TEMA 10: Accions i participacions de les societats capitalistes (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura Dret Mercantil
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 15/10/2014
Descargas 13
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 10: Accions i participacions de les societats capitalistes Regulat als articles 90 i 92.
1. Disposicions generals Ens diuen que accions i participacions són parts proporcionals indivisibles i acumulables del capital social d'una societat capitalista.
Ser titular d'un determinat nombre d'accions o de participacions dona al seu titular la condició de soci i per tant adquirirà tots els drets propis de les societats capitalistes.
2. Distinció entre acció i participació Les 2 són de societats capitalistes, es poden confondre.
2.1. Accions Parts del capital d'una SA.
Poden estar representades per títols, valors o notació en compte.
Valor jurídic és de bens mobles valors mobiliaris, article 92.
2.2 Participacions Parts del capital d'una SRL.
La llei diu que no poden estar representades per títols valors ni es poden anotar en compte Mai tenen consideració de valors.
3. Drets dels socis Regulat de l'article 93 a l'article 97 de la llei de societats de capital.
Tots els socis tenen drets pels fets de invertir: - Dret a participar dels beneficis - Dret a participar en la part proporcional de la liquidació de la societat. (Si deix d'existir s'obre un període que es diu liquidació i els euros obtinguts es reparteixen).
- Dret de subscripció referent d'accions.
- Dret d'adquisició o assumpció de participacions.
- Dret a assistir a les juntes generals i impugnar als acords.
- Dret d'informació.
4. Règim jurídic 4.1 Participacions (Arts 98 – 112 llei societats de capital) És la part proporcional del capital social d'una SRL. La llei no permet igualar participacions i accions.
Per poder acreditar al titular d'una participació la societat té el “Llibre registre de socis” en el que anoten quina és la titularitat de les participacions i les successives transmissions que es poden fer.
La societat només tindrà la consideració de soci a qui vegi que està anotat al llibre registre.
La responsabilitat dels socis és dels administradors.
5. Règim de transmissions de participacions Regulat de l'article 106 al 112 de la llei de societats de capital, la llei distingeix tipus de transmissió diferents: 5.1 Per actes entre vius En aquest cas vol dir que el soci té una importància, la llei diu que la lliure transmissió de participacions es quan és: - Entre socis.
- Entre cònjuges.
- Respecte als ascendents i descendents.
Fora d'aquest àmbit no es pot vendre lliurement. A falta de regulació estatutària la llei estableix que fora d'aquests casos has de: - Comunicar-ho a la societat per escrit.
- La societat convoca una junta i es pren l'acord.
(Es pot negar en el cas que els socis vulguin aquestes participacions, això fa tancar la societat) - Una vegada s'ha comunicat aquesta compravenda ha de constar en un document públic amb el termini d'un mes.
L'article 108 de la llei de societats de capital diu que declara nul·les totes aquelles clàusules que facin pràcticament lliure la transmissió voluntària de participacions entre vius.
5.2 Transmissió de les participacions per causa de mort Regulat per l'article 110.
Es fa via testamentària i donaran la condició de soci el subjecte que ho hereti.
Els estatuts poden tenir una clàusula per la qual els socis que sobrevisquin al que mora poden adquirir preferentment les participacions o en el seu objecte, la societat.
5.3 Transmissió forçosa Regulat per l'article 109.
Es produeix quan el jutge determina per el motiu que sigui.
4. Règim jurídic 4.1 Accions (Art 113 de la llei de societats de capital)És la part proporcional del capital d'una SA.
Quan comprem accions i ens ho anoten en compte s'anomena “desmaterialització de l'acció”.
Valors que pot tenir una acció: - Valor nominal (Capital social/nº d'accions) - Valor social (Patrimoni/nº d'accions) - Valor borsari (Depèn del valor de l'acció a la borsa.
REPRESENTACIÓ MITJANÇANT TÍTOL Si les representem en títols la regula l'article 113 de la llei de societats capital, quan estan documentades ha d'haver tot una sèrie de dades de les accions.
En primer lloc la denominació del titular pot ser de dues maneres: - Nominal - Al portador La llei obliga en 3 casos que siguin nominatives: - La titularitat de dividends passius.
- Quan els estatuts sotmeten la transmissió de les accions amb determinades restriccions.
- Quan les accions portin aparellades prestacions accessòries.
Format de les accions: Quan les documentem han d'estar numerades mitjançant un llibre talonari.
L'article 114 de la llei ens diu que el contingut mínim que ha de tenir és el següent: - Raó social i domicili.
- Dades registrals.
- Valor nominal de l'acció i els drets que dona.
- Designació del titular (nominativa o al portador).
- Si té restriccions a la lliure circulació.
- Si hi ha prestacions accessòries s'han de fer constar.
- Signatura dels administradors.
Si hi ha accions nominatives haurà de tenir un llibre registre dels socis en el que figuri i s'anotaran les diferents transmissions que es facin.
REPRESENTACIÓ MITJANÇANT EN COMPTE Necessariament s'ha de fer un apunt contable a la compra de les accions, regulat a l'article 118 de la llei de societats de capital.
5. Règim de transmissions d'accions Regulat de l'article 120 al 125 de la llei de societats de capital. Haurà de constar al llibre registre de socis (nominal), entrega (al portador) o venda (en compte).
**** Si els estatuts no diuen altre cosa la transmissió serà lliure, perquè no sigui així s’haurà de portar a les clàusules de constitució.
Són nul·les les estatutàries que facin pràcticament intransmissible la acció (Arts 124 i 125) ...