5. Nous pefils professionals (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 3º curso
Asignatura Gèneres i Formats Audiovisuals Multimèdia
Año del apunte 2016
Páginas 6
Fecha de subida 23/03/2016
Descargas 47
Subido por

Vista previa del texto

G È N E R E S I F O R M A T S A U D I O V I S U A L S M U L TI M È D I A - M A R I A L Ó P E Z M O Y A 5.NOUS PERFILS PROFESSIONALS ENTRON ACTUAL El periodisme es un ofici, que té un procés constant d’aprenentatge. Està vinculat als canvis tecnològica, socials, culturals, econòmics i el progrés de les telecomunicacions.
1. Periodisme + tecnologia: el Periodisme és un ofici mercat pel desenvolupament tecnològic i de les comunicacions.
2. Mitjans de proximitat – món global 3. Nous i vells conceptes: buscar el tema, documentar-se, contrastar, jerarquitzar, produí i publicar.
4. Consum d’informació multipantalla: nou públic.
Expliquem històries en diferents gèneres, formats, plataformes, llenguatges, i disseny.
Nou entorn: nous perfils professionals.
Abans amb la piràmide invertida, seguint el que, qui, quan, per què i com.
UNA ALTERNATIVA: REDACCIÓ INTEGRADA D’INFORMACIONS 1 G È N E R E S I F O R M A T S A U D I O V I S U A L S M U L TI M È D I A - M A R I A L Ó P E Z M O Y A THE NEWS DYAMOND – PAUL BRADSHAW Introdueix conceptes com la velocitat (immediatesa), profunditat i interactivitat.
Alerta: breu notícia amb enllaç (xarxes socials, breaking news, portal informatiu,...) Primera redacció: ampliació amb més dades i obrir comentaris (blog portal informatiu).
Article: Preparar l’article pel diari i informatius.
Context: ampliar i donar les bases documentals o testimonials (links a documents, vídeo i/o audio del fet o declas de testimonis,..) Anàlisi: Aportar diferents visions expertes sobre el tema. Demanar als protagonistes que intervinguin en un debat.
Interactivitat: convidar la participació de l’audiència (enquesta, pregunta,...).
Personalització: preveure que la història pugui ser “recuperada” i que arribi en altres moments a l’audiència potencialment interessada (categories, etiquetes, metadades, RSS,...) UNA ALTRA VISIÓ: EL PERIODISME DE DADES A partir de xifres, normalment amb ajuda de programadors i documentalistes, aporten informació noticiable.
Funcions bàsiques del periodisme de dades: 2 G È N E R E S I F O R M A T S A U D I O V I S U A L S M U L TI M È D I A - M A R I A L Ó P E Z M O Y A I ARA QUÈ? NOVES CONDICIONS PER LA PRÀCTICA DEL PERIODISME         Crisi econòmica Crisi model publicitari Crisi model tradicional de l’empresa periodística Evolució tecnològica i de comunicacions accelerada Canvi en els models de consum informatiu i cultural Model de comunicació multimèdia, interactiu i centrat en l’usuari Aparició de les xarxes socials i desenvolupament www avançada Nous perfils professionals QUÈ FA EL/LA PERIODISTA?        Cercador/a d’històries que explicar Desenvolupar i documentar una idea Organitzar el treball (Preproducció) d’un equip multidisciplinar Preveure les dificultats que s’hi puguin presentar en l’elaboració d’un projecte periodístic, que pot ser multimèdia i interactiu: text + so + imatge estàtica i/o en moviment + hipertext + hipermèdia + previsió d’un cert control de l’usuari sobre la presentació i visualització de continguts + participació a les xares socials.
Elaborar un pressupost Producció projecte Promoció projecte FONAMENTS INAMOVIBLES PEL QUE FA A L’ÈTICA PERIODÍSTICA        Respecte a la veritat i la presumpció d’innocència Documentar i investigar els fets Els periodistes expliquem històries basades en fets- Cas que fem una interpretació dels fets, això ha de quedar molt clar al públic Procurar l’objectivitat, tot donant veu a fonts diverses i contrastades Contrastar les dades de tantes fonts com sigui necessari Evidenciar les diferents interpretacions d’un fet Rectificar quan ens equivoquem NOUS PERFILS PROFESSIONALS Transició de la premsa tradicional als nous formats i mitjans sorgits de: WWW + La informació contínua, global i asíncrona + hipertextualitat + interactivitat i xarxes socials + multimèdia + multipantalla + noves formes de narrativa.
1.
2.
3.
4.
5.
Periodista polivalent (multitasca, multiplatadorma i xarxes socials) Periodisme de dades Narratives transmèdia aplicades al periodisme Periodisme de motxilla Periodisme mashup 3 G È N E R E S I F O R M A T S A U D I O V I S U A L S M U L TI M È D I A - M A R I A L Ó P E Z M O Y A 6. Curador/a de continguts 7. Altres: a. SEM/SEO: Search Engine Marketing / Search Engine Optimization b. Personal branding c. Storytelling aplicat a la publicitat 8. Alternatives de producció i finançament: Coworking i crowdfounding 1. PERIODISTA POLIVALENT MULTITASCA Des de l’implantació massiva d’inernet (1996) fins a l’inici dels prcessos de convergència dels mitjans de comunicació (2004) les redaccions dels mitjans de comunicació van passar per diverses etapes dins el món d’internet:      Introducció de les eines senzilles: correu electrònic, cercadors...
La www comença a considerar-se un mitjà de comunicació – primer molt tributari pel periodisme de paper- fins a trobar el seu propi llenguatge, cada vegada més audiovisualEn una primera etapa, les redaccions tradicionals i electròniques funcionen separadament, donat que les empreses no veuen encara internet com un mitjà de comunicació rendible.
Finalment, es produeix el fenomen de convergència i es configuren redaccions multimèdia on els/les professionals treballen de manera simultània i coordinada la informació que ha de ser impresa i publicada a la web en diferents formats.
En aquest procés de convergència, es transforma l’entorn periodístic i el periodista utilitza algun tipus de combinació de tecnologies, productes, professionals i espais entre els àmbits de la premsa, televisió i mitjans digitals.
MULTIPLATAFORMA D’aquest procés de convergència a les redaccions se’n deriva també la centralització dels mitjans: aliances de mitjans de comunicació amb empres de telecomunicació, etc. Es requereixen nous perfils professionals i noves rutines de treball a premsa.
   La marca transcendeix el suport El procés de producció cobra protagonisme en detriment del suport El periodista multiplataforma treballa en la distribució de continguts a través de diferents plataformes de difusió com ara els mitjans impresos, els audiovisuals i els cibermitjans.
PERIODISME A LES XARXES SOCIALS Els mitjans de comunicació necessiten aquestes noves eines per a la difusió dels seus continguts per fomentar la participació:       La difusió dels seus continguts.
Obtenir fonts d’informació alternatives.
Crear expectativa informativa.
Detectar tendències.
Escoltar l’audiència, els seus comentaris i propostes.
Fidelitzar l’audiència.
4 G È N E R E S I F O R M A T S A U D I O V I S U A L S M U L TI M È D I A - M A R I A L Ó P E Z M O Y A És per això que el/la periodista ha de desenvolupa el seu treball també a les xarxes socials, que també són alhora una eina i un mitjà. Ara bé, com a expert/a en comunicació no ha de quedarse amb el primer hashtag, sinó verificar la informació, contrastar-la i explicar-ne el context.
2. PERIODISME DE DADES La informació més visible és aquella que pots er indexada, però hi ha motla informació que no es pot veure en primera instància a través dels cercadors:     Existència de multitud de dades que, per si soles, no aporten valor afegit.
Evolució cap a les dades en obert (Open Data): fomenta la transparència democràtica, proporciona un retorn social (les dades han de servir a la societat que les ha proporcionat i finançat), incentiva la participació i el compromís ciutadà.
Actualment es treballa en: promoure l’open data, estàndards per servir les dades i eines de presentació i visualització de dades.
El periodisme de dades no equival a “periodisme objectiu” perquè les interpretacions de les dades poden ser diverses.
3. NOVES NARRATIVES TRANSMÈDIA Evolució: Premsa tradicional > Digital First > Web 2.0 i Xarxes Socials > Producció de continguts periodístics multimèdia no dependents de la narrativa lineal clàssica.
 Explicar històries en text audio i vídeo, fotografia, imatge sintètica, dades + eines de visualització, interactivitat... Requereix un domini de les eines i tecnologies per a la producció de continguts en línia a llocs web, portals informatius, blocs i xarxes socials.
 Cal desenvolupar noves estratègies de creació, planificació i producció.
 El procés comunicatiu no és lineral: l’usuari és el centre de l’experiència.
 Clau essencial i diferencial de les noves tecnologies: la interactivitat.
4. PERIODISME DE MOTXILLA Tecnologia accessible + coneixement i accés a les eines de producció, moltes d’elles accessibles gratuïtament des d’internet. Explota al màxim les possibilitats de treball al núvol.
 Evolució de la corresponsalia tradicional – també necessària en determinats llocs/ moments informatius – cap a una nova corresponsalia mòbil.
 Introducció de nous models narratius més propers al documental en l’elaboració de les informacions.
 Si un sol periodista cobreix una informació en diferents mitjans i suports, dóna més coherència a les peces i coneix més a fons la informació.
 Tot i això s’ha de valorar quins temes o peces informatives es fan amb aquestes tècniques i condicions. Per a treballs complexos és evident que cal la divisió de funcions i participació d’especialistes, és a dir, la creació d’equips multidisciplinaris.
5 6 G È N E R E S I F O R M A T S A U D I O V I S U A L S M U L TI M È D I A - M A R I A L Ó P E Z M O Y A 5. PERIODISME MASHUP Consisteix a crear una aplicació informativa híbrida que utilitza el contingut de més d’una font (de tercers) per crear un nou contingut. Neix del concepte Web Social (o Web Semàntica).
    Domini d’eines de cerca i refinat d’informació.
Crear contingut “original” basat en altres continguts.
Fonaments: compartir informació, cooperació, participació ciutadana, publicació transparent de dades i continguts.
El periodista no genera continguts, sino que els organitza donant-los un nou sentit.
7. SEM/SEO Les especials característiques de les publicacions multimèdia interactives demana un ús periodístic de les xarxes socials, però també un ús més proper dels recursos existents per aplicar conceptes bàsics del màrqueting online que farant més eficient la difusió de la informació.
 SEO: Search Engine Optimization: procurar la màxima presència en llocs rellevants primera pantalla) als diferents buscadors, especialment Google. Conèixer els algoritmes i diferents recursos de posicionament intern (fa referència als continguts) i extern referència a les mencions, citacions, retweet, link,...) que poden millorar el posicionament buscadors.
 SEM: Search Engine Marketing: implica millorar directament el posicionament als buscadors, mitjançant el SEO, adwords, publicitat contextual,...
(la els (fa als 7. PERSONAL BRANDING El nostre treball com a periodistes pot ser molt important, rellevant, atractiu o no. Per això és necessari controlar i conèixer l’ús que fem de la nostra pròpia marca.
Amb la davallada de la contractació a les redaccions tradicionals, s’imposa el treball extern i la formació d’equips per a cada projecte. Per tant, és molt important la petjada que deixem –nosaltres i les nostres produccions- a la www.
   Tenir en compte que la petjada por ser voluntària (el que nosaltres controlem) i involuntària (amics, fotos, referències, comentaris,...).
Atenció periòdica al retorn que proporcionen els cercadors de la nostra marca.
Contestar sempre els comentaris i atendre les suggerències que deixen els nostres seguidors a les nostres xarxes socials.
8. ALTERNATIVES DE PRODUCCIÓ I FINANÇAMENT També com a conseqüència de l’aparició d’aquestes noves formes de comunicar, sorgeixen en paral·lel maneres alternatives d’organitzar el treball i de finançar-lo. Dos exemples: o COWORKING: Organitzar equips de treball que poden compartir espai físic o virtual de treball. En el cas de la producció de relats multimèdia és especialment interessant donat que la complexitat del treball demana la participació de diferents perfils professionals.
o CROWFOUNDING: El finançament d’un projecte pot ser més que una possibilitat de finançament a partir de petites donacions. En el cas de la premsa, el micromercenatge proporciona una fidelització del públic i genera una clara expectativa sobre el projecte que s’està desenvolupant. Ja hi ha moltes experiències d’èxit en diferents mitjans.
...