Examen Febrer 2006 (0)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 2º curso
Asignatura Edafologia
Año del apunte 0
Páginas 1
Fecha de subida 14/06/2014
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

Examen d’Edafologia Ciències Ambientals Curs 2005-2006 Contesta breument a les següents preguntes: 1. Per què els millors sòls agrícoles es concentren als fons de vall? Quin paper hi té el sòl? 2. Explica les diferències en el comportament hídric d’aquests dos sòls d’ús agrícola, tenint en compte la infiltració, la retenció, la percolació i el drenatge.
Quin sòl retindrà més aigua? Quin sòl pot tenir problemes d’escolament superficial i d’erosió? Profunditat Sòl 1 Sòl 2 30 cm A Franco-argilós A Franco-sorrenc 30 cm B Franco-sorrenc B Franco-argilós 3. Per què es creen agregats estables al sòls? Què és el que manté les partícules unides entre sí? 4. Es pot donar el cas d’un sòl àcid si hi ha CaCO3 a la terra fina? Per què? 5. Un sòl sobre calcàries dolomítiques al Massís del Garraf té les següents característiques: Fondària 30 cm. Color:5 YR 4/4 (vermellós). Estructura agrumollada. Activitat biològica: cucs de terra. Densitat aparent 1,2 g/cm3; terra fina: 70%;.
Anàlisi granulomètrica: sorres 11.8%; llims 33.8%; argiles 54.4% CaCO3 14.3%; pH (H2O) 7.7; %M.O. 6.52%; %N 0.329; CIC 37.6 cmolc/kg Cations d’intercanvi(cmolc/kg): Ca2+ 29.6; Mg2+ 5.4; K+ 0.75; Na+ 0.15; Al3+ 0.8; H+ 0.9 Corba característica d’humitat (en g H2O/100 g sòl): Punt saturació 58; Capacitat de camp 50; Punt de Marciment Permanent 18.
Pesos atòmics Ca 40; Mg 24.3; K 39.1; Na 23; Al 27; H 1.
a) Descriu i comenta les característiques físico-químiques d’aquest sòl.
b) En un moment donat aquest sòl té una humitat del 40%, Té aigua útil? Quanta (L/m2)?. Quant hauria de ploure (L/m2) per a que es produís drenatge (suposa que tota l’aigua que plou s’infiltra).
...