Bloc intervenció psicosocial (II) (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Psicología - 3º curso
Asignatura Intervenció Psicològica
Año del apunte 2016
Páginas 6
Fecha de subida 29/03/2016
Descargas 58
Subido por

Vista previa del texto

La intervenció psicosocial promou el canvi social. El que la diferencia d'altes formes de canvi és: 1. La mirada des d'on es fa, les formes.
2. L'origen, que és top down: Es fa un plantejament previ amb un objectiu fix ben plantejat. En MS Acció Social sol ser bottom-up.
IPS + Canvi social MS acció social TIPUS D'OBJECTIUS  Conceptuals/ de coneixement: Aprendre dels errors. Genera coneixement per retroalimentar la pròpia disciplina.
 Tècnics o d'intervenció: Objectius de canvi.
Els valors del "jo psicòleg" "Qué conocer, cómo conocer, para qué conocer, a favor de qué y de quién conocer- y por consiguiente, contra qué y contra quién conocer- son cuestiones teórico-prácticas y no intelectualistas que la educación nos plantea en cuando acto de conocimiento (...) no hay, por eso mismo, especialistas neutros, "propietarios" de técnicas también neutras... "no hay metodólogos neutros". Paulo Freire.
No és possible obviar les consideracions valoratives en els nostres quefers com a científics socials, els valors estan presents de forma explícita o implícita. No pot haverhi neutralitat.
Cadascú té uns valors que primen sobre altres --> interpreto x com a problema i no y.
Aquestes preferències varien entre persones.
Consciència emocional - relacional: Vinculats a l'amor, autenticitat, generositat, igualtat, servei, respecte, compromís social, cooperació, col·laboració, democràcia, diversitat, empatia, llibertat, solidaritat, tolerància, transparència...
Ètics: Actuar de manera responsable.
Pragmàtics. Consciència pragmàtica: acció, anàlisi, eficàcia i eficiència, innovació, optimització, resultats...
Cerca d'oportunitats de créixer en els elements del seu voltant.
Generatius. Consciència inspiradora: passió, imaginació, valentia, alegria, il·lusió, diversió, optimisme, utopia. Voluntat de transformar problemes i limitacions en oportunitats.
Funcions del professional de la intervenció psicosocial     Analitzar el sistema social/detectar necessitats.
Dissenyar, executar i supervisar els programes d'intervenció.
Avaluar les intervencions.
Comunicar els resultats.
Fases de la IPS Avaluació inicial Disseny i intervenció Avaluació de resultats/ del procés PROBLEMES SOCIALS En la intervenció psicosocial és molt important la definició del problema social i assumir una visió àmplia - complexa i integral en la seva definició. Definir el problema ja és intervenir.
En l'avaluació inicial, cal identificar els problemes socials: --> Refugiats siris.
--> Diferències de salari segons el gènere.
--> Corrupció.
--> Contaminació.
--> Homofobia.
La controvèrsia associada a la definició de problema social No hi ha una definició unívoca de problema social. La definició de què és i que no és un problema social dependrà de:    Qui el defineix (valors, ideologies i posició en l'estructura social, entre altres).
Per què interessa definir-lo com a problema.
Com es defineix i s'operativitza el problema.
Els problemes socials no són entitats o realitats per elles mateixes amb solucions simples i úniques. Són situacions problemàtiques complexes i variades, per les que fins i tot no sempre hi ha una solució tècnica.
1. AVALUACIÓ INICIAL a) Definir i descriure l'àmbit d'intervenció La població, col·lectiu objecte de la intervenció i l'àmbit i context en el que es pretén promoure la intervenció psicosocial (recurs, agents, condicions econòmiques...) b) Detectar i analitzar els fenòmens psicosocials susceptibles de conceptualitzarse com a problema o necessitat social.
c) Avaluar les necessitats i/o problemes socials per establir una priorització d'objectes en funció del context i persones.
Mètodes (tècniques d'avaluació psicosocial)  Verbals (fonts primàries). Entrevistes (informants clau), grups de discussió, enquestes, tallers participatius - assemblees comunitàries, històries de vida, línies del temps, fotos que parlen...
 Dades pre-existents (fonts secundàries). Indicadors socials, taxes tractament + epidemiologia i història.
 Observació. Interacció, xarxes socials (mapes socials), cultura + vida quotidiana (etnografia), estructura físico-arquitectònica de la comunitat.
 Experimentación + IA. Investigació-acció, simulació, quasi-experiments, experiments de camp.
L'avaluació, temes clau 1. Cal fer les preguntes pertinents (buscar la pregunta més important).
2. Mai ho sabrem tot.
3. Cal tenir una actitud adequada.
4. Una bona excusa és un mal negoci.
5. Cantar-se les veritats.
"De vez en cuando hay que hacer una pausa, contemplarse a sí mismo sin la fruición cotidiana, examinar el pasado rubro por rubro, etapa por etapa, baldosa por baldosa, y no llorarse las mentiras sino cantarse las verdades". Mario Benedetti.
2. DISSENY I INTERVENCIÓ a) Definir el problema a abordar - context- beneficiaris - nivells d'intervenció.
b) Establir objectius. SMART: Specific, measurable, attainable, relevant and timely.
c) Establir estratègies i tècniques d'intervenció.
d) Establir/ planificar recursos, organització, calendari, diners.
e) Executar.
3. AVALUACIÓ DE RESULTATS/ DEL PROCÉS a) b) c) d) Avaluar la consecució dels objectius (eficàcia).
Reflexionar sobre si s'han ajustat els recursos invertits als resultats (eficiència).
Avaluar els efectes produïts (canvi social assolit).
Aprendre dels encerts i errors per corregit en futures IPS i exposar-los.
Nivells, contextos d'intervenció Les qualitats d'un nivell afecten a les dels altres nivells (eco-system thinking) Àmbits d'intervenció psicosocial  Contextos de la intervenció psicosocial: Investigació psicosocial, sistemes de benestar social/polítiques socials, context socio-comunitari, context jurídic/ penitenciari, context socio-ambiental, context socio-laboral, context socioeducatiu, context socio-sanitari.
 Objecte de la intervenció psicosocial: Comunitat, grups socials, infància, joventut, persones en procés d'envelliment, família, dones, immigrants, minories culturals, persones amb diversitat funcional, persones en situació d'exclusió, persones sotmeses a règim d'internament, persones amb baix règim de tutela o acolliment, grups específics (addiccions...).
Rol del psicòleg amb els actors de la IPS Psicòleg clínic Client = pacient Psicòleg social Client Població subjecte de la intervenció Actors que impulsen la IPS Tipus i formes de relació entre els psicòlegs i els actors de la IPS  Tipus de relacions professional- client: - Col·laboració - Enginyeria - Peritatge - Promotor/ "Advocat" del canvi  Tipus de relació professional- població: - Directiva - Implicació mútua - Professional com a recurs Relació entre el psicòleg i el client Relació entre el psicòleg i les persones implicades en un procés d'IAP Rols/ tasques del psicòleg de la IPS          Consultor Dinamitzador Planificador/ programador Avaluador Director/ gestor Investigador Comunicador Formador Atenció directe ...