Medi ambient, resumen tema final (2014)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería en Tecnologías Industriales - 4º curso
Asignatura Medi Ambient
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 28/11/2014
Descargas 3
Subido por

Descripción

Resumen del primer tema de medi ambient del final

Vista previa del texto

AVALUACIÓ DE L’IMPACTE AMBIENTAL Introducció L’objectiu de la gestió mediambiental és conservar i protegir el medi ambient mitjançant: - Polítiques i estratègies ambientals.
- Marc legal.
- Regulacions tècniques.
1969  ‘National Environmental Policy Act (NEPA)’ obliga a incloure consideracions ambientals en l’elaboració de projectes  també va tenir lloc el derrama ment de Petroli a Santa Bàrbara.
1992  ‘UN conference on Environmental and Development (Rio)’  Agenda 21, promou el desenvolupament sostenible.
2003-2010  ‘VI EU Action Program’  sota el lema de “Our future, our choice “ es centra en el canvi climàtic, la salut i el medi ambient, en la natura i la biodiversitat , en els recursos naturals i els residus.  També va tenir lloc el derrama ment de petroli al Golf de Mèxic (2010) Actualment està en vigor el 7è Action Program per establir els objectius del 2020.
1988-1993 hi va haver abocaments descontrolats de metalls pesats, compostos ‘organhalogen’ i de ‘radionuclides’ en el Pantà de Flix, la neteja d’aquest suposa un cost de 165 M€.
** Ara al fer un projecte introduirem aspectes ambientals, seguretat, legislació, societat i recursos ** Avaluació impacte ambiental (EIA) vs. Avaluació estratègica ambiental (SE) El EIA és un procediment que assegura que totes les decisions amb un potencial d’implicació ambiental en el projecte són considerades abans de que el projecte comenci.
Hi ha dos tipus de sistemes de gestió ambiental Per a plans, programes (A) S’han de sotmetre a auditories ambientals Per a projectes (B) (A) S’aplica el SEA, agafa un abast més gran, volem dissenyar una acció estratègica, plans urbanístics… (B) S’aplica el EIA, de forma més detallada, concreta El SEA inclou mapes d’impactes Directe  impacte conseqüència directe del que estem fent Indirecte  cadena d’accions que provoquen una conseqüència Acumulatiu  acumulació de diferents impactes sobre un mateix lloc Aquest ens informa de la previsió dels impactes que es poden produir sobre l’àmbit d’actuació del projecte a realitzar, encara que fem el SEA, haurem de fer el EIA, ja que només ens proporciona unes directrius, bases per a fer el projecte. Ens facilita una mica la feina en l’avaluació de l’impacte ambiental (EIA). Del SEA trèiem un REPORT mediambiental que ens servirà en el estudi d’impacte ambiental (EIS) i així poder fer el EIA.
Legislació EIA SEA IPPC Europa (OJEU) Dir. 83/337/CEE  Avaluació d’impacte ambiental  es modifica amb la Dir.
97/11/CE i finalment està en vigor la Dir.
2011/92/CE Dir. 2001/42/Ce  avaluació de l’impacte dels plans i programes sobre el medi ambient.
Dir. 96/61/CE  BAT i valor límit d’emissió EIA SEA IPPC Spain (BOE) RDL 1302/1986  EIA, es desenvolupa la llei en el RD 1131/1988, es redacta la Llei 6/2011 del EIA, es revisa el text en el RD 1/2008 i es modifica la llei en la Llei 6/2010. Està en vigor la Llei 21/2013 Llei 9/2006  avaluació de l’impacte dels plans i programes sobre el medi ambient.
Llei 16/2002 Integrated environmental clearance EPER register EIA IPPC Catalunya(DOGC) Decret 114/1988  per a certs projectes  Llei 3/1998(LIIAA) intervenció de l’administració pública per a activitats productives i finalment la llei 20/2009(PCAA) prevenció i control d’activitats ambientals Llei 20/2009 (PCAA)  prevenció i control d’activitats ambientals A la directiva europea 2011/92/CE sobre l’avaluació dels efectes de certs projectes públics i privats sobre el medi ambient: ANNEX 1 Obligatòriament avaluació d’impacte ambiental  EIA( > 300 MW, >2.1 km) ANNEX 2  Depèn de l’estat membre hauran de fer o no avaluació d’impacte ambiental (elastòmers, pesticides).
ANNEX 3 Inclou els criteris a tenir en compte per determinar (Screnning) ANNEX 4  Indica els continguts mínims d’informació per a presentar un EIS (Estudi d’impacte ambiental) SCOOPING  Determinar l’abast Bàsicament per un EIA  screening, scooping I reunió de la informació mediambiental Avaluació d’impacte ambiental (EIA) vs. Estudi d’impacte ambiental (EIS) L’estructura del EIA, conté prèviament un EIS Projecte Medi ambient Factors del projecte Factors ambientals Elements de les activitats, productes,… que poden interaccionar amb el medi Elements del medi que defineixen la seva qualitat i estat Un impacte ambiental  avaluació dels canvis produïts pels factors del projecte  factors ambientals, és a dir, Relació Activitat Impacte Relació Causa Efecte En un EIS s’han de seguir una sèrie de passos: 1. Avaluació preliminar  Definició del problema.
2. Descripció del projecte  Identificació de les característiques del medi ambient.
3. Anàlisi i avaluació de la qualitat del medi.
4. Identificació, caracterització i avaluació dels impactes.
5.
6.
7.
8.
Proposar mesures de correcció.
Proposar un pla de vigilància ambiental.
Document escrit i informe.
Informació pública.
El que entenem per medi ambient són tots els factors físics-químics, biològics, socio-econòmics que poden influenciar de manera individual o comunitària.
Avaluació de diferents alternatives.
Els factors de projecte és poden identificar mitjançant Desenvolupament detallada de l’inventari d’emissions.
Utilitzem BAT? Pel que fa al punt 5 i 6 del EIS: 5  aplicar mesures de correcció per a aquells que es puguin corregir i activitats de compensació per als que no (Bº població) 6 Pla de vigilància ambiental  controlar que totes les característiques del medi es mantenen, hem d’analitzar el Cicle d Vida.
Pel que fa al punt 4 del EIS hem d’identificar les fonts potencials de contaminació, i identificar i avaluar l’impacte de les activitats i estimar la probabilitat dels efectes.
Compatible  Efecte s’atura en el moment en que parem l’activitat, sense necessitat d’aplicar cap mesura correctiva.
Moderada  no em de fer res per corregir, però triga més.
Severa  hem d’aplicar alguna mesura correctiva per a tornar a l’estat inicial del medi.
Critica  no es pot tornar a l’estat inicial del medi Pel que fa a la Descripció del projecte (punt2) tenim una sèrie de passos a seguir: 1. Justificació del projecte.
2. Compliment de la legislació ambiental.
3. Considerar alternatives.
4. Requeriments del projecte en totes les seves fases.
5. Tecnologia aplicada/utilitzada.
6. Inventari d’emissions Pel que fa al Inventari d’emissions de la descripció del projecte hem de fer un anàlisi de: · Energia i matèria · Organigrames · Considerar tots els productes… · LCA Aquest mateix punt també inclou la caracterització de: Emissions a l’aire Temperatura, Pressió .
Composició (CO, NOX, SO2 ,HCL, COV, PST ,PM10) GEH Localització de la font d’emissió i freqüència Fluidesa Composició (Ph, DQO, metalls pesats…) Localització i periodicitat Classificació (inert, perillós…) Caracterització i opcions de gestió (minimització) Nivells de so dels diferents equipaments.
Nivells de so en diferents zones i periodicitat (dia/nit) Quantitats i riscos potencials, matèria prima, productes finals..
Wastewater discharges Waste production Generació de soroll Materials and products handled Pel que fa a la caracterització del EIS: Causa - Efecte Spatial scope Recuperació Marc temporal Reversibilitat Magnitud Singularitat Risc genèric CASOS: 1.- Cooper mine (Tinto river )  crítica 2. -Fase construcción  compatible 3.- Cabo de Gata  crític Directe/Indirecte Local/Regional/Global Recuperable(amb acció humana)/Irrecuperable Temporal/Permanent Reversible(per si sol)/Irreversible Compatible/Moderat/Sever/crític Singular( a recursos naturals protegits)/No singular Probabilitat/Ocurrència Procediment EIA Decisió final d’impacte ambiental · Informe del cos competent en assumptes ambientals.
- EIS · Es basa en: - Participació ciutadana.
Consulta en institucions.
· Diu si l’activitat es autoritzada o no  si es que si , també inclou condicions a complir.
Llei d’avaluació ambiental (spain ) 21/2013 És una transposició de la directiva europea 2011.
Objectius  simplificar el procediment EIA  Ordinària es fins ara i simplificada es un projecte sense tant impacte.
Resum executiu EIS (max 25 pags) · Document de resum a Espanya.
· Ha d’incloure: - Les conclusions de la viabilitat de les accions proposades.
Les conclusions de l’examinació i selecció d’alternatives.
Les mesures correctives proposades.
El pla de vigilància ...