TEMA 4 (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Derecho - 3º curso
Asignatura Derecho Procesal II
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 08/04/2015
Descargas 13
Subido por

Vista previa del texto

Tema 4 Les mesures cautelars civils 1. Concepte i fonament.
Mesures cautelars, instruments per a que s’ asseguri l’ execució de la sentència quan aquesta es dicti. Aquestes mesures s’ imposen al principi del procés, moment declaratiu.
Fonament: Garantir el compliment de la sentència.
Article 24 de la Constitució realitza un llistat de garanties processals, no obstant, no fa referència al dret a obtenir una mesura cautelar, però tot i així, el Tribunal Constitucional mitjançant jurisprudència afirmen que les mesures cautelars s’ inclouen dintre de la tutela judicial efectiva.
2.Característiques generals.
Requisits 1. Instrumentalitat i accessòries. Aquestes mesures són instrumentals, accessòries del procés que s’ està tramitat, això vol dir que una mesura de forma autònoma no té sentit. Per aquest motiu es poden acordar des d’ abans de presentar la demanda fins la sentència. Les mesures cautelars acaben quan acaba el procés i sempre s’ interposen per la part actora. Si la sentència final estima la demanda, la mesura cautelar es convertirà, si no hi ha un compliment voluntari, en una mesura executiva.
2. Proporcionalitat. Proporcional a la situació del demandat, acordar la mesura cautelar menys perjudicial per al demandat qui és el subjecte que la suporta.
3. Variabilitat. Tot i que s’ adoptin al principi, poden anar variant durant tot el procés.
La mesura cautelar és sempre a instancia de part, i el jutge per a acordar-la cal que concorrin 2 pressupòsits.
1. Periculum in mora. Perill del retard en el procés, el procés dura un temps i això comporta un risc.
2. Fumus boni iuris. Aparença de bon dret, la part actora ha d’ acreditar quela pretensió que demana està fonamentada, i que es raonable pensar que la sentència 1 que es dictarà li donarà la raó, que el que demana no és una cosa mancada d’arguments.
El jutge és qui decideix si acorda o no a adoptar en una mesura cautelar. Aquest ha de mirar, encara que sigui per sobre, un coneixement del conflicte i a més, ha de valorar si la pretensió de la part actora sembla raonable.
3. Caució. A la part actora se li obliga a prestar una caució dinerària, per tant, és un tercer requisit ja que la part demandada ha suportat una situació desfavorable sense fonament.
Competència Jutge que així mateix tramita el procés principal. Les mesures cautelars estan condicionades, lligades a un procés i el mateix jutge acordarà la mesura cautelar que s’hagi sol·licitat.
Termini El mes habitual és en l’ escrit de la demanda. Si la part actora considera que la mesura cautelar és molt urgent i no es pot esperar a que finalitzi la redacció de la demanda, la llei permet a la part actora sol·licitar exclusivament la mesura cautelar abans de la demanda. Si la demanda no es presenta en 20 dies, la mesura cautelar perd l’eficàcia.
Les mesures es poden adoptar també després de la demanda.
Tramitació En el escrit on es sol·licita la mesura, la part actora ha de justificar els 2 requisits i ha de proposar una caució per a compensar si es necessita. Amb caràcter general, el jutge notifica a la part demandada i convoca a ambdues parts a una vista on fins i tot espot practicar proba, proba per a acreditar al jutge que la mesura està justificada o per a desacreditar els arguments de la part actora. Si aprova la mesura, s’ ha de determinar quina serà la caució.
A vegades de manera especial, la part actora pot demanar al jutge que acordi la mesura sense donar audiència a la part demanda si hi ha motius que justifiquin aquesta urgència, en aquests supòsits pot acordar la mesura sense escoltar a la part 2 demandada. La part demanda pot enviar un escrit al jutge per oposar-s’ hi i si el jutge ho considera pot cridar a ambdues parts a una vista i després aquest decidirà finalment si acorda la mesura o no.
Règim jurídic. Article 727 LEC.
3 ...

Tags: