Bloc I, Tema 4: Metodologia selectiva: dissenys d'enquesta i ''ex post facto''. (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Logopedia - 2º curso
Asignatura Mètodes d'investigació en Logopèdia
Profesor J.V.
Año del apunte 2017
Páginas 10
Fecha de subida 29/10/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

Mètodes d’Investigació en Logopèdia Cristina Font Haro TEMA 4: METODOLOGIA SELECTIVA Suposi que els professors de l’assignatura estem interessats en estudiar si hi ha alguna relació entre el nombre d’assignatures de caire “científico-tècnic” cursades durant l’’ESO i el rendiment acadèmic a Mètodes d’Investigació.
Absència de manipulació de la VI • • Mètode selectiu: ▪ Dissenys d’enquesta i ▪ Dissenys ex post facto Mètode observacional Objectius • • • • • Conèixer les diferències més importants entre la investigació manipulativa i la no manipulativa.
Conèixer els principals tipus de dissenys ex post facto.
Conèixer els diferents tipus de mostra i la seva relació amb el concepte de representativitat.
Conèixer els principals tipus de dissenys d’enquesta així com els principals intruments de recollida de dades emprats en aquests dissenys.
Ser capaç de triar entre un disseny d’enquesta o un disseny ex post facto en funció dels objectius d’investigació.
Esquema • • • • • 4.1 Conceptes bàsics (presentació tema 4) 4.2 Dissenys “ex post facto” (Fitxes 4.1 – 4.5) 4.3 L’enquesta per mostratge en el context de la investigació seslectiva (Fitxa 1.10 – Tema 1) 4.4 Dissenys d’enquesta (Moodle) 4.5 Sobre la classificació dels dissenys emprats en la investigació selectiva 4.1 Conceptes bàsics Definició El mètode selectiu és una estratègia particular del mètode científic que es proposa obtenir informació quantitativa adreçada a la resolució de problemes de diferent naturalesa (descripció, covariació, predicció, causació, etc.).
Àmbit d’aplicació i tipus de dissenys selectius • • Contrastació d’hipòtesis causals quan la variable explicativa (VI) no es pot manipular: Dissenys “ex post facto”.
Interrogació general sobre un gran conjunt d’aspectes -actuals, passats o futurs- amb l’objectiu de descriure una població amb la major representaivitat possible: Dissenys d’enquesta Mètodes d’Investigació en Logopèdia 4.2 Dissenys ex post facto Paradigma manipulatiu vs no manipulatiu – Fitxa 4.1 Disseny etiològic de cohorts – Fitxa 4.3 Cristina Font Haro Mètodes d’Investigació en Logopèdia Disseny de casos i controls – Fitxa 4.4 Cristina Font Haro Mètodes d’Investigació en Logopèdia Disseny transversal analític – Fitxa 4.5* Resum ex post facto – Fitxa 4.2 Cristina Font Haro Mètodes d’Investigació en Logopèdia Cristina Font Haro 4.3 L’enquesta per mostratge en el context de la investigació selectiva Què caracteritza la investigació d’enquesta? • • • Objectiu: conèixer les característiques d’una mostra població mitjançant un conjunt de preguntes.
Tècniques de recollida de dades: entrevista – qüestionari.
Importància de la representativitat: Tècniques de mostratge.
Cal recordar que: • • El problema de la selecció de la mostra no és específic de l’enquesta El problema d’establir una tècnica de recollida de dades no és específic dels dissenys d’enquesta.
VD: percepcio del temps 2 VI’s: novetat d’informació (manipulada) i magnitud interval (manipulada) Aleatorització sí a les dues.
= ex post facto, quasiexperimental, mètode experimental.
Aplicar questionaris no sempre implica un ¿no factorial? Resultat: Disseny factorial 2x1 inter mixt inter 2 6 1 nov No nov Mètodes d’Investigació en Logopèdia Cristina Font Haro La mostra representativa es una representacio a escala de la població (d’interès) De què dependrà aconsequir això? De la selecció • Factors que incideixen en la representativitat de la mostra ▪ Mida de la mostra ▪ Mostratge: Procediment emprat per seleccionar la mostra Població: tots els elements sobre els quals volem obtenir informació Unitats d’anàlisi subjectes que analitzem Mètodes d’Investigació en Logopèdia Cristina Font Haro Unitats de mostratge sovint seràn elements aïllats, però en alguna ocasió el que es mostrejarà seràn agrupacions d’elements Quan tenim la mostra ja podem començar a fer les preuguntes per obtenir infomració de cadascun dels elements.
4.2 Selecció de la mostra Tipus de mostratge • • Probabilístic (aleatori): Cada element de la població té un probabilitat coneguda i no nul·la de formar part de la mostra. Permet obtenir una mostra representativa.
No probabilístic (No aleatori): Es desconeix o no es té en compte la probabilitat de selecció de cadascun dels membres de la població.
Mostratges probabilístics • • Mostratge aleatori simple. Selecció aleatòria d’UM de forma que cada UM te la mateixa prob. De ser seleccionada Quan la mostra es relativament petita, fer el marc mostral es relativament simple.
Mstratge aleatori estratificat. Obj: Millorar representativitat de var. Rellevant. (1) Segmentació de la població en grups homogenis d’UM respecte a la var.
d’estudiestrats; cada estrat es correspon amb un nivell de la var rellevant. (2) mostratge aleatori simple en cada estrat.
▪ Amb afixació simple: Mateix nombre d’UM en cada estrat ▪ Amb afixació proporcional: Nombre d’UM proporcional a la mida de l’estrat en la població ▪ Amb afixació òptima: Nombre d’UM segons la variabilitat de cada estrat en relació a la var. d’esudi. Exemple: si les dones tinguessin una opinió homogènia, només caldria una d’elles per fer una mostra representativa, Mètodes d’Investigació en Logopèdia Cristina Font Haro mentre que d’homes en caldria més. Per tant, si s’ha de fer un estudi i hi ha 95% de dones i 5% d’homes, s’agafarien un 60% de dones i més d’homes ja que tenen una opinió més heterogènia els homes.
Estrats i conglomerats • • Petita Gran Gran Petita Mostratge sistemàtic. (1) Selecciona a l’atzar a la 1a UM. (2) Selecció d’1 unitat de cada k.
Mostratge aleatori per conglomerats. Obj: Disminuir cost. Selecció aleatòria d’agrupacions naturals d’individus. Conglomerats tant heterogenis com la població.
Probabilístic (Aleatori) Representativitat Segons el nombre d’etapes en què s’obtenen mostres aleatòries: • • Mostratge en una etapa: comporta un únic procés d’extracció a l’atzar que es corrspon amb un mostratge aleatori simple, sistemàtic, estratificat o per conglomerats.
Mostratge polietàpic: Comporta processos d’extracció a l’atzar en diverses fases del mostratge. Per exemple, en una primera etapa, es realtitza un mostratge per conglomerats, i en una segona etapa, s’aplica un mostratge aleatori simple dins de cadascun dels conglomerats escollits a la primera etapa.
No probabilístic (No aleatori)  BIAIX • • • Mostres accidentals  s’agafen els grups més a mà Mostres a propòsit  es posen restriccions a les mostres, han de complir algun requisit Mostres per quotes  si sabem que hi ha una variable extremadament important intentem agafar-la de forma proporcional a la realitat. No és aleatòria, no partim d’un marc mostral.
4.2.2 Tècniques de recollida de dades Administració de les preguntes i recollida d’informació • • Qüestionari ▪ Generalment autoadministrats ▪ Vies administració: Web, correu, lliurament personal ▪ Biaixos: Biaix de resposta (ex. Alterar ordre de resposta) Entrevista ▪ Heteroadministrats ▪ Preguntes poden ser obertes o tancades ▪ Vies administració: Personal (face to face), telèfon.
▪ Biaixos: Biaix de l’entrevistador (ex. Desitjabilitat social) Mètodes d’Investigació en Logopèdia Cristina Font Haro 4.4 Dissenys d’investigació amb enquestes • • Disseny transversal obtenir informacio en una sola situacio ( un sol moment no permet estudiar l’evolució.
Disseny longitudinal  si que permet estudiar l’evolució. S’ha d’obtenir informació com a mínim en dos moments.
▪ Disseny longitudinal de poblacions ▪ Disseny de panell podem coneixer com son els canvis que es produeixen de forma individual.
▪ Disseny de cohortscom replicar diversos dissenys de panell. Podem veure com canvi a una població i com canvia individualment, i finalment podem veure el canvi que es produeix entre cohorts.
Mètodes d’Investigació en Logopèdia 4.5 Sobre la classificació dels dissenys emprats en la investigació selectiva Cristina Font Haro ...

Tags: