Cèl·lules mare (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Biología - 2º curso
Asignatura Citologia i Histologia animal
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 05/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

      TEMA  1:  CÈL·∙LULES   MARE                                             ÍNDEX:           1. Organismes  pluricel·∙lulars       2. Teixit   • Cèl·∙lules  mare   • Cèl·∙lules  progenitores   • Cèl·∙lules  en  maduració   • Cèl·∙lules  madures       3. Tipus  de  cèl·∙lules  mare   • Cèl·∙lules  mare  somàtiques   • Cèl·∙lules  mare  embrionàries     • Cèl·∙lules  mare  induïdes   4. Utilitat  terapèutica                                               1.   ORGANISME   PLURICEL·∙LULAR   (EMBRIÓ):   ràpida   proliferació   de   cèl·∙lules   embrionàries   que   es   diferenciaran   per   formar   cèl·∙lules   especialitzades   amb   funcions   específiques.  Ex:     Neurona   Cèl·∙lules  sanguínies   Cèl·∙lula  epitelial  intestinal                   Aquestes  cèl·∙lules  especialitzades  en  una  mateixa  funció  s’organitzen  formant  teixits.     2.  TEIXIT:  agrupació  de  cèl·∙lules  i  matriu  extracel·∙lular  disposades  específicament.     Hi   ha   cèl·∙lules   que   poden   fer   diferents   funcions,   cooperant   en   una   funció   d’ordre   superior.     El  nombre  constant  de  cèl·∙lules  en    els  teixits  i  òrgans  adults  resulta  de  l’equilibri  entre   proliferació/   diferenciació   i   mort   cel·∙lular.   Aquest   equilibri   és   l’HOMEOSTASI.     El  procés  de  diferenciació  implica  una  disminució  de  la  proliferació  i  s’atura  en  fase  G0.     Cada  teixit  té  una  quantitat  diferent  de  subpoblació  de  cèl·∙lules  capaces  de  proliferar   (+  o  –  abundant).  Aquesta  subpoblació  comprèn  en  general  cèl·∙lules  no  diferenciades:   • Cèl·∙lules  mare  somàtiques  (teixit  adult):  capaces  de  generar  diferents  tipus  de   cèl·∙lules.   • Cèl·∙lules  progenitores:  capaces  de  generar  un  tipus  concret  de  cèl·∙lules.       -­‐   Població   estable   que   s’autorenova   (en   Cèl·∙lules  mare   G0,  casi  amb  el  cicle  parat).   -­‐  Són  reserva,  poca  divisió     -­‐  Població  compromesa     Cicle  actiu,   Cèl·∙lules  progenitores   -­‐  Gran  proliferació   gran  divisió   -­‐  Nombre  divisió  finit   Cèl·∙lules  en  maduració     Cèl·∙lules  madures     Les  cèl·∙lules  mare:   -­‐ S’autorenoven   -­‐ Es  diferencien       -­‐  Diferenciació   -­‐  Cicle  actiu   -­‐  Cèl·∙lules  diferenciades   -­‐  No  es  divideixen   -­‐  Fora  de  cicle  (excepció:  limfòcits)   Expressen   molècules   de   transducció  del  senyal  que   aturen   la   diferenciació   i   promouen  la  proliferació.   Poden  sortir  de   G0  i  dividir-­‐se     3. TIPUS  DE  CÈL·∙LULES  MARE:   -­‐ Cèl·∙lules  mare  somàtiques   -­‐ Cèl·∙lules  mare  embrionàries     Aquests  dos  tipus  de  cèl·∙lules  mare  es  diferencies  per  la  seva  POTENCIONALITAT     -­‐ **Totipotencials:  capacitat  de  generar  un  nou  individu   -­‐ **Pluripotencials:  capacitat  de  generar  els  teixits  (ecto/meso/endo  –  dèrmics)   però  no  un  nou  individu   -­‐ Multipotencials:  capacitat  de  generar  tipus  cel·∙lulars  diferents  però  del  mateix   origen   embrionari.   Es   troben   en   els   diferents   teixits   de   l’organisme   adult.   Actuen  en  l’homeòstasi  i  en  la  regeneració  davant  lesions.       **Són  produïts  artificialment  a  partir  de  la  massa  interna  cel·∙lular  del  blastocist.     -­‐ Cèl·∙lules   mare   induïdes:   a   partir   de   cèl·∙lules   somàtiques   madures   per   reprogramació  canviant  la  transcripció  dels  gens  utilitzant  senyals.     En  l’organisme  adult  és  difícil  trobar  cèl·∙lules  mare,  ja  que  estan  localitzades  en   zones  concretes.           4. UTILITAT  TERAPÈUTICA  CÈL·∙LULES  MARE:     -­‐ Medicina  regenerativa:  malalties  degeneratives,  substitució  cèl·∙lules  danyades   -­‐ Investigació  bàsica:  procés  de  diferenciació   -­‐ Comprensió  del  càncer:  procés  de  desdiferenciació   -­‐ Teràpia  gènica:  correcció  gènica     *   Limitacions:   dificultats   en   l’aïllament   i   cultiu,   consideracions   ètiques   i   formació   de   teratocarcinomes.       ...