Biologia 1r Parcial: Cèl·lula eucariota (2015)

Apunte Español
Universidad Blanquerna (URL)
Grado Fisioterapia - 1º curso
Asignatura Biologia
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 03/01/2015
Descargas 23
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 6: CÈL·LULA EUCARIOTA (membranes biològiques) Hi han diversos tipus de membranes biològiques, amb característiques pròpies i particulars, però totes tenen una organització estructural semblant , tenen bàsicament els mateixos components químics (glúcids, lípids i proteïnes) però la proporció d'aquests dependrà de la funció de la cèl·lula.
Tipus 1. Cel·lular 2. Plasmàtica o citoplasmàtica.
3. La dels orgànuls intracel·lulars.
Membrana cel·lular o plasmàtica Totes les cèl·lules es troben envoltades per una membrana plasmàtica o citoplasmàtica (també anomenada membrana cel·lular) que és la que separa el medi cel·lular intern de l'extern. és, per tant, la que limita la cèl·lula.
Està formada per: − PROTEÏNES: Són els components bàsics i les responsables dels processos dinàmics que tenen lloc en les membranes (transport, recepció de senyals, reaccions...) Poden ser: integrals/intrínseques (fortament unides a la membrana) o perifèriques/extrínseques (unides amb interaccions electrostàtiques i ponts d'hidrogen amb proteïnes integrals o grups polars de lípids).
− LÍPIDS: Són els components bàsics i tenen una funció estructural. A més a més les membranes seran definides com bicapes lipídiques, i els seus components estaran units mitjançant enllaços febles o forces de Van der Waals.
Els més abundants són els fosfolípids, colesterol i glucolípids, encara que també hi ha àcids grassos.
− GLÚCIDS: Són els components menys abundants de la membrana i es troben en forma de oligosacàrids units covalentment a proteïnes, per tant, formant glucoproteïnes.
Es situaran a la superfície externa degut a la seva solubilitat i tindran una funció important en el reconeixement cel·lular i en la recepció de senyals.
Les membranes tenen un seguit de funcions: ❖ Barreres de permeabilitat altament selectiva: regulen el flux de molècules cap a l'interior i cap a l'exterior de les cèl·lules.
1. La bicapa lipídica permet la difusió relativament fàcil de molècules no polars.
2. La presència de determinades proteïnes que estan especialitzades en el transport específic d'un tipus de molècules.
❖ Funció de transmissió d'informació: a través de múltiples receptors específics les membranes són el lloc de recepció de qualsevol informació que arriba a la cèl·lula des de l'exterior.
❖ Funció de reconeixement intercel·lular: la composició química de les membranes són capaces de reconèixer tant cèl·lules o partícules estranyes.
❖ Funció d'unió intercel·lular ❖ Suport d'activitats enzimàtiques: les membranes tenen una gran activitat enzimàtica ja que presenten un elevat nombre d'enzims que intervenen en diversos processos metabòlics.
Proteïnes de transport de membranes Hi ha dues classes majoritàries de proteïnes que faciliten el transport: ➢ Proteïnes transportadores: s'uneixen al solut específic que serà transportat a través de la membrana.
➢ Proteïnes de canal: permeten que determinats soluts de petit volum puguin passar a través d'ells i per tant traspassar la membrana.
Podem distingir entre: ● Porus aquosos simples: estan permanents oberts o a través dels quals es difon.
● Canals iònics: no estan contínuament oberts i que permeten el transport específiques i selectiu de determinats ions.
...