3. Classificació penitenciaria (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Criminología - 2º curso
Asignatura Presons i dret penitenciari
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 07/04/2016
Descargas 4
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 3. La classificació penitenciaria y els seus continguts.
La classificació penitenciaria: és un conjunt d’actuacions de l’administració que acaba amb una resolució penitenciaria que situa en un persona en un grau de tractament. (primer, segon o tercer grau) Cal distingir-lo de un concepte semblant- separació interna: implica que homes i dones estaran separats, penats de preventius, joves d’adults, malalts mentals de no malalts mentals, entre d’altres. Aquest principi de separació es diferent de la classificació en graus. Hem de tenir clar que la llei orgànica que les penes privatives de llibertat s’executaran segons el que ella mateixa denomina sistema d’individualització científica (art 72 LOGP) separat en graus (tercer, llibertat condicional).
Aquest sistema vol dir que quan una persona entra a presó després d’un període d’observació l’administració penitenciaria estudia i la classifica en un grau segons les seves característiques individuals. Ha de seguir aquests criteris individualitzats, es a dir segons com et classifiquen, segons característiques individuals. Oferirà al tractament que té sentit en tot moment per la persona. La conseqüència de estar classificat a un o altre grau es que estarem sotmesos a un regim de vida diferent: primer grau  tancat/ segon grau  ordinari/ tercer grau  regim obert. I per últim Llibertat condicional: 4rt grau.
Classificació i fases: poden haver diferents fases segons la conducta del intern i el respecte a les seves normes. Pot tenir un impacte de convivència o comunicacions tot i estar en un mateix grau penitenciari.
Procediment: 1. període de observació: Proposa JT (2 mesos) penades, sentencia condemnatòria penada, presos preventius, no classificats. En un termini màxim de dos mesos la junta de tractament ha de fer una proposta de tractament. Tal proposta s’eleva el centre directiu. La junta de tractament tindrà 2 mesos com a període de observació dins del qual la junta anirà recullin dades per fonamentar la seva proposta. “T’estan observant per classificar te”. E 2. ratificació pel CD (2 mesos). Ratificar o no la proposta durant dos mesos.
Sempre funciona així? a. Excepcions: ja que quan la junta de tractament esta d’acord en classificar algú d’alguna manera, a menys que es tracti d’una classificació de primer grau.
3. Possibilitats d’impugnació: tinc dret a recórrer aquesta classificació a impugnar-la m’hauré de dirigir al jutge de vigilància penitenciària si em denega la reforma i cal apelar aquella decisió: 4. Revisions de classificacions: com a mínim cada 6 mesos s’ha de revisar la classificació inicial. En el cas de les persones classificades en primer grau es revisa cada tres mesos ja que es un regim de vida molt dur.
Criteris de proposta : el que determina la nova classificació es la evolució del tractament és el article 65.2:De cara a la progressió de primer a segon grau, que hi hagi bon comportament, a dames de la manca de incidència i el bon comportament, que la persona hagi gaudit i torni sense sancions o que s’acosti a les tres quartes parts de la condemna .
Per passar de tercer a segon o de segon a primer quan s’incompleixen deures penitenciaris, es cometen nous delictes o no es torna de una sortida o un permís. En principi, aquests fets desfavorables s’han de valorar globalment per rebaixar una persona. Una infracció aïllada no ha de suposar una regressió de grau. No per tot es pot baixar de grau a algú es a dir ha d’haver motius.
El que vol el sistema de individualització científica (art 72) es la màxima flexibilitat possible. El tractament s’ajusta a l’evolució en cada moment. Per aconseguir això el reglament penitenciari article 100.2 possibilita que una persona classificada en un grau pugui viure o combinar la seva forma de vida amb la del seu grau i un altre grau. Per exemple: Una persona de segon grau per exemple no reuneix requisits per que se li dongui un 3r grau però pot ser convenient per el seu tractament que surti cada dia.
...