PLEXE LUMBOSACRE (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Medicina - 1º curso
Asignatura anatomia
Año del apunte 2016
Páginas 8
Fecha de subida 05/04/2016
Descargas 3
Subido por

Vista previa del texto

SÍLVIA  ROURA  PÉREZ   UNIVERSITAT  DE  GIRONA  -­‐  MEDICINA   EXTREMITAT  INFERIOR  PLEXE  LUMBAR  I  PLEXE  SACRE   Està  innervada  per  dos  plexes:  el  lumbar  i  el  sacre   Branques  anteriors  dels  nervis  espinals  des  de  L1  fins  a  S3.   Hi  ha  una  branca  comunicant  entre  els  dos  plexes:  L4  i  L5  i  formen  el  tronc  lumbosacre.   No  es  comporten  igual  els  nervis  lumbars  que  els  sacres.     El   plexe   lumbar   formen   nervis   que   accediran   a   l’extremitat   inferior   passant   per   la   cara   anterior     per  davant  de  l’articulació.  Estan  relacionats  amb  el  psoes  ilíac.   El  plexe  sacre  passen  per  la  cara  posterior  i  estan  relacionats  amb  el  piramidal  o  piriforme.       PLEXE  LUMBAR:   Format  per  les  branques  anteriors  dels  nervis  espinals  de  L1  a  L4.   Les  combinacions  es  fan  tan  ràpidament  que  no  s’observen  en  els  trajectes  nerviosos.     Terminals:   Nervi  iliohipogàstric:  L1  (contribució  de  T12)   Nervi  ilioinguinal:  L1  (contribució  de  T12)   Nervi   genitofemoral:   x   confluència   delements   que   venen  L1  i  L2   Nervi  cutani  femoral  lateral:  L2  i  L3,  nervi  exclusivament   cutani:   Obturador:   L2,   L3,   L4.   divisions   anteriors   del   plexe   lumbar,   té   components   flexors.   es   dirigeix   a   la   cara   medial,  als  abductors.   El  nervi  femoral    (L2,  L3,  L4)  es  formarà  a  partir  de  les   divisons  posteriors  i  serà  funcionalment  extensor.     Rotació  embriològica  de  l’extremitat!!     Formació   de   combinació   del   plexe   lumbar   es   forma   a   partir  de  la  cara  superficial  i  profunda  del  múscul.   Uns   quants   nervis   laterals,   un   nervi   anterior   al   psoes,   un   nervi   medial   al   psoes.   Els   laterals   són:   iliohipogàstric,   ilioinguinal,   cutani   femoral   lateral   i   femoral,   el   nervi   medial   és   el   genitofemoral   i   per  últim  el  nervi  anterior  és  el  obturador.     Iliohipogàstric:  Surt  per  la  cara  lateral  del  psoes,  cara  superior  i  regió  superior  de  la  cresta  ilíaca.   Discorre  entre  oblic  intern  i  transvers.  Quan  passa  per  l’espina  ilíaca,  desprén  una  branca  cutània   lateral  i  deixa  una  branca  medial  que  s’incorpora  al  trajecte  del  conducte  inguinal  i  es  superficial  al   cordó   espermàtic.   Branca   lateral   dóna   innervació   a   la   regió   més   lateral   de   la   cuixa   i   la   branca   medial  incorporada  en  el  conducte  inguinal  arribarà  fins  la  pell  de  la  regió  més  baixa  de  la  paret   abdominal.     SÍLVIA  ROURA  PÉREZ   UNIVERSITAT  DE  GIRONA  -­‐  MEDICINA   Ilioinguinal   fa   el   mateix   recorregut   una   mica   per   sota   que   l’iliohipogàstric.   S’incorpora   al   conducte   inguinal   per   sobre   del   cordó   espermàtic   i   innervarà   la   regió   de   la   cuixa   i   la   pell   del   pubis.   Està   més   enganxat  a  la  cresta  ilíaca  que  l’iliohipogàstric.     Mentre  recorren  la  paret  abdominal  innerven  la  musculatura,  però  extremitat  inferior  només  són   cutanis.       Nervi   cutani   femoral   lateral:   té   inicialment   el   mateix   trajecte   però   ho   fa   recolzat   a   la   part   més   alta   de  la  fossa  ilíaca.  Fins  a  l’alçada  de  l’espina  ilíaca  anteropsiperior  on  passa  a  través  de  la  llacuna   muscular  i  es  fa  superficial  per  innervar  tota  la  regió  anterior  i  lateral  (fàscia  lata).   Porta  d’entrada  al  triangle  d’scarpa  és  el  forat  que  queda  sota  el  lligament  inguinal  (anell  crural).   En  l’anell  crural  hi  ha  dues  grans  zones,  el  psoes  el  divideix  en  dues  regions  (cinteta  iliopectínia):   llacuna  vascular  i  llacuna  muscular.         Genitofemoral:   Surt  a  través  de  la  nansa  muscular  del  psoes  (cara  inferior)   Es  recolza  a  la  cara  anterior  del  psoes  i  es  divideix  en  branca  genital  i  femoral.  La  genital  segueix  el   conducte  inguinal  i  es  posa  en  contacte  amb  el  cordó  espermàtic  i  innerva  el  cremàster.  La  femoral   passa  sota  el  lligament  inguinal  a  través  de  la  llacuna  vascular  recolzat  damunt  l’artèria  femoral  i   es  el  responsable  de  la  innervació  cutània  de  la  regió  del  triangle  femoral.     SÍLVIA  ROURA  PÉREZ   UNIVERSITAT  DE  GIRONA  -­‐  MEDICINA       Obturador:  nervi  que  apareixerà  a  la  cara  medial  del  múscul  psoes  (corda  blanca  tensa  dirigint-­‐se   al  forat  obturat)  passa  darrera  els  vasos  ilíacs  externs  per  anar  a  buscar  la  regió  del  forat  obturat.   Quan  arriba  al  forat  travessarà  el  obturador  intern,  la  membrana  obturatriu  i  apareixerà  a  l’altra   banda  a  través  de  l’obturador  extern.  Gràcil,  obturador  extern  i  adductors.   La   branca   superficial   innerva   el   llarg   i   el   curt,   la   profunda   el   curt   i   el   major   (adductor)   la   part   superficial   (que   acaba   en   el   tubercle   de   l’adductor)   del   major   també   té   innervació   del   tibial.   LA   branca  superficial  quan  ha  innervat  muscularment  apareix  a  la  pell  i  innerva  el  territori  cutani  de  la   cara  medial  del  terç  inferior  de  la  cuixa  i  la  part  interna  del  genoll.     Pectini  i  gràcil  els  innerva  abans  de  dividir-­‐se  en  branca  superficial  i  profunda.     Femoral:  nervi  més  gran.  Surt  de  la  regió  lateral  del  psoes  seguint-­‐lo  travessa  a  regió  anell  crural   en   la   llacuna   muscular,   és   un   nervi   aplanat.   Segueix   a   la   regió   del   triangle   femoral   on   és   l’element   més  extern  del  triangle.  Quan  ja  està  recolzat  en  el  psoes  s’obre  amb  totes  les  branques  terminals,   ja   que   la   seva   funció   és   innervar   la   cara   anterior   de   la   cuixa.   Totes     les   porcions   del   quàdriceps,   més  el  sartori,  més  el  pectini.  També  dóna  multitud  de  branques  que  es  dirigeixen  a  la  pell  de  la   cara  anterior  de  la  cuixa.     Hi   ha   una   branca   que   serà   més   llarga   i   seguirà   el   trajecte   dels   vasos   femorals   i   és   el   nervi   safè.   Seguirà  el  recorregut  de  la  vena  i  l’artèria  femoral  a  través  del  canal  adductor  i  els  seguirà  a  través   SÍLVIA  ROURA  PÉREZ   UNIVERSITAT  DE  GIRONA  -­‐  MEDICINA   del   conducte   adductor   (de   Hunter),   espai   entre   adductor   major   i   vast   medial   del   quàdriceps   en   aquesta   zona   hi   ha   una   part   molt   reforçada   i   es   diu   membrana   vastoadductora   i   és   per   on   passaran  els  vasos.  Vasos  seguiran  en  aquest  espai  per  anar  a  la  cara  posterior  del  genoll.  El  nervi   perfora  la  membrana  vastoadductora  i  apareix  per  davant  del  múscul  sartori  i  continua  per  la  cara   medial  de  la  cama  fins  el  mal·∙lèol  intern.  En  la  regió  del  genoll  desprén  una  branca  infrarotuliana   (cara  anterior  de  la  ròtula).  Tota  la  regió  rotuliana  està  innervada  pel  nervi  safè.             PLEXE  SACRE:   Format  a  través  d’una  contribució  de  L4  que  s’uneix  amb  L5  formant  el  tronc  lumbosacre  fins  a  S3.   Aquí  tampoc  es  veuen  les  combinacions.       Les  combinacions,  donen  lloc  a  una  única  branca  terminal:  el  nervi  ciàtic  i  entre  mig  van  donant   diferents  branques  colaterals:   -­‐nervi  obturador  intern   -­‐nervi  del  quadrat  femoral   -­‐nervi  del  piramidal   músculs   profunds   que   estan   innervats   per   branques   directes  del  plexe  sacre.     -­‐nervi  gluti  superior  /  cranial   -­‐nervi  gluti  inferior  /  caudal   -­‐nervi   cutani   femoral   posterior   van  cap  a  la  cara  posterior.     Plexe  sacre  es  relaciona  amb  el  piramidal,  neix  a  la  cara  anterior  del  múscul  piramidal.       SÍLVIA  ROURA  PÉREZ   UNIVERSITAT  DE  GIRONA  -­‐  MEDICINA   -­‐Gluti  superior  i  inferior:  dos  nervis  que  han  de  aparèixer  a  la  regió  glútia  passant  a  través  del  forat   sacre   ciàtic   major   format   per:   espina   ciàtica   on   hi   ha   escotadura   ciàtica   major   i   menor   des   del   sacre  cap  a  l’espina  i  cap  ala  tuberositat  isquiàtica  hi  ha  uns  lligaments,  el  sacre  espinós  i  el  sacre   tuberós.  Com  que  tenim  dues  escotadures,  amb  els  lligaments  s’han  convertit  en  forats:  el  forat   sacre  ciàtic  major  i  el  sacre  ciàtic  menor.  Pel  sacre  ciàtic  major  hi  ha  el  piramidal  i  va  a  la  regió  de   la  fossa  trocantíria,  com  que  hem  posat  aquest  múscul  s’ha  format  dos  forats  més:   -­‐Forat  supra  piriforme:  hi  passa  el  paquet  vasculonerviós  gluti  cranial.     -­‐Forat   infra   piriforme:   hi   passa   el   paquet   gluti   caudal   el   nervi   ciàtic   el   nervi   cutani   femoral   posetrior  i  el  paquet  vasculonerviós  pudend  (alguns  autors  el  consideren  branca  del  plexe  sacre  i   d’altres  diuen  que  és  el  plexe  pudend).     Nervi  gluti  cranial  innervarà  entre  gluti  mig  i  menor  i  seguirà  endavant  fins  innervar  el  tensor  de  la   fàscia  lata.     Nervi  gluti  caudal  surt  pel  forat  infra  piriforme  i  innerva  el  gluti  major.       -­‐Cutani  femoral  posterior:  forat  infrapiriforme  va  a  la  cara  posterior.  Inicialment  es  troba  sota  el   gluti  major  al  costat  del  nervi  ciàtic  i  un  cop  passat  perfora  la  fàscia  i  va  a  la  part  posterior  de  la   cuixa  i  la  innerva.       SÍLVIA  ROURA  PÉREZ   UNIVERSITAT  DE  GIRONA  -­‐  MEDICINA   -­‐Ciàtic:  innerva  els  músculs  posteriors  de  la  cuixa,  els  de  la  cama  i  els  del  peu.  Des  del  seu  inici  esta   constituït   per   dos   nervis:   tibial   i   peroneal   comú.   Nervi   tibial   està   constituït   amb   divisions   anteriors   del   plexe   (flexors)   i   el   peroneal   comú,   divisions   posteriors   (extensor).   Malgrat   que   es   parla   de   l’estructura   d’un   nervi   ciàtic,   sempre   des   de   l’inici   aquests   dos   nervis   estan   separats,   i   no   hi   ha   intercanvi  d’axons.     Tibial:  tots  els  músculs  posteriors  de  la  cuixa,  cama  i  peu.     Peroneal  comú:  anterior,  lateral  de  la  cama  i  dors  del  peu.     Ciàtic  surt  del  forat  infra  piriforme.  Hi  ha  variacions:  en  alguns  casos,  hi  ha  ciàtics  que  surten  trans   múscul  piriforme  pel  mig  de  la  massa  muscular  i  en  alguns  casos  pot  sortir  per  sobre,  i  d’altres  van   separats  un  trans  i  l’altre  supra.     Passa  per  sota  del  gluti  major,  per  l’obturador  intern  i  baixa  i  els  bessons  fan  que  el  ciàtic  es  trobi   en   una   zona   més   suau.   Llavors   passa   lateral   a   la   tuberositat   isquiàtica.   Mentre   baixa   per   la   cara   posterior   de   la   cuixa   es   recolzarà   a   l’adductor   major   fins   arribar   al   rombe   poplític.   Hi   haurà   un   múscul  que  l’haurà  de  creuar  que  són  el  bíceps  el  semitendinós  i  el  semimembranós.  El  bíceps  ha   d’anar  cap  al  peroné  així  que  es  creuarà  per  sobre  del  ciàtic.  Mentre  baixa  a  la  línia  central  innerva   tots   els   músculs   de   la   cara   posterior.   Semimembranós,   semitendinós   i   la   porció   llarga   de   la   del   bíceps,   pel   tibial,   però   la   porció   curta   del   bíceps  el  peroneal.  Quan  està  al  rombe  poplític,  el   ciàtic  separa  els  seus  dos  components  de  manera   que   el   nervi   tibial   segueix   recte   per   el   centre   del   rombe   poplític   i   el   nervi   peroneal   segueix   el   recorregut  del  bíceps  femoral  i  per  tant  es  separa   lateralment.   En   el   rombe   popliti   l’element   que   trobem   primer   serà   el   nervi   tibial   i   el   nervi   peroneal  comú.     A   nivell   del   rombe   popliti   el   tibial   emet   el   nervi   cutani   sural   medial   i   el   nervi   peroneal   emet   el   nervi   cutani   sural   lateral.   El   nervi   cutani   sural   medial   és   un   nervi   que   es   queda   superficial   al   mig   dels  dos  bessons  i  es  dirigeix  a  la  cara  posterior  de   la  cama  i  el  nervi  sural  lateral  està  superficial  a  la   part  lateral  de  la  cama.  El  nervi  cutani  sural  lateral   dóna   una   branca   que   es   diu   porció   comunicant   peronea   que   s’ajunta   amb   el   nervi   cutani   sural   medial  i  forma  el  nervi  sural.  La  sensibilitat  arriba   a   la   cara   lateral   del   peu.   Passa   per   darrera   del   mal·∙lèol  peroneal  i  innerva  tota  la  cara  lateral  del   peu.       SÍLVIA  ROURA  PÉREZ   UNIVERSITAT  DE  GIRONA  -­‐  MEDICINA   El  tibial  es  el  nervi  que  es  quedarà  superficial  a  la  línia  mitja  del  rombe  popliti  i  passarà  enmig  dels   dos  gastronemis  i  es  farà  profund  a  través  de  l’arc  del  soli.  Baixarà  pel  centre  de  la  cara  posterior  i   es   desplaçarà   medialment   per   anar   al   mal·∙lèol   medial.   En   aquest   recorregut   va   acompanyat   de   l’artèria  tibial  posterior.  Tots  dos  passaran  per  darrera  del  mal·∙lèol  medial  i  aniran  cap  a  la  planta   del   peu   pel   canal   del   tars   i   la   cara   medial   de   l’astràgal   i   el   calcani.   Innerva   a   tots   els   músculs   posteriors   de   la   cama,   siguin   superficials   o   profunds.   Quan   fa   el   pas   a   través   del   mal·∙lèol   emet   branques  cutànies  cap  el  calcani.  Mentre  fa  el  recorregut  a  través  del  canal  del  tars  es  divideix  en   dos   nervis:   el   plantar   lateral   i   el   plantar   medial.   Passen   per   sota   el   múscul   ABD   de   l’alux   i   apareixeran   el   plantar   lateral   i   medial   a   la   planta   del   peu   en   el   pla   entre   el   flexor   curt   dels   dits   i   el   múscul  quadrat  plantar.  Quan  aixequem  la  fàscia  plantar,  ens  trobem  un  flexor  curt  dels  dits,  quan   retirem  aquest,  veiem  l’arribada  del  flexor  llarg  dels  dits  (que  també  ha  arribat  a  través  del  canal   del  tars).  Plantar  medial  fa  el  flexor  curt,  els  músculs  del  primer  dit  excepte  l’adductor  i  fa  també  el   primer   lumbrical,   la   resta   és   del   plantar   lateral.   El   plantar   medial   i   lateral   es   comporten   com   el   mediano   i   el   cubital   a   l’extremitat   superior.   Els   nervis   plantar   medial   i   lateral   també   es   distribueixen  en  la  pell.       El   peroneal   comú   segueix   la   vora   del   múscul   bíceps   femoral   i   quan   s’ha   inserta   en   el   cap   del   peroné   el   nervi   peroneal   perfora   la   musculatura   lateral   i   rodeja   el   coll   del   peroné   (és   molt   superficial).   Quan   ha   rodejat   el   coll   del   peroné   dona   dues   branques   el   peroneal   superficial   i   el   peroneal  profund.  El  nervi  peroneal  superficial  farà  el  músculs  del  compartiment  lateral  de  la  cama   (el   peroneal   llarg   i   curt),   el   peroneal   profund   arriba   al   compartiment   anterior   de   la   cama   i   innervarà   a   tots   els   músculs   anteriors   de   la   cama   i   els   músculs   del   dors   del   peu.   El   peroneal   superficial  innerva  els  músculs  peroneals  i  quan  ho  ha  fet  passa  al  territori  cutani,  perfora  la  fàscia   i   es   distribueix   a   nivell   cutani   en   tot   el   dors   del   peu   menys   la   primera   comissura   que   és   del   peroneal  profund.  El  peroneal  profund  quan  ha  deixat  el  superficial  continua  endavant  i  es  col·∙loca   al  compartiment  anterior  entre  el  múscul  tibial  anterior  i  l’extensor  llarg  del  dit  gros,  travessa  el   turmell  i  canvia  la  seva  posició  i  es  localitza  entre  l’extensor  del  dit  gros  i  l’extensor  dels  dits.  En   aquest   compartiment   anterior,   el   nervi   peroneal   profund   està   acompanyat   de   l’artèria   tibial   anterior.   Quan   arribem   al   dors   del   peu   innerva   els   extensors   curts.   Quan   ha   fet   la   innervació   muscular   apareix   en   la   primera   comissura   com   a   branca   cutània.   Nervi   digital   plantar   profund   i   nervi  digital  plantar  propi.       SÍLVIA  ROURA  PÉREZ   UNIVERSITAT  DE  GIRONA  -­‐  MEDICINA         ...