Conferència 12-13 de MOTEMO (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Processos Psicològics: Motivació i Emoció
Año del apunte 2015
Páginas 8
Fecha de subida 09/04/2015
Descargas 15
Subido por

Vista previa del texto

MOTIVACIÓ I EMOCIÓ Conferència 12-13: Motivació intrínseca I i II 1. Concepte i avaluació Dècadadels 30-40 Dècada dels 50 No es dona importància al concepte de Mil Estudis experimentals sobre la conducta exploratòria i manipulativa  No explicable en termes d’impuls  Teories explicatives basades en el concepte d’arousal.
 Teories explicatives cognitives: White (1959). Les conductes manipulatives i exploratives busquen satisfer les necessitats psicològiques de competència i efectància o causació.
Dècada dels 70 Teoria de l’avaluació cognitiva (Deci, 1974; Deci i Ryan, 1985) Teoria del flux (Csikszentmihalyi, 1975) Teoria cognitivo-social(Bandura, 1986) Dècada dels 80  Motivació intrínseca: realització d’activitats sense mediació de cap recompensa externa aparent.
 Definició en termes estrictament conductuals: Les persones s’esforcen i persisteixen en l’execució d’activitats motivades per les expectatives d’aconseguir determinades recompenses externes. Els incentius/recompenses no estan presents al realitzar la conducta, però sí les expectatives d’aconseguir-los.
La no presència de recompenses extrínseques no és un bon criteri per determinar si la conducta està o no motivada intrínsicament, ja que s’han de tenir en copte determinades característiques de l’experiència subjectiva del subjecte que executa la conducta. Els continguts de la consciència que són indicadors de la motivació intrínseca són les emocions positives de plaer que acompanyen a l’execució de la tasca.
 Csikszentmihalyi (1975, 1998) Característiques components de l’experiència subjectiva (estat de consciència) que acompanyen a la motivació intrínseca.
Estat de consciència = Experiència de flux (consciència autotèlica i experiència òptima). Es caracteritza per:  Total concentració i implicació en la realització de les tasques.
MOTIVACIÓ I EMOCIÓ Conferència 12-13: Motivació intrínseca I i II  Pèrdua de la consciència del jo: la persona està tan concentrada en el que fa que s’oblida d’ella mateixa.
 Alta sensació de control sobre la tasca i els resultats d’aquesta.
 Percepció “distorsionada” del pas del temps: normalment transcorre molt més ràpid.
 Experiència emocional positiva: la persona es sent contenta, satisfeta, activa i confiada.
 Exemples de motivació intrínseca Animals Nens adults Joc Conductes exploratòries (locomotora i visual) i manipulatives.
Conducta de joc (simbòlic, de domini, d’assimilació de la realitat) Aficions Activitats professionals creatives  Avaluació de la motivació intrínseca CONDUCTUAL Elecció lliure de tasques durant un temps acotat.
Índex de MI per a una tasca concreta: temps dedicat a la mateixa.
Es pregunta al subjecte pel seu grau d’implicació/satisfacció per a una tasca concreta.
 Treasure (adaptat al castellà per Sanz, 1998)  Mètode de mostratge d’experiències (MME) (Csikszentmihalyi, 1975-76).
AUTOINFORME 1. Es proporciona a cada subjecte un receptor electrònic (un busca a un mòbil) i un qüestionari.
2. Els investigadors activen el receptor diverses vegades al dia en intervals a l’atzar.
3. Cada vegada que el receptor sona, el subjecte ha de complimentar un qüestionari.
En la majoria de casos d’investigació s’utilitza un únic procediment MOTIVACIÓ I EMOCIÓ Conferència 12-13: Motivació intrínseca I i II 2. Teories explicatives 2.1. Teoria de l’evolució cognitiva  Enunciats bàsics Deci, 1975; Deci i Ryan, 1985. Enunciats bàsics:  La MI es deu a les necessitats psicològiques innates de: o Competència: sentir-se capaç de realitzar conductes que es valoren.
o Autodeterminació: sentir-se causant de la pròpia conducta.
 En les conseqüències externes de la conducta existeixen dos aspectes funcionals: o Funció controladora o Funció informativa Podem classificar els esdeveniments externs com a controladors o informatius.
 Les conseqüències externes de la conducta influeixen en la MI a través del seu efecte en: o La percepció de competència o La percepció d’autodeterminació MOTIVACIÓ I EMOCIÓ Conferència 12-13: Motivació intrínseca I i II 2.2. Teoria de l’avaluació cognitiva  Investigació empírica  Efectes de les conseqüències externes (funció controladora) sobre la MI (Deci, 1971): La funció controladora de la recompensa monetària canvia el locus de causalitat a extern reduint l’autodeterminació.
 Efecte de les conseqüències externes (funció informativa) sobre la MI (Vallerand i Reid, 1983): Els canvis en la competència percebuda (CP) afecten a la MI.
 Efectes de les conseqüències externes (controladores) sobre la MI.
Síntesi General (Ryan, Mins i Koestner, 1983): Resultats contradictoris en el conjunt de les investigacions realitzades. El tipus de contingència entre les conseqüències externes i la conducta determina el seu efecte sobre la MI.
 Nomes les recompenses anunciades prèviament (esperades) disminueixen la MI.
 Les recompenses disminueixen la MI quan són molt manifestes.
MOTIVACIÓ I EMOCIÓ Conferència 12-13: Motivació intrínseca I i II La retroalimentació positiva incrementa la MI. Per contra, la retroalimentació negativa disminueix la MI.
 Interpretació dels resultats (Deci i Ryan, 1985): La retroalimentació informativa incrementa la MI si es positiva perquè potencia la percepció de la competència. La retroalimentació negativa disminueix la CP i la MI. Les recompenses (conseqüències) externes disminueixen la Mi perquè disminueix la percepció d’autodeterminació al canviar el locus de causalitat.
2.3. Teoria cognitivo-social (Bandura, 1986)  Crítiques a la teoria de l’avaluació cognitiva de Deci:  Dificultat per verificar la influència de les necessitats innates de competència i autodeterminació sobre la MI (en la majoria dels casos els estudis no són avaluades).
 Dificultat per classificar a priori les conseqüències externes de les conductes com a controlades o informatives.
 Escassa rellevancia social dels estudis realitzats des de la TEC.
 Eunciats bàsics: Les conductes motivades intrínsicament no estan regulades per les necessitats de competència i autodeterminació, sinó per les conseqüències afectives positives que genera la seva execució.
Una conducta intrínsicament motivada és aquella la execució de la qual està regulada pels incentius intrínsecs que produeix.
 Classificació d’incentius MOTIVACIÓ I EMOCIÓ Conferència 12-13: Motivació intrínseca I i II  Investigació empírica  Estudi de la relació entre establiment d’objectius, autoeficàcia, rendiment i MI (Bandura i Schunk, 1981):  Estudi de la relació entre establiment d’objectius, autoeficàcia, rendiment i MI (Manderlink i Harakiewicz, 1984):  Síntesi de resultats MOTIVACIÓ I EMOCIÓ Conferència 12-13: Motivació intrínseca I i II 2.3. Teoria del flux motivacional (Csikszentmihalyi, 1975)  Experiència de flux o experiència òptima:  Total concentració i implicació en la realització de les tasques.
 Pèrdua de la consciència del jo: la persona està tan concentrada en el que fa que s’oblida d’ella mateixa.
 Alta sensació de control sobre la tasca i els resultats d’aquesta.
 Percepció “distorsionada” del pas del temps: normalment transcorre molt més ràpid.
 Experiència emocional positiva: la persona es sent contenta, satisfeta, activa i confiada.
L’experiència de flux depèn de:  La dificultat de la tasca.
 El nivell d’habilitat del subjecte per dur-la a terme.
La proporció repte/habilitat per a què el subjecte experimenti flux ha d’aproximar-se a la realitat.
 Model específic de flux (Massimini i Carli, 1985): Un subjecte concret per a una activitat concreta experimentarà flux: quan les seves habilitats s’ajustin al nivell de dificultat de la tasca i aquesta sigui mitja/alta per a aquell subjecte en aquell moment.
 Investigació empírica  Massimini i Carli, 1998: Els components de l’experiència de flux (concentració, sensació de control, satisfacció i creativitat) només adquireixen valors alts quan la dificultat de la tasca i l’habilitat del subjecte són mitjanes/altes.
3. processaments per incrementar la motivació intrínseca MOTIVACIÓ I EMOCIÓ Conferència 12-13: Motivació intrínseca I i II 4. Motivació extrínseca La conducta motivada extrínsecament és tota aquella en la qual l’esforç i la persistència estan regulats principalment per incentius extrínsecs de contingència arbitrària.
...