TEMA 7: Les societats mercantils. Les societats personalistes. (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura Dret Mercantil
Año del apunte 2014
Páginas 4
Fecha de subida 15/10/2014
Descargas 11
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 7: Les societats mercantils. Les societats personalistes.
1. Empresari social Està explicat a l'article 1.2 del codi de comerç.
El codi de comerç és de l'any 1885 però fins ara han canviat el funcionament i la tecnologia, osigui, els conceptes d'empresa i empresari.
Té 2 punts clau: 1.1. Comerciant individual Tenir capacitat i habitualitat, explicat a l'article 4 del codi de comerç.
1.2 Empresari social Companyies mercantils, indústries. Són societats aquelles societats que es constitueixen segons el codi.
Associació voluntària de varis amb la finalitat de realitzar una activitat econòmica per obtenir uns beneficis i poder-los repartir.
Ens ho defineix l'article 116 del codi de comerç. Ens diu que una societat és un contracte pel qual 2 o més persones (avui dia 1 també) s'obliguen a posar en comú bens o treball per obtenir uns beneficis.
Una vegada constituïda la societat tindràs personalitat jurídica. Remarquem 2 idees: 1) Parlem de societat mercantil quan una societat opera amb ànim de lucre. Sinó és per obtenir beneficis estem parlant d'una associació, ONG, etc...
2) Per poder operar aquesta societat mercantil es necessita tenir personalitat jurídica.
Exemple: 3 Socis A+B+C volen constituir una societat mercantil, A+B+C=Z. Primer la persona física ha de néixer i inscriure al registre civil, s'ha de fer jurídicament això significa adquirir personalitat jurídica.
Per obtenir la personalitat jurídica hem de seguir uns passos: 1) Anar al notari i presentar un document oficial per fer la inscripció pública. S'han de tenir uns requisits, ens dona una escriptura pública conforme haurem de presentar al registre mercantil per acabar de tramitar el procés.
2) Inscriure's al registre mercantil presentant la escriptura pública. Sinó s'inscriu al registre mercantil la persona no podrà exercir els seus drets.
Parlem de societat irregular quan no s'ha inscrit al registre mercantil pero si que te la escriptura pública. No sabrem que existeix i totes les relacions jurídiques que tinguin els socis a tercers no es podrà fer, ho hauran de fer cada soci en el seu propi nom.
2. Societats personalistes 1.1.Societats personalistes Sona a persones, es va batejar així perquè la característica més important d'aquestes societats és el subjecte, cada una de les persones.
Tan és així que la mort o la crisi econòmica d'un soci pot comportar la dissolució de la societat.
El tipus de responsabilitat és il·limitada: Si la societat no té prou patrimoni per respondre amb els seus bens els deutes, en respon el soci amb els seus propis bens de forma il·limitada D'aquestes societats se'n coneixen ben poques.
1.2 Societats capitalistes Sona a capital, el més important és el que aporten els socis. (Exemple: Inditex, accions) Les decisions es prenen per majories de capital. La responsabilitat és limitada.
Respon amb la quantitat de capital aportat a la societat, així no es perdrà el capital personal.
3. Societat col·lectiva Regulada per l'article 125 al 144 del codi de comerç.
No tenen una llei que les regulin perquè son les que van sortir primer històricament a l'edat mitja.
És aquella societat en la qual tots els socis sota una mateixa raó social es comprometen a aportar treball, o treball i capital, a la societat responent de forma personal subsidiària, solitària i il·limitadament, amb el seu propi patrimoni del resultat de la gestió social.
Característiques: - Es tracta d'una comunitat de treball, tots els socis han d'aportar treball.
- Es distingeixen 2 tipus de socis: Soci col·lectiu (treball i capital) Soci industrial (treball) - La responsabilitat és il·limitada per part dels socis col·lectius.
- Les societats personalistes provenen de societats familiars, amb la finalitat de no dividir el negoci.
- És com una prolongació de l'empresari individual.
3.1 Règim jurídic dels socis Drets (Soci col·lectiu) 1. Dret de gestionar la societat.
2. Dret de la informació total.
3. Dret a participar dels beneficis, si n'hi ha, en el cas de dissolució s'adquireix el capital en relació al capital aportat.
Drets (Soci industrial) 1. Dret a participar en els beneficis, la part que els socis pactin en l'escriptura de la constitució.
Si no es pacta res participaran igual que el soci col·lectiu amb menys capital aportat.
2. Dret a no participar en les pèrdues, ja que no han aportat capital.
Obligacions (Soci col·lectiu) 1. Obligació de no fer la competència a la societat.
2. Aportar al a societat a allò en que s'han compromès.
3. Obligació de participar en les pèrdues en relació al capital aportat.
4. Indemnitzar a la resta de socis pels danys que es puguin haver causat.
Obligacions (Soci industrial) 1. Aportar el treball al qual s'han compromès.
2. No posar el seu nom a la raó social.
3. No gestionar la societat, no forma part de l’òrgan de gestió.
4. No pot exercir el comerç sense el consentiment de la societat.
3.2 Òrgans de l'administració Format pels socis col·lectius que gestionen la societat, són els socis que representen la societat.
Tenen un nom representatiu, aquest nom a nivell juridic es diu raó social.
La raó social es pot fer de 2 tipus: 1. Apuntant el nom de tots els socis col·lectius. (Ex: Pijuan, Garcia i Papió) 2. Agafant un o varis noms dels socis i s'afegeix “i cia” (Ex: Garcia i cia) 3.3 Responsabilitat (Socis col·lectius) Il·limitada amb tot patrimoni.
1. Subsidiària: Només el cas en que no hi hagi patrimoni de la societat es respondran amb els bens dels socis.
2. Solidària: Pot anar contra qualsevol soci.
3.4 Transformació de la societat És un canvi de la forma jurídica, es modifica la forma juridica, però no es dissol la societat.
Es necessiten 2 requisits: - Els socis han d'estar d'acord per una unanimitat.
- Ho han d'acceptar els creditors.
3.5 Dissolució i liquidació de la societat Es pot dissoldre per la mort d'un soci, la crisi econòmica d'un soci, voluntat, pacte, concurs de creditors...
Quan es dissol la societat haurà de fer una modificació de l'escriptura pública i inscriure's al registre mercantil.
4. Societat comanditària Regulada per els articles 145 al 150 del codi de comerç.
És el segon tipus de societat que sorgeix a l'edat mitja, és una evolució de la societat col·lectiva.
Es van trobar en que necessitaven realitzar diferents projectes, i es necessitava la incorporació d'un soci capitalista que només aportés capital a l'empresa.
Característiques: - És una societat formada per 2 tipus de socis: Soci col·lectiu (treball i capital) Soci comanditari (treball) 4.1 Règim jurídic dels socis Drets (Soci col·lectiu) 1. Dret de gestionar la societat.
2. Dret de la informació total.
3. Dret a participar dels beneficis, si n'hi ha, en el cas de dissolució s'adquireix el capital en relació al capital aportat.
Drets (Soci comanditari) 1. Dret a participar en els beneficis i part del capital en liquidació.
Obligacions (Soci col·lectiu) 1. Obligació de no fer la competència a la societat.
2. Aportar al a societat a allò en que s'han compromès.
3. Obligació de participar en les pèrdues en relació al capital aportat.
4. Indemnitzar a la resta de socis pels danys que es puguin haver causat.
Obligacions (Soci comanditari) 1. Aportar part del capital que s'ha compromès.
2. Participar en les pèrdues en mesura del capital aportat.
4.2 Òrgans de l'administració La raó social serà la mateixa però s'acabarà posant S.COM ...