa del texto

30/4/2016 Generador d'examens aleatoris online Nom i cognoms: NIUB: Hora de realització: Codi de l'examen: Preguntes encertades: Preguntes fallades: David Torruela 18655412 19:18:10 87aab1d48867a4c1a8d7d990c88e9337 0 (0.5 punt) 0 (­0.25 punts) Nota de l'examen: 0.0 Temps utilizat: 0:00:03 Llegenda Les respostes respostes per l'usuari són les que estan subratllades Les respostes correctes són les que estan en negreta 1. La metabolització és: [ TEMA 6: Trànsit i modificacions del medicament en l\'organisme ] ­ 5 La interacció del fàrmac amb el receptor responsable de l'efecte terapèutic.
La transformació del principi actiu per poder ser assimilat, utilitzat o eliminat per l'organisme.
L'arribada del principi actiu a la cèl·lula diana.
2. Indiqueu la resposta correcta: [ TEMA 6: Trànsit i modificacions del medicament en l\'organisme ] ­ 3 La corba de nivell plasmàtic permet la determinació del temps de semivida plasmàtica.
El perfil de la corba de nivell plasmàtic és independent de la via d'administració.
La corba de nivell plasmàtic no és útil per visualitzar els parámetres Cmax i Tmax.
3. Indiqueu l'afirmació correcta: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 5 No es pot administrar en cap cas una suspensió per via parenteral.
Els pegats transdèrmics s'administren via cutània i s'utilitzen per obtenir un efecte sistèmic.
Totes les formes farmacèutiques per via parenteral han de portar conservants a la formulació.
4. Les vies d'administració de medicaments: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 4 Són les modalitats amb les què el medicament es posa en contacte amb l'organisme per dur a terme un efecte, ja sigui local o sistèmic.
Són les modalitats d'aprofitament dels orificis naturals del cos per administrar medicaments.
Són les formes de presentació dels medicaments.
5. Quina forma farmacèutica NO s'administra per via sublingual: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 4 Els comprimits per mantenir sota la llengua.
Els glòbuls homeopàtics.
Les càpsules de gelatina tova.
http://www.ub.edu/far­gidtf/examen/ 1/3 30/4/2016 Generador d'examens aleatoris online 6. En el cas de la via oral: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 5 El sabor i l'olor dels medicaments no són factors importants.
L'autoadministració es considera un avantatge.
L'inici de l'acció és molt ràpid.
7. Les càpsules són d'administració: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 4 Només oral.
Oral, sublingual i vaginal.
Oral, bucal, rectal i vaginal.
8. Indiqueu l'afirmació correcta: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 4 Els elixirs s'administren per via oral.
Ambdues respostes són certes.
Les solucions per a gargarismes són d'administració bucofaríngia.
9. Quina d'aquestes formes farmacèutiques és d'ús vaginal: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 3 Supositori.
Enema.
Òvul.
10. Els enemes són una forma farmacèutica d'administració: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 3 Vaginal.
Ambdues són correctes.
Rectal.
11. Les formes farmacèutiques d'aplicació sobre la pell greument lesionada són sempre: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 3 En forma de suspensió.
Lipòfiles.
Estèrils.
12. Indiqueu l'afirmació correcta: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 5 Via oral = Via bucal.
Les formes farmacèutiques de la via bucofaríngia no s'han d'ingerir.
Els comprimits per llepar són d'administració sublingual.
13. La forma galènica ''tableta'': [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 2 És sinònim de pastilla.
Cap de les respostes és correcte.
És sinònim de comprimit.
14. La data de caducitat d'un medicament: [ TEMA 7: Concepte de dosis. Eficàcia, seguretat i estabilitat dels medicaments ] ­ 3 És la mateixa per a tots els lots d'un mateix medicament.
Senyala el final del termini de validesa de cada lot.
Es determina en funció del temps que triga en degradar­se el 20% del contingut en principi actiu.
15. Per garantir l'estabilitat d'uns comprimits afectats negativament per la presència d'humitat: http://www.ub.edu/far­gidtf/examen/ 2/3 30/4/2016 Generador d'examens aleatoris online [ TEMA 7: Concepte de dosis. Eficàcia, seguretat i estabilitat dels medicaments ] ­ 2 S'acondicionaran en blísters ALU/ALU.
Es condicionen juntament amb una substància dessecant al blíster.
Es fabricaran en atmòsferes de nitrogen.
16. Indiqueu l'afirmació correcta: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 3 Les formes farmacèutiques de la via bucofaríngia no s'han d'ingerir.
Els comprimits per llepar són d'administració sublingual.
Els liotabs són comprimits.
17. Els comprimits d'alliberament pulsàtil són aquells que: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 4 Alliberen el principi actiu a nivell intestinal i no a nivell estomacal.
Alliberen el principi actiu de forma ampliada, tal i com els de tipus OROS.
Alliberen dosis de principi actiu de forma seqüencial, a intervals de temps definits.
18. Respecte a la via inhalatòria: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 3 Gràcies als mecanismes de dosificació, les partícules de principis actius de 0,1 mm poden arribar als alvèols pulmonars.
Només les partícules de l'ordre de 0,1 micra arriben als pulmons.
Presenta una absorció ràpida degut a la gran superfície d'absorció.
19. Indiqueu l'afirmació correcta: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 4 La via intraarticular pot ser una via d'elecció quan el fàrmac administrat per altra via no es distribueix adequadament a la corresponent biofase.
La via parenteral assegura una biodisponibilitat del 100%.
Tant en la via nasal com òtica, el medicament s'aplica a sobre d'una mucosa.
20. Les formes farmacèutiques multidosi es caracteritzen per: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 4 Sempre contenir més d'un principi actiu en la composició del medicament.
Contenir més d'un principi actiu en una unitat de dosificació.
Contenen un o més principis actius i el pacient és qui fa la dosificació.
http://www.ub.edu/far­gidtf/examen/ 3/3 30/4/2016 Generador d'examens aleatoris online Nom i cognoms: NIUB: Hora de realització: Codi de l'examen: Preguntes encertades: Preguntes fallades: David Torruela 18655412 19:18:49 3709d126b2dd7f6ae92400a248af01ed 0 (0.5 punt) 0 (­0.25 punts) Nota de l'examen: 0.0 Temps utilizat: 0:00:04 Llegenda Les respostes respostes per l'usuari són les que estan subratllades Les respostes correctes són les que estan en negreta 1. El procés de transformació del principi actiu per poder ser assimilat, utilitzat o eliminat per l'organisme s'anomena: [ TEMA 6: Trànsit i modificacions del medicament en l\'organisme ] ­ 5 Distribució.
Absorció.
Metabolització.
2. L'absorció: [ TEMA 6: Trànsit i modificacions del medicament en l\'organisme ] ­ 5 És el temps que triga el medicament en alliberar­se de la forma farmacèutica.
Depèn de la via d'administració.
És el recorregut que fa el medicament quan està en sang.
3. Des del punt terapèutic: [ TEMA 6: Trànsit i modificacions del medicament en l\'organisme ] ­ 5 La metabolització pot activar un profàrmac a través dels seus metabolits.
Ambdues respostes són certes.
La metabolització pot inactivar un fàrmac però només a nivell hepàtic.
4. Els estudis acceptats per les autoritats per justificar el període de validesa són: [ TEMA 7: Concepte de dosis. Eficàcia, seguretat i estabilitat dels medicaments ] ­ 6 Els estudis a llarg termini.
Els estudis d'stress.
Els estudis accelerats.
5. En el temps de semivida d'un medicament: [ TEMA 7: Concepte de dosis. Eficàcia, seguretat i estabilitat dels medicaments ] ­ 6 Generalment s'utilitza com a límit el t90.
Sempre s'utilitza com a límit el t50.
Generalment s'utilitza com a límit el t50.
6. Quina d'aquestes vies NO té com a lloc d'administració un àmbit parenteral: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 4 http://www.ub.edu/far­gidtf/examen/ 1/3 30/4/2016 Generador d'examens aleatoris online Múscul.
Pulmó.
Espai peritoneal.
7. Poden desencadenar efectes terapèutics locals/sistèmics els medicaments administrats: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 5 Per via intraperitoneal.
Per via intrapleural.
Per via intramuscular.
8. Quina forma farmacèutica NO s'administra per via sublingual: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 4 Els comprimits per mantenir sota la llengua.
Els glòbuls homeopàtics.
Les càpsules de gelatina tova.
9. Els medicaments per la via pulmonar poden presentar­se en forma de: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 5 Pólvores seques micronitzades en envasos per inhalació.
Les dues respostes són correctes.
Aerosols en envasos pressuritzats per inhalació.
10. Els comprimits d'alliberament retardat: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 6 Són sinònims de comprimits d'alliberament ampliat.
Modifiquen el lloc d'alliberament.
Modifiquen sempre la velocitat d'alliberació.
11. Quin d'aquests sistemes és monofàsic: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 5 Pomada.
Cap dels dos sistemes.
Crema.
12. Indiqueu l'afirmació correcta: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 4 Els grànuls homeopàtics són d'administració sublingual.
Els col·lutoris són d'administració transdèrmica.
Els implants són d'administració tòpica cutània.
13. Indiqueu l'afirmació correcta: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 5 Els gels hidròfils també s'anomenen oleogels.
Els ungüents són un tipus de pomada hidròfoba a base de vaselina o derivats d'hidrocarburs.
La fase contínua de les cremes lipòfiles A/O és aquosa.
14. Indiqueu l'afirmació correcta: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 4 Un pegat transdèrmic és un profàrmac.
Cap de les respostes és certa.
Els pegats transdèrmics són cataplasmes.
15. Els granulats són formes farmacèutiques sòlides: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 2 Compactades.
Comprimides.
http://www.ub.edu/far­gidtf/examen/ 2/3 30/4/2016 Generador d'examens aleatoris online Conglutinades.
16. Per administrar aerosols per via inhalatòria es pot emprar: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 4 Inhaladors de pòlvora seca.
Les dues respostes són correctes.
Nebulitzadors.
17. Els efectes secundaris d'un medicament són factors que influeixen principalment en: [ TEMA 7: Concepte de dosis. Eficàcia, seguretat i estabilitat dels medicaments ] ­ 3 La seva seguretat.
La seva eficàcia.
La seva estabilitat.
18. Indica la resposta correcta: [ TEMA 7: Concepte de dosis. Eficàcia, seguretat i estabilitat dels medicaments ] ­ 2 Les alteracions d'un medicament poden resumir­se en químiques i biològiques.
La humitat no afecta a les càpsules de gelatina.
La calor afavoreix notablement les alteracions químiques.
19. Els liotabs: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 6 Cap de les altres afirmaciones és correcta.
Són comprimits d'alliberament immediat.
Són formes farmacèutiques només d'administració via oral.
20. Els principals objectius de la forma farmacèutica són: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 4 Vehiculitzar, dosificar i, en el seu cas, controlar l'alliberament del principi actiu.
Vehiculitzar, dosificar i controlar la distribució del principi actiu.
Dosificar i metabolitzar el principi actiu.
http://www.ub.edu/far­gidtf/examen/ 3/3 30/4/2016 Generador d'examens aleatoris online Nom i cognoms: NIUB: Hora de realització: Codi de l'examen: Preguntes encertades: Preguntes fallades: David Torruela 18655412 19:06:16 34fa768d728c78ad7f8c5c2814fcf656 0 (0.5 punt) 0 (­0.25 punts) Nota de l'examen: 0.0 Temps utilizat: 0:00:06 Llegenda Les respostes respostes per l'usuari són les que estan subratllades Les respostes correctes són les que estan en negreta 1. Indiqueu l'afirmació correcta: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 3 La via oral sempre s'utilitza per obtenir un efecte sistèmic.
Un dels avantatges de la via rectal és que mai hi ha efecte de 1r pas hepàtic.
Un dels avantatges de les vies bucal, sublingual, nassal i pulmonar és que no hi ha efecte de 1r pas hepàtic.
2. Indiqueu l'afirmació correcta: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 4 En els comprimits gastrorresistents es modifica la velocitat d'alliberament del p.a.
Els comprimits d'alliberament modificat NO sempre estan recoberts.
Els comprimits recoberts sempre són gastrorresistents.
3. La fase de metabolització d'un fàrmac és: [ TEMA 6: Trànsit i modificacions del medicament en l\'organisme ] ­ 3 La seva distribució.
La seva excreció.
La seva biotransformació.
4. El marge terapèutic es defineix com al marge de nivells plasmàtics comprès entre: [ TEMA 6: Trànsit i modificacions del medicament en l\'organisme ] ­ 5 La Cmax obtinguda i la concentració crítica de toxicitat.
La concentració d'òptima eficàcia i la concentració de mortalitat 50%.
La concentració mínima per produir l'efecte terapèutic i la concentració mínima que resulta tòxica.
5. Indiqueu l'afirmació correcta: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 3 Els col·lutoris s'administren per via oftàlmica.
Els col·liris sempre són solucions aquoses estèrils monodosi.
Hi ha inserts d'administració oftàlmica.
http://www.ub.edu/far­gidtf/examen/ 1/3 30/4/2016 Generador d'examens aleatoris online 6. Indiqueu l'afirmació correcta: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 4 Les pomades i les cremes són emulsions.
Les escumes són formes farmacèutiques d'aplicació únicament tòpica.
Els òvuls són formes farmacèutiques d'administració rectal.
7. En l'àmbit de la via parenteral: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 4 SC significa subcuticular.
IM significa intramaxil·lar.
IV significa intravenosa.
8. En l'àmbit de l'administració parenteral, la sigla: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 5 IC significa Intracuticular.
ID significa Intradèrmica.
IA significa Intraarticular.
9. D'aquestes vies, quina permet efectes terapèutics locals i sistèmics: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 5 Intradèrmica.
Intravenosa.
Subcutània.
10. La permeabilitat de la pell al fàrmac depèn de: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 4 La zona i la superfície d'aplicació, entre d'altres.
L'edat i el grau d'hidratació, entre d'altres.
Les dues respostes són correctes.
11. Els excipients diluents: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 4 Augmenten el volum del producte.
Disminueixen la fricció entre partícules.
Faciliten la disgregació de la forma sòlida.
12. Els comprimits d'alliberament prolongat: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 6 No poden mastegar­se en cap cas.
No inclouen els comprimits d'alliberament sostingut.
Són els comprimits d'alliberament pulsàtil.
13. Respecte les formes farmacèutiques homeopàtiques: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 4 Els grànuls són més grans que els glòbuls.
Els glòbuls són més grans que els grànuls.
Els grànuls i els glòbuls són igual de grans.
14. Indiqueu l'afirmació correcta: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 5 No hi ha granulats d'alliberament modificat.
Les càpsules toves tenen una coberta més fina que les càpsules dures.
Una mescla de pòlvores s'anomena pòlvora composta.
15. Un catxet és: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 3 Una fórmula magistral tipificada a base de ''pa d'àngel''.
Un tipus de càpsula de gelatina.
http://www.ub.edu/far­gidtf/examen/ 2/3 30/4/2016 Generador d'examens aleatoris online Una forma farmacèutica anomenada SELLO en castellà.
16. Són formes farmacèutiques estèrils: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 1 Ambdues respostes són correctes.
Els injectables.
Els col·liris.
17. Per evitar el possible efecte de primer pas hepàtic d'un medicament que s'administra en forma de comprimit: [ TEMA 6: Trànsit i modificacions del medicament en l\'organisme ] ­ 4 Les dues condicions són necessàries.
Ha de ser gastrorresistent.
Cal administrar­lo per via sublingual.
18. Respecte a la via inhalatòria: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 5 Gràcies als mecanismes de dosificació, permet garantir una dosificació molt exacta del principi actiu que arriba als alvèols pulmonar.
Cap de les altres respostes és correcta.
Presenta una absorció molt lenta degut a la petita superfície d'absorció.
19. L'absorció dels principis actius administrats per via intravenosa: [ TEMA 6: Trànsit i modificacions del medicament en l\'organisme ] ­ 5 Té un temps de latència variable que depèn del pKa del fármac.
Es considera ràpida, atès que el fàrmac arriba directament a la circulació sistèmica Cap de les altres respostes és certa, donat que no hi ha absorció per aquesta via.
20. La sobredosificació del principi actiu en una forma farmacèutica determinada: [ TEMA 6: Trànsit i modificacions del medicament en l\'organisme ] ­ 5 Fins un 105% és una pràctica habitual en la elaboració de tots els medicaments.
Las dues afirmacions són certes.
Només es pot realitzar quan el fàrmac és làbil (poc estable) i a més si els productes de la degradació no són tòxics.
http://www.ub.edu/far­gidtf/examen/ 3/3 30/4/2016 Generador d'examens aleatoris online Nom i cognoms: NIUB: Hora de realització: Codi de l'examen: Preguntes encertades: Preguntes fallades: David Torruela 18655412 19:07:19 5b6a2a16bfa8d0475d031bea892a33a1 0 (0.5 punt) 0 (­0.25 punts) Nota de l'examen: 0.0 Temps utilizat: 0:00:04 Llegenda Les respostes respostes per l'usuari són les que estan subratllades Les respostes correctes són les que estan en negreta 1. Indiqueu l'afirmació correcta: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 3 En tractaments d'urgències, la via oral és una bona alternativa a la via parenteral.
Quan un medicament s'administra per via IV, no hi ha absorció ni alliberació.
Les càpsules s'administren exclusivament per via oral.
2. En el trànsit i modificacions del medicament en l'organisme: [ TEMA 6: Trànsit i modificacions del medicament en l\'organisme ] ­ 5 El principi actiu és alliberat, absorbit, distribuït, metabolitzat i excretat.
El principi actiu és absorbit, metabolitzat, distribuït, excretat i alliberat.
El principi actiu és absorbit, alliberat, distribuït, metabolitzat i excretat.
3. En els processos AADME (LADME en castellà) l'etapa en la que el principi actiu se separa dels excipients per ser posteriorment assimilat per l'organisme es denomina: [ TEMA 6: Trànsit i modificacions del medicament en l\'organisme ] ­ 2 Administració.
Alliberament.
Absorció.
4. Indiqueu la resposta correcta: [ TEMA 6: Trànsit i modificacions del medicament en l\'organisme ] ­ 3 La corba de nivell plasmàtic permet la determinació del temps de semivida plasmàtica.
El perfil de la corba de nivell plasmàtic és independent de la via d'administració.
La corba de nivell plasmàtic no és útil per visualitzar els parámetres Cmax i Tmax.
5. Si un fàrmac és agonista parcial d'un determinat receptor, la resposta correspondrà a: [ TEMA 6: Trànsit i modificacions del medicament en l\'organisme ] ­ 5 Un efecte màxim.
Un efecte parcial.
Un efecte nul.
http://www.ub.edu/far­gidtf/examen/ 1/3 30/4/2016 Generador d'examens aleatoris online 6. La major biodisponibilitat (del 100%) té lloc per via: [ TEMA 6: Trànsit i modificacions del medicament en l\'organisme ] ­ 5 Via rectal.
Via intramuscular.
Via intravenosa.
7. En una corba de nivell plasmàtic d'un fàrmac administrat per via oral: [ TEMA 6: Trànsit i modificacions del medicament en l\'organisme ] ­ 6 L'àrea sota la corba (AUC) equival a la quantitat administrada de principi actiu.
El tram ascendent correspon a la fase preferentment d'absorció.
La Cmax és la dosi de xoc.
8. En la corba de nivell plasmàtic, la Cmax és: [ TEMA 6: Trànsit i modificacions del medicament en l\'organisme ] ­ 4 La concentració plasmàtica en el límit terapèutic.
la concentració plasmàtica màxima de fàrmac, obtinguda després de l'administració d'una dosi determinada del medicament.
la concentració en el límit de toxicitat.
9. Indiqueu la resposta correcta: [ TEMA 7: Concepte de dosis. Eficàcia, seguretat i estabilitat dels medicaments ] ­ 6 En el cas de medicaments no estèrils s'ha de controlar la seva qualitat microbiològica.
Les formes tòpiques no poden contenir cap tipus de microorganisme.
Els col·liris han d'estar obligatòriament exempts de pirògens.
10. L'administració intraabdominal té lloc a: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 5 L'espai subaracnoïdeu.
El múscul abdominal.
La cavitat peritoneal.
11. Quina d'aquestes afirmacions és FALSA: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 5 Hi ha aerosols per la via nassal i per la via pulmonar.
Les gotes òtiques són preparacions de la via parenteral.
Els supositoris s'administren per via rectal.
12. Quina d'aquestes formes farmacèutiques s'obté per moldeig: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 4 Les pastilles.
Les píldores.
Els comprimits.
13. La via d'administració dels glòbuls homeopàtics és: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 3 Oral.
Bucal.
Sublingual.
14. Són formes farmacèutiques estèrils: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 1 Ambdues respostes són correctes.
Els injectables.
Els col·liris.
15. Per administrar aerosols per via inhalatòria es pot emprar: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 4 Inhaladors de pòlvora seca.
http://www.ub.edu/far­gidtf/examen/ 2/3 30/4/2016 Generador d'examens aleatoris online Les dues respostes són correctes.
Nebulitzadors.
16. La pauta terapèutica és: [ TEMA 7: Concepte de dosis. Eficàcia, seguretat i estabilitat dels medicaments ] ­ 2 La quantitat de medicament que ha de prendre el pacient i l'interval de presa de cada dosi.
La quantitat total de medicament que ha de prendre el pacient.
La quantitat de medicament que ha de prendre's el pacient en un dia.
17. Les pastilles dures de goma, en la seva composició: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 5 Porten menys mucílag que les pastilles toves.
No porten cap mucílag.
Porten més mucílag que les pastilles toves.
18. Quina de les següents formes farmacèutiques administraries per perfusió intravenosa: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 4 Una solució.
Una suspensión fluida.
Un gel.
19. Indiqueu l'afirmació correcta: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 3 Les formes farmacèutiques de la via bucofaríngia no s'han d'ingerir.
Els comprimits per llepar són d'administració sublingual.
Els liotabs són comprimits.
20. El sèrum salí s'administra via intravenosa i en gran volum, per tant: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 4 No pot dur conservant antimicrobià.
Ha de dur conservant antimicrobià, per mantenir estèril el producte mentre duri l'administració.
L'afegir conservant antimicrobià no depèn del volum administrat http://www.ub.edu/far­gidtf/examen/ 3/3 30/4/2016 Generador d'examens aleatoris online Nom i cognoms: NIUB: Hora de realització: Codi de l'examen: Preguntes encertades: Preguntes fallades: David Torruela 18655412 19:09:27 bbaf5350d9235308a0455089ea65b604 0 (0.5 punt) 0 (­0.25 punts) Nota de l'examen: 0.0 Temps utilizat: 0:00:05 Llegenda Les respostes respostes per l'usuari són les que estan subratllades Les respostes correctes són les que estan en negreta 1. Indiqueu l'afirmació FALSA respecte la biodisponibilitat: [ TEMA 6: Trànsit i modificacions del medicament en l\'organisme ] ­ 6 La biodisponibilitat es mesura a partir de concentracions plasmàtiques.
La biodisponibilitat es refereix a la fracció de dosis administrada que arriba a la seva diana terapèutica.
La biodisponibilitat es refereix als canvis bioquímics que experimenta el fàrmac en l'organisme.
2. L'expulsió a l'exterior de les substàncies no assimilables per via renal, biliar, pulmonar, salival, gástrica, cutània, lacrimal o mamària, s'anomena: [ TEMA 6: Trànsit i modificacions del medicament en l\'organisme ] ­ 5 Metabolització.
Excreció.
Distribució.
3. Generalment, la fracció ionitzada d'un fàrmac: [ TEMA 6: Trànsit i modificacions del medicament en l\'organisme ] ­ 6 Cap de les altres respostes és verdadera.
Es pot absorbir quasi totalment.
Té una alta difusió a través de les membranes cel·lulars.
4. Indiqueu la resposta correcta: [ TEMA 7: Concepte de dosis. Eficàcia, seguretat i estabilitat dels medicaments ] ­ 6 En el cas de medicaments no estèrils s'ha de controlar la seva qualitat microbiològica.
Les formes tòpiques no poden contenir cap tipus de microorganisme.
Els col·liris han d'estar obligatòriament exempts de pirògens.
5. Un clar exemple d'inestabilitat biològica en un medicament és: [ TEMA 7: Concepte de dosis. Eficàcia, seguretat i estabilitat dels medicaments ] ­ 5 La separació de fases en una emulsió.
L'augment del punt de fusió dels supositoris.
El creixement de microorganismes.
http://www.ub.edu/far­gidtf/examen/ 1/3 30/4/2016 Generador d'examens aleatoris online 6. Eficàcia i seguretat són sinònims: [ TEMA 7: Concepte de dosis. Eficàcia, seguretat i estabilitat dels medicaments ] ­ 5 Si, únicament en l'àmbit del medicament.
Si, sempre.
No.
7. Indiqueu l'afirmació correcta: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 4 Les pomades i les cremes són emulsions.
Les escumes són formes farmacèutiques d'aplicació únicament tòpica.
Els òvuls són formes farmacèutiques d'administració rectal.
8. L'efecte sistèmic té lloc: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 4 Les dues afirmacions són certes.
En un lloc diferent al d'aplicació del medicament.
En el lloc d'aplicació del medicament.
9. A la via parenteral: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 5 La subcutània és més profunda que la intramuscular.
La intradèrmica és més profunda que la subcutània.
La intramuscular és més profunda que la subcutània.
10. La via sublingual: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 5 Les dues respostes són correctes.
No hi ha efecte de primer pas hepàtic.
S'utilitza per obtenir una acció terapèutica ràpida.
11. Un dels inconvenients de la via oral és: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 4 Les dues respostes són certes.
L'absorció irregular dels principis actius.
L'efecte de primer pas hepàtic.
12. En el cas de la via pulmonar: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 6 Hi ha molt pocs medicaments d'autoadministració.
Els dispositius d'inhalació són sempre pressuritzats.
Part de la dosi inhalada no arriba als bronquis.
13. Quina de les següents afirmacions és correcta.
[ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 3 Els comprimits sempre contenen un únic principi actiu.
Tots els comprimits són recoberts.
Els comprimits s'obtenen per compressió.
14. El recobriment dels comprimits pot servir: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 4 Per saber de quin principi actiu es tracta.
Per modificar l'alliberament del principi actiu.
Només per millorar l'aspecte visual.
15. Les càpsules són d'administració: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 4 Només oral.
Oral, sublingual i vaginal.
http://www.ub.edu/far­gidtf/examen/ 2/3 30/4/2016 Generador d'examens aleatoris online Oral, bucal, rectal i vaginal.
16. Indiqueu l'afirmació CORRECTA: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 3 Una crema cutània NO és d'ús tòpic.
Un col·liri és d'aplicació ocular.
Un òvul és d'ús rectal.
17. Els liniments són d'administració: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 3 Tòpica cutànea.
Parenteral.
Oral.
18. Indiqueu l'afirmació INCORRECTA: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 5 Els pegats transdèrmics són preparacions flexibles d'aplicació sobre la pell.
Els implants són formes sòlides que s'administren per via parenteral.
Les pastes sempre són preparacions que s'administren per via tòpica cutània.
19. Quina d'aquestes vies és la més utilitzada per l'administració de medicaments? [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 2 Via oral.
Via tòpica.
Via parenteral.
20. Són formes farmacèutiques estèrils: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 1 Ambdues respostes són correctes.
Els col·liris.
Els injectables.
http://www.ub.edu/far­gidtf/examen/ 3/3 30/4/2016 Generador d'examens aleatoris online Nom i cognoms: NIUB: Hora de realització: Codi de l'examen: Preguntes encertades: Preguntes fallades: David Torruela 18655412 19:10:21 12bc1f0fa2fe127fea02c2297e76a84d 0 (0.5 punt) 0 (­0.25 punts) Nota de l'examen: 0.0 Temps utilizat: 0:00:06 Llegenda Les respostes respostes per l'usuari són les que estan subratllades Les respostes correctes són les que estan en negreta 1. La difusió passiva d'un fàrmac a través de membranes biològiques: [ TEMA 6: Trànsit i modificacions del medicament en l\'organisme ] ­ 5 És un mecanisme de transport actiu.
Es un tipus de difusió facilitada per proteïnes.
Cap de les altres respostes és verdadera.
2. NO es considera un factor farmacotècnic de l'alliberament d'un fàrmac: [ TEMA 6: Trànsit i modificacions del medicament en l\'organisme ] ­ 5 La forma de presentació del medicament.
El canvi de posologia del medicament.
La formulació i elaboració del medicament.
3. No hi ha efecte de primer pas hepàtic per: [ TEMA 6: Trànsit i modificacions del medicament en l\'organisme ] ­ 5 Ambdues respostes són correctes.
La via pulmonar.
La via nasal.
4. Assenyaleu l'afirmació FALSA respecte a la corba de nivell plasmàtic d'un medicament NO administrat per via parenteral: [ TEMA 6: Trànsit i modificacions del medicament en l\'organisme ] ­ 6 El tram ascendent correspon a la fase preferent d'absorció.
L'absorció s'acaba en arribar a la concentració plasmàtica màxima.
El tram descendent correspon a la fase preferent d'eliminació.
5. La posologia és: [ TEMA 7: Concepte de dosis. Eficàcia, seguretat i estabilitat dels medicaments ] ­ 5 La duració del tractament.
El número de dosis administrades per unitat de temps.
Les quantitats de medicament administrat i la freqüència d'aquestes administracions.
6. L'efecte sistèmic té lloc: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 4 http://www.ub.edu/far­gidtf/examen/ 1/3 30/4/2016 Generador d'examens aleatoris online Les dues afirmacions són certes.
En un lloc diferent al d'aplicació del medicament.
En el lloc d'aplicació del medicament.
7. A la via parenteral: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 5 La subcutània és més profunda que la intramuscular.
La intradèrmica és més profunda que la subcutània.
La intramuscular és més profunda que la subcutània.
8. L'administració via subcutània té lloc: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 5 Entre la dermis i l'epidermis.
Al lumen arterial.
Al teixit conjuntiu.
9. Quina forma farmacèutica NO s'administra per via sublingual: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 4 Els comprimits per mantenir sota la llengua.
Els glòbuls homeopàtics.
Les càpsules de gelatina tova.
10. Un dels desavantatges de la via oral és: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 4 L'autoadministració.
La utilització de formes unidosi.
La poca utilitat en cas de vòmit.
11. L'administració sobre mucoses permet obtenir: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 5 Únicament un efecte terapèutic local.
Únicament un efecte terapèutic sistèmic.
Un efecte sistèmic o local segons el medicament.
12. Indiqueu l'afirmació correcta: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 5 Les pastilles toves de goma contenen més gomes que sucres.
Les pastilles s'obtenen per compressió.
Les pastilles dures de sucre contenen sucres/gomes (50:50).
13. Escolliu l'opció correcta: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 6 Els paperets són un tipus de medicament industrial.
Hi ha formes sòlides d'administració sublingual que s'obtenen per liofilització.
Els pèl·lets són sòlids escamosos.
14. Indiqueu l'afirmació correcta: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 4 Les pòlvores per a injectables estan distribuïdes en els seus envasos definitius.
Els implants alliberen el fàrmac de manera immediata.
Les xeringues no són obligatòriament estèrils.
15. Indiqueu l'afirmació correcta: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 3 Una solució oral és transparent, però un xarop simple no sempre.
El xarop simple conté sucre, però una solució oral no sempre.
Una solució oral és límpida, però un xarop simple no sempre.
http://www.ub.edu/far­gidtf/examen/ 2/3 30/4/2016 Generador d'examens aleatoris online 16. Quina d'aquestes vies és la més utilitzada per l'administració de medicaments? [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 2 Via oral.
Via tòpica.
Via parenteral.
17. Per evitar el possible efecte de primer pas hepàtic d'un medicament que s'administra en forma de comprimit: [ TEMA 6: Trànsit i modificacions del medicament en l\'organisme ] ­ 4 Les dues condicions són necessàries.
Ha de ser gastrorresistent.
Cal administrar­lo per via sublingual.
18. Indiqueu l'afirmació correcta: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 5 En els comprimits gastroresistents es modifica la velocitat d'alliberament del principi actiu.
Els comprimits d'alliberament modificat sempre són recoberts.
Els comprimits gastroresistents són comprimits d'alliberament modificat.
19. Respecte a la via inhalatòria: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 5 Gràcies als mecanismes de dosificació, permet garantir una dosificació molt exacta del principi actiu que arriba als alvèols pulmonar.
Cap de les altres respostes és correcta.
Presenta una absorció molt lenta degut a la petita superfície d'absorció.
20. Respecte a la via sublingual; marca l'afirmació FALSA: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 4 El principi actiu absorbit a través de la mucosa sublingual, molt vascularitzada, és transportat cap a l'òrgan diana sense un marcat efecte de primer pas hepàtic.
Evita el trànsit del fàrmac a través del tracte gastrointestinal, evitant l'atac dels enzims digestius, el pH àcid i la flora intestinal.
És una via d'administració principalment utilitzada per a un efecte local a la boca.
http://www.ub.edu/far­gidtf/examen/ 3/3 30/4/2016 Generador d'examens aleatoris online Nom i cognoms: NIUB: Hora de realització: Codi de l'examen: Preguntes encertades: Preguntes fallades: David Torruela 18655412 19:11:47 28b7141b811f47a8830f2d9cef586669 0 (0.5 punt) 0 (­0.25 punts) Nota de l'examen: 0.0 Temps utilizat: 0:00:04 Llegenda Les respostes respostes per l'usuari són les que estan subratllades Les respostes correctes són les que estan en negreta 1. La difusió passiva d'un fàrmac a través de membranes biològiques: [ TEMA 6: Trànsit i modificacions del medicament en l\'organisme ] ­ 5 És un mecanisme de transport actiu.
Es un tipus de difusió facilitada per proteïnes.
Cap de les altres respostes és verdadera.
2. La difusió d'un fàrmac a través d'una membrana cel·lular: [ TEMA 6: Trànsit i modificacions del medicament en l\'organisme ] ­ 5 Depèn del seu grau d'ionització en el medi biològic.
Cap de les altres respostes és certa.
No depèn de pH del medi en el que es troba.
3. Assenyaleu l'afirmació FALSA respecte a la corba de nivell plasmàtic d'un medicament NO administrat per via parenteral: [ TEMA 6: Trànsit i modificacions del medicament en l\'organisme ] ­ 6 El tram ascendent correspon a la fase preferent d'absorció.
L'absorció s'acaba en arribar a la concentració plasmàtica màxima.
El tram descendent correspon a la fase preferent d'eliminació.
4. Indiqueu l'afirmació correcta: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 4 Les pomades i les cremes són emulsions.
Les escumes són formes farmacèutiques d'aplicació únicament tòpica.
Els òvuls són formes farmacèutiques d'administració rectal.
5. L'efecte sistèmic té lloc: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 4 Les dues afirmacions són certes.
En un lloc diferent al d'aplicació del medicament.
En el lloc d'aplicació del medicament.
6. Quina d'aquestes vies NO és parenteral: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 4 http://www.ub.edu/far­gidtf/examen/ 1/3 30/4/2016 Generador d'examens aleatoris online Epidural (IE).
Intravenosa (IV).
Tòpica.
7. En el cas de la via oral: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 5 El sabor i l'olor dels medicaments no són factors importants.
L'autoadministració es considera un avantatge.
L'inici de l'acció és molt ràpid.
8. En el cas de la via pulmonar: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 6 Hi ha molt pocs medicaments d'autoadministració.
Els dispositius d'inhalació són sempre pressuritzats.
Part de la dosi inhalada no arriba als bronquis.
9. A la via pulmonar o inhalatòria, les partícules només arribaran al alvèols si el seu diàmetre: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 6 És inferior a 3 micròmetres.
Està entre 5 i 10 micròmetres.
És inferior a 30 micròmetres.
10. Quina d'aquestes afirmacions és FALSA: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 5 Hi ha aerosols per la via nassal i per la via pulmonar.
Les gotes òtiques són preparacions de la via parenteral.
Els supositoris s'administren per via rectal.
11. Escolliu l'opció correcta: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 6 Els paperets són un tipus de medicament industrial.
Hi ha formes sòlides d'administració sublingual que s'obtenen per liofilització.
Els pèl·lets són sòlids escamosos.
12. Els enemes són una forma farmacèutica d'administració: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 3 Vaginal.
Ambdues són correctes.
Rectal.
13. Els col·liris: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 4 Només es presenten en recipients de tipus monodosi.
Poden presentar­se tant en recipients de tipus monodosi com multidosi.
Només es presenten en recipients de tipus multidosi.
14. Un nebulitzador és: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 3 Una dispersió fina d'un líquid en un gas.
Un dispositiu per l'administració d'aerosols de tipus líquid/gas.
Un aerosol o esprai.
15. Els pèl·lets són: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 2 Formes sòlides esfèriques que habitualment es dosifiquen en càpsules de gelatina dura.
Pòlvores per administració cutània.
http://www.ub.edu/far­gidtf/examen/ 2/3 30/4/2016 Generador d'examens aleatoris online Petits glòbuls homeopàtics.
16. Modificant la formulació d'uns comprimits: [ TEMA 6: Trànsit i modificacions del medicament en l\'organisme ] ­ 1 Les dues respostes són correctes.
Pot variar la velocitat d'alliberació del principi actiu.
Pot modificar­se el lloc d'absorció del principi actiu.
17. Canvis en les característiques farmacotècniques d'un medicament en forma de comprimit, poden afectar a la seva eficàcia: [ TEMA 7: Concepte de dosis. Eficàcia, seguretat i estabilitat dels medicaments ] ­ 2 Verdader.
Verdader, sempre i quan vagin associats a canvis de dosificació.
Fals.
18. Des del punt de vista de la comoditat d'administració d'un medicament, la situació ideal és: [ TEMA 7: Concepte de dosis. Eficàcia, seguretat i estabilitat dels medicaments ] ­ 1 4 vegades al dia per via tòpica.
3 vegades al dia per via subcutània.
1 o 2 vegades per via oral.
19. Per garantir l'estabilitat d'uns comprimits afectats negativament per la presència d'humitat: [ TEMA 7: Concepte de dosis. Eficàcia, seguretat i estabilitat dels medicaments ] ­ 2 S'acondicionaran en blísters ALU/ALU.
Es condicionen juntament amb una substància dessecant al blíster.
Es fabricaran en atmòsferes de nitrogen.
20. Respecte a la via inhalatòria: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 3 Gràcies als mecanismes de dosificació, les partícules de principis actius de 0,1 mm poden arribar als alvèols pulmonars.
Presenta una absorció ràpida degut a la gran superfície d'absorció.
Només les partícules de l'ordre de 0,1 micra arriben als pulmons.
http://www.ub.edu/far­gidtf/examen/ 3/3 30/4/2016 Generador d'examens aleatoris online Nom i cognoms: NIUB: Hora de realització: Codi de l'examen: Preguntes encertades: Preguntes fallades: David Torruela 18655412 19:13:59 ed7fb370d795b19030173abb989e3282 0 (0.5 punt) 0 (­0.25 punts) Nota de l'examen: 0.0 Temps utilizat: 0:01:13 Llegenda Les respostes respostes per l'usuari són les que estan subratllades Les respostes correctes són les que estan en negreta 1. En els processos AADME (LADME en castellà) l'etapa en la que el principi actiu se separa dels excipients per ser posteriorment assimilat per l'organisme es denomina: [ TEMA 6: Trànsit i modificacions del medicament en l\'organisme ] ­ 2 Administració.
Alliberament.
Absorció.
2. El procés de transformació del principi actiu per poder ser assimilat, utilitzat o eliminat per l'organisme s'anomena: [ TEMA 6: Trànsit i modificacions del medicament en l\'organisme ] ­ 5 Distribució.
Absorció.
Metabolització.
3. Si un principi actiu és un profàrmac, això significa que: [ TEMA 6: Trànsit i modificacions del medicament en l\'organisme ] ­ 5 Els seus metabolits són tòxics i per tant el seu marge terapèutic és estret.
Tant el principi actiu com els seus metabolits presenten efectes terapèutics.
No presenta efectes terapèutics, són els seus metabolits els que exerceixen aquests efectes.
4. En els estudis d'estabilitat accelerada d'un medicament: [ TEMA 7: Concepte de dosis. Eficàcia, seguretat i estabilitat dels medicaments ] ­ 6 S'accelera el procés de degradació per tal de tenir dades informatives en un temps més curt.
Disposar del medicament en el seu envàs definitiu no és rellevant.
Els estudis d'stress es realitzen a 25ºC.
5. Quan el lloc d'administració és la pell, les possibles vies són: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 4 La tòpica cutània i transdèrmica.
La tòpica i la parenteral.
http://www.ub.edu/far­gidtf/examen/ 1/3 30/4/2016 Generador d'examens aleatoris online La tòpica i la labial.
6. A la via parenteral: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 5 La subcutània és més profunda que la intramuscular.
La intradèrmica és més profunda que la subcutània.
La intramuscular és més profunda que la subcutània.
7. En l'àmbit de l'administració parenteral: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 4 Les dues respostes són certes.
IC significa via intracardíaca.
IA significa via intraarterial.
8. Quina de les següents relacions és correcta: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 6 Via d'administració: intraabdominal ­­> Lloc d'administració: entre les fibres musculars.
Via d'administració: intradèrmica ­­> Lloc d'administració: teixit subcutani.
Via d'administració: intratecal ­­> Lloc d'administració: espai subaracnoïdal.
9. Poden desencadenar efectes terapèutics locals/sistèmics els medicaments administrats: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 5 Per via intraperitoneal.
Per via intrapleural.
Per via intramuscular.
10. Una de les avantatges de la via sublingual és: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 4 Acció terapèutica molt lenta.
Acció terapèutica ràpida.
Útil en pacients inconscients.
11. Indiqueu l'afirmació correcta: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 5 Amb les formes farmacèutiques de la via bucofaringea s'obté un efecte sistèmic.
Amb les formes farmacèutiques de la via sublingual s'obté un efecte sistèmic.
Amb les formes farmacèutiques de la via transdèrmica s'obté un efecte local.
12. Un exemple de via immediata o directa seria: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 5 La via intramuscular.
La via rectal.
La via bucal o sublingual.
13. Els comprimits d'alliberament prolongat: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 6 No poden mastegar­se en cap cas.
No inclouen els comprimits d'alliberament sostingut.
Són els comprimits d'alliberament pulsàtil.
14. Un catxet és: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 3 Una fórmula magistral tipificada a base de ''pa d'àngel''.
Un tipus de càpsula de gelatina.
Una forma farmacèutica anomenada SELLO en castellà.
15. Indiqueu l'afirmació correcta: http://www.ub.edu/far­gidtf/examen/ 2/3 30/4/2016 Generador d'examens aleatoris online [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 4 Un pegat transdèrmic és un profàrmac.
Cap de les respostes és certa.
Els pegats transdèrmics són cataplasmes.
16. Els conservants antimicrobians s'afegeixen a les fórmules: [ TEMA 7: Concepte de dosis. Eficàcia, seguretat i estabilitat dels medicaments ] ­ 2 Per reduir el contingut microbiològic del preparat.
Per esterilitzar el preparat.
Per inhibir el creixement de microorganismes que puguin introduir­se durant el procés d'elaboració o posteriorment.
17. Des del punt de vista de la comoditat d'administració d'un medicament, la situació ideal és: [ TEMA 7: Concepte de dosis. Eficàcia, seguretat i estabilitat dels medicaments ] ­ 1 4 vegades al dia per via tòpica.
3 vegades al dia per via subcutània.
1 o 2 vegades per via oral.
18. Indiqueu la resposta correcta respecte als pèl·lets: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 3 Es dosifiquen habitualment en càpsules de gelatina dura.
Són petits glòbuls homeopàtics.
S'administren generalment per via sublingual.
19. Els principals objectius de la forma farmacèutica són: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 4 Vehiculitzar, dosificar i, en el seu cas, controlar l'alliberament del principi actiu.
Dosificar i metabolitzar el principi actiu.
Vehiculitzar, dosificar i controlar la distribució del principi actiu.
20. La relació entre l'àrea sota la corba desprès de l'administració óral i l'àrea sota la corba desprès de l'administració intravenosa de la mateixa dosi d'un fàrmac es denomina: [ TEMA 6: Trànsit i modificacions del medicament en l\'organisme ] ­ 4 Biodisponibilitat.
Bioequivalència.
Equivalència terapèutica.
http://www.ub.edu/far­gidtf/examen/ 3/3 30/4/2016 Generador d'examens aleatoris online Nom i cognoms: NIUB: Hora de realització: Codi de l'examen: Preguntes encertades: Preguntes fallades: David Torruela 18655412 19:14:41 88d28f10db522aa8d679170fe513a59d 0 (0.5 punt) 0 (­0.25 punts) Nota de l'examen: 0.0 Temps utilizat: 0:00:04 Llegenda Les respostes respostes per l'usuari són les que estan subratllades Les respostes correctes són les que estan en negreta 1. Indiqueu l'afirmació correcta: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 3 En tractaments d'urgències, la via oral és una bona alternativa a la via parenteral.
Quan un medicament s'administra per via IV, no hi ha absorció ni alliberació.
Les càpsules s'administren exclusivament per via oral.
2. Indiqueu l'afirmació FALSA respecte la biodisponibilitat: [ TEMA 6: Trànsit i modificacions del medicament en l\'organisme ] ­ 6 La biodisponibilitat es mesura a partir de concentracions plasmàtiques.
La biodisponibilitat es refereix a la fracció de dosis administrada que arriba a la seva diana terapèutica.
La biodisponibilitat es refereix als canvis bioquímics que experimenta el fàrmac en l'organisme.
3. La biodisponibilitat d'un medicament s'estudia en l'àmbit de: [ TEMA 6: Trànsit i modificacions del medicament en l\'organisme ] ­ 2 Farmacodinàmica.
Farmacocinètica.
Cap de les anteriors respostes és certa.
4. Generalment, la fracció ionitzada d'un fàrmac: [ TEMA 6: Trànsit i modificacions del medicament en l\'organisme ] ­ 6 Cap de les altres respostes és verdadera.
Es pot absorbir quasi totalment.
Té una alta difusió a través de les membranes cel·lulars.
5. No hi ha efecte de primer pas hepàtic per: [ TEMA 6: Trànsit i modificacions del medicament en l\'organisme ] ­ 5 Ambdues respostes són correctes.
La via pulmonar.
La via nasal.
6. Indiqueu quina de les següents vies assegura una biodisponibilitat del 100%: http://www.ub.edu/far­gidtf/examen/ 1/3 30/4/2016 Generador d'examens aleatoris online [ TEMA 6: Trànsit i modificacions del medicament en l\'organisme ] ­ 5 La via parenteral.
La via intravenosa.
La via oral.
7. El temps durant el qual el contingut de principis actius és com a mínim el 90% de la quantitat declarada, sense modificació significativa de l'índex de toxicitat ni modificacions organolèptiques o farmacocinètiques és: [ TEMA 7: Concepte de dosis. Eficàcia, seguretat i estabilitat dels medicaments ] ­ 5 El temps de semivida.
El temps d'estabilitat.
El període de validesa.
8. Quina d'aquestes relacions és INCORRECTA: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 4 Via intravenosa ­­> no hi ha procés d'absorció.
Via intravenosa ­­> efecte local.
Via intravenosa ­­> lloc d'administració: venes.
9. D'aquestes vies, quina permet efectes terapèutics locals i sistèmics: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 5 Intradèrmica.
Intravenosa.
Subcutània.
10. A la via transdèrmica: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 5 La difusió és ràpida.
Augmenten els efectes secundaris.
S'evita l'efecte de primer pas.
11. Els comprimits recoberts: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 4 Sempre serveixen per modificar l'alliberament del principi actiu.
Es preparen mitjançant el recobriment del nucli medicamentós.
Necessiten una dissolució prèvia a la seva administració.
12. La via d'administració dels glòbuls homeopàtics és: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 3 Oral.
Bucal.
Sublingual.
13. Indiqueu l'afirmació CORRECTA: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 3 Una crema cutània NO és d'ús tòpic.
Un col·liri és d'aplicació ocular.
Un òvul és d'ús rectal.
14. Els implants són preparacions sòlides i estèrils de mida i forma apropiades per la seva: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 5 Introducció parenteral.
Inserció oftàlmica.
Aplicació tòpica cutània.
15. Via transdèrmica: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 3 http://www.ub.edu/far­gidtf/examen/ 2/3 30/4/2016 Generador d'examens aleatoris online És sinònim de via tòpica cutània.
És sinònim de via subcutània.
Cap de les dues afirmacions és correcta.
16. Les preparacions broncopulmonars s'administren per: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 3 Via oral.
Via inhalatòria.
Via nassal.
17. Quan el principi actiu pot degradar­se per acció de la llum i l'aigua, quina de les següents formes farmacèutiques és la més adequada? [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 2 Solucions en envàs transparent.
Suspensions en envàs topaci.
Càpsules de gelatina dura opaques.
18. Els comprimits: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 5 Bucodispersables es dispersen a la boca i són d'administració via bucal.
Cap de les altres afirmacions anteriors és correcta.
Bucals s'administren per via oral per obtenir un efecte local o sistèmic.
19. En la via oral, el recobriment entèric: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 4 S'utilitza fonamentalment per emmascarar el mal sabor del preparat medicamentós.
És un recobriment natural de l'estómac que minimitza l'acció irritant de determinats principis actius al estómac.
Serveix per recobrir formes farmacèutiques medicamentoses que, o bé són irritants per l'estómac o bé són làbils en el medi àcid de l'estómac.
20. El coneixement de la corba de nivells plasmàtics d'un fàrmac, així com el seu marge terapèutic, és imprescindible per a establir: [ TEMA 6: Trànsit i modificacions del medicament en l\'organisme ] ­ 4 La dosi de fàrmac a administrar.
Las dues afirmacions són certes.
L'interval posològic.
http://www.ub.edu/far­gidtf/examen/ 3/3 30/4/2016 Generador d'examens aleatoris online Nom i cognoms: NIUB: Hora de realització: Codi de l'examen: Preguntes encertades: Preguntes fallades: David Torruela 18655412 19:15:15 86b6b1ba5cafd471f46ed1f8ed50919c 0 (0.5 punt) 0 (­0.25 punts) Nota de l'examen: 0.0 Temps utilizat: 0:00:03 Llegenda Les respostes respostes per l'usuari són les que estan subratllades Les respostes correctes són les que estan en negreta 1. El pas del fàrmac a través de la membrana cel·lular correspon al mecanisme de: [ TEMA 6: Trànsit i modificacions del medicament en l\'organisme ] ­ 2 Dissolució.
Difusió.
Disgregació.
2. Si un principi actiu és un profàrmac, això significa que: [ TEMA 6: Trànsit i modificacions del medicament en l\'organisme ] ­ 5 Els seus metabolits són tòxics i per tant el seu marge terapèutic és estret.
Tant el principi actiu com els seus metabolits presenten efectes terapèutics.
No presenta efectes terapèutics, són els seus metabolits els que exerceixen aquests efectes.
3. En farmacocinètica, la corba de nivell plasmàtic d'un fàrmac és la representació de la variació de la seva concentració en funció de: [ TEMA 6: Trànsit i modificacions del medicament en l\'organisme ] ­ 4 el volum de sang.
la dosis administrada.
el temps.
4. En la corba de nivell plasmàtic: el Tmax és: [ TEMA 6: Trànsit i modificacions del medicament en l\'organisme ] ­ 4 El temps corresponen al AUC.
El temps total de permanència del fàrmac en el plasma.
El temps corresponen al Cmax.
5. La inestabilitat d'un medicament es produeix per causes: [ TEMA 7: Concepte de dosis. Eficàcia, seguretat i estabilitat dels medicaments ] ­ 5 Inexplicables.
Físiques, químiques i biològiques.
Les dues respostes són certes.
6. Un clar exemple d'inestabilitat biològica en un medicament és: http://www.ub.edu/far­gidtf/examen/ 1/3 30/4/2016 Generador d'examens aleatoris online [ TEMA 7: Concepte de dosis. Eficàcia, seguretat i estabilitat dels medicaments ] ­ 5 La separació de fases en una emulsió.
L'augment del punt de fusió dels supositoris.
El creixement de microorganismes.
7. Un dels majors incovenients de la via intravenosa és: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 5 La biodisponibilitat és inferior al 100%.
La necessitat d'esterilitat.
Un efecte lent.
8. Respecte la via oral: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 4 Generalment són preparacions estèrils i injectables.
És una via d'administració còmoda i generalment econòmica, que permet l'autoadministració.
Les formes farmacèutiques d'aquesta via s'administren de forma sublingual.
9. En el cas de la via òtica, els antibiòtics s'administren per obtenir un efecte: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 4 Tant local com sistèmic.
Sistèmic.
Local.
10. Indiqueu l'afirmació correcta: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 4 Les dues afirmacions són certes.
Els catxets són monodosi.
Als granulats sempre sel's hi afegeix colorants i conservants autoritzats.
11. Indiqueu l'afirmació correcta: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 6 Un elixir és una solució hidroalcohòlica edulcorada.
Les pòlvores només es poden administrar amb aigua.
Un sobre de medicament sempre conté varies dosis de principi actiu.
12. Indiqueu l'afirmació correcta: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 4 Els elixirs s'administren per via oral.
Ambdues respostes són certes.
Les solucions per a gargarismes són d'administració bucofaríngia.
13. Els ungüents són una forma farmacèutica que s'inclou dins del grup de: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 4 Pomades hidròfiles.
Pomades absorbents d'aigua.
Pomades hidròfobes.
14. Indiqueu l'afirmació correcta: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 3 Una solució oral és transparent, però un xarop simple no sempre.
El xarop simple conté sucre, però una solució oral no sempre.
Una solució oral és límpida, però un xarop simple no sempre.
15. Són formes farmacèutiques estèrils: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 1 Ambdues respostes són correctes.
Els injectables.
http://www.ub.edu/far­gidtf/examen/ 2/3 30/4/2016 Generador d'examens aleatoris online Els col·liris.
16. Els granulats són formes farmacèutiques sòlides: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 2 Compactades.
Comprimides.
Conglutinades.
17. Els efectes secundaris d'un medicament són factors que influeixen principalment en: [ TEMA 7: Concepte de dosis. Eficàcia, seguretat i estabilitat dels medicaments ] ­ 3 La seva seguretat.
La seva eficàcia.
La seva estabilitat.
18. Els liotabs: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 6 Cap de les altres afirmaciones és correcta.
Són comprimits d'alliberament immediat.
Són formes farmacèutiques només d'administració via oral.
19. Indiqueu la resposta correcta respecte als pèl·lets: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 3 Es dosifiquen habitualment en càpsules de gelatina dura.
Són petits glòbuls homeopàtics.
S'administren generalment per via sublingual.
20. Els principals objectius de la forma farmacèutica són: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 4 Vehiculitzar, dosificar i, en el seu cas, controlar l'alliberament del principi actiu.
Vehiculitzar, dosificar i controlar la distribució del principi actiu.
Dosificar i metabolitzar el principi actiu.
http://www.ub.edu/far­gidtf/examen/ 3/3 30/4/2016 Generador d'examens aleatoris online Nom i cognoms: NIUB: Hora de realització: Codi de l'examen: Preguntes encertades: Preguntes fallades: David Torruela 18655412 19:16:00 62a591ad17640a34ea175d94ff41da7b 0 (0.5 punt) 0 (­0.25 punts) Nota de l'examen: 0.0 Temps utilizat: 0:00:02 Llegenda Les respostes respostes per l'usuari són les que estan subratllades Les respostes correctes són les que estan en negreta 1. Indiqueu l'afirmació correcta: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 4 Totes les formes farmacèutiques d'administració per via tòpica cutània, arriben al torrent circulatori i tenen un efecte sistèmic.
Via parenteral i via intravenosa NO són sinònims (no signifiquen el mateix).
La via òtica pot utilitzar­se en ocasions com a alternativa a la via oral.
2. Indiqueu l'afirmació correcta: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 4 En els comprimits gastrorresistents es modifica la velocitat d'alliberament del p.a.
Els comprimits d'alliberament modificat NO sempre estan recoberts.
Els comprimits recoberts sempre són gastrorresistents.
3. Generalment, la fracció ionitzada d'un fàrmac: [ TEMA 6: Trànsit i modificacions del medicament en l\'organisme ] ­ 6 Cap de les altres respostes és verdadera.
Es pot absorbir quasi totalment.
Té una alta difusió a través de les membranes cel·lulars.
4. Un clar exemple d'inestabilitat biològica en un medicament és: [ TEMA 7: Concepte de dosis. Eficàcia, seguretat i estabilitat dels medicaments ] ­ 5 La separació de fases en una emulsió.
L'augment del punt de fusió dels supositoris.
El creixement de microorganismes.
5. En l'àmbit de l'administració parenteral: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 4 Les dues respostes són certes.
IC significa via intracardíaca.
IA significa via intraarterial.
6. Quina de les següents relacions és correcta: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 6 http://www.ub.edu/far­gidtf/examen/ 1/3 30/4/2016 Generador d'examens aleatoris online Via d'administració: intraabdominal ­­> Lloc d'administració: entre les fibres musculars.
Via d'administració: intradèrmica ­­> Lloc d'administració: teixit subcutani.
Via d'administració: intratecal ­­> Lloc d'administració: espai subaracnoïdal.
7. La via oral s'utilitza majoritàriament per aconseguir un efecte: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 4 Local.
Anestèsic.
Sistèmic.
8. L'administració sobre mucoses permet obtenir: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 5 Únicament un efecte terapèutic local.
Únicament un efecte terapèutic sistèmic.
Un efecte sistèmic o local segons el medicament.
9. Indiqueu l'afirmació correcta: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 5 Amb la via tòpica cutània es pretén obtenir un efecte local del medicament aplicat.
Amb la via transdèrmica es pretén obtenir un efecte sistèmic del medicament aplicat.
Ambdues respostes són certes.
10. Indiqueu l'afirmació correcta: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 5 L'objectiu de recobrir els comprimits és facilitar la deglució.
Tots els comprimits d'alliberament modificat són d'alliberament prolongat.
Els comprimits gastrorresistents són comprimits d'alliberament retardat.
11. Indiqueu l'afirmació correcta: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 5 Les pastilles toves de goma contenen més gomes que sucres.
Les pastilles s'obtenen per compressió.
Les pastilles dures de sucre contenen sucres/gomes (50:50).
12. El recobriment dels comprimits pot servir: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 4 Per saber de quin principi actiu es tracta.
Per modificar l'alliberament del principi actiu.
Només per millorar l'aspecte visual.
13. La via d'administració dels glòbuls homeopàtics és: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 3 Oral.
Bucal.
Sublingual.
14. Un catxet és: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 3 Una fórmula magistral tipificada a base de ''pa d'àngel''.
Un tipus de càpsula de gelatina.
Una forma farmacèutica anomenada SELLO en castellà.
15. Indiqueu l'afirmació CORRECTA: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 3 Una crema cutània NO és d'ús tòpic.
Un col·liri és d'aplicació ocular.
Un òvul és d'ús rectal.
http://www.ub.edu/far­gidtf/examen/ 2/3 30/4/2016 Generador d'examens aleatoris online 16. Els implants són preparacions sòlides i estèrils de mida i forma apropiades per la seva: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 5 Introducció parenteral.
Inserció oftàlmica.
Aplicació tòpica cutània.
17. Quina d'aquestes vies és la més utilitzada per l'administració de medicaments? [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 2 Via oral.
Via tòpica.
Via parenteral.
18. Modificant la formulació d'uns comprimits: [ TEMA 6: Trànsit i modificacions del medicament en l\'organisme ] ­ 1 Les dues respostes són correctes.
Pot variar la velocitat d'alliberació del principi actiu.
Pot modificar­se el lloc d'absorció del principi actiu.
19. No seguir les pautes de dosificació d'un medicament pot influir a: [ TEMA 7: Concepte de dosis. Eficàcia, seguretat i estabilitat dels medicaments ] ­ 2 La seva eficàcia i seguretat.
Només la seva eficàcia.
La seva estabilitat.
20. Els preparats d'acció tòpica cutània: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 5 Tals com les pomades, gels i cremes són monofàsics.
Permeten obtenir una acció local o general.
Són formes farmacèutiques semisòlides, líquides i sòlides.
http://www.ub.edu/far­gidtf/examen/ 3/3 30/4/2016 Generador d'examens aleatoris online Nom i cognoms: NIUB: Hora de realització: Codi de l'examen: Preguntes encertades: Preguntes fallades: David Torruela 18655412 19:17:17 6da7391145ec33013e377bb25b1ab773 0 (0.5 punt) 0 (­0.25 punts) Nota de l'examen: 0.0 Temps utilizat: 0:00:05 Llegenda Les respostes respostes per l'usuari són les que estan subratllades Les respostes correctes són les que estan en negreta 1. Respecte als efectes farmacològics d'un medicament: [ TEMA 6: Trànsit i modificacions del medicament en l\'organisme ] ­ 3 Un efecte placebo correspon a manifestacions directament relacionades amb l'efecte terapèutic primari del fàrmac.
Un efecte secundari és un tipus d'efecte terapèutic desitjable.
Un efecte colateral és un tipo d'efecto indesitjable.
2. Després de l'administració d'un fàrmac a la concentració màxima (Cmàx): [ TEMA 6: Trànsit i modificacions del medicament en l\'organisme ] ­ 5 És el màxim nivell de concentració plasmàtica del fàrmac.
Començaran els efectes tòxics.
Començarà l'acció terapèutica.
3. Els estudis d'estabilitat dels medicaments estan descrits a: [ TEMA 7: Concepte de dosis. Eficàcia, seguretat i estabilitat dels medicaments ] ­ 5 El Formulari Nacional.
Les guies del ICH.
El ''Boletín Oficial del Estado'' (BOE).
4. Un efecte terapèutic local és aquell que: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 4 Es manifesta a un lloc diferent al d'aplicació del medicament.
No es manifesta.
Es manifesta al mateix lloc d'aplicació del medicament.
5. Indiqueu l'afirmació INCORRECTA. L'administració de medicaments: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 5 Per via transdèrmica, permet un efecte terapèutic sistèmic.
Per via epidural, permet un efecte terapèutic local.
Per via intraarticular, permet un efecte terapèutic sistèmic.
6. A la via pulmonar o inhalatòria, les partícules només arribaran al alvèols si el seu diàmetre: http://www.ub.edu/far­gidtf/examen/ 1/3 30/4/2016 Generador d'examens aleatoris online [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 6 És inferior a 3 micròmetres.
Està entre 5 i 10 micròmetres.
És inferior a 30 micròmetres.
7. Si ens trobem en una situació d'urgència i necessitem administrar ràpidament el principi actiu al pacient, l'administrarem per via: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 4 Parenteral.
Nassal.
Oral.
8. Un exemple de via immediata o directa seria: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 5 La via intramuscular.
La via rectal.
La via bucal o sublingual.
9. Respecte la via rectal: [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 6 La totalitat del fàrmac sofreix efecte de primer pas hepàtic.
La presència de matèria orgànica en el còlon i recte poden afectar al principi actiu.
Els medicaments d'acció terapèutica sistèmica, mai presenten efectes secundaris locals.
10. Indiqueu l'afirmació correcta: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 5 L'objectiu de recobrir els comprimits és facilitar la deglució.
Tots els comprimits d'alliberament modificat són d'alliberament prolongat.
Els comprimits gastrorresistents són comprimits d'alliberament retardat.
11. Indiqueu l'afirmació correcta: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 5 Les pastilles toves de goma contenen més gomes que sucres.
Les pastilles s'obtenen per compressió.
Les pastilles dures de sucre contenen sucres/gomes (50:50).
12. Escolliu la relació més correcta: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 4 Per via bucal: dragees, pastilles, pomades i xiclets.
Per via sublingual: comprimits sublinguals, grànuls homeopàtics i solucions.
Per via pulmonar: aerosols, pegats i gasos.
13. Quina de les següents formes farmacèutiques ha de ser estèril: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 4 Les gotes òtiques.
Els col·liris.
Els xarops pediàtrics.
14. Indiqueu l'afirmació correcta: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 3 Una solució oral és transparent, però un xarop simple no sempre.
El xarop simple conté sucre, però una solució oral no sempre.
Una solució oral és límpida, però un xarop simple no sempre.
15. Indiqueu l'afirmació correcta: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 5 Els gels hidròfils també s'anomenen oleogels.
Els ungüents són un tipus de pomada hidròfoba a base de vaselina o derivats http://www.ub.edu/far­gidtf/examen/ 2/3 30/4/2016 Generador d'examens aleatoris online d'hidrocarburs.
La fase contínua de les cremes lipòfiles A/O és aquosa.
16. Quina d'aquestes vies és la més utilitzada per l'administració de medicaments? [ TEMA 4: Vies d\'administració ] ­ 2 Via oral.
Via tòpica.
Via parenteral.
17. La qualitat/puresa del principi actiu i dels excipients en un medicament, són factors que influeixen a: [ TEMA 7: Concepte de dosis. Eficàcia, seguretat i estabilitat dels medicaments ] ­ 2 Ambdues respostes són correctes.
La seva seguretat.
La seva eficàcia.
18. A quina de les següents formes farmacèutiques no posaries disgregant? [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 5 Comprimits bucals.
Comprimits no recoberts.
Dragees.
19. Les pastilles dures de goma, en la seva composició: [ TEMA 5: Classificació de les formes farmacèutiques ] ­ 5 Porten menys mucílag que les pastilles toves.
Porten més mucílag que les pastilles toves.
No porten cap mucílag.
20. La relació entre l'àrea sota la corba desprès de l'administració óral i l'àrea sota la corba desprès de l'administració intravenosa de la mateixa dosi d'un fàrmac es denomina: [ TEMA 6: Trànsit i modificacions del medicament en l\'organisme ] ­ 4 Biodisponibilitat.
Bioequivalència.
Equivalència terapèutica.
http://www.ub.edu/far­gidtf/examen/ 3/3 ...