Exàmen d'eines matemàtiques (2015)

Examen Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Ciencias políticas y de la Administración - 1º curso
Asignatura Eines Matemàtiques
Año del apunte 2015
Páginas 1
Fecha de subida 11/03/2015
Descargas 9
Subido por

Descripción

Segurament varien d'ant a any (no costa gens fer un exàmen nou), però el tipus de preguntes seran similars

Vista previa del texto

Eines Matemàtiques i Informàtiques d’Anàlisi Política Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració Examen primera convocatòria curs 2010-2011 Nom: ……………………………………………………………………………………… 1. Calcula els límits següents: 2 a) x→3 2   b) x→ +∞  2. Estudia la continuïtat de f(x), indicant si té algun punt de discontinuïtat i de quin tipus és.
Justifica la resposta.
3  2   2   8 3. Troba la derivada de les següents funcions: a)         7  4  b)    4. Troba els màxims i mínims de la següent funció:      3   45  6 5. Calcula les derivades parcials de les següents funcions: a) ,   3    4   5  2  3 b) ,      6. Calcula les següents integrals:   a)   4 √  3  b)      7. Troba l’àrea de la regió compresa entre la corba de la funció f(x) i la recta y = 0, sent:        4 8. Donades les matrius A i B, calcula C = BT · A: 0 2 1 0   5 1    0 2 1 0 3 1 9. Calcula el determinant de la matriu D: 3 2 0  3 − 2 1 D=  1 5 0  0 1 −1  4  0 5  2  10. Expressa el següent sistema d’equacions en forma matricial i troba la seva solucions utilitzant el càlcul matricial (no es pot utilitzar el mètode de Gauss ni el de Cramer):   0 2     4  3 ...