04 - 2 - Estatut d'autonòmia (2013)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Relaciones laborales - 1º curso
Asignatura Sistema político y derecho constitucional
Año del apunte 2013
Páginas 2
Fecha de subida 16/10/2014
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 5 “GENERALITATS” 1. CONCEPTE “GENERALITATS” Són els drets subjectius de les persones dotats de la força normativa pròpia de la constitució i que s’imposen obligatòriament al poder legislatiu, al poder executiu i el poder judicial.
 TITULARITATS  qui pot ser titular d’un dret?  només les persones físiques (els animals son bens jurídics): o Persones jurídiques (empresa)  seran titulars de tots els drets que no siguin intrínsecs a la persona física (no te dret a la vida).
o Estrangers  Art. 13.2 “els estrangers gaudiran a Espanya dels drets que lo reconegui els tractats internacionals i la llei d’estrangeria.
 Tribunal Constitucional: - Drets que en cap cas són atribuïbles als estrangers (dret de sufragi).
- En tot cas són dels estrangers, drets vinculats amb la dignitat humana (dret a la vida, honor, etc.).
- Es poden atribuir drets al estranger si ho la llei d’estrangeria i sota certs condicionants (resta de drets i drets vinculats a la residencia legal a Espanya).
 LÍMITS o Generals  suposa que tots els drets d’una persona acaben quan comencen els dret d’una altra persona.
o Concrets  llibertat d’interacció limita amb el dret a la intimitat o drets de propietat limita amb funció judicial.
2. ESTRUCTURA DE LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA (CE)  TÍTOL I  DRETS I LLIBERTATS  Art. 10  Dignitat humana, fonament de l’ordre polític.
  Capítol 1 : - Art. 11  Nacionalitat.
- Art. 12  Majoria d’edat.
- Art. 13  Estrangeria.
Capítol 2: - Secció 1, Art. 15 a 19.
- Secció 2, Art. 30 a 29.
 Capítol 3  Principis rectors de la vida política, social i econòmica (Art. 39-52).
 Capítol 4  Garanties dels drets (Art. 53-54).
 Capítol 5  Suspensió dels drets (Art. 55).
1 TEMA 5 “GENERALITATS”  Principis Rectors: són directrius o mandats que la constitució estableix i que van dirigits als poders públics. Els poders públics han de complir amb aquests principis rectors, però ho poden fer de la manera i intensitat que vulguin.
 Art. 14  Principi d’igualtat.
 Naturalesa jurídica.
- És un valor superior a l’ordenament jurídic perquè apareix definit com a tal al Art.1.1.
- És un dret fonamental perquè es apareix recollit al Art. 14. Aquest article diu 2 coses:  Tots els espanyols són iguals davant la llei.
 No hi pot haver cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra circumstancia social.
- Es una vinculació als poders públics i aquesta vinculació es desglossa en 3 vessants: 1) Poder legislatiu: - Igualtat en la llei, quan el legislador elabori una llei, ha de ser general, abstracta i de abast universal.
- Igualtat davant la llei, la llei ha de tractar a tothom de la mateixa manera.
 Aquests 2 aspectes del poder legislatiu tenen una excepció, el que s’anomena discriminació positiva.
2) Poder judicial, poder executiu/administratiu: - En els dos casos es dona el que s’anomena igualtat en l’aplicació de la llei  quan els jutges o la administració apliquin la han de respectar els seus precedents anterior i si canvien d’opinió s’han de justificar.
 Discriminació positiva  parteix de la idea de que l’ordenament jurídic ha de tractar igual situacions jurídiques iguals, tractar diferent les que son diferents. I per això en determinades ocasions, ha d’adaptar mesures compensatòries donant un tracte jurídic favorable a situacions que tradicionalment han estat discriminatòries, perquè el tracte favorable sigui constitucional, la mesura discriminatòria favorable ha de ser necessària, adequada i proporcional.
2 ...