Examen final (2014)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 1º curso
Asignatura Teoria i tècnica dels gèneres periodístics
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 22/10/2014
Descargas 29
Subido por

Descripción

Professor: Francesc Burguet

Vista previa del texto

TEORIA I TÈCNICA DELS GÈNERES  Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura, UAB  Examen de Teoria, 5­9 de juny del 2014, Grup 3  Prof. F. Burguet Ardiaca     PRIMER EXERCICI  Sobre   l’entrevista  de  tve  que  Ana  Pastor  va  fer  a  Mahmud  Ahmadineyad,  aleshores  president   de  la   RI   d’Iran  (https://www.youtube.com/watch?v=G3KUAs9QXQQ),  respon  les preguntes següents:  1.— Quin és l’objectiu de l’entrevista? (màxim 200 caràcters):  2.—  En  relació  a  l’objectiu,  com  qualificaries  el  resultat  de  l’entrevista:  contraproduent,  insatisfactori, satisfactori, excel∙lent? (una paraula):  3.—  En  funció  del  que  hagis  respost  a  l’apartat  anterior, assenyala i explica les claus de  l’encert o del desencert de la periodista (màxim 500 caràcters):      SEGON EXERCICI  Sobre   l’entrevista  que  David  Frost  va  fer  a  Richard  Nixon  (pel∙lícula:  El  desafío:  Frost  contra Nixon):  1.—   Explica  de   manera  precisa  i clara  quin  error  estratègic  comet  el  periodista a  l’hora  de  fer  servir  el  document  clau  —la transcripció de la conversa que Nixon suposava  que  s’havia  esborrat,  eliminat—,  que  posava  en  evidència  la  responsabilitat  de  l’ex  president nord­americà en l’afer Watergate (màxim 500 caràcters).  2.—  Formula una,  dues  o com  a molt  tres preguntes, que resolguin de manera efectiva la  badada   o  l’error  estratègic  de  Frost  a  l’hora  d’utilitzar  la  conversa  suposadament  secreta abans esmentada (màxim 200 caràcters cada pregunta).    TERCER EXERCICI  A sota tens el primer paràgraf d’un text indeterminat que hauràs de continuar i titular:  1.—   En  primer  lloc,  considera  que  aquest  fragment  de  sota  és  el  primer  paràgraf  d’una  crònica,  i  d’acord  amb  això  redacta  un  títol  (i  un  subtítol  si  ho  consideres convenient)  i  un  segon  paràgraf   de  continuació  de  la  crònica,  de  manera que  tant  pel  titular  com  pel  text  de  continuació  quedi  clar  que  es  tracta  d’una  crònica  (títol,  subtítol:  màxim  20  paraules cadascun; paràgraf: màxim 600 caràcters)    2.—   En  segon  lloc,  considera  que  aquest  fragment  de  sota  és  el  primer  paràgraf  d’un  reportatge,  i  d’acord amb  això  redacta un títol (i un subtítol si ho consideres convenient)  i un segon paràgraf de continuació del reportatge, de manera que tant pel titular com pel  text  de  continuació  quedi  ben  clar que es tracta d’un reportatge (títol, subtítol:  màxim 20  paraules cadascun; paràgraf: màxim 600 caràcters).     QUART EXERCICI  L’any 2012, la  Sala  Primera del Tribunal Constitucional  declarava inconstitucional  l’ús  de  les  càmeres  ocultes  i  considerava  “constitucionalment  prohibit”  aquest  mètode  d’investigació  amb  independència   de  la  rellevància  pública  de  l’afer  investigat.  1.—  Critica  o defensa de manera raonada aquesta decisió del Constitucional; pots  il∙lustrar el teu raonament amb exemples (màxim 800 caràcters):         CONDICIONS GENERALS DE LA PROVA:  —Es  pot  treballar  en  equip,  i  l’examen  es  pot  presentar  individualment  o  bé   en  grups  de  dues  o  més  persones;  si  és  en  grup,  només  cal presentar un  examen  en  què constaran els  noms  de totes les  persones  del grup.  —Si   l’examen   es  presenta  de  manera  individual  —tant  si  s’ha   treballat  en  equip  com  si  s’ha  treballat  de   forma  individual—,  les  respostes  han  de  ser  personals,  és  a  dir,  que  si  em  trobo  dos  o  més exàmens  que  s’assemblen  més  enllà  del  que  poden  ser   coincidències   raonables,  determinades  pel  tema  i  pel   gènere,  aleshores suspendré aquests exàmens.  —  Cal   respectar  de  manera  estricta  als  màxims   fixats  per  cada  resposta:  si  se  sobrepassen  els  marges,  s’invalida les resposta.  —  Les  tres  primeres  preguntes   valen  3  punts  cadascuna,  però  per  aprovar l’examen cal treure  4 dels 6  punts de la primera i la tercera; la quarta pregunta val un punt.  —L’examen,  on  ha  de  constar  el  nom  i  cognoms  de  l’alumna  o  alumnes,  si  és  en  grup,  se  m’ha  de  fer  arribar   en  un  document   de  word  adjunt  a  través  del  meu  correu  —  Francesc.Burguet@uab.cat  —  entre  les  20  i  22  hores   del  dilluns  9  de  juny.  El   document   adjunt  s’ha  d’identificar  amb  les   paraules  Examen.Gèneres   i  el   nom  de  l’alumna  (si  és  un   grup,  el  nom  d’una  sola  persona  del  grup),  per  exemple:  Examen.Gèneres.Eva.Calduch   —:—:—:—:—:—:—:—   ...