tp's músculs superiors (2015)

Apunte Catalán
Universidad Blanquerna (URL)
Grado Fisioterapia - 1º curso
Asignatura tp's
Año del apunte 2015
Páginas 16
Fecha de subida 11/01/2015
Descargas 23

Vista previa del texto

ARTICULACIÓ  DE  LA  CINTURA  ESCAPULAR   Moviments  de  l’escàpula   1. Elevació:  Trapezi  (fibres  superiors)  i  Angular  de  l’escàpul   2. Descens:  Trapezi  (fibres  inferiors)   3. ABP:  Serrato  major   4. ADD:  Trapezi  (fibres  mitjes)   5. Rotació  interna:  Romboides  major  i  menor   6. Rotació  externa:  Serrato  major   ELEVACIÓ  DE  L’ESCÀPULA   BALANÇ  MUSCULAR  DE  LA  ELEVACIÓ  DE  L’ESCÀPULA   Grau  3  (Contragravat)   SD  per  controlar  més  la  posició,  encara  que  també  es  pot  fer  en  BP.   Les  compensacions  depenen  de  si  ho  mirem  bilateralment  o  no,  inclinació.   Demanar  al  pacient  que  elevi  les  espatlles.   Evitar  la  flexió  de  cap  i  l’ABP  d’espatlla.   Grau  4  –  5   Resistència   a   la   zona   més   proximal   però   no   pròpiament   sobre   el   múscul,   en   aquest   cas   a   la   part   cranial  de  la  gleno  i  una  mica  lateral.   Grau  2  (Desgravat)   DP  o  DS.  En  DP  podem  trobar  hipercifosi  que  pot  ser  fisiològic  perquè  l’escàpula   també  és  una  mica  cóncava.  Podem  acompanyar  el  moviment.   DESCENS  DE  L’ESCÀPULA   BALANÇ  MUSCULAR  DEL  DESCENS  DE  L’ESCÀPULA   Grau  3  (Contragravat)   El  mateix  que  en  la  elevació  però  en  sentit  contrari.   Evitar  la  compensació  homolateral.   Grau  4  -­‐  5   Resitència  a  la  part  inferior  de  l’escàpula,  és  a  dir,  al  vèrtex.     Grau  2  (Desgravat)   DP,  igual  que  en  la  elevació  però  en  sentit  contrari.   ABDUCCIÓ  DE  L’ESCÀPULA  (combinat  amb  rotació  externa)     BALANÇ  MUSCULAR  DE  L’ABDUCCIÓ  DE  L’ESCÀPULA   Grau  3   DS,  aixecar  el  braç  90º  amb  el  puny  tancat.   Demanar  al  pacient  que  intenti  tocar  el  sostre,  així   sínhibeix  la  gleno-­‐humeral.   Compensacions:  flexió  de  coll,  rotació  contralateral  i  ADD  horitzontal.   Per  evitar  compensacions  fixarem  la  part  lateral  de  la  clavícula  (antero-­‐lateral).   Si  encara  així  fa  compensacons,  passar  al  desgravat.   Grau  4  –  5   Resistència  en  presa  de  bocata  sobre  el  braç.   Per   fer   les   avaluacions   intentar   utilitzar   smepr   les   mateixes   eines,   onéixer   la   proba-­‐tècnica,   fer-­‐ho   més   o   menys   a  la  mateixa  hora,  evitar  compensacions.  Anotar  sempre  les   valoracions,  les  condicions  de  mesura  i  en  quina  posició  hem   fet  la  valoració.   El   4   i   5   hi   ha   una   fiabilitat   intrapersonal,   intentar   fer   sempre   el   mateix   en   intensitat  i  repeticions  segons  el  grau.   Grau  2   SD,  braç  a  90º  estirat  sobre  la  camilla.     Demanar  al  pacient  que  estiri  el  braç,  fent-­‐lo  lliscar.   Compensacions:   recolzar   l’altre   braç   (per   evitar-­‐ho   col·∙locar   el   braç   sobre   el   ventre),   rotació   homolateral   (fixa   l’espatlla   contrària   a   avaluar   o   utilitzar   cadira   amb   respatller).   ADDUCCIÓ  DE  L’ESCÀPULA   BALANÇ  MUSCULAR  DE  L’ADDUCCIÓ  DE  L’ESCÀPULA   Grau  3   DP,  amb  braç  endarrera.  La  mà  es  recolza  al  sacre  i  el  palmell  cap  enfora.   Demanar   al   pacient   que   puji   la   mà,   en   aquesta   posició   sínhibeix   el   romboides   que  fa  rotació  interna.   També   es   pot   fer:   DP,   penjar   el   braç   amb   colze   felxionat.   Orientem   a   90º   per   relaxar  trapezi  fibres  superiors  i  inferiors.   Compensacions:  rotació  homolateral,  fixar  a  la  fossa  supraespinosa  per  la  part   més  lateral/cranial  de  l’altra  esaptlla.   Garu  4  –  5   Resistència   a   la   fossa   olecraniana   (=part   superior  de  l’olècranon).     Grau  2   Semblant   al   desgravat   del   Serrato   Anterior.   SD,  lliscar  braç  flexionat  sobre  la  llitera  en  paral·∙lel.   Compensacions:  rotació  homolateral,  fixar  a  la  cara  anterior  de  l’altra  esaptlla.   ROTACIÓ  INTERNA   BALANÇ  MUSCULAR  DE  LA  ROTACIÓ  INTERNA  DE  L’ESPATLLA   Grau  3   DP,  amb  braç  endarrera.  La  mà  es  recolza  al  sacre  i  el  palmell  cap  enfora.   Compensacions:  flexió  de  colze,  descens  del  braç  o  rotació  de  la  gleno-­‐humeral.   Grau  4  –  5   Igual   que   G3,   presionant   la   part   distal   de   l’húmer   o   sobre  romboides.   Grau  2   La  mateixa  posició  que  en  G3  però  en  SD.     Moviments  de  l’articulació  gleno-­‐humeral   1. Flexió:   Deltoides   Coracobraquial   (fibres   anteriors)   i   2. Extensió:   Dorsal   ample   i   Rodó   major   i   Deltoides  (fibres  posteriors)   3. ABP:  Deltoides  (fibres  mitjes)  i  Supraespinós   4. ADD:  Pectoral  major  i  Dorsal  ample  i  Rodó  major   5. ABPH:  Deltoides  (fibres  posteriors)   6. ADDH:  Pectoral  major  i  Pectoral  menor   7. Rotació  externa:  Infraespinós  i  Rodó  menor   8. Rotació   interna:   Subescapular,   Pectoral   major,   Dorsal   ample   i   Rodó   major   FLEXIÓ  DE  L’ESPATLLA   BALANÇ  MUSCULAR  DE  LA  FLEXIÓ  DE  LA  GLENO-­‐HUMERAL   Grau  3   SD,  BP,  en  DS  per  evitar  compensacions  fixar  l’espatlla  per  la   zona  cranial.   El  fisio  es  situa  lateralment  al  pacient.     ! Deltoides  fibres  superiors:  flexió  de  colze  en  posició  neutre.   ! Coracobraquial   +   Deltoides   fibres   mitjes:   realitzar   la   flexió   amb  extensió  de  colze.   Compensaions:  aixecar  l’espatlla  (fixar  a  la  part  cranial  de  l’acromi  o  de  la  gleno.   Tant  per  FLEXIÓ  com  per  ABP:   - De  60º  a  90º  actua  la  gleno-­‐humeral.   - A  partir  de  90º  fins  120º  actua  la  gleno-­‐homeral  +  escapulo-­‐toràcica.   - De  120º  a  180  actua  gleno-­‐homeral  +  escapulo-­‐toràcica  +  extensió  de   tronc.   Grau  4  -­‐5     Resistència  al  1/3  distal  de  la  cara  antero-­‐lateral  externa  del  braç.   Grau  2   DL,  podem  utilitzar  la  tauleta  de  menjador.     Demanar  al  pacient  que  llisqui  el  braç.   Compensacions:  rotació  homolateral  (tot  el  cos  gira  contra  la  camilla).   La  presa  també  pot  ser  manual,  aixecar  una  mica  el  braç  i  que  llisqui  una  mica.     EXTENSIÓ  DE  L’ESPATLLA     BALANÇ  MUSCULAR  DE  L’EXTENSIÓ  DE  L’ESPATLLA   Grau  3   DP,  braç  en  posició  neutre,  demanar  que  faci  l’extensió  sense  que  quedi  la  mà   cap  amunt.  També  es  pot  fer  en  SD  i  BP.   Compensacions:   rotació   de   tronc   homolateral   (fixar   a   la   part   posterior   a   la   espina  de  l’escàpula.   Grau  4  –  5   DP,  resistència  al  1/3  distal  de  la  cara  posterior   del  braç.     Compensacions:  rotació  interna.   Grau  2   DL,   igual   que   en   la   flexió,   però   en   sentit   contrari,  també  es  pot  utilitzar  la  tauleta  de  menjar.   ABDUCCIÓ  D’ESPATLLA   BALANÇ  MUSCULAR  DE  L’  ABDUCCIÓ  D’ESPATLLA   Grau  3   DL,  SD  o  BP,  braç  en  posició  neutra.   Realitzar  el  moviment  fins  90º.   Fixar  al  1/3  distal  de  la  part  craniel  de  l’espatlla.   Compensacions:   elevació   de   l’espatlla,   inclinació  contralateral  del  tronc  (fixar  a  l’espatlla  de   l’altre  braç).   Grau  4  –  5   Resistència  per  sobre  de  l’olècranon.     Grau  2   DS,  anar  en  compte  perquè  hi  ha  un  moment   en  que  s’acaba  el  llit,per  tant  es  pot  fer  el  desgravat   manual  o  amb  la  taula  supletona.     Compensació:   rotació   externa   (dir   al   pacient   que  el  dit  gros  sempre  miri  al  sostre).   ADDUCCIÓ  D’ESPATLLA     BALANÇ  MUSCULAR  DE  L’  ADDUCCIÓ  D’ESPATLLA   Grau  3   SD,  BP  i  DL,  l’acció  es  ralitza  a  partir  d’uns  graus  de  flexió  de  gleno.   Compensació:  rotació  homolateral  de  tronc  (fixar  a  la  part  cranial  i  posterior  de   l’spatlla  que  no       s’evalua   L’acció  és  difícil  d’avaluar  en  gent  amb  obesitat  o  molt  de  pit.   Grau  4  –  5   Resistència  a  la  part  anterior,  1/3  distal  del  braç.   Grau  2   DS,  amb  la  tauleta  o  desgravat  manual.   ABDUCCIÓ  HORITZONTAL  D’ESPATLLA   BALANÇ  MUSCULAR  DE  L’ABDUCCIÓ  HORITZONTAL  D’ESPATLLA   Grau  3   DP,  amb  el  colze  a  90º  i  el  braç  penjant  de  la   camilla.   Compensació:   rotació   homolateral   del   tronc   (fixar  la  part  lateral  i  posterior  de  l’escàpula).   Grau  4-­‐  5   Resistència   al   1/3   distal   de   l’húmer   part   posterior.     Grau  2   SD,   el   braç   llisca   sobre   la   camilla   (90º   flexió   gleno  i  90º  fexió  colze).   Compensació:   rotació   homolateral   del   tronc   (fixar  l’espatlla  contrària).   ADDUCCIÓ  HORITZONTAL  D’ESPATLLA   BALANÇ   MUSCULAR   HORITZONTAL  D’ESPATLLA   DE   L’ADDUCIÓ   Grau  3   DS,  90º  flexió  de  gleno  i  90º  flexió  de  colze.     Fixar   a   la   part   més   cranial   de   l’espatlla   sense   entrar   en  contacte  amb  la  gleno.   Grau  4  –  5   Resistència  al  1/3  distal  del  braç.   Grau  2   SD  de  perfil,  el  braç  llisca  sobre  la  camilla  (90º  flexió   gleno  i  90º  fexió  colze).   ROTACIÓ  EXTERNA   BALANÇ  MUSCULAR  DE  LA  ROTACIÓ  EXTERNA   Grau  3   DP,  amb  braç  90º,  demanar  al  pacient  que  tiri  la  mà  cap  amunt.   Compensacions  :   ABD   i   ABDH   (fixar   al   1/3   distal  de  l’húmer  part  postero-­‐lateral).   Grau  4  –  5   Resistència   al   1/3   distal   de   l’húmer   part   posterior.   Grau  2   DS,  amb  el  braç  estirat  al  costat  del  cos.   Compensació:  supinació  (fixació  a  la  part  distal  anterior  de  l’avant-­‐braç.   ROTACIÓ  INTERNA   BALANÇ  MUSCULAR  ROTACIÓ  INTERNA   Grau  3   DP,  flexió  de  colze  90º  i  penjant  de  la  camilla,  demanar  al  pacient  que  tiri  la  mà   cap  endarrera.   Compensacions:  ADD  i  ADDH.     Grau  4-­‐  5   Resistència  a  la  part  distal  de  l’avant-­‐braç   estabilitzant  l’articulació  de  colze.   Grau  2   DP,   amb   el   braç   en   extensió   totalment   penjant  de  la  camilla.   Estabilitzar  per  la  part  superior  de  l’escàpula.   Demanar  al  pacient  que  roti  la  mà  cap  endins.   ARTICULACIÓ  DEL  COLZE:   1. Flexió:  Bíceps  Braquial  i  Braquial  Anterior,  Supinador  Llarg     2. Extensió:  Tríceps  Braquial  i  Anconi       3. Supinació:  Supinador  Curt  i  Bíceps  Braquial       4. Pronació:  Pronador  Rodó  i  Pronador  Quadrat   FLEXIÓ  DE  COLZE   BALANÇ  MUSCULAR  DE  LA  FLEXIÓ  DE  COLZE   Grau  3   SD,  BD,  DS  (només  als  primers  graus,  fins  90º).   SD,  perfil  a  la  llitera  amb  flexió  de  gleno  90º.   Fixació  al  1/3  distal  del  segment  fix.   ! Bíceps  Braquial:  en  posició  anaòmica.   ! Supinador  Llarg:  en  posició  neutra.   ! Braquial  Anterior:  fer  el  movient  en  pronació.   Grau  4  –  5   ! Bíceps  Braquial:  resistència  al  terç  distal  de  l’avant-­‐braç.   ! Supinador  Llarg:  resistència  a  la  cara  radial  de  l’avant-­‐braç.   ! Braquial  Anterior:  resistència  al  terç  distal  de  l’avant-­‐braç  en  pronació.   Grau  2   SD  de  perfil  a  la  camilla  amb  gleno  a  90º.   ! Bíceps  Braquial:  amb  el  manuvell  en  contacte  amb  la  camilla.   ! Supinador  Llarg:  amb  el  palmell  en  contacte  amb  la  camilla.   ! Braquial  Anterior:  amb  el  palmell  mirant  cap  enfora.   Per  evitar  compensacions  fixar  la  cara  posterior  de  l’espatlla.   EXTENSIÓ  DE  COLZE   BALNÇ  MUSCULAR  DE  L’EXTENSIÓ  DE  COLZE   Grau  3   DS,  a  partir  de  90º  de  gleno.   Fixar  la  part  distal  del  braç.   Grau  4  –  5   Resistència  al  terç  distal  de  l’avant-­‐braç.   Grau  2   SD  de  perfil  a  la  camilla  amb  90º  de  gleno.   Es  realitza  el  moviment  a  partir  d’una  flexió  màxima  de  colze.   Compensacions:  ABDH  (estabilitzar  al  terç  mig  del  braç).   SUPINACIÓ  DE  COLZE   BALANÇ  MUSCULAR  DE  LA  SUPINACIÓ  -­‐  PRONACIÓ   Grau  3   SD,  BP,  flexió  de  colze  90º  i  braç  arran  del  cos.   Demanar  supinació  o  pronació.   Estabilitzar  al  terç  distal  del  braç.   Grau  4  –  5   Resistència  a  la  part  distal  del  cúbit  o  del  radi  segons  el  moviment  que  estem   avaluant.   Grau  2   SD  o  BP,  amb  el  braç  estirat  cap  abaix.   Fixar  la  cara  lateral  i  distal  del  braç.   PRONACIÓ  DE  COLZE   ARTICULACIÓ  DEL  CANELL     Moviments  del  canell   1. Flexió  Palmar:  Flexor  Cubital  del  Carp  (Cubital  Anterior)  i  Flexor  Radial   del  Carp  (Palmar  Major)     2. Flexió  Dorsal:  Extensor  Cubital  del  Carp  i  Extensor  Radial  del  Carp  Llarg   i  Curt     3. Desviació  Cubital:  Flexor  Cubital  del  Carp  (Cubital  Anterior)  i  Extensor   Cubital  del  Carp     4. Desviació  Radial:  Flexor  Radial  del  Carp  i  Extensor  Llarg  Radial  del  Carp   FLEXIÓ  PALMAR   BALANÇ  MUSCULAR  FLEXIÓ  PLANTAR   Grau  3   SD,  de  cara  a  la  camilla  amb  90º  de  flexió  de  gleno.   Fixar  a  la  part  dital  de  l’avant-­‐braç.   Grau  4  –  5   tenar.   ! Palmar   Major:   resistència   a   l’eminència   ! Palmar   Menor:   resistència   entre   les   2   eminències.     ! Cubital   Anterior:   resistència   l’eminència   hipotenar.       Grau  2   SD,   de   cara   a   la   camilla   amb   el   manuvell   recolzat.     Compensacions:  rotació,  ABD.   Estabilitzar   el   terç   inferior   de   la   cara   dorsal   de   l’avant-­‐braç.   EXTENSIÓ  DE  CANELL  O  FLEXIÓ  DORSAL   BALANÇ  MUSCULAR  DE  L’EXTENSIÓ  DE  CANELL     El  mateix  que  en  la  flexió  plantar  però  en  sentit  contrari.   ! Extensor  Curt  del  Carp:  resistència  al  3r  meta.     ! Extensor  Llarg  Radial:  resistència  al  2n  meta.   ! Extensor  Cubital  del  Carp:  resistència  al  5è  meta.   DESVIACIÓ  CUBITAL   BALANÇ  MUSCULAR  DE  LA  DESVIACIÓ  CUBITAL  I  RADIAL   Grau  3   Pacient   en   SD,   flexió   gleno   90º   i   flexió   colxe   90º.   Mà   en   posició   neutre,   demanar  l’acció.  Estabilitzar  per  la  part  distal  del  cúbit.   Grau  4  –  5   Resistència  al  5è  meta.   Grau  2   SD,  mà  sobre  la  camilla.   Fixar  terç  distal  del  braç.   DESVIACIÓ  RADIAL   BALANÇ  MUSCULAR  DE  LA  DESVIACIÓ  RADIAL   Grau  3   Pacient   en   SD,   graç   recolzat   sobre   la   camilla.   Demanar   el   moviment  estabilitzant  a  la  part  distal  del  radi.   Grau  4  –  5   Resistència  al  1r  meta.   Grau  2   SD,  mà  sobre  la  camilla.   Fixar  terç  distal  del  braç.   FLEXIÓ  METACARPOFALÀNGICA   BALANÇ  MUSCULAR  DE  LA  FLEXIÓ  METACARPOFALÀNGICA   Grau  3   SD  amb  el  braç  en  supí  sobre  la  camilla.   Estabilitzar  a  nivell  dels  metas.     Demanar  al  pacient  que  aixequi  els  dits  sense  flexionar  els  dits.   Grau  4  –  5     Resistència  a  la  cara  palmar  de  les  falanges  proximals.   Grau  2   Repetir  el  mateix  moviment  però  amb  l’avant-­‐braç  i  el  canell  en  posició  neutre   en  contacte  amb  la  camilla.   FLEXIÓ  INTERFALÀNGICA   BALANÇ  MUSCULAR  DE  LA  FLEXIÓ  INTERFALÀNGICA   Grau  3   SD  amb  el  braç  en  supí  sobre  la  camilla.     Estabilitzar  pels  vorells  a  nivell  de  la  1ª  falange  o  la  segona   flange,  segons  el  que  s’avaluiï.   Demanar  al  pacient  que  flexioni  els  dit  avaluar.   Grau  4  –  5   Resistència   a   la   cara   palmar   de   la   2ª   falange   o   la   falange   distal,  segons  el  que  s’avaluiï.   Grau  2   Repetir  el  mateix  moviment  però  amb  l’avant-­‐braç  i  el  canell   en  posició  neutre  en  contacte  amb  la  camilla.   EXTENSIÓ  METACARPOFALÀNGICA   BALANÇ  MUSCULAR  DE  LA  EXTENSIÓ  METACARPOFALÀNGICA   Grau  3   Sd   amb   el   braç   en   pronació   sobre   la   camilla   i   els   dits   flexionats  per  fora.   Estabilitzar  pels  vorells  del  2n  i  el  5è  metas.   flexió.   Demanar   al   pacient   que   elevi   els   dits   amb   una   mica   de   Grau  4  –  5   Resistència  a  la  cara  dorsal  de  les  falanges  proximals.   Grau  2   Repetir  el  mateix  moviment  però  amb  l’avant-­‐braç  i  el  canell  en  posició  neutre   en  contacte  amb  la  camilla.   ABDUCCIÓ  DELS  DITS   BALANÇ  MUSCULAR  DE  L’ABDUCCIÓ  I  L’ADDUCCIÓ  METACARPOFALÀNGICA   Grau  3   SD  amb  el  braç  en  posició  neutra,  recolzada  sobre  la  camilla  per  la  part  radial.   Estabilitzar  a  nivell  dels  metas.   Demanar  al  pacient  que  separi  i  junti  els  dits.   Grau  4  –  5   ! ABD:  resistència  a  la  falange  distal,  comprimint  un  dit  contra  l’altre.   ! ADD:  resistència  en  direcció  de  la  ABD  intentant  separar  els  dits.   Grau  2   dits.   SD  amb  la  mà  en  pro  sobre  la  camilla.  Demanar  al  pacient  que  separi  i  junti  els   ADDUCCIÓ  DELS  DITS   OPOSICIÓ  DEL  1R  I  5È  DITS   BALANÇ  MUSCULAR  DE  L’OPOSICIÓ  DEL  1R  I  5È  DITS   Grau  3   SD  amb  el  braç  supí  i  la  mà  recolzada  a  la  camilla.   Estabilitzar  en  el  terç  distal  de  l’avant-­‐braç.   Demanar  al  pacient  que  junti  els  dits  polze  i  manuvell.   Grau  4  –  5   Resistència  a  la  cara  palmar  del  terç  distal  del  1r  i  5è  metas.   Grau  2   SD  amb  el  braç  en  pro  i  la  mà  per  fora  de  la  camilla.   Estabilitzar  en  el  terç  distal  de  l’avant-­‐braç.   Demanar  al  pacient  que  junti  els  dits  polze  i  manuvell.                                     ...Comentario de acasadomejias en 2016-01-09 12:35:41
Las abreviaturas DP DS etc... algunes no se que volen dir.