Examen Gener 2008 (2010)

Examen Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 3º curso
Asignatura Estadística
Año del apunte 2010
Páginas 2
Fecha de subida 31/08/2014
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Ci` encies Ambientals Puntuaci´ o de l’examen: 40 punts Marca B n2 = 16 s2 = 2.2 Suposem que el contingut de greixos a les croquetes segueix una distribuci´o normal.
mida mostra desviacions mostrals Marca A n1 = 10 s1 = 1.2 3. (10 p) S’ha determinat el contingut de greixos (%) en dues mostres independents de croquetes de dues marques diferents. Els resultats obtinguts es resumeixen a la taula seg¨ uent (b) Si atura a 200 conductors, quina ´es la probabilitat (aproximada) de posar m´es de 40 multes? (a) Si la policia atura aleat`oriament a 10 conductors d’aquesta ciutat, quina ´es la probabilitat de que posi m´es d’una multa per no portar posat el cintur´o de seguretat ? 2. (10 p) El 83% dels conductors que circulen per una ciutat utilitzen el cintur´o de seguretat.
(b) En cas que la resposta de l’apartat anterior sigui afirmativa, en quin sentit ´es aquesta relaci´o? Justifiqueu la resposta calculant els percentatges que us semblin m´es adients.
(a) Podem dir, amb una probabilitat d’equivocar-nos en fer-ho d’un 1 %, que hi ha relaci´o entre el consum de marihuana dels estudiants de secund`aria i el consum habitual d’alcohol i/o drogues dels seus pares? Cap Alcohol/drogues pares Una cosa Les dues Marihuana estudiant Mai Ocasional Regular 141 54 40 68 44 51 17 11 19 1. (10 p) La taula de conting`encia mostra les dades d’una investigaci´o sobre el consum de marihuana. En ella es van classificar 445 estudiants de secund`aria segons el seu consum d’aquesta subst`ancia (Mai, Ocasional o Regular), i tamb´e segons el consum habitual d’alcohol i/o de drogues dels seus pares (Cap, Una de les dues coses i Les dues coses): Escriviu problemes diferents en fulls diferents Poseu a cada full el nom i cognoms TEMPS: 3 hores 31 de gener de 2008 Estad´ıstica (c) Finalment, l’ajuntament decideix agafar una mostra de 300 individus d’entre 20 i 50 anys d’edat i, un cop passada l’enquesta, resulta que n’hi ha 264 que es pot considerar que s´on conscients. Quina estimaci´o (puntual) obtenim a partir de la mostra per a la proporci´o d’habitants d’entre 20 i 50 anys que s´on conscients? Doneu tamb´e un interval de confian¸ca per a la proporci´o amb un nivell de confian¸ca (aproximat) del 95 %. A la vista de l’interval, sembla cre¨ıble el que l’ajuntament pensava amb seguretat a l’apartat anterior? (b) Si resulta que l’ajuntament pot pensar amb seguretat que al menys 3 de cada 4 habitants del poble en aquesta franja d’edat ´es conscient del que la recollida selectiva de deixalles representa, torneu a respondre la pregunta de l’apartat anterior amb aquesta informaci´o.
(a) Si l’ajuntament vol estimar aquesta proporci´o amb un interval de confian¸ca de longitud no superior a 0.10 i una confian¸ca del 95 %, a quants habitants d’aquestes edats s’ha de fer l’enquesta, com a m´ınim? 4. (10 p) L’ajuntament d’un municipi vol fer un estudi per saber fins a quin punt els seus habitants s´on conscients del que la recollida selectiva de deixalles comporta des d’un punt de vista medi-ambiental. Per aix`o vol fer una enquesta que li permeti estimar la proporci´o d’habitants (d’entre 20 i 50 anys) que ho s´on. Es demana: (c) Expliqueu el significat de α. Quin ser`a el resultat del test per a una α m´es gran que 0.05 ? I per a una α menor que 0.01 ? Justifiqueu les respostes.
(b) Repetiu l’apartat anterior amb α = 0.01.
(a) Feu un test d’hip`otesis amb α = 0.05 per decidir si hi ha m´es variabilitat en el percentatge de greixos de la marca B que en el de A.
...