TEMA 5 - RECEPTORS (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Biología - 2º curso
Asignatura Ampliació biologia cel·lular
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 22/11/2014
Descargas 16
Subido por

Vista previa del texto

Èlia Riubugent Camps TEMA 5 ABCDEFG...
RECEPTORS 1. Introducció -receptors de membrana⟶senyals que no poden creuar la membrana -receptors nuclears⟶senyals amb destí final⟶nucli 2.Receptors nuclears • regulen expressió gènica en resposta a hormones⟶quines proteïnes s'expressen i quines no.
• factors de transcripció localitzats a _nucli _citoplasma • funcions _regulació metabòlica degut a l'activació o _funcionament d'òrgans inactivació d'un gen _desenvolupament i diferenciació • acció _alteració transcripció gen diana -activació⟶actuen de potenciador (enhancer) -inactivació⟶interacció directa o indirecta amb el promotor 2.1 Lligands dels receptors nuclears • Molècules petites i liposolubles⟶travessar la mb plasmàtica a vegades nuclear. Per entrar a nucli, normalment⟶receptor nuclear.
-hormones esteroides⟶cortisol, estradiol, testosterona, progesterona, vitamina D3...
-hormones tiroides⟶tiroxina, hormona T3 -derivats àcid retinoic (vitamina A) -gasos⟶NO i CO 2.2 Bases de la senyalització per receptors nuclears ex. cortisol cortisol⟶circula per l'aparell circulatori⟶ travessa mb (difusió passiva⟶liposoluble) ⟶receptor al citosol, unit a xaperones (hsp90) ⟶emmascaren senyal de localització nuclear (NLS) , reconegut per importines⟶unió de H als receptors⟶alliberamentHsp⟶NLS visible ⟶ importació al nucli per importines⟶unió a HRE (elements de resposta hormonal) = dominis específics de DNA que encaixen amb el solcs d'aquest i interaccionen amb les molècules necessàries per la transcripció i activació de RNAp⟶transcripció de gens del cortisol.
Si tenim una hormona tiroidea pot entrar directament a la mb nuclear⟶difusió passiva.
No té receptor al citoplasma.
2.3 Domini d'unió al DNA dels receptors 2+ -tots els receptors hormonals⟶tenen un lloc d'unió amb el DNA⟶2 dits de Zn que encaixen amb els solcs majors del DNA.
-els dominis de reconeixement estan orientats es comença a transcriure les dues seqüències inverses. ⟶no hi ha un reconeixement únic.
Èlia Riubugent Camps ABCDEFG...
3. Receptors de membrana • Receptors localitzats a MP⟶tenen 3 dominis transmembrana -20 famílies ≠ • senyals grans o hidrofíliques⟶no difusió per la mb⟶unió a molècula transmembranal⟶resposta⟶canvi metabòlic, expressió gpenica...
-neurotransmissors⟶acetilcolina, dopamina, serotonina...
-hormones peptídiques⟶insulina, glucagó, hormona de creixament...
-neuropèptids⟶encefalines, endorfines... ←secretades per neurones -factors de creixament⟶ENG, NGF...
-eicosanoids. prostaglandines (lípids) -llum -potencial de membrana 3.1 Estructura del receptor • funció⟶recepció del senyal i transmissió del senyal des de l'exterior a l'interior de la cell.
Tenen: -proteïna transmembrana⟶domini extracell és el punt de reconeixement (blau).
Proteïna transmembrana glicosilada⟶↑protecció.
-domini extracel·lular -domini transmembrana -domini intracell ⟶alguns presenten activitat enzimàtica quan se'ls fosforila (ex. tirosin-quinasa) Els receptors poden ser: • monomèrics • dimèrics • oligoòmers complexes • >1 αhelix unides per loops • 1 αhelix 3.2 Tipus de receptors • activats pel potencial de membrana • dependents de lligands • amb 7 hèlix (receptor acoblat a la proteïna G) • de dos components • receptors tirosin-quinasa • citokine • receptor serina/treonina quinasa • ....
3.2.1 Receptors de membrana acoblats a canals iònics • acoblats a canals iònics • l'arribada de l'estímul⟶obertura/tancament del canal 3.2.2 Receptors de membrana acoblats a proteïnes • receptor acoblat a proteïnes G (GPCR= G protein coupled R) -el receptor és una molècula petita que travessa 7 cops la mb i sempre es troba a prop de la proteïna G trimèrica.
Unió molècula senyal al receptor⟶unió receptor a proteïna G⟶activació del receptor i proteïna G⟶activació de l'enzim.
Èlia Riubugent Camps • ABCDEFG...
receptor acoblat a un enzim (kinasa/fosfatasa) -Unió de la molècula senyal a l'enzim⟶dímer⟶activació del domini catalític. En aquest cas, els enzims es troben a la mb en forma monomèrica i dimeritzen amb l'arribada de la molècula senyal⟶domini catalític actiu (quan dimeritzen).
-unió de molècula senyal a l'enzim⟶enzim associat activat. L'estímul promou el contacte entre els dos monòmers, monòmer 1⟶activa al monòmer 2 per contacte⟶activa a un enzim associat.
...