Examens finals anys anteriors (2015)

Examen Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 2º curso
Asignatura Química Organica II
Año del apunte 2015
Páginas 40
Fecha de subida 04/02/2015
Descargas 16
Subido por

Descripción

Tienen la respuesta

Vista previa del texto

EXAMEN DE QUÍMICA ORGÀNICA II (Curs 2010-2011) COGNOMS Avaluació única NOM GRUP 1. (1 punt) Proposeu un exemple concret (no utilitzeu el símbol R) de reacció que transcorri a través dels mecanismes següents: (a) Substitució radicalària (b) Addició electròfila (c) Substitució nucleòfila aromàtica (d) Addició nucleòfila 2. (1 punt) La conversió del cis-4-tert-butilciclohexanol (A) en l!isòmer trans corresponent D es pot dur a terme mitjançant la seqüència de reaccions següent: O cis-4-tert-butilciclohexanol (A) O O S H 3C Cl O Na B H 2O C trans-4-tert-butilciclohexanol (D) OH (a) Expliciteu clarament el curs estereoquímic del procés, representant els compostos A, B, C i D en la conformació de cadira més estable.
(b) La transformació del compost B en D no es du a terme en una única etapa emprant anió hidròxid com a nucleòfil. Suggeriu una explicació.
3. (1 punt) Justifiqueu les observacions següents. En cada cas, representeu les estructures i les reaccions esmentades: (a) L!1-bromopropà reacciona amb NaCN 10000 vegades més ràpidament que l!1-bromo-2,2dimetilpropà.
(b) El 5-bromo-2-pentè és molt menys reactiu que el 4-bromo-2-pentè en condicions de solvòlisi SN1 en aigua.
(c) La reacció d!eliminació del cis-1-bromo-4-etilciclohexà amb etòxid sòdic és més ràpida que la del corresponent isòmer trans.
(d) Quan el cis-1-bromo-2-metilciclopentà i el trans-1-bromo-2-metilciclopentà es tracten amb etòxid sòdic s!obtenen alquens constitucionalment diferents com a productes majoritaris.
4. (1 punt) Proposeu la síntesi de l!eritro-3,4-dihidroxipentanoat de metil mitjançant reaccions estereoespecífiques a partir de: (a) (E)-3-pentenoat de metil i (b) (Z)-3-pentenoat de metil.
En cada cas, representeu clarament el curs estereoquímic del procés mitjançant fórmules adequades.
CH3–CH=CH–CH2 CO2CH3 CH3–CH–CH–CH2 CO2CH3 OH OH 3,4-dihidroxipentanoat de metil 3-pentenoat de metil 5. (1 punt) Un estudiant va proposar la seqüència sintètica següent per a la síntesi del compost A a partir de toluè.
Malauradament, quan les reaccions proposades es van dur a terme experimentalment al laboratori es va obtenir el compost C, un isòmer constitucional d!A, com a producte majoritari.
(a) Completeu aquesta seqüència donant l!estructura dels compostos B i C.
(b) Proposeu una síntesi correcta per al compost A a partir de toluè.
Br H3C A Cl Br2 H 3C FeBr3 B Cl2 FeCl3 C (isòmer constitucional d'A) 6. (0,75 punts) Proposeu una síntesi dels tres àcids carboxílics A, B i C a partir de l!haloalcà representat. S!han de fer servir procediments diferents.
OH O A O Br OH B O C OH 7. (1,75 punts) Indiqueu com es poden dur a terme les transformacions següents (més d!una etapa). En cadascuna de les transformacions cal emprar una de les reaccions següents, les quals no es poden repetir: (1) la reducció d!un nitril, (2) la reducció d!una amida, (3) una síntesi de Gabriel, (4) l!obertura d!un epòxid per l!acció d!una amina, (5) una reacció d!aminació reductora, (6) una reacció de Mannich i (7) una reacció de la base conjugada d!un nitroalcà.
(a) O O (b) O O H N OH (c) N NH2 (d) (e) NH2 OH NH2 OH (f) (g) N CH3 N 8. (1,5 punts) Proposeu seqüències sintètiques que permetin dur a terme les transformacions següents (es requereix més d!una etapa).
(a) (b) HO H 3C H Br H O O H H (c) OH H 3C H3C C C CH3 OH H HO (d) Br HO O H O O H (Exercicis 6, 7 i 8: Representeu tots els compostos intermedis de les seqüències sintètiques proposades i descriviu amb la màxima precisió possible tots els reactius i condicions necessàries per a dur a terme les reaccions) 9. (1 punt) El compost D és un intermedi en la síntesi de la pitocaulina, una guanidina cíclica aïllada de l!esponja del Carib Pitocaulis Aff. P. spiculifer, amb una activitat antimicrobiana i citotòxica potent. El compost D es sintetitza mitjançant la seqüència de reaccions següent: O H 3C O 1. EtONa OEt 2. I A 1. EtONa 2.
O H B (un compost tricarbonílic) H2O, H ! (-CO2) C NaOH D (C11H18O) (una ciclohexenona) (a) Doneu l!estructura dels compostos A, B, C i D.
(b) Representeu el mecanisme detallat de la transformació d!A en B i la de C en D. De quin tipus de reacció es tracta en cada cas? EXAMEN DE QUÍMICA ORGÀNICA II (CURS 2011-2012) COGNOMS Avaluació única NOM GRUP 1. (6 punts) (a) Ordeneu els compostos i espècies següents en ordre decreixent de velocitat de reacció amb CH3I.
O O C D > Ordre: O B A O S OH > > > E (b) Representeu els productes de les reaccions següents. Presteu atenció a la configuració.
Br Cl H3C NaSMe (1 equiv) Cl EtOH, ! DMF F 2. (10 punts) (a) Doneu el producte o productes resultants de la reacció d’eliminació E2 dels haloalcans següents.
Representeu en cada cas el mecanisme de la reacció sobre la conformació reactiva.
H3C A B H3C CH2Ph CH3 I Cl Cl H3C CH3 CH3 CH3 Cl H Br H D H3C C H3C Ph E (b) Ordeneu els haloalcans A, B, C i D en ordre decreixent de la velocitat de reacció. Justifiqueu breument la resposta.
> Ordre: > > 3. (14 punts) Indiqueu clarament com es poden dur a terme les transformacions següents (pot ser necessària més d’una etapa): (a) OH OEt CH3 (b) H3C C C CH3 H OH HO OEt H H H CH3 (c) CH3 OH CH3 CH3 OH HN CH3 H O O OH 4. (15 punts) (a) Indiqueu quin dels compostos representats és el substrat més adequat per dur a terme cadascun dels tipus de reaccions següents: *Addició electròfila a *Addició nucleòfila b *Substitució electròfila aromàtica *Substitució nucleòfila aromàtica *Substitució nucleòfila bimolecular *Substitució nucleòfila unimolecular Br c d e f O NO2 H Br Br OMe OH Br (responeu al mateix enunciat col·locant la lletra que correspongui al compost escollit) (b) II·lustreu cada combinació amb un exemple concret indicant amb la màxima precisió possible els reactius i condicions necessàries.
5. (13 punts) (a) Ordeneu els compostos de cadascun dels dos grups següents en ordre decreixent de reactivitat amb Br2/FeBr3 : CO2Me OH Cl NO2 Ordre: A C B D > > > > E O CN H N Br HN > Ordre: O S F > > CH3 Cl G I H (b) Representeu els productes de la reacció dels compostos F, G i H.
(c) Representeu el producte majoritari de la reacció del compost I i dibuixeu formes de ressonància significatives del corresponent intermedi de reacció (intermedi de Wheland).
6. (10 punts) Indiqueu com es podrien preparar els compostos següents a partir dels productes de partida que s’indiquen en cada cas: OCH2CH3 Br F OH (benzè) (nitrobenzè) NH2 (clorobenzè) 7. (9 punts) Indiqueu com es poden dur a terme les transformacions següents (es requereix més d’una etapa): (a) OH O (b) O (c) HO Br OH MeO OH Br (Exercicis 6 i 7: Representeu clarament tots els compostos de les seqüències sintètiques proposades i descriviu amb la màxima precisió possible tots els reactius i condicions necessàries per a dur a terme les reaccions) 8. (13 punts) (a) Completeu les seqüències de reaccions següents representant clarament l’estructura dels compostos designats amb una lletra majúscula.
O O (1) Ph3P Br EtO A base H3C B CH3 D C11H18O2 C MgBr (2) O O H HN H OCH3 E F (Tramadol) CH3 C16H25NO2 CH3 H+ (cat.) (3) OH CH3Li (2) O G CH3NH2 H+ H NaBH4 I (Metamfetamina) C10H15N (b) Representeu el mecanisme detallat de la reacció que permet la preparació del compost E a partir de ciclohexanona [primera etapa de la seqüència de reaccions (2)].
(c) Expliqueu perquè són necessaris dos equivalents molar de CH3Li en la reacció d’obtenció del compost G [primera etapa de la seqüència de reaccions (3)].
9. (10 punts) Els compostos següents es poden preparar mitjançant una reacció de condensació carbonílica o reacció relacionada. Indiqueu en cada cas els compostos precursors.
O O O O CO2CH3 CH3 H3C CH3 O NO2 N CO2CH3 (TOTAL: 100 punts) EXAMEN DE QUÍMICA ORGÀNICA II (CURS 2012-2013) COGNOMS NOM (60 punts) GRUP 1.
11 punts Formuleu un exemple concret (no utilitzeu el símbol R) de les reaccions següents. Al apartats (a) i (b) formuleu un mecanisme per a les reaccions: (a) La preparació d’un alcohol terciari mitjançant una reacció d’addició electròfila.
(3,5) (b) La preparació d’un alcohol terciari mitjançant una reacció d’addició nucleòfila.
(3,5) (c) La preparació d’un èter mitjançant una reacció de substitució nucleòfila aromàtica (2) (d) La preparació d’una cetona emprant un derivat organometàl·lic.
(2) 2.
11 punts (a) Ordeneu els compostos de cadascun dels dos grups següents en ordre decreixent de reactivitat amb Br2/FeBr3 (5) O > Ordre: N O > > N O N N H F G O D C B A > E > Ordre: S > > I H (b) Representeu els productes de la reacció dels compostos B, E i F.
B Br2 E FeBr3 (3) Br2 F FeBr3 Br2 FeBr3 (c) Representeu el producte majoritari de la reacció del compost I amb Br2/FeBr3 i dibuixeu formes de ressonància significatives del corresponent intermedi de reacció (intermedi de Wheland).
(3) 3.
16 punts Indiqueu com es poden dur a terme les transformacions següents emprant en cada cas el producte o productes representats. (es requereix més d’una etapa).
(contesteu en un full a part) (a) CH3 CH3 O O (c) O O (b) OH (d) i H O O N H O (Representeu clarament tots els compostos de les seqüències sintètiques proposades i descriviu amb la màxima precisió possible tots els reactius i condicions necessàries per a dur a terme les reaccions) 4.
Representeu els productes de les reaccions següents: 10 punts O H2O, H HBr N O O H Br2 H CH3CO2H OH O O F F F F F F H2O O CH3OH O H3CO O N H CH3 ! O H2O O H 5.
12 punts (a) Completeu la seqüència de reaccions de la pàgina següent representant clarament l’estructura dels compostos designats amb una lletra majúscula.
(10) O O OEt 1. EtONa 2.
Br 1. EtONa H2O/ H OEt 2.
! O A B 1. EtONa C (C9H16O3) EtOH/ H 2.
O H2O/ H ! D F G (C15H20O2) EtONa NaOH E (C9H14O2) H (C15H18O) (una "-dicetona) (una ciclohexenona) (b) Representeu el mecanisme detallat de la reacció que permet la preparació del compost F a partir del compost A.
(2) (resolt) Química Orgànica II–Reavaluació (25/02/2013) respostes correctes – respostes incorrectes PUNTUACIÓ: 3 x 10 = 30 MARQUEU CLARAMENT (EMPRANT BOLÍGRAF, NO LLAPIS) L’OPCIÓ CORRECTA PER A CADASCUNA DE LES QÜESTIONS SEGÜENTS: 1. Indiqueu quina de les transformacions següents implica una modificació del grau d’oxidació: C N O OH NH O OH (b) (a) Br Br (d) (c) 2. La reacció de bromació al·lílica del compost A transcorre a través de ______ intermedis de reacció i proporciona _______ productes (no considereu possibles estereoisòmers).
A (a) 1; 1 (b) 1; 2 (c) 2; 3 (d) 2; 4 3. Indiqueu quin serà el producte majoritari de la reacció següent: Br Br2 Br Br h! Br (a) (b) (d) (c) 4. L’ordre creixent de caràcter nucleòfil de les espècies següents és: O O A (a) D<B<C<A<E OH O O B S E D C (b) D<C<B<A<E (c) D<B<C<E<A (d) D<C<B<E<A 5. Indiqueu quin terme descriu millor el mecanisme de la reacció següent: HCl OH Cl CH3OH (a) addició nucleòfila (c) substitució nucleòfila monomolecular (b) addició electròfila (d) substitució nucleòfila bimolecular 6. Quan l’(R)-2-butanol reacciona amb un clorur de metansulfonil (MsCl) el producte format és: (a) una mescla racèmica (b) un únic enantiòmer (c) una mescla de diastereòmers (d) un compost aquiral 7. Indiqueu l’haloalcà menys reactiu amb etòxid sòdic/etanol (en condicions d’eliminació E2): (b) CH3 Br Br Br (a) t-Bu t-Bu CH3 (c) Br (d) Química Orgànica II–Reavaluació (25/02/2013) 8. Identifiqueu el producte majoritari de la reacció següent: O H H3C CH2CH3 CH3ONa CH3 CH3OH HO H CH2CH3 CH2CH3 CH2CH3 H3C H CH3 OCH3 H3CO H OCH3 OH HO CH3O CH3 H CH3 CH3 (b) CH3 (a) CH2CH3 CH3 OH CH3 (d) (c) 9. Indiqueu quina de les següents afirmacions sobre el producte de la reacció de l’(E)-2-butè amb OsO4 és correcta: (a) el producte és òpticament actiu perquè té dos centres quirals (b) el producte és òpticament inactiu perquè és una forma meso (c) el producte és òpticament inactiu perquè és una mescla racèmica (d) el producte és òpticament inactiu perquè no té cap centre quiral 10. Indiqueu quin dels compostos següents proporcionarà 5-oxo-2-metilhexanal quan es sotmeti a ozonòlisi reductora: CH3 CH3 CH3 CH3 H3C CH3 H3C CH3 (a) (d) (c) (b) 11. Indiqueu els productes A i B de la seqüència de reaccions següent: H3C H (a) A = C C Br H CH3 Br (c) A = H3C CH3 H H (b) A = Br Br Br H Br + B= H3C Br CH3 Br Br Br H + B= B CH2Cl2 Br Br H Br2 A CH3 NH3 (l) + B= H3C Na (d) A = Br H3C CH3 H Br + B= Br Br 12. La funció del FeBr3 en la reacció de bromació del benzè és: (a) augmentar el caràcter nucleòfil del benzè (c) augmentar el caràcter electròfil del brom (b) augmentar l’estabilitat de l’intermedi catiònic (d) disminuir l’estabilitat de l’intermedi catiònic 13. L’ordre de reactivitat creixent dels nuclis aromàtics del compost següent en una reacció de substitució electròfila aromàtica és: 2 O 1 N N 3 (a) 1 < 2 < 3 (b) 2 < 1 < 3 (c) 2 < 3 < 1 (d) 3 < 1 < 2 14. Indiqueu quina de les fórmules següents representa un intermedi en la reacció de bromació de l’anisole (metoxibenzè): OCH3 + OCH3 Br OCH3 Br Br (a) OCH3 Br (b) (c) (d) Química Orgànica II–Reavaluació (25/02/2013) 15. Seleccioneu la ruta sintètica millor per efectuar la transformació següent: CH(CH3)2 Cl ? NO2 (a) 1. Cl2/FeCl3; 2. HNO3/H2SO4; 3. (CH3)2CH-Cl/AlCl3 (b) 1. (CH3)2CH-Cl/AlCl3; 2. HNO3/H2SO4; 3. Cl2/FeCl3 (c) 1. Cl2/FeCl3; 2. (CH3)2CH-Cl/AlCl3; 3. HNO3/H2SO4 (d) 1. HNO3/H2SO4; 2. Cl2/FeCl3; 3. (CH3)2CH-Cl/AlCl3 16. La piridina experimenta substitució electròfila aromàtica –––––– ràpidament que el benzè i la reacció té lloc preferentment per la posició –––––.
(a) menys, 2 (b) més, 3 (c) menys, 4 (d) menys, 3 17. Indiqueu quin compost reaccionarà més ràpidament amb metòxid sòdic: (a) clorobenzè (b) 2-cloropiridina (c) 3-cloropiridina (d) 2-cloropirrole 18. Indiqueu quin o quins dels compostos següents presenten la funció acetal: OCH3 O O O OH O A (a) A i C O O B O D C (b) B i D (c) D (d) A, C i D 19. La reacció del bromur d’etilmagnesi amb 2-butanona proporciona: (a) un producte aquiral (c) un racèmic (b) una mescla de diastereòmers (d) un únic enantiòmer 20. Indiqueu quin tipus de compost orgànic es forma quan la ciclopentanona reacciona amb dietilamina en presència de catàlisi àcida: (a) una imina (b) una cianhidrina (c) una enamina (d) una oxima 21. Indiqueu quin dels compostos següents proporcionarà un alcohol secundari per reacció amb bromur d’etilmagnesi: (a) formaldehid (b) acetaldehid (c) acetona (d) òxid d’etilè 22. Indiqueu quina de les reaccions següents és la més adequada per preparar butanoat de metil: (a) àcid butanoic i metòxid sòdic (c) clorur de butanoïl i metanol (b) àcid butanoic i iodur de metil (d) clorur de butanoïl i iodur de metil 23. Identifiqueu els productes de la reacció d’esterificació de Fischer següent: O O OH 18 + CH3O H H + O O O18 O O18 O18 CH3 CH3 CH3 + + H2O18 H 2O H2O18 (a) (b) (c) O + H 2O (d) CH3 Química Orgànica II–Reavaluació (25/02/2013) 24. L’ordre de reactivitat creixent de les funcions carboníliques del compost següent enfront de nucleòfils és: O O H N 1 3 O 2 O (a) 1 < 2 < 3 (b) 2 < 3 < 1 (c) 3 < 1 < 2 (d) 1 < 3 < 2 25. Indiqueu quina combinació de reactius permet preparar el compost A mitjançant una reacció de condensació aldòlica: O O H H O NO2 + NO2 A O O CH2CH3 + NO2 O2N + O O NO2 + O O CH2CH3 (a) H3C H (b) (d) (c) 26. Indiqueu el producte majoritari de la reacció representada: O H 3C O O O H NaOH CH3 H ! O O CH3 (b) (a) (c) (d) 27. Indiqueu quin dels àcids carboxílics següents no es pot preparar per síntesi malònica: O O HO OH HO HO O (a) O (d) (c) (b) 28. La condensació de Claisen del propanoat de metil en el si de metòxid sòdic seguida d’hidròlisidescarboxilació en medi àcid proporciona: (a) 3-pentanona (b) pentanal (c) 2-pentanona (d) 3-metil-2-butanona 29. Indiqueu quina seqüència de reaccions aconsegueix la transformació representada: O O 1.
2.
(a) 1. CH3CH2Br; 2. CH3MgBr (c) 1. (CH3CH2)2CuLi; 2. CH3Br (b) 1. CH3Br; 2. CH3CH2MgBr (d) 1. (CH3)2CuLi; 2. CH3CH2Br 30. Identifiqueu el producte de la transformació següent: O O N O O O 1.
2. H3O HO O O (a) (b) CH3 O (c) (d) respostes correctes – respostes incorrectes Haga resolt doble clic aquí para editar MARQUEU CLARAMENT (EMPRANT BOLÍGRAF, NO LLAPIS) L’OPCIÓ CORRECTA PER A el CADASCUNA DE LES QÜESTIONS SEGÜENTS: texto.
PUNTUACIÓ: 3 x 10 = 30 1. Indiqueu quina de les transformacions següents implica una modificació del grau d’oxidació: C N O OH NH O OH (b) (a) Br Br (d) X (c) 2. La reacció de bromació al·lílica del compost A transcorre a través de ______ intermedis de reacció i proporciona _______ productes (no considereu possibles estereoisòmers).
A (a) 1; 1 (b) 1; 2 (c) 2; 3 (d) 2; 4 3. Indiqueu quin serà el producte majoritari de la reacció següent: Br Br2 Br Br h! Br (a) (b) (d) (c) X 4. L’ordre creixent de caràcter nucleòfil de les espècies següents és: O O O B A (a) D<B<C<A<E OH O S E D C (b) D<C<B<A<E (c) D<B<C<E<A (d) D<C<B<E<A 5. Indiqueu quin terme descriu millor el mecanisme de la reacció següent: HCl OH Cl CH3OH (a) addició nucleòfila (c) substitució nucleòfila monomolecular (b) addició electròfila (d) substitució nucleòfila bimolecular 6. Quan l’(R)-2-butanol reacciona amb un clorur de metansulfonil (MsCl) el producte format és: (a) una mescla racèmica (b) un únic enantiòmer (c) una mescla de diastereòmers (d) un compost aquiral 7. Indiqueu l’haloalcà menys reactiu amb etòxid sòdic/etanol (en condicions d’eliminació E2): x (b) CH3 Br Br Br (a) t-Bu t-Bu CH3 (c) Br (d) 8. Identifiqueu el producte majoritari de la reacció següent: O H H3C CH2CH3 CH3ONa CH3 CH3OH HO H CH2CH3 CH2CH3 CH2CH3 H3C H CH3 OCH3 H3CO H OCH3 OH HO CH3O CH3 H CH3 CH3 (b) CH3 (a) CH2CH3 CH3 OH CH3 (d) (c) x 9. Indiqueu quina de les següents afirmacions sobre el producte de la reacció de l’(E)-2-butè amb OsO4 és correcta: (a) el producte és òpticament actiu perquè té dos centres quirals (b) el producte és òpticament inactiu perquè és una forma meso (c) el producte és òpticament inactiu perquè és una mescla racèmica (d) el producte és òpticament inactiu perquè no té cap centre quiral 10. Indiqueu quin dels compostos següents proporcionarà 5-oxo-2-metilhexanal quan es sotmeti a ozonòlisi reductora: CH3 CH3 CH3 CH3 H3C CH3 H3C CH3 (a) (d) (c) (b) x 11. Indiqueu els productes A i B de la seqüència de reaccions següent: H3C H (a) A = C C Br H CH3 (c) A = H3C CH3 H CH3 NH3 (l) Br (b) A = Br Br Br H Br + B= H3C Br CH3 Br Br Br H + B= B CH2Cl2 H + Br H Br2 A Br B= H3C Na (d) A = Br H3C CH3 H Br + B= Br Br x 12. La funció del FeBr3 en la reacció de bromació del benzè és: (a) augmentar el caràcter nucleòfil del benzè (c) augmentar el caràcter electròfil del brom (b) augmentar l’estabilitat de l’intermedi catiònic (d) disminuir l’estabilitat de l’intermedi catiònic 13. L’ordre de reactivitat creixent dels nuclis aromàtics del compost següent en una reacció de substitució electròfila aromàtica és: 2 O 1 N N 3 (a) 1 < 2 < 3 (b) 2 < 1 < 3 (c) 2 < 3 < 1 (d) 3 < 1 < 2 14. Indiqueu quina de les fórmules següents representa un intermedi en la reacció de bromació de l’anisole (metoxibenzè): x OCH3 + OCH3 Br OCH3 Br Br (a) OCH3 Br (b) (c) (d) 15. Seleccioneu la ruta sintètica millor per efectuar la transformació següent: CH(CH3)2 Cl ? NO2 (a) 1. Cl2/FeCl3; 2. HNO3/H2SO4; 3. (CH3)2CH-Cl/AlCl3 (b) 1. (CH3)2CH-Cl/AlCl3; 2. HNO3/H2SO4; 3. Cl2/FeCl3 (c) 1. Cl2/FeCl3; 2. (CH3)2CH-Cl/AlCl3; 3. HNO3/H2SO4 (d) 1. HNO3/H2SO4; 2. Cl2/FeCl3; 3. (CH3)2CH-Cl/AlCl3 16. La piridina experimenta substitució electròfila aromàtica –––––– ràpidament que el benzè i la reacció té lloc preferentment per la posició –––––.
(a) menys, 2 (b) més, 3 (c) menys, 4 (d) menys, 3 17. Indiqueu quin compost reaccionarà més ràpidament amb metòxid sòdic: (a) clorobenzè (b) 2-cloropiridina (c) 3-cloropiridina (d) 2-cloropirrole 18. Indiqueu quin o quins dels compostos següents presenten la funció acetal: OCH3 O O O OH O A (a) A i C O O B O D C (b) B i D (c) D (d) A, C i D 19. La reacció del bromur d’etilmagnesi amb 2-butanona proporciona: (a) un producte aquiral (c) un racèmic (b) una mescla de diastereòmers (d) un únic enantiòmer 20. Indiqueu quin tipus de compost orgànic es forma quan la ciclopentanona reacciona amb dietilamina en presència de catàlisi àcida: (a) una imina (b) una cianhidrina (c) una enamina (d) una oxima 21. Indiqueu quin dels compostos següents proporcionarà un alcohol secundari per reacció amb bromur d’etilmagnesi: (a) formaldehid (b) acetaldehid (c) acetona (d) òxid d’etilè 22. Indiqueu quina de les reaccions següents és la més adequada per preparar butanoat de metil: (a) àcid butanoic i metòxid sòdic (c) clorur de butanoïl i metanol (b) àcid butanoic i iodur de metil (d) clorur de butanoïl i iodur de metil 23. Identifiqueu els productes de la reacció d’esterificació de Fischer següent: O O OH 18 + CH3O H H + O O O18 O O18 O18 CH3 CH3 CH3 + + O18 H 2O H2O18 (a) (b) (c) H2 x O + H 2O (d) CH3 24. L’ordre de reactivitat creixent de les funcions carboníliques del compost següent enfront de nucleòfils és: O O H N 1 3 O 2 O (a) 1 < 2 < 3 (b) 2 < 3 < 1 (c) 3 < 1 < 2 (d) 1 < 3 < 2 25. Indiqueu quina combinació de reactius permet preparar el compost A mitjançant una reacció de condensació aldòlica: O O H H O NO2 + NO2 A O O CH2CH3 + NO2 O2N + O O NO2 + O O CH2CH3 (a) H3C H (b) (d) (c) x 26. Indiqueu el producte majoritari de la reacció representada: O H 3C O O O H NaOH CH3 H ! O O CH3 (b) (a) (c) (d) x 27. Indiqueu quin dels àcids carboxílics següents no es pot preparar per síntesi malònica: O O HO OH HO HO O (a) O (d) (c) (b) x 28. La condensació de Claisen del propanoat de metil en el si de metòxid sòdic seguida d’hidròlisidescarboxilació en medi àcid proporciona: (a) 3-pentanona (b) pentanal (c) 2-pentanona (d) 3-metil-2-butanona 29. Indiqueu quina seqüència de reaccions aconsegueix la transformació representada: O O 1.
2.
(a) 1. CH3CH2Br; 2. CH3MgBr (c) 1. (CH3CH2)2CuLi; 2. CH3Br (b) 1. CH3Br; 2. CH3CH2MgBr (d) 1. (CH3)2CuLi; 2. CH3CH2Br 30. Identifiqueu el producte de la transformació següent: O O N O O O 1.
2. H3O HO O O (a) x (b) CH3 O (c) (d) QUÍMICA ORGÀNICA II. CURS 2013/2014 EXAMEN FINAL (AC) COGNOMS NOM GRUP 1.
(8 punts) Indiqueu quin dels termes següents defineix millor les reaccions representades: (a) Substitució nucleòfila monomolecular (b) Substitució nucleòfila aromàtica (c) Substitució radicalària (d) Addició nucleòfila (e) Addició electròfila (f) Addició radicalària (g) Reducció (h) Eliminació (Contesteu al propi enunciat, col·locant la lletra que correspongui al requadre escollit) Br OH Br Br O OH CH2OH OMe Br O HO CN O2N O 2N Cl OH 2.
(8 punts) (a) Assenyaleu amb una fletxa el nucli aromàtic més reactiu de cadascun dels compostos següents en una reacció de substitució electròfila aromàtica.
H N A Cl NH3 H 3C H N O O S O O D C B N N E (b) Representeu els productes majoritaris de la reacció dels compostos A, C i D amb Br2/FeBr3.
3.
(11 punts) Indiqueu com es poden dur a terme les transformacions següents (es requereix més d’una reacció).
Responeu representant un esquema sintètic detallat on s’indiqui clarament els reactius necessaris per a cada reacció.
CO2H NO2 CH3 C CO2H NO2 Br A N C Br B 4.
(5 punts) Representeu el producte de partida i els reactius necessaris per preparar el compost A mitjançant: (a) una reacció d’oxidació (b) una reacció de substitució electròfila aromàtica (c) una reacció d’addició electròfila (d) una reacció d’ozonòlisi (e) una reacció amb un derivat organometàl·lic O A 5.
(10 punts) Representeu els productes de les reaccions següents: (a) O OH (excés) (b) (c) O CH3OH O (d) 2. H2O, H+ (e) I Na+ Cl N H H+ H O NO2 O ! (h) (g) Br (f) NaOH C N O Br 1.
1. (CH3CH2CH2)2CuLi Br 2.
NaNH2 K2CO3 N 6.
(10 punts) (a) Doneu l’estructura dels compostos A i B de la seqüència de reaccions següent : (2,5) O O a OH HO EtOH A EtONa f b B H3C NH H O e c d (b) Especifiqueu clarament com es poden dur a terme les transformacions a, b, c, d, e i f. Pot ser necessària més d’una reacció. (No cal representar els mecanismes).
(7,5) 7.
(8 punts) (a) Doneu l’estructura dels compostos A, B, D i E de la seqüència de reaccions següent: (5) O O A Br2 H+ B base dèbil OEt OEt Na+ O C D H2O H+, ! E C10H18O3 (b) Representeu el mecanisme detallat de la transformació del compost C en el compost D. De quin tipus de reacció es tracta? (3) TOTAL: 60 punts –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– PUNTS OBTINGUTS: QUALIFICACIÓ: 17/01/2014 QUÍMICA ORGÀNICA II. CURS 2013/2014 EXAMEN FINAL (AU) COGNOMS NOM GRUP 1.
(5 punts) La reacció de substitució nucleòfila bimolecular (SN2) permet preparar una gran varietat de compostos funcionalitzats. Emprant com a substrat 1-bromobutà i el nucleòfil adequat representeu la preparació de: (a) un alquí (b) un sulfur (c) una sal d’amoni quaternària (d) una sal de sulfoni (no utilitzeu el símbol “R”) 2.
(15 punts) Considereu la reacció del compost A amb els reactius següents: (a) àcid acètic, (b) acetat sòdic i (c) tert-butòxid potàssic.
Per a cada reacció, doneu la constitució i la configuració dels productes majoritaris representant clarament el mecanisme que justifiqui la seva formació. A la reacció (c) representeu el mecanisme sobre la conformació reactiva.
CH3 I H3C A 3.
(10 punts) Completeu les estereofórmules de manera que representin els productes de les reaccions següents: (a) (6) O Ph Ph SH H Me Et Me Me Ph Me CH3OH, H+ Ph Me Ph Me Me (b) (4) Ph Br2 H Me Et H 2O Ph Et Et + enantiòmer + enantiòmer + enantiòmer 4.
(10 punts) Completeu la seqüència de reaccions següent donant les estructures dels compostos A, B i C i especificant els reactius necessaris per dur a terme les transformacions a, b, c, d i e.
CH3 CH3 a A b B c d C OCH2Ph e D (+ enantiòmer) HO CH 3 OH E (+ enantiòmer) 5.
(8 punts) Indiqueu quin dels termes següents defineix millor les reaccions representades: (a) Substitució nucleòfila monomolecular (b) Substitució nucleòfila aromàtica (c) Substitució radicalària (d) Addició nucleòfila (e) Addició electròfila (f) Addició radicalària (g) Reducció (h) Eliminació (Contesteu al propi enunciat, col·locant la lletra que correspongui al requadre escollit) Br OH Br Br O OH CH2OH OMe Br O HO CN O2N O 2N Cl OH 6.
(8 punts) (a) Assenyaleu amb una fletxa el nucli aromàtic més reactiu de cadascun dels compostos següents en una reacció de substitució electròfila aromàtica.
H N A Cl NH3 H 3C H N O O S O O C B D N E N (b) Representeu els productes majoritaris de la reacció dels compostos A, C i D amb Br2/FeBr3.
7.
(11 punts) Indiqueu com es poden dur a terme les transformacions següents (es requereix més d’una reacció).
Responeu representant un esquema sintètic detallat on s’indiqui clarament els reactius necessaris per a cada reacció.
CO2H NO2 CH3 NO2 Br A C CO2H Br B C N 8.
(5 punts) Representeu el producte de partida i els reactius necessaris per preparar el compost A mitjançant: (a) una reacció d’oxidació O (b) una reacció de substitució electròfila aromàtica (c) una reacció d’addició electròfila (d) una reacció d’ozonòlisi A (e) una reacció amb un derivat organometàl·lic 9.
(10 punts) Representeu els productes de les reaccions següents: (a) O OH (excés) (b) (c) O CH3OH O (d) 2. H2O, H+ (e) I Na+ Cl N H H+ H O NO2 O ! (h) (g) Br (f) NaOH C N O Br 1.
1. (CH3CH2CH2)2CuLi Br 2.
NaNH2 K2CO3 N 10.
(10 punts) (a) Doneu l’estructura dels compostos A i B de la seqüència de reaccions següent : (2,5) O O a OH HO EtOH A EtONa f b B H3C NH H O e c d (b) Especifiqueu clarament com es poden dur a terme les transformacions a, b, c, d, e i f. Pot ser necessària més d’una reacció. (No cal representar els mecanismes).
(7,5) 11.
(8 punts) (a) Doneu l’estructura dels compostos A, B, D i E de la seqüència de reaccions següent: (5) O O A Br2 H+ B base dèbil OEt OEt Na+ O C D H2O H+, ! E C10H18O3 (b) Representeu el mecanisme detallat de la transformació del compost C en el compost D. De quin tipus de reacció es tracta? (3) TOTAL: 100 punts –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– PUNTS OBTINGUTS: QUALIFICACIÓ: 17/01/2014 QUÍMICA ORGÀNICA II. CURS 2013/2014 EXAMEN FINAL (AC) COGNOMS NOM GRUP resolt 1.
(8 punts) Indiqueu quin dels termes següents defineix millor les reaccions representades: (a) Substitució nucleòfila monomolecular (b) Substitució nucleòfila aromàtica (c) Substitució radicalària (d) Addició nucleòfila (e) Addició electròfila (f) Addició radicalària (g) Reducció (h) Eliminació (Contesteu al propi enunciat, col·locant la lletra que correspongui al requadre escollit) c Br O Br d HO Br CH2OH OMe f a OH g O h OH Br e CN b O2N O 2N Cl OH 2.
(8 punts) (a) Assenyaleu amb una fletxa el nucli aromàtic més reactiu de cadascun dels compostos següents en una reacció de substitució electròfila aromàtica.
H N Cl NH3 H3C O O S O O N D C B A H N E N (b) Representeu els productes majoritaris de la reacció dels compostos A, C i D amb Br2/FeBr3.
H N A O Br O C Br H N D O S O Br + H N O S O Br 3.
(11 punts) Indiqueu com es poden dur a terme les transformacions següents (es requereix més d’una reacció).
Responeu representant un esquema sintètic detallat on s’indiqui clarament els reactius necessaris per a cada reacció.
CO2H NO2 CH3 NO2 Br A C CO2H Br B C N O CH3 CH3 CO2H CO2H Br2 KMnO4 HNO3 ! FeBr3 Br Br CO2H NO2 ! N N NH2 NaNO2 HCl R. de Clemmensen A C N CuCN Cl– HCl * També es pot considerar correcta la reducció d'ambdós grups en les condicions de reducció de Clemmensen Br Br O B Zn(Hg) KMnO4 * O O HNO3 H2SO4 NO2 H2 cat H2SO4 NO2 Br CH3 HNO3 AlCl3 H2SO4 NH2 NO2 Cl 4.
(5 punts) Representeu el producte de partida i els reactius necessaris per preparar el compost A mitjançant: (a) una reacció d’oxidació (b) una reacció de substitució electròfila aromàtica (c) una reacció d’addició electròfila (d) una reacció d’ozonòlisi (e) una reacció amb un derivat organometàl·lic (b) (a) OH CrO3 A (c) O H3C A O Cl C A OH CH H2O, H2SO4 AlCl3 CH2 A HgSO4 (d) CH2 CH3 (e) O O3 A OH CH3Li (2) Condicions reductores o oxidants) O H A O H o H alternativa OH C N CH3Li o CH3MgBr NLi (MgBr) H2O, H+ 5.
A (10 punts) Representeu els productes de les reaccions següents: (a) O OH (excés) (b) O O O H+ (d) acetal (+ H2O) I I Na+ Cl C N N CH3OH (e) C H O O O 1. (CH3CH2CH2)2CuLi 2.
Br + O – H2O ! OH O O 1.
2. H2O, H+ NaOH (+ NaCl) (f) Br N OCH3 OH H O (c) O O (h) (g) Br K2CO3 NO2 NaNH2 NO2 (+ KBr...) N N NH2 N H 6.
(10 punts) (a) Doneu l’estructura dels compostos A i B de la seqüència de reaccions següent : (2,5) O O a H3C NH EtOH OH HO EtONa A f b B H O e c d O O O OEt EtO OEt O A B (b) Especifiqueu clarament com es poden dur a terme les transformacions a, b, c, d, e i f. Pot ser necessària més d’una reacció. (No cal representar els mecanismes).
(7,5) Transformació b: O3 (condicions oxidants) Transformació a: O O Transformació c: 1. EtONa C6H5 P OEt B 2.
O H2O, H+ ! (–CO2) Br C6H5 C6H5 hidròlisi-descarboxilació alquilació del "-cetoèster (reacció de Wittig) Transformació d: OH O NaBH4 H2SO4 ! reducció deshidratació Transformació e: O transformació f: MgBr HO addició nucleòfila H3C H3C O NH N H2SO4 CH3NH2 NaBH4 ! deshidratació H+ cat o H2 cat aminació reductora 7.
(8 punts) (a) Doneu l’estructura dels compostos A, B, D i E de la seqüència de reaccions següent: (5) O A Br2 H+ B base O dèbil D C EtO O O H2O H+, O O OEt OEt Na+ O E C10H18O3 ! O O OEt OH O Br A B E D (b) Representeu el mecanisme detallat de la transformació del compost C en el compost D. De quin tipus de reacció es tracta? (3) Addició de Michael (addició 1,4 o addició conjugada) O O O OEt OEt Na+ O EtO O O O OEt EtO OH O O OEt EtO O OEt C enolat enol equilibri tautomèric O D QUÍMICA ORGÀNICA II. CURS 2013/2014 EXAMEN FINAL (AU) COGNOMS NOM GRUP resolt 1.
(5 punts) La reacció de substitució nucleòfila bimolecular (SN2) permet preparar una gran varietat de compostos funcionalitzats. Emprant com a substrat 1-bromobutà i el nucleòfil adequat representeu la preparació de: (a) un alquí (b) un sulfur (c) una sal d’amoni quaternària (d) una sal de sulfoni (no utilitzeu el símbol “R”) (a) Br + H3C C C H3C C C Na + NaBr + Br CH3 CH3 CH3 N CH3 Br (c) H3C N CH3 Br + (b) S CH3 Na SCH3 + + Br NaBr CH3 S CH3 Br (d) H3C S CH3 2.
(15 punts) Considereu la reacció del compost A amb els reactius següents: (a) àcid acètic, (b) acetat sòdic i (c) tert-butòxid potàssic.
Per a cada reacció, doneu la constitució i la configuració dels productes majoritaris representant clarament el mecanisme que justifiqui la seva formació. A la reacció (c) representeu el mecanisme sobre la conformació reactiva.
CH3 I H3C A (a) Mecanisme SN1 I H 3C O CH3 CH3 H 3C Etapa lenta H3C A O CH3 O etapa ràpida I CH3 H O CH3 H 3C intermedi O + + HI CH3 H 3C mescla de diastereòmers (b) Mecanisme SN2 O CH3 I H3C H 3C CH3 O Na O O + NaI CH3 H 3C A atac dorsal (c) Mecanisme E2 CH3 H I H 3C H 3C A H H H 3C H CH3 H I H3C H O K+ H H 3C O H 3C 3.
(10 punts) Completeu les estereofórmules de manera que representin els productes de les reaccions següents: (a) (6) Et Ph OH SH H Et Me Ph SH Me HO Et HS H Et OH Me Ph O H SH Me H CH3OH, H+ OCH3 Ph Et Me Ph H OCH3 Et Et OCH3 H OH Me OH Me H OH (b) (4) OH Br2 H Me H2O Et Me Ph Ph Et Br Me Me OH H Br Br Et OH H H + enantiòmer + enantiòmer + enantiòmer 4.
(10 punts) Completeu la seqüència de reaccions següent donant les estructures dels compostos A, B i C i especificant els reactius necessaris per dur a terme les transformacions a, b, c, d i e.
CH3 a Br2, h! b Br CH3 base, (per exemple EtONa) A c CH3 1. BH3 2. H2O2, OH– B e OsO4 d CH3 OH D 2. PhCH2Br (+ enantiòmer) HO CH 3 OH E CH3 1. NaH (+ enantiòmer) Preguntes 5 a 11 (vegeu preguntes 1-7 de l’examen d’avaluació continuada) OCH2Ph D (+ enantiòmer) QUÍMICA ORGÀNICA II. CURS 2013/2014 REAVALUACIÓ (25/02) COGNOMS NOM GRUP 1.
20 punts Per a cadascun dels compostos representats a continuació indiqueu si experimentaran reacció de substitució nucleòfila (a) En condicions de solvòlisi (EtOH, !), (b) En presència de iodur potàssic en acetona En els casos on es prevegi reacció, representeu els productes resultants i indiqueu el mecanisme més probable (SN1, SN2) pel qual s’han format. Representeu, si escau, l’intermedi de reacció i justifiqueu molt breument la resposta.
O O S O CH3 Br Br H C B A Br Br Cl E D 2.
F 7 punts (a) Un dels dos substrats representats a continuació A o B experimenta reacció E2 a més gran velocitat que l’altre. Quin? Justifiqueu la resposta emprant fórmules adequades.
(5) (b) Representeu els productes de la reacció del substrat més reactiu indicant quin sera el producte majoritari si la reacció segueix una regioselectivitat Zaytsev.
(2) O O S O O CH3 O S O F H 3C CH3 F H3C A B 3.
7 punts Doneu l’estructura del compost A i completeu les estereofórmules representades (contesteu al full): (NOTA: s’ha de representar el mateix enantiòmer en les tres estereofórmules): H 3C C C H2 cat. Lindlar A (1) OsO4 Ph Ph H 3C CH3 CH3 (+ enantiòmer) (6) 4.
16 punts (a) Ordeneu els compostos següents en ordre decreixent de reactivitat en una reacció de SEAr (contesteu al full): (3) CH3 CF3 A CH3 Br CF3 N OCH2CH3 Ordre decreixent > Cl > > OCH2CH3 B C D (b) Representeu el producte majoritari de la reacció del compost B amb H2SO4 concentrat (SO3) i dibuixeu l’intermedi de reacció corresponent mitjançant formes de ressonància significatives.
(5) (c) Representeu el producte de la reacció del compost C amb CH3ONa/CH3OH i dibuixeu formes de ressonància significatives de l’intermedi de reacció corresponent.
(5) (d) Justifiqueu breument la regioselectivitat observada en la reacció següent: (3) NH2 NH2 HNO3 conc.
H2SO4 conc.
NO2 60% 5.
12 punts (a) El compost A es pot preparar de tres maneres alternatives, mitjançant tres reaccions diferents que impliquen en cada cas la formació de l’enllaç a, b o c. Formuleu aquestes reaccions (s’ha de representar en cada cas el substrat i el reactiu necessari) .
(9) H c OH b C a A OH Br C CH3 B HO OCH3 C (b) Indiqueu com es podria sintetitzar el compost C emprant com a producte de partida el compost B (es requereix més d’una reacció).
(3) 6.
10 punts Emprant com a producte de partida toluè o benzaldehid indiqueu com es podria preparar l’amina representada mitjançant tres seqüències sintètiques que impliquin en cada cas un dels processos següents: * reducció d’una amida * reducció d’una imina * substitució nucleòfila bimolecular N H 7.
(a) Representeu una equació que mostri com es pot preparar el compost A condensació aldòlica intramolecular.
(b) Representeu una equació que mostri com es pot preparar el compost B condensació intramolecular de tipus Claisen.
(c) Representeu una equació que mostri com es pot preparar el compost C condensació de Claisen intramolecular (ciclació de Dieckmann).
(d) Representeu una equació que mostri com es pot preparar el compost C condensació intermolecular de tipus Claisen entre una cetona i un carbonat.
(e) Proposeu una síntesi per als compostos D i E a partir del compost C.
(f) Representeu el producte de la reacció del compost A amb metilamina (g) Representeu el producte de la reacció del compost A amb metil-liti.
16 punts mitjançant una reacció de (2) mitjançant una reacció de (2) mitjançant una reacció de (2) mitjançant una reacció de (2) (5) (1.5) (1.5) O O O O O D OCH3 A B O O O C CH3 E 8.
12 punts Completeu les seqüències sintètiques següents (contesteu al full): (a) O F NH NO2 NaH H2, Pd/C O A B C10H10N2O4 O C D C14H20N2O3 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– (b) O OEt O 1. NaOEt 2.
H2O Br OEt H+, ! S F E SOCl2 AlCl3 G H C8H8OS TOTAL: 100 punts QUÍMICA ORGÀNICA II. CURS 2013/2014 REAVALUACIÓ (25/02) resoltdoble Haga experimentaran reacció clic aquí para editar el texto.
1.
20 punts Per a cadascun dels compostos representats a continuació indiqueu si de substitució nucleòfila (a) En condicions de solvòlisi (EtOH, !), (b) En presència de iodur potàssic en acetona En els casos on es prevegi reacció, representeu els productes resultants i indiqueu el mecanisme més probable (SN1, SN2) pel qual s’han format. Representeu, si escau, l’intermedi de reacció i justifiqueu molt breument la resposta.
O O S O CH3 Br Br H C B A Br Br Cl E D F OEt + CH3SO3H EtOH, ! (Mec. SN1) CH3SO3– A OEt EtOH, ! B KI + HCl (Mec. SN1) Cl– KI I + CH3SO3– K+ I (Mec. SN1) + KCl halogenur al·lílic halogenur terciari (Mec. SN2) OEt EtOH, ! + + HBr (Mec. SN1) EtOH, ! Br– C Br– D KI + HBr H OET (Mec. SN1) KI I halogenur benzílic EtO H H + KBr (Mec. SN2) halogenur secundari + KBr (Mec. SN2) H I NR NR EtOH, ! EtOH, ! F E KI KI NR + KBr (Mec. SN2) I halogenur vinílic halogenur primari * En condicions de solvòlisi en ETOH experimentaran SN1 aquells substrats capaços de proporcionar un carbocatió estable: A (terciari), B (al·lílic), C (benzílic) i D (secundari).
* Emprant KI (bon nucleòfil) experimentaran SN2 els substrats que no presenten impediment a l’atac dorsal: B, C, D (més lentament) i E. Degut al poc caràcter bàsic de l’anió iodur, A podrà donar substitució a través de SN1.
El substrat F no reaccionarà en cap de les dues condicions.
2.
7 punts (a) Un dels dos substrats representats a continuació A o B experimenta reacció E2 a més gran velocitat que l’altre.
Quin? Justifiqueu la resposta emprant fórmules adequades.
(5) (b) Representeu els productes de la reacció del substrat més reactiu indicant quin sera el producte majoritari si la reacció segueix una regioselectivitat Zaytsev.
(2) O O S O O CH3 O S O F H 3C CH3 F H3C A B (a) El compost B: la conformació reactiva (grup sortint en disposició axial) és més estable A H OSO2CH3 H H OSO2CH3 H H H H CH3 F conformació reactiva B H 3C H H H F conformació reactiva (b) OSO2CH3 B H C 3 H H E2 H3C F H 3C majoritari (més substituït, regioselectivitat Zaytsev) H H H F F 3.
7 punts Doneu l’estructura del compost A i completeu les estereofórmules representades (contesteu al full): (NOTA: s’ha de representar el mateix enantiòmer en les tres estereofórmules): H H 3C H H2 C C C cat. Lindlar C H 3C A (1) OsO4 Ph Ph HO H CH3 HO H OH H OH H 3C HO CH3 H OH H H (6) (+ enantiòmer) 4.
16 punts (a) Ordeneu els compostos següents en ordre decreixent de reactivitat en una reacció de SEAr (contesteu al full): (3) CH3 CF3 A CH3 OCH2CH3 B Br CF3 N Ordre decreixent B Cl > D > A > C OCH2CH3 C D (b) Representeu el producte majoritari de la reacció del compost B amb H2SO4 concentrat (SO3) i dibuixeu l’intermedi de reacció corresponent mitjançant formes de ressonància significatives.
(5) intermedi de reacció CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 H2SO4 conc.
(SO3) OCH2CH3 SO3– SO3H OCH2CH3 O–CH2CH3 SO3– OCH2CH3 SO3– OCH2CH3 B CH3 forma de ressonància més significativa SO3– (principal, contribuent majoritari) O–CH2CH3 (c) Representeu el producte de la reacció del compost C amb CH3ONa/CH3OH i dibuixeu formes de ressonància significatives de l’intermedi de reacció corresponent.
(5) CF3 CH3ONa Cl CH3OH N N OCH3 C Cl Cl Cl N CF3 CF3 CF3 CF3 N OCH3 N OCH3 OCH3 forma de ressonància més significativa (principal, contribuent majoritari) (d) Justifiqueu breument la regioselectivitat observada en la reacció següent: NH2 (3) NH2 HNO3 conc.
H2SO4 conc.
60% NO2 En el medi d’àcid fort de la reacció el grup NH2 es troba completament protonat. Per tant, el grup que dirigeix la posició d’entrada del substituent és el grup etil.
NH3 posició afavorida en la SEAr: para respecte del grup activant (etil) i meta respecte del grup desactivant (amoni) 5.
12 punts (a) El compost A es pot preparar de tres maneres alternatives, mitjançant tres reaccions diferents que impliquen en cada cas la formació de l’enllaç a, b o c. Formuleu aquestes reaccions (s’ha de representar en cada cas el substrat i el reactiu necessari) .
(9) H c OH b C a OH Br C A CH3 HO OCH3 B C (a) 1.
O MgBr O C enllaç a: C C CH3 A H H enllaç b: 1. Na+ C C CH3 O A enllaç c 2. H2O, H+ (final de reacció) H+ 2. H2O, (final de reacció) C NaBH4 C A CH3 (b) Indiqueu com es podria sintetitzar el compost C emprant com a producte de partida el compost B (es requereix més d’una reacció).
(3) O OH Br 1. NaOH Br OCH3 Mg OCH3 BrMg 2. CH3I 1.
2. H2O, H+ (final de reacció) B 6.
HO OCH3 C 10 punts Emprant com a producte de partida toluè o benzaldehid indiqueu com es podria preparar l’amina representada mitjançant tres seqüències sintètiques que impliquin en cada cas un dels processos següents: * reducció d’una amida * reducció d’una imina * substitució nucleòfila bimolecular N H O H K2Cr2O7 KMnO4 O O O CH3 SOCl2 OH Cl H 2N LiAlH4 N H amida amina representada O H H 2N cat. H+ CH3 NaBH4 N imina CH2Br Br2 amina representada o H2 cat H H2N h! base N H SN2 amina representada Br– 7.
16 punts (a) Representeu una equació que mostri com es pot preparar el compost A aldòlica intramolecular.
(b) Representeu una equació que mostri com es pot preparar el compost B intramolecular de tipus Claisen.
(c) Representeu una equació que mostri com es pot preparar el compost C de Claisen intramolecular (ciclació de Dieckmann).
(d) Representeu una equació que mostri com es pot preparar el compost C intermolecular de tipus Claisen entre una cetona i un carbonat.
(e) Proposeu una síntesi per als compostos D i E a partir del compost C.
(f) Representeu el producte de la reacció del compost A amb metilamina mitjançant una reacció de condensació (2) mitjançant una reacció de condensació (2) mitjançant una reacció de condensació (2) mitjançant una reacció de condensació (2) (5) (1.5) (g) Representeu el producte de la reacció del compost A amb metil-liti.
(1.5) O O O O O D OCH3 A O B O O C CH3 E (a) NaOH CH3 OEt A CH3 C O O CH3 O (e) (c) (b) O NaOEt B O + O Br OCH3 ! (– CO2) D C A CH3 O OH CH3NH2 NHCH3 1. NaOMe 2.
O (f) O H3CO OCH3 OCH3 H2O, H+ O O NaOMe C O O 1. NaOMe 2.
(d) OCH3 CH3Li (g) CH3 O H2O, H+ OCH3 O ! (– CO2) E NaOMe C 8.
12 punts Completeu les seqüències sintètiques següents (contesteu al full): (a) O O O N NaH NH Na+ F NO2 O O N NO2 H2, Pd/C O A B C10H10N2O4 O O O O N NH2 O N OH N H C D C14H20N2O3 (b) O OEt O CO2Et 1. NaOEt 2.
OEt H 2O CO2Et Br CO2H H+ , ! S S S F E Cl SOCl2 S AlCl3 O S G O H C8H8OS TOTAL: 100 punts ...