TEMA 2 (1) (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 3º curso
Asignatura MÉTODES DE PREVISIÓ
Año del apunte 2015
Páginas 1
Fecha de subida 13/03/2016
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

T, HilocF» de g.aulSid z I'IoDELB D'gTÉBH i st isrEs CO{?ON€IITS §'u$A SEP.ie r6115p§u. S€GOss ets }-{ODSLS seie.er\u\Srq3 €§ p.ri &rsccrrnp¿sqr en +<rts o cáer.r,rs d-05 ccvr,pcrren-ls : t.reuüN¿iAtT*) -{sol Jr ' 1 ro,<§$6radd¿ L ¿. sAc¡-oQ clcL\¿ ( c-g\ | fO cr*€u.r:,ioi$q | s. TAC]DQ €srAcicNA{- ( E< o S* ) q. rtoui\reúT iaQ€éoLAR ( L+ \ l pa,* aOpoftn'q Qt¡o9¡qsoi §¿¡,ic (Err' a. vnfn\rn hc"o é ' Yraú¿r ¿ cótr¡p¿ri¿rF§s Lno €n Lroo üje O .reuoiruc( c¡Cx¿nJ @ 6[qu0a1c\ c-rsoLucJá po.t §er- Zt Y1 ño -o§ 4 ) g 4llc q/l.'lo ,-<prcren-trc l' «sourcr C o. \l E€4$(3- de tc §-^-.e crcjrer,-l o decrejvaxd- visió o'ptta !! si :€-¡rrp§<- lü, hcr áclor, oo # dec^"Lixe!ü.
-( {endi.§cio.
-rnooP cícrio losirnarJs oscitoJuis q.,Je. e6 arJ€a ct-tqdaí(t1'qr& ; Rr sdde o P(r satl áL Lc r-Eqderlclo dc»en o-¡.¡,¡b La scuo dUodc¡ sb ¡oe§oro &D d'on cim t pcr¡t §'á ol*a. &O c/cA,€-) *r.rs ( rú§ bcüxa da-l clc6 ¡ 4tnS tcn saqÜ.On¡ d S<UJaf,T cirn, o bé chD dlooa oaJQ Pud .
\e.r-l..
.
á is diqcj t No ccr¡st€¡n+ , €D d.c.& o r,oc*ireilol econbvnlcq.
segercu {<ndincr'o ¡nC¡oe esr§cio\lgL kurl.[ to^ cscr \a¿.v)s d tu ncl ( d¡{<¡nncia arrto -tonanocrcr.) - c¡ct9 , 6 .cüír\ s\ t6s u§ scl c§¡nfn<n+.
@ si-.te +eu,pcrcuQ o+§, eD qcr¡¡D\r{en di Os af l ,n i- qr.ro ér> rcPe'fj ve.n €rñ crr§\rb .s)cr^bi r¡t , *g f"cteOb. {ct-tO cs-}clciL¡b*.
trna siüe & &,§ oend¿» crnrnl¡ drrrrr producTe po-t pr'4e{r{c4 -(afu es{recr6n¿$ z No, p¿¿c4ui aodo q/ng $oria no sóo o-\c.bLr..§. si "(6s rr¿¡.r,»oo-[ o +Árn{rr+rcLo Fodr_to Ier,i. ^¡¡g .
<o¿rAeD de' I' e x-is'lEncjcr : 3.
aQ-ry.f,€§ls, g¿.larS ,*W...
O1tro *@f!/l.'.
crefr§.
e "g -l.e.r.r;pe, aic-0.aa §olol, +«temt 11 §olAgfct . . - a{<c1q¡ prr €*orrr rrb , a[q.os ...