Examen juliol 2005 2ª part (2005)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 1º curso
Asignatura Química
Año del apunte 2005
Páginas 6
Fecha de subida 25/05/2014
Descargas 1

Vista previa del texto

QUÍMICA (1er CC.AA.) Examen de Juliol (2a part). Curs 2004-2005 NOM: GRUP: Notes: 1) Aquest examen consta de 5 preguntes que s’han de respondre en l’espai reservat després de cada enunciat.
2) No es poden desgrapar els fulls de l’examen.
3) Duració màxima de l’examen: 2 hores i mitja.
4) Al final de les qüestions 1-4 hi ha una T.P. per a resoldre els problemes.
Les preguntes 1-4 valen 10 punts cadascuna. La pregunta 5 val 15 punts. La puntuació màxima és de 55 punts.
1.- Considera els àtoms amb la següent configuració electrònica en l’estat fonamental: [Ar] 3d7 4s2 [Ar] 3d1 4s2 [He] 2s2 2p5 Bloc Grup Període Nom Electrons desaparellats (Sí/No) Estat d’oxidació a) Indica a sota de cada configuració electrònica a quin bloc, grup i període de la T.P. pertanyen aquests àtoms, i si pots digues el nom de l’element en qüestió.
b) Indica si tenen electrons desaparellats o no.
c) Dóna per a cadascun dels elements un estat d’oxidació possible, tot justificant la teva resposta.
2.- Dibuixa les estructures de Lewis més probables per a les molècules indicades en la primera columna de la taula i completa la resta de la taula sempre que sigui possible.
Molècula Geometria Ordre d’enllaç Càrrega formal N: NO2 + NO3- N-O: O: N: N-O: Cl-C: Cl2CO C-O: O: Cl: C: O: Orbitals Híbrids de l’àtom central Moment dipolar (Sí/No) 3.- Donats els compostos CH3CH2COOH (compost A) i CH2ClCH2CH2Cl (compost B): a) Escriu les fórmules de Lewis de A i B.
b) Dóna la hibridació de tots els àtoms de C i la geometria d’enllaç al voltant de cadascun dels àtoms de C.
c) Anomena’ls segons la nomenclatura IUPAC.
d) Digues quin tipus d’interaccions intermoleculars tindran lloc en els compostos A i B quan estiguin en estat líquid.
e) En base a l’apt. d raona quina de les dues substàncies presentarà una T eb més elevada.
4.- Anomena els següents compostos i indica, d’entre aquestes molècules, dos àtoms amb hibridació sp2 i dos àtoms amb hibridació sp3: a) b) c) d) O O C OH 1 2 3 4 5 6 Br NO2 OH 7 8 C 9 10 11 12 13 14 15 16 H 17 18 1 H He 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg Al Si P S Cl Ar 4 K Ca 5 Rb Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn Rf Db Sg Bh Mt Lantànids La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Actínids Ac Th Pa U Np Pu Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr 6 Cs Ba La * 7 Fr Ra Ac * Am 5. ENLLAÇ METÀL·LIC a) Els metalls. Estructura i propietats. (5p) b) Enllaç metàl·lic. Banda de conducció i banda de valència. (5p) c) Zona d’energia prohibida. Conductors, semiconductors i aïllants. (5p) ...