TEMA 3 (3) (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 3º curso
Asignatura MÉTODES DE PREVISIÓ
Año del apunte 2015
Páginas 1
Fecha de subida 13/03/2016
Descargas 3
Subido por

Vista previa del texto

*b6cks do prelsr\r,6^ "a* {-es iric¡', -+(pc 4 ¡6o :ü¡'cr¡ eerc +e^^crn f"^aicro r-'aslrrt¡cture hose dtaqr,l¡rl +tpts <b :An'e 6.
i comPor1€rr t ca'toc,.o¡o0.
yt__Ttt St+ur I sogcsa-r.rl qu¿ ta si-¡-r'e e»+ á- n*cg rodc dr rna/nc,.q q ¿ct¡ +fu cr, ) .¡.r'pq-o fl=r G. ba sirie + €a Dodan cL\tr'n,q,tr Z mé1o<!» & p rctltsli i .
: H¿Tcb€s b€ De§osrqoslcii ^l to' sij. ' á <' <lir¿ áS un ¡nl+Ode d ,o*rue{Orq +¡xO q¡/¿ es baoc^ e,n drne¡tc(Jc¡og¡tlc{r t<¡rd'i'nct'c^ e,n -kr<r-xe -q. et cc{§pooer^i eataciq^or. Po¡*Cr¡orrren* .a prcrJiiu e I ccrñ OcJ)errt t ern kr.¡e a. tot Sir¡e d¡oes+acfrna§¡ttodct l' f' {inatrnent st ategu'x et ccr'r\§cn€¡{§ t¡s+acionsg.
5 e-totss : r I ds t¡ <s+irvs.cié *<rrdáncr'a cmñ,tb !¿ d¡ (o.b rn('l1'cr/ni¡ rtrEbits' qra 'et' e{ tla$tr ¿u lcr- mi{iorro rnbbil & a¡bfgrrMñt CcKkr. uqory d¿ to rni{¡omo rnC,bil a.l P¿rloée q¡.l¡ <s c¿tc¡¡§o t,¡"t iie -rtpt/.§ Y zo6 2 T nPur-r: IIL -t- V¿¿,63 9 zror+ Yzoog z 'z gx dr'ccié (J¿[ ¿O4 nrf*¡'oarra móbt p.q ¿06 ¿, lÉrtgt-füc¡ k , Pr,lt¿ gt een{'rÉ é'e' 1¿ rre{cr'va' ^ f Si k tD Po."4, eI ce.r$tc €o t¡n n(erre¡o ¿¿cirnc,t i e\ vebr ée ta, rni\.oma r,\n¡§ll no 6 pO+ q¡¡l¡Sñcl^ §. uv\ Erlode. Oer{ soLgcJc¡nor crjxt e¡, co§cLrla. <.t q!§ crs nornenq \a vnrtc¡¡no h'rEslt c¡-r¡*rocc(, * a \rñ& ¡ni$}me rñ¿bi1 & tcrnt*r.f a nüccrda 4lS uo.§c¡s d¿ b rnt{1E^m4 mEbit f¡drnera: Tt(-t } t á rc. ,t: e¡{-irn4..o^c- dr. \1 aotdLncla) exe.¡ople ;*.
rqqq \rao&§ rtH stHc 3 lo'4r€¿ 5 4 lot5q 5 6 I t 1 ro l\ tz 2@Z ; ¡5 Zú z lr Itr E ¿.oO = rsr 31J5 4 I L ¿oco r4*crrr4r-Rbq+Q'6t tot 3¿ E trc{5 to't5 a.
16'¿C §.
t É E T l:f t's\ q,'t¿ I !l rB'fl r¿,5r r.t ro'Q3 t€ E t?r 3l rq.
I I6'6? lg 1I r1 20 Ír ñ r rl9t trr15 rttJ3 to'Q4 t srqcgS rr'c¡5?5 tttt?€25 I r¡zq6 rtt39 \t' 4t5 [\r Bq3?s tr' +oz5 rr, t6g tZ¡@?5 tZts¡6¿5 t z\ | ¿' t45 r z'e€¡ a6 3?15 I ¿'6tC Z€; ffl.GL,L,aJ¿s I r¿'tq I F(HC rqRq .
Ír a to'B?15 + 2 10'465 , ,- 1t,rr ra(9.I8 ...