ESTRÈS PROFESSIONAL (2017)

Resumen Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Enfermería - 2º curso
Asignatura Psicologia
Año del apunte 2017
Páginas 5
Fecha de subida 30/09/2017
Descargas 1
Subido por

Descripción

Burn - out syndrome

Vista previa del texto

L’ESTRÈS PROFESSIONAL O BURN – OUT SYNDROME El burn – out es dóna en totes les professions en el qual hi ha una implicació d’ajuda d’un a altre.
Desgast emocional. Disminueix al rendiment professional i això provoca l’augment de l’absentisme laboral (més baixes, més errors provocats per la falta d’interès...) GENCAT (Maig al 2005  on l’estrès es va incorporar a les empreses com a risc psicosocial) : L’estrès laboral és el resultat de l’exposició a un nivell alt d’exigències psicosocial (exigències emocionals, exigències de responsabilitat, exigències de ritme...) amb pocs elements de control (participació, autonomia, el rol dintre de l’empresa, la promoció laboral) i baix suport social a dintre la institució (al suport dels treballadors rebut per part de la institució (responsables jeràrquics) és el modulador responsable de l’estrès laboral (modulen els nivells d’estrès).
L’estrès laboral és el risc més important, després dels riscos físics, químics...
CONCEPTE DE BURN –OUT (desgast professional): És el resultat de la relació que s’estableix entre l’individu i el seu treball, i atribueix la causa d’aquest síndrome a la desproporció entre esforços realitzats + resultats obtinguts, per tant hi ha una EXPECTATIVA DEL PROFESSIONAL NEGATIVA.
Aquest autor va comparar l’estrès amb un motor que deixava de funcionar (1940)  aquest psiquiatre alemany va observar que els treballadors que feien més hores del compte quedaven esgotats fins que deixaven les feines (i es posaven malalts) i va ser quan va decidir començar a investigar.
DEFINICIÓ: L’estrès professional és el resultat d’una pressió emocional perllongada (mínim 3 mesos) o repetitiva que es produeix en els professionals que utilitzen en la seva feina “la relació d’ajuda” com a tècnica indispensable en la seva tasca.
SÍMPTOMES principals (Girame, 1988) - Pèrdua de la confiança en un mateix - Pèrdua de l’autoestima amb sentiments d0incimpetència laboral - Somatitzacions múltiples - Dificultat de concentració - Disminució significativa del rendiment laboral habitual, durant un període de varis mesos consecutius.
(mínim 3 mesos) BURN – OUT (esquema)  resposta a l’estrès laboral crònic.
Aquestes dues noies Maslach i Jackson (1998)  van dir que l’estrès laboral crònic engloba 3 dimensions.
- Despersonalització: desenvolupament de sentiments i d’actituds amb una resposta negativa, distants, fredes...normalment dirigies sobretot en companys de feina. Això està acompanyat de irritabilitat i pèrdua de motivació. Actituds i sentiments negatius cap a les persones amb les que es treballa. Vivència de trobarse emocionalment esgotat.
- Esgotament emocional: Cansament i la fatiga que es manifesta amb símptomes físics i psíquics.
- Realització personal: Actituds i sentiments negatius cap al propi rol de professional. Sorgeix quan el què se li demana en el propi professional (les demandes) excedeix la pròpia capacitat de la persona. Això també s’anomena sentiment de baix assoliment.
MANIFESTACIONS CLÍNIQUES DEL BURN – OUT: - - - - Símptomes psicosomàtics  Mal de cap  Fatiga crònica  Úlceres o desordres gastrointestinals  Dolors musculars a esquena i coll  Hipertensió  Pèrdues dels cicles menstruals (dones) Símptomes conductuals  Absentisme laboral  Conducta violenta  Abús de drogues  Incapacitat per relaxar-se Manifestacions emocionals  Distanciament afectiu  Impaciència  Irritabilitat  Dificultat de concentració  Descens de l’autoestima  Desitjos d’abandonar al treball Símptomes defensius (sobretot relacionada amb la negació, evitar i negar les emocions).
 Negació de les emocions  Ironia  Atenció selectiva  Desplaçament de sentiments ETAPES DEL SÍNDORME BURN OUT (Edelsich i Brodsky – 1980) 1. Entusiasme Quan tenim unes expectatives molt elevades en començar la teva carrera professional. Aquest entusiasme fa que et vulguis implicar més, i t’aporta a assumir més responsabilitats.
2. Desil·lusió En aquesta etapa, és quan en l’etapa de l’entusiasme (al teu ideal es confronta amb la realitat) t’adones compte de la realitat...la jerarquia de l’hospital, la seva estructura..
3. Frustració El professional es troba completament insatisfet.
4. Apatia La gran quantitat d’estímuls negatius, el professional, ja li és igual plegar, no continuar,...estrès totalment consolidat.
CAUSES DE L’ESTRÈS PROFESSIONAL: Situacions estressants pel persona d’infermeria. Hi ha molts factors estressants com: - Cura de pacients terminals - Poc personal i excessiva paperassa - Conflicte de rols - Temor al contagi - Sobrecarrega del treball...
Tot això dóna el Burn – out. Aquest provoca: - Descens del rendiment - Esgotament Hi ha causes intrínseques CONSEQÜÈNCIES DE L’ESTRÈS PROFESSIONAL: - Personal  desmotivació  baix rendiment professional i productivitat - Professional - Organització  increment dels números accidents laborals.
Característiques que incrementen el risc de tenir el síndrome del Burnout.
- Perfeccionisme - Necessitat de control - Sentit exagerat de la responsabilitat - Dificultat per demanar ajuda - Dificultat per disfrutar temps lliure - Excessiu sentiment de culpa Factors protectors / esmorteïdors del síndrome del Burn – out: - Autonomia - Satisfacció - Compromís - Resistència a l’estrès - Suport social - Patró de personalitat tipus B - Autoeficàcia - Sentit de l’humor - Optimisme - Capacitat de relaxació - Habilitats de comunicació DIAGNÒSTIC I MESURA: Desgast professional: qüestionari de Maslach Burnout Inventori (MBI) –1986 - Té 22 items - Puntuació escala Likert 0-6 (0 mai i 6 cada dia) - Temps de complementació: 10 -15’ - Mesura 3 items: despersonalització, realització personal, esgotament emocional.
ESTRATÈGIES D’AFRONTAMENT: - Individual  planificar-se, contar amb el suport dels altres companys, la nostre higiene individual, fer canvis en la nostre vida, - Grupal - Organitzacional Qualitat de vida professional: Qualitat de vida és la percepció dels individus de que les seves necessitats es veuen satisfetes i de que no se’ls hi nega cap oportunitat per aconseguir el benestar i la realització – Lawrence Green,1980.
REPÀS DE L’EXAMEN: Tipu test, 4 possible respostes. 4 respostes errònies en descompten una de bona. 40 preguntes mes o menys.
MALALT CRÒNIC: definició, característiques respostes emocionals que dona l’usuari quan té una malaltia crònica, reaccions del professional davant una malaltia crònica, la valoració i el concepte d’adherència terapèutica.
MALALT CORONÀRI: Sentiments del malalt coronari, els mecanismes de resposta, els principals factors d’estrès que predisposen a les malalties coronàries, les fases de l’estrès, mecanismes d’afrontament, factors de risc, intervencions d’infermeria i la personalitat tipus A.
ESTRÈS: les causes, definició, característiques, diferents respostes de la persona, el model cognitiu de l’estrès, quins factors ens protegeixen de l’estrès i quins factors ens incrementen l’estrès, mètodes d’infermeria davant els malalts amb estrès, i quines tècniques.
BURN –OUT : Etapes, manifestacions clíniques, factors protectors, factors que incrementen al síndrome, diagnòstic ...