EPITELI DE REVESTIMENT (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Biología - 2º curso
Asignatura Citologia i Histologia animal
Año del apunte 2016
Páginas 6
Fecha de subida 08/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

      TEMA  5:  EPITELI  DE   REVESTIMENT                                               ÍNDEX:       1. Origen  ontogènic  teixits  epitelials     2. Característiques  estructurals     3. Tipus  d’epiteli  de  revestiment     -­‐ Simple  o  monostratificat     Ø Pla   Ø Cúbic   Ø Columnar   Ø Pseudostratificat   • Epiteli  de  transició     -­‐ Pluriestratificat                                                           1. ORIGEN  ONTOGÈNIC  TEIXITS  EPITELIALS:   ECTODERMA:   *Epidermis  i   derivats  (pèl,   glàndules...)   *Epiteli   sensorial   orella,   nas  i  ull   *Glàndules   pineal   i   pituïtària  o  hipòfisi   *Medul·∙la  suprarenal   *Còrnia   *Mucoses  oral  i  anal     MESODERMA:   *Epiteli  del  ronyó   *Epiteli  gònades   *Mesoteli   (envolta   majoria  d’òrgans)   *Endoteli   (envolta   vasos  sanguinis)   *Còrtex  suprarenal   ENDODERMA:   *Epiteli   del   sistema   respiratori   *Epiteli   del   tub   digestiu   i   glàndules   (fetge,  pàncrees)   *Glàndules   tiroides   i   paratiroides           2. CARACTERÍSTIQUES  ESTRUCTURALS:     Les  característiques  que  ajuden  als  teixits  epitelials  a  fer  la  funció  de  barrera  són:   -­‐ Polarització:   • Domini  apical:  toca  la  superfície  lliure   • Domini  basal:  toca  el  límit  del  teixit   • Domini  lateral:  apical  +  basal   -­‐ Unions  intercel·∙lulars:  permeten  una  gran  cohesió  interna  (capes  de  cèl·∙lules   coherents).  Aquestes  unions  sovint  es  troben  connectades  amb  el  citoesquelet.     -­‐ Làmina  basal   -­‐ Avasculars:  dins  l’epiteli  no  hi  travessen  vasos  sanguinis.     -­‐ Capacitat  de  renovació  (no  exclusiu  epiteli):  dependrà  del  desgast  que  pateixin   les  cèl·∙lules.  Hi  haurà  cèl·∙lules  que  s’aniran  dividint  per  diferenciar-­‐se  en   cèl·∙lules  epitelials  mare  (reserva)  o  progenitores  (divideixen  molt)     Domini  apical  à  especialitzacions  apicals:     a) Microvellositats:  serveixen  per  augmentar  la  superfície  i  per  tant,  augmentar   l’absorció.  Hi  trobem  filaments  d’actina  amb  la  funció  de  mantenir  la  seva   estructura.  Ex:  intestí.                         b) Cilis:  generen  moviment  i  al  seu  interior  s’hi  troben  microtúbuls  formant   l’axonema.  Són  més  grans  que  les  microvellositats.                             Microtúbuls   Cilis  de  l’epiteli  dels  bronquíols   c) Altres:  exemple:  Glicocàlix:  a  nivell  de  membrana  són  sucres  que  en  surten   ramificats  i  fan  la  funció  de  filtre.         Domini  basal  à  especialitzacions:     Làmina  basal:  és  molt  fina,  toca  el  límit  del  teixit  i  fa  la  funció  de  barrera.  Marcatge   específic  per  poder  veure-­‐la.     Làmina  basal       Part  +  fosca:  unions   que  encoren  el  teixit   de  la  làmina   (hemidesmosomes)                           Pluriestratificat                     3. TIPUS  D’EPITELIS  DE  REVESTIMENT:  (barrera  de  protecció  o  de  pas  de   substàncies)     SIMPLES  O  MONOESTRATIFICATS:     Epiteli  pla:  epiteli  molt  aplanat  i  fi   Ex:   endoteli   dels   vasos   sanguinis   à   No   és   necessari   un   epiteli   molt   gruixut.   Només   és     necessari   l’intercanvi   de   gasos  i  hi  ha  poc  fregament.     Altres  ex:  pericardi  del  cor           Endoteli  vasos  sanguinis           Epiteli  cúbic:  epiteli  +  gruixut  en  conductes  petites  (no  necessari  intercanvi)   Ex:  conductes  petits  de  glàndules  del  ronyó               Epiteli  cúbic  del  ronyó       Epiteli  columnar:  epiteli  gruixut  en  conductes  grossos.  És  gruixut  per  evitar  el  desgast  i   ha  de  ser  una  sola  capa  per  poder  absorbir.     Ex:  cèl·∙lules  epitelials  intestinals                           Epiteli  intestinal   Pseudoestratificat:  és  una  monocapa  que  toca  a  la  làmina   basal  (cèl·∙lules  a  la  mateixa  alçada).   • Epiteli  de  transició:  especialitzat  a  aguantar  els  canvis   de  volum  de  la  bufeta.  El  trobem  a  la  bufeta  urinària.                           Bufeta  b uida   Bufeta  p lena,  epiteli  estirat         *  Hi  ha  vesícules  de  reserva  de  membrana  que  permetrà  l’allargament.         PLURIESTRATIFICAT:     -­‐ +  d’una  cèl·∙lula     -­‐ Barrera  potent   -­‐ Humits:  coll  uterí  /  secs:  pell     -­‐ Trobem:  Estratificat  cúbic  i  estratificat  escamós  (Malpighi)     Epiteli  de  Malpighi       Capa  còrnia  (capa  lúcida)         Capa  granulosa   Capa  de  Malpighi  o   espinosa       Capa  basal     Epiteli  queratinitzat,  p ell  de  ratolí         ...