Contabilitat tema 12 (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura Contabilitat l
Año del apunte 2017
Páginas 3
Fecha de subida 28/06/2017
Descargas 1
Subido por

Descripción

Contabilitat ade ub resum de tot el tema

Vista previa del texto

TEMA 12: L’IMMOBILITZAT INTANGIBLE 12.1 Concepte i classes Conjunt de béns patrimonials de naturalesa intangible, que representen drets que és titular l’empresa, per tant tenen un valor intrínsec i són susceptible de ser transmesos.
Els comptes recollits en aquest subgrup són:  Investigació, recerca, concessions administratives, propietat industrial, fons de comerç, drets de traspàs, aplicacions informàtiques.
Els criteris de valoració són els mateixos que en l’immobilitzat material: preu d’adquisició i cost de producció.
En el cas que es comprin a crèdit un immobilitzat no s’abonarà al compte de proveïdors sinó al compte de proveïdors d’immobilitzat.
12.2 Comptes        Investigació: És la recerca original i planificada que persegueix descobrir nous coneixements i una comprensió superior en els terrenys científics o tècnics.
Recerca: És l’aplicació concreta de les fites obtingudes en la investigació fins que és comença la producció comercial.
Concessions Administratives: Són aquells actes per als quals una entitat de dret públic transfereix a un particular la gestió d’un servei públic o els beneficis exclusius d’un bé de domini públic.
Propietat Industrial: S’adquireix al descobrir, inventar o crear alguna manifestació original o diferent en l’àmbit empresarial, ja sigui de caràcter industrial (patents) o comercial (marques, noms comercials,…).
Fons de Comerç: Són aquells imports satisfets en la compra d’una empresa per sobre del seu valor real comptable.
Drets de Traspàs: Apareix quan una empresa satisfà, com a nou arrendatari d’un local de negoci, el preu de la cessió de drets administratius a l’inquilí anterior que deixa el local.
Aplicacions Informàtiques: Els imports satisfets en l’adquisició de la propietat o dret d’ús de programes informàtics.
12.3 Investigació i recerca Les despeses d’investigació i recerca segons el criteri de prudència sempre seran despeses de l’exercici, degut al seu gran grau d’incertesa.
Però la normativa permet la seva activació en els cas que és compleixin els següents requisits:    Les despeses s’han de trobar específicament individualitzades per projectes.
El seu cost ha d’estar clarament establert perquè pugui ser distribuït en el temps.
Han d’existir motius fonamentats del seu èxit tècnic i de la rendibilitat econòmico-comercial del projecte.
Les despeses d’investigació i recerca s’han d’amortitzar amb la major brevetat possible i sempre dins d’un termini màxim de 5 anys des de la conclusió del projecte hagi estat capitalitzat.
Fins que el projecte no estigui acabat no s’amortitza.
Si en qualsevol moment del projecte, apareixen dubte raonables sobre el seu èxit, l’import total de les despeses ja capitalitzades és portaran directament a pèrdues.
12.4 Concessions administratives El període d’amortització de les concessions administratives no podrà ser superior al període de la concessió.
12.5 Propietat industrial La seva titularitat pot venir donada per dues vies:   Per l’adquisició a un tercer (1) Per ser positius i inscrits en el registre de la propietat els resultats de I+R (2) S’amortitzen en funció de la seva vida útil: 12.6 Fons de comerç  Càlcul del fons de comerç: FC = IP – (AR – PE) AR= Total Actius reals    FC= Fons de comerç IP= Import pagat per la compra PE= Total passiu Exigible El fons de comerç significa el major valor que s’està disposat a pagar per una empresa ja en funcionament.
Pel criteri de prudència el fons de comerç només és comptabilitzarà quan sigui adquirit de forma onerosa.
El fons de comerç s’amortitzarà a 10 anys.
12.7 Drets de traspàs Els drets de traspàs s’activaran exclusivament en el supòsit d’una adquisició onerosa a tercers. S’han d’amortitzar en el període d’arrendament del local amb un màxim de 10 anys.
12.8 Aplicacions informàtiques 12.9 Bestretes sobre immobilitzat intangible Aquest compte apareixerà quan s’efectuïn pagaments anticipadament a proveïdors de l’immobilitzat intangible amb anterioritat al subministrament del dret o el bé.
12.10 Deteriorament Funcionen Igual que els de l’immobilitzat material, però s’anomenen deterioraments de valor de l’Immobilitzat intangible.
...

Tags: