Quadre Bloc 1.2 (2016)

Resumen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 4º curso
Asignatura Farmacologia i Terapèutica II
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 29/03/2016
Descargas 56

Descripción

Quadre resum de grups farmacològics, vies d'administració, indicacions terapèutiques, característiques, mecanismes d'accions, farmacocinètica i efectes adversos. Classificació segons malalties com a classe.

Vista previa del texto

Farmacologia i Terapèutica II BLOC I: TRACTAMENT DELS TRANSTORNS NEUROLÒGICS Depressió  alteració de la neurotransmissió noradrenèrgica serotoninèrgica Hipòtesi monoaminèrgica: creu que la depressió es produeix per la disminució dels nivells de A i NA a l’escletxa sinàptica Hipòtesi de receptors serotoninèrgics: creu que la depressió es produeix en la població que té més receptors 5HT2, α2 adrenèrgic i β1 adrenèrgic.
Grup farmacològic Principi actiu Via admin.
Indicació terapèutica Característiques Mecanisme d’acció Farmacocinètica ATC (antidepressius tricíclics) Amitriptilina DEPRESSIÓ Bloquegen recaptació d’amines ↓selectius  Inhibeixen la recaptació de NA i 5HT, antagonistes α1, bloqueig muscaínic i bloqueig receptors H1 VO Acció antidepressiva no euforitzant Acció ansiolítica Acció sedant Acció analgèsica VO Depressió Bloquegen recaptació d’amines Inhibeixen la recaptació de serotonina i tenen poca afinitat per receptors aminèrgics.
↑selectius  eficàcia similar als ATC en depressió lleu o moderarda VO Depressió Bloquegen recaptació d’amines Inhibeix selectivament la recaptació de NA ↑selectiu Antagonistes 5HT2a i inhibidors de la recaptació de 5HT Nafazolina és 1a elecció Inh recaptació de NA i DA Amoxapina Doxepina Imipramina Notriptilina Duolexetina ISRS (Inhibidors selectius de la recaptació de serotonina) Fluoxetina (Prozac ®) Sertralina Paroxetina Fluxamina Citalopram Antidepressius d’acció mixta Redoxitina Trazonona Nefazonona Bupropió Duloxetina Venlafaxina Desvenlafaxina Mirtazapina Mianserina Depressió i deshabituació tabàquica Depressió Inh selectius de la recaptació de NA i 5HT Antagonista α2, α1 i H1 Antagonista α2 i α1 EA/contraindicacions Bona absorció VO ↑liposolubles  passen BHE i placenta ↑EPP hepàtic ↑unió a proteïnes Efectes anticolinèrgics Efectes cardiovasculars Sedació, Disfunció sexual Augment de pes (↑alliberació hormones eix hipotalàmic-hipofisari) ↑efecte de l’alcohol Anticoagulants orals Anticonceptius orals Fenoitoïna i Cimetidina Comoditat en Disfunció sexual, vòmits, l’administració: alguns en Cefalea, Síndrome de presenten en dosis única discontinuació setmanal per fase de S’ha de pautar una retirada manteniment.
de forma gradual.
Són una bona alternativa ISRS + IMAO  síndrome en la fase de manteniment hiperserotoninèrgica !  intoxicació aguda = arítmies, convulsions, depressió respiratòria i coma Metabolisme CYP450 Bona absorció VO Interaccions amb: ↑liposolubles  Guanetidina i Reserpina passen BHE i placenta ↑efecte de l’alcohol ↑EPP hepàtic Anticoagulants orals ↑unió a proteïnes Anticonceptius orals Fenoitoïna i Cimetidina ↓EA que ATC perquè no tenen selectivitat per altres receptors ↑sedant sedant Farmacologia i Terapèutica II BLOC I: TRACTAMENT DELS TRANSTORNS NEUROLÒGICS Grup farmacològic Principi actiu Via admin.
Indicació terapèutica Característiques Mecanisme d’acció Farmacocinètica EA/contraindicacions DEPRESSIÓ IMAO (inhibidors de la MAO) Fenelzina VO 2a elecció depressió Tranilcipromida Nialamina Isoforma MAOb degrada Inhibidor reversible DA selectiu de MAOa (IRMA) Moclobemina Fitoteràpia Noves estratègies Hipericum perforatum (herba de Sant Joan) Selegilina VO Depressió lleu-moderada Components actius: Hipericina i hiperforina Pegat transdèrmic Depressió S’utilitza pel Parkinson també Anàleg melatonina Agomelatina Saredutant Isoforma MAOa degrada Inhibidors no selectius irreversibles NA i 5HT, ↑específics En fase III pel tractament de la depressió associada a l’edat 1.
2.
3.
4.
Apareix efecte en 2-4 setm EA: Efecte dura 1-2 setmanes Hepatotoxics, Afectació cardiovascular, agitació fatiga, confusió, efectes Apareix efecte en 3 dies anticolinèrgics Efecte dura menys (↓EA) Interaccions: Inhibeixen CYP450 Simpatomimètics: tiramina (cheese efect, s’absorveix molta tiramina), fenilpropanolamina S. hiperserotoninèrgic amb opioids, fenilefrina, altres iMAO, ISRS, IRNS, ATC Moltes interaccions Millora l’estat d’ànim Antagonista receptors 5HT Antagonista dels receptors de les neurocinines Diagnòstic Tractament intensiu durant 3 mesos  si no hi ha eficàcia es canvia el tractament Tractament 5-9 per evitar recaigudes  el pacient es cura  Tractament de manteniment  Fluoxetina 1 cop per setmana (es pot mantenir de manera crònica) Farmacologia i Terapèutica II BLOC I: TRACTAMENT DELS TRANSTORNS NEUROLÒGICS Grup farmacològic Principi actiu 1a elecció Liti 2a elecció Haloperidol Carbamazepina Àcid Valproic Via admin.
VO Indicació terapèutica Característiques Mecanisme d’acció TRANSTORNS AFECTIUS BIPOLARS O MANIES Competeix canals de Na+.
Bipolaritat i manies El Li és un ió Potencia l’activitat de la - Fase exaltació  monovalent.
5HT.
associar amb antipsicòtics S’administra en forma Inhibeix la degradació de - Fase depressió  de carbonat o citrat de IP3  modificant la associar amb Liti transmissió de la senyal antidepressius o intracel·lular.
anticonvulsionants És neuroprotector Farmacocinètica ↑absorció No es metabolitza  s’elimina directament per orina BD molt variable  ajustar dosi litilèmia= 0,7-1,4 mEq/L EA/contraindicacions 1mEq/L  trastorns GI 2mEq/L sacsejades musculars, nàusees, vòmits, set, poliúria, hiperflèxia, atàxia, alteració electroenfecalograma, convulsions...
Retenció Na+  Edema Interaccions: dietes hiposòdiques ↑Li en sang Hiponatrèmics, Diürètics tiazídics, ATC, Antipsicòtics Redueixen l’activitat neuronal Bipolaritat i manies S’usen normalment per l’epilèpsia Causa biològica desconeguda  hipòtesi d’un increment de l’activitat catecolaminèrgica Tractament amb Liti  Abans de començar el tractament cal controlar la litèmia, fer anàlisi hematològic, ECG, control de pes i de la funció renal- Si té fluctuacions cícliques/canvis d’estat d’ànim ràpids  coadministració d’anticonvulsionants com Lamotrigina o Valproat ...