ATENCIÓ (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Criminología - 1º curso
Asignatura psicologia
Año del apunte 2014
Páginas 5
Fecha de subida 07/09/2014
Descargas 26
Subido por

Vista previa del texto

LA ATENCIÓ Lligams entre atenció i emoció, per poder explicar perquè som com som.
"És el procés pel qual la ment pren possessió, de manera viscuda i clara, d'un dels diversos objectes o processos de pensament que apareixen simultàniament. Focalització i concentració de la consciència són la seva essència. Implica la retirada del pensament de diverses coses per tractar efectivament altres".
WILLIAM JAMES (1890): és un dels primers que intennnta definir la atenció És l’inici de tot el procés psíquic.
DEFINICIÓ: Més complexa del que sembla aparentment: PROCÉS discriminatiu que acompanya tot el processament cognitiu  FILTRE INFORMACIÓ (selecciona informació): sovint té a veure amb la nostra supervivència i el nostre èxit.
 ASSIGNA RECURSOS DISPONIBLES per permetre lʼadaptació interna de lʼorganisme respecte a les demandes externes. Buscarà recursos que jo disposo, en el moment en que m’adoni que no tinc recursos, apareixerà l’ansietat i l’estrés.
 MECANISME que posa en funcionament els processos que intervenen en el processament i elaboració de la informació. Mecanisme activador  Facilita el treball de tots els PROCESSOS COGNITIUS (els regula i controla).
Tensió, memòria, aprenentatge, emocions, personalitat...
FASES: orientació, selecció, sosteniment.
L'atenció és un complex procés cognitiu que regula i prioritza:  la captació d'informació que rebem del nostre entorn a través dels sistemes sensorials  els processos que realitzen operacions sobre aquesta informació procedent de l'exterior o de la memòria (sistemes cognitius)  els sistemes mitjançant els quals realitzem les diferents accions o conductes de resposta (sistemes motors) Tradicionalment els integrants fonamentals del funcionament cerebral:  SISTEMA MOTOR EFERENT  SISTEMA MOTOR AFERENT  Cada vegada més evidència científica d’un SISTEMA ATENCIONAL COMPONENTS DE L’ATENCIÓ SELECCIÓ Limitació capacitat sistema VIGILÀNCIA CONTROL Atenció sostinguda Mantenir la conducta dirigida a objectius Es manté en el temps L'atenció exerceix funcions bàsiques en l'organització conscient de la nostra activitat diària  Orienta cap a estímuls concrets  Detecta determinats estímuls sensorials  Prioritza determinats continguts de memòria  Manté un estat dʼalerta en tasques delimitades (per exemple, en un entorn laboral) durant el temps que es prolongui la tasca que estem realitzant  És de naturalesa selectiva i excloent  Ens permet crear una realitat coherent (però a la nostra mesura?)  Combina la nova informació amb els coneixement previs a fi d’extreure’n un sentit  Segons el que posem atenció l’experiència pot ser molt distintaç Es pot definir com"procés cognitiu mitjançant el qual es controla voluntàriament l'activitat perceptiva, cognitiva i conductual” "controlar voluntàriament" s'ha d'entendre com un procés d'acció o inhibició que prioritza i organitza la seqüència de tasques mentals implicades en la realització d'una determinada tasca que no es pot desenvolupar de manera automàtica (per exemple, seria el cas de la seqüència automatitzada de conducció d'un vehicle per un conductor expert, davant la d'un conductor novell, que sí que requereix un control d'atenció d'acció o inhibició).
Lʼatenció està preferentement sostinguda per estímuls amb significació afectiva, més que per estímuls rutinaris o afectivament neutres Concepto ATENCIÓ MOTIVADA (Lang, 1997), los estímulos emocionales consumen más recursos atencionales que aquellos otros neutros (Cuthbert et al., 1998; Schupp Processem informació amb contingut emocional rellevant de manera més ràpida com a resposta a situacions dʼemergència (experiments Öhman 2001) Detectem abans HI POSEM MÉS ATENCIÓ, a les imatges que ens provoquen por (aranyes entre flors i bolets) o que seria rellevant captar en situacions de perill. Les expressions facials de por o enfadades es detecten abans que les cares alegres.
L’atenció ve determinada per 2 vies nervioses:  tàlam amb amígdala  la que va del tàlam-escorça sensorial- amígdala Des dʼun punt de vista evolucionista els esNmuls rellevants per lʼindividu sʼassocien a la supervivència Els esdeveniments associats a amenaça o perill obtenen prioritat en el processament Els estímuls emocionals (expresions facials) atrauen més lʼatenció que no els esNmuls neutres. Davant informació amenaçant desplegaríem recursos atencionals (lligat o relacionat amb la memòria operativa) 2 conceptes històrics  Lʼatenció com una QUALITAT DE LA PERCEPCIÓ: no és possible posar atenció a tots els estímuls. Seria el procés que selecciona els més rellevants per percebreʼls “millor” amb menys interferències  Lʼatenció com un MECANISME DE CO NTRO L: tots els processos cogniQus requereixen supervisió i ordre per adequar-los a un objectiu  Lʼatenció MO DIFICA lʼestructura dels processos psicològics. Fa que aquests apareguin com ACTIVITATS O RIENTADES A CERTS O BJECTES i així va guiant el desenvolupament dels processos psíquics Relacionat amb el concepte de PLASTICITAT CEREBRAL o NEUROPLASTICITAT: com l’activitat mental modifica el cervell. I com es manté al llarg de tota la vida La neuroplasticitat diu que el cervell es plàstic, es a dir, es va treballant, amoldant i generant contínuament.
El procés dʼatenció implica principalment 3 àrees cerebrals i segueix 3 vies en el cervell: Lòbul occipital, Lòbul temporal, Lòbul parietal El procés dʼatenció bàsicament es produeix per la relació entre 3 SISTEMES NEURO FUNCIO NALS:  ALERTA  ATENCIÓ PO STERIO R O PERCEPTIVA  ATENCIÓ ANTERIO R O SUPERVISO RA SISTEMA ATENCIONAL ALERTA (apareixeria quan estem en coma) o Subministra el que habitualment anomenem CO NSCIÈNCIA o Si sʼaltera apareixen ESTATS CO NFUSIO NALS i fins i tot ESTATS DE CO MA o Depèn del sistema reticular mesencefàlic SISTEMA ATENCIONAL POSTERIOR o Ens permet seleccionar la informació prioritària de lʼentorn o Depèn de: • Còrtex parietal (dret en especial) que és responsable de lʼatenció selectiva i focalitzada • Pulvinar lateral: implicat en la supressió del soroll (estímuls irrellevants) i potenciació de senyals significatives que precedeixen a la percepció i lʼacció • Colicle superior SISTEMA ATENCIONAL ANTERIOR o Regula la direcció i objectiu de lʼatenció o Subministra el CONTROL VOLUNTARI de lʼatenció o Si hi ha alteració en aquest sistema apareixen els trastorns de lʼatenció amb o sense hiperactivitat o Depèn del cingle i del còrtex prefrontal lateral TIPUS DʼATENCIÓ Dimensió selectiva: o Atenció selectiva o focalitzada o Atenció dividida Dimensió intensiva: o Atenció sostinguda; Vigilància Atenció focalitzada o o o o o Capacitat per atendre a un o dos estímuls rellevants sense confondre’s amb la resta d’estímuls que estan actuant com a distractors Com podem centrar l’atenció en un únic estímul donada la gran quantitat d’informació que rebem alhora? S’entén l’atenció com un mecanisme de capacitat limitada. Per això la seva funció serà fer un processament perceptual adequat del tots els missatges que arribin en el fluxe sensorial, permeten ser eficaç en lʼacció a dur a terme La focalitzada seria la capacitat de respondre a estímuls, mentre que la selectiva seria la capacitat de poder-se mantenir aliè als distractors Si la persona sʼorientés a aspectes irrellevants de lʼentorn parlaríem de MANCA DE CONCENTRACIÓ o de distracció Atenció dividida o o o o o La capacitat de poder respondre a dues tasques al mateix temps No és important quina informació se seleccioni sinó quins recursos es tenen per poder repartir de manera eficaç les tasques a realitzar La pregunta és: com és possible realitzar dues o més coses al mateix moment? Quan és possible fer-ho? Com perjudica a la meva execució? Sʼestudien sobretot els dèficits degut a la presència simultània dʼinformació o a la multiactivitat Atenció sostinguda: vigilància o o o Habilitat per mantenir lʼatenció i romandre e estat de vigilància durant un període de temps malgrat la frustració i lʼavorriment EXPERIMENT DE YARBUS • Les motivacions i objectius previs FUNCIONS DE LʼATENCIÓ • Controla la capacitat COGNITIVA • • • • Activa lʼorganisme davant situacions noves, planificades o insuficientment apreses Fa prevenció dʼuna càrrega excessiva dʼinformació Estructura lʼacQvitat humana. Facilita la motivació conscient cap al desenvolupament dʼhabilitats i així amb la moQvació es determina la direcció de lʼatenció Assegura un processament perceptiu adequat als estímuls més rellevants FACTORS QUE DETERMINEN LʼATENCIÓ INTERNS ENDÒGENS DALT-BAIX (TOP-DOWN) o Propis de lʼindividu: o Necessitats, expectatives, interessos, història individual o Psicofàrmacs, fatiga o Nivell dʼacQvació, arousal EXTERNS EXÒGENS BAIX-DALT (DOWN-TOP) o Provenen dels estímuls i les seves característiques: o Forma, mesura, color, posició, moviment, novetat, repetició, intensitat, complexitat Models teòrics de lʼatenció Models de filtre o Estudien especialment lʼatenció selecQva, quan hi ha recepció simultània dʼinformació o Es pregunten per què en algun moment es produeix una espècie de coll dʼampolla o filtre o Model Treisman (filtre actua abans del processament conscient) o Model de Deutsch i Deutsch (la selecció es produeix després del reconeixement) Model recursos limitats / capacitat limitada o Lʼatenció és un procés dinàmic central i requereix de lʼesforç mental del subjectes, la motivació i els interesos i la capacitat del subjecte o Fins ara tots aquests models se centraven en la capacitat de lʼatenció i en el seu caràcter selectiu o Posteriorment Shiffrin y Schneider proposen lʼexistència de processos automàtics i controlats per explicar aquelles situacions en què les persones demostren una capacitat notable per fer 2 o més coses alhora ...