TEMA 10 (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 2º curso
Asignatura Sociología
Año del apunte 2014
Páginas 21
Fecha de subida 11/09/2014
Descargas 2
Subido por

Descripción

Todos los temas, completos y bien explicados

Vista previa del texto

Sociologia T`ecniques d’Investigaci´ o Social Teodor Mell´en 21 de mar¸c de 2012 ´Index Introducci´o Introducci´o a la investigaci´ on social Particularitats de la investigaci´ o social M`etodes d’investigaci´ o T`ecniques quantitatives Proc´es de recollida de dades L’Enquesta Valoraci´o de l’enquesta T`ecniques qualitatives Les t`ecniques qualitatives L’entrevista en profunditat Enquesta i Entrevista Triangulaci´o de t`ecniques Conclusions La investigaci´o social Aclaracions Qu`e ´es investigar? Produir coneixement nou sobre una q¨ uesti´ o determinada relativa a la realitat social Estudi sistem` atic orientat a augmentar el coneixement d’un fet social de manera cient´ıfica Elaborar coneixement de manera sistem`atica i racional sobre parcel·les acotades a la realitat social que tenen inter´es sociol`ogic/econ`omic i no troben respostes satisfact`ories des del saber com´ u La investigaci´o social Aclaracions No ´es investigar...
Aplicar t`ecniques est`andard a qualsevol tema d’investigaci´o social (fer enquestes, entrevistes...) Trobar solucions a problemes socials La investigaci´o social Aclaracions Definici´o investigaci´o social La investigaci´on puede conceptualizarse como “un proceso mediante el cual se intenta encontrar de manera sistem´atica y con hechos demostrables la respuesta a una pregunta de investigaci´on” Leedy, P. (2005): Practical Research Planning and Design. 8th ed. NY: Macmillan La investigaci´o social Peculiaritats i problem` atica Particularitats de la investigaci´ o social: Estudia realitats que estan en continu canvi El resultat de la investigaci´ o social modifica la realitat Investigador social est`a immers dins l’objecte d’estudi L’objecte d’estudi no es troba a¨ıllat, sin´ o que forma part d’una realitat m´es `amplia.
L’ objecte d’estudi ´es reflexiu: t´e intencionalitat i capacitat de prendre consci`encia de la seva situaci´ o M`etodes d’investigaci´o Dues aproximacions 1. Metodologia pr`opia de les ci`encies f´ısico-naturals 2. Metodologia espec´ıfica de les ci`encies hist` orico-socials M`etodes d’investigaci´o Dues aproximacions metodol` ogiques Dues maneres d’obtenir dades de la realitat emp´ırica: Monisme metodol`ogic Pluralisme metodol`ogic Corrent de pensament positivista ´ Unic m`etode per a tota ci`encia Reacci´ o del corrent hermen`eutic Import`ancia de l’explicaci´ o (Erkl¨aren) Import`ancia de la comprensi´o (Verstehen) Quantitativisme: estad´ıstica i formulaci´o matem`atica Qualitativisme: hermen`eutica M`etodes diferents per a diferents objectes d’estudi M`etodes d’investigaci´o Dues aproximacions metodol` ogiques Metodologia qualitativa Metodologia quantitativa ` Emfasi en la mesura objectiva Relaci´o causa-efecte Recollida d’informaci´ o estructurada i sistem`atica ` Emfasi construcci´o de discursos Comprensi´o de la conducta humana en el propi marc de refer`encia (context) Recollida d’informaci´o flexible (proc´es interactiu) Proc´es de recollida de dades El proc´es de recollida de dades ´es diferent: T`ecniques quantitatives T`ecniques qualitatives L’Enquesta Caracter´ıstiques de l’enquesta Caracter´ıstiques de l’enquesta: Permet obtenir mesures quantitatives d’una gran varietat de caracter´ıstiques objectives (edat) i subjectives (opinions) de la poblaci´o.
Es treballen amb mostres representatives de la poblaci´o de les quals s’obtenen uns resultats que en serveixen per fer una estimaci´o dels par`ametres de la poblaci´ o.
Les respostes dels q¨ uestionaris poden agrupar-se i quantificar-se i veure les relacions que s’estableixen Els casos s´on intermediaris que permeten fer despr´es generalitzacions per captar la realitat col·lectiva La recollida de dades de forma estructurada i estandaritzada permet la comparaci´ o entre temps i col·lectius diferents.
L’Enquesta Tipus d’enquesta Els tipus d’enquesta s´on Enquesta personal Enquesta col·lectiva o per grups Enquesta telef`onica Enquesta per correu Enquesta a trav´es d’Internet L’Enquesta Tipus de preguntes En una enquesta, el tipus de preguntes poden ser: Obertes Tancades Resposta m´ ultiple L’Enquesta Inconvenients de l’enquesta Nom´es es pregunta sobre all` o que es coneix, nom´es es mesura les variables que s´ on objecte d’estudi Problema de comprensi´ o de les preguntes Imposici´o de la problem`atica de l’investigador Les t`ecniques qualitatives Diversitat de t`ecniques Les t`ecniques qualitatives s´ on diverses. Les m´es importants s´on: L’entrevista en profunditat L’observaci´o Grups de discussi´ o An`alisi de textos i del discurs Hist`ories de vida T`ecnica Delphi L’entrevista en profunditat Caracter´ıstiques El proc´es de recollida de dades es construeix en di`aleg i interacci´o Les persones entrevistades no s´ on reduides a variables, sin´o que es consideren en el seu conjunt (context i hist`oria).
Els entrevistadors produeixen efectes sobre les persones que s´on objecte del seu estudi L’objectiu ´es comprendre a les persones entrevistades en el seu marc de refer`encia L’investigador no busca “la veritat” o “la moralitat”, sin´o la comprensi´o de perspectives d’altres persones No t´e tanta import`ancia la representativitat’, com la significaci´o del que es diu per comprendre els punts de vista Les entrevistes s´on un art, l’investigador ´es art´ıfex de crear les condicions que afavoreixin la construcci´ o del discurs Enquesta i Entrevista Comparaci´ o entre enquesta i entrevista en profunditat Entrevista en profunditat Resposta oberta Enquesta Qualitativa Resposta tancada Interacci´o verbal (entrevistat/entrevistador) / Discurs Obtenim m´es dades quantitatives Es busca comprendre les perspectives a trav´es del discurs Es busquen caracter´ıstiques generals / objectives Respostes Enquesta i Entrevista Comparaci´ o entre enquesta i entrevista en profunditat Entrevista en profunditat Grup de gent m´es redu¨ıt Requereix m´es esfor¸c (gravar i transciure) Tenim un gui´o estructurat, per`o sobre la marxa es pot modificar Significaci´o Enquesta Es passa a un grup nombr´os Tractament de dades m´es f`acil Q¨ uestionari elaborat i tancat Representativitat La Tringulaci´o Descripci´ o triangulaci´ o Combinaci´o de t`ecniques quantitatives i qualitatives Permet una comprensi´ o m´es profunda i clara Possibilita la descripci´ o general (quantitatiu) i la comprensi´o (qualitatiu) Conclusions Conclusions i El proc´es de producci´ o de coneixement en ci`encies socials t´e un objecte d’estudi que es diferencia de les ci`encies f´ısico-naturals.
La investigaci´o en ci`encies socials ´es un proc´es sistem`atic i emp´ıric.
Dificultat de la generalitzaci´ o i explicaci´ o nomot`etica.
El procediment quantitativista ´es propi de les ci`encies f´ısico-naturals, explicativa i eminentment quantitativista.
El procediment qualitativista ´es m´es com´ u a les ci`encies hist`orico-socials, hermen`eutica, flexible i de construcci´o de dades.
Conclusions Conclusions ii Les enquestes es basen en preguntes i respostes ´ un sistema representatiu, matematitzable i estardaritzades. Es significatives.
Les t`ecniques qualitatives (l’entrevista en profunditat) es basen en la construcci´ o de sentit, recreaci´ o d’experi`encies i significatives. Busquen la comprensi´ o.
Les t`ecniques qualitatives i quantitatives no s´on auto-excloents. Els processos de triangulaci´ o metodol`ogica.
...