Examen Final 03/05/2016 (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ingeniería Informática - 2º curso
Asignatura Xarxes
Año del apunte 2017
Páginas 3
Fecha de subida 08/07/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

Xarxes Curs 2015 – 2016 3 de Juny de 2016 Prova Final de Validació Puntuació: Tots puntuen 2,5 punts.
Duració: 90 minuts.
1. Un esbirro del Dr. Deic ha entrat a un host de la xarxa C des d’un host de la xarxa A per a robar aquest examen. Per sort, s’han pogut recuperar algunes parts d’un datagrama que va enviar d’A cap a C, tal com veieu en la taula. Ajudeu-nos a reconstruir completament tots els fragments que van circular per les xarxes, sabent que el missatge original enviat era un text de 200 bytes enviat sobre UDP, que hi havia un router entre cada parella de xarxes, i que els fragments van seguir rutes diferents. Indiqueu també el possible MTU de cada xarxa.
Fragments en xarxa A IPId MF Offset Mida Total 27 Fragments en xarxa B IPId MF Offset Mida Total 1 32 128 84 1 Fragments en xarxa C IPId MF Offset Mida Total 64 68 1 52 MTU Xarxa A: MTU Xarxa B: MTU Xarxa C: 2. Una aplicació en el host A (port 5555) es connecta a una aplicació del host B (port 6666) utilitzant TCP, envia la pregunta “Aprovaré Xarxes?” (16 bytes), i tanca el seu costat de la connexió. L’aplicació B li contesta “Si saps la teoria, segur que sí” (32 bytes), i acaba de tancar la connexió. Les finestres són de 30 bytes, i el MSS negociat de 15 bytes. Completeu la taula amb les dades dels segments intercanviats. Els segments marcats amb * s’han perdut.
# 1 * 2 3 4 * Direcció Flags B -> A F, A Seq Ack 100 6 #bytes # 5 6 7 8 9 10 Direcció A -> B Flags A F, A A -> B Seq Ack #bytes 3. En la figura, UAB, G i A són routers i servidors de DNS dels dominis indicats. El host H fa una petició DNS sobre UDP al servidor G, demanant-li l’adreça del domini www.google.com. Dibuixeu la trama que rep H amb el primer missatge que li envia el servidor G.
158.109.0.4 H 158.109.0.1 2.3.4.5 8.8.8.8 UAB xarxa 1 uab.cat G xarxa 2 google.com A xarxa 3 [root] Domini google.com google IN A 16.8.24.4 IN A aspmx.google.com www IN A 216.58.214.174 IN TXT v=spf1 ip4: 1.1.1.1 Resolució recursiva: Resolució iterativa: Per a cada trama separeu les capçaleres presents, i en cada una escriu les dades pertinents: Adreces IP, MAC, ports, missatge DNS (query=X / response=X / redirect=X). Indiqueu en la figura les adreces MAC que heu escrit en les trames.
4. Un petit Sistema Autònom (SA) ha pogut adquirir un router inter (IR) i ha dividit la seva xarxa original 10.64/10 en 3 xarxes, de manera que en la primera (X1) pot tenir fins a 53556 hosts, en la segona (X2) 256 hosts, i en la tercera (X3) 127 hosts.
a) Completa la taula d’encaminament del router IR tenint en compte que la xarxa X1 serà accessible a través de la interfície i1 del router, i X2 i X3 a través de la interfície i2.
BR té una adreça del bloc de X1. Utilitzeu valors numèrics. Completeu la figura si utilitzeu més informació que la proporcionada.
Network NextHope Interface b) Si el SA utilitza OSPF com a IGP, quina informació li envia IR al seu BR? (indiqueu el nombre de missatges i contingut).
c) Repetiu l’apartat b) considerant ara RIP com a IGP.
Algunes solucions EXERCICI 1 Fragments en xarxa A IPId MF Offset Mida Total 27 1 0 84 27 1 64 84 27 1 128 84 27 0 192 36 Fragments en xarxa B IPId MF Offset Mida Total 27 1 0 52 27 1 32 52 27 1 128 52 27 1 160 52 MTU Xarxa A: MTU Xarxa B: 84 52 Fragments en xarxa C IPId MF Offset Mida Total 27 1 0 52 27 1 32 52 27 1 64 68 27 1 112 36 27 1 128 52 27 1 160 52 27 0 192 36 MTU Xarxa C: 68 EXERCICI 2 # 1 * 2 3 4 * Direcció A -> B B -> A B -> A A -> B A -> B A -> B Flags SYN S, A S, A A A F, A Seq 5 100 100 6 6 21 Ack 6 6 101 101 101 #bytes 0 0 0 0 15 2 # 5 6 7 8 9 10 Direcció A -> B B -> A B -> A A -> B B -> A A -> B Flags F, A A A A F, A A Seq 21 101 116 23 131 23 Ack 101 23 23 131 23 134 EXERCICI 3 Resolució recursiva: 𝑴𝑨𝑪𝑼𝑨𝑩 | 𝑴𝑨𝑪𝑯 | IP | 𝑰𝑷𝑯 | 𝑰𝑷𝑮 | UDP | 53 | 3333 | response=16.8.24.4 Resolució iterativa: 𝑴𝑨𝑪𝑼𝑨𝑩 | 𝑴𝑨𝑪𝑯 | IP | 𝑰𝑷𝑯 | 𝑰𝑷𝑮 | UDP | 53 | 3333 | response=16.8.24.4 EXERCICI 4 Identificador xarxa X1 => 10.64/16 Identificador xarxa X2 => 10.96/23 Identificador xarxa X3 => 10.112/24 #bytes 2 15 15 0 3 0 ...