Tema 1 (2013)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Economía - 1º curso
Asignatura Introducción a la Contabilidad Financiera
Año del apunte 2013
Páginas 1
Fecha de subida 16/01/2015
Descargas 9
Subido por

Vista previa del texto

Apunts Tema 1: Introducció a la Comptabilitat Concepte de Comptabilitat Atès que l'entorn econòmic canvia ràpidament, ens hem d'informar contínuament per tal de prendre bones decisions. Aquesta necessitat d'informació és l'origen de la comptabilitat ja que podem dir que la comptabilitat és la font d'informació que ens ajuda a prendre decisions.
Concretament, la comptabilitat és un sistema que ajuda a reduir la incertesa en la presa de decisions. És a dir, la comptabilitat ens proporciona informació sobre l'empresa i, gràcies a aquesta informació, assumim menys riscos a l'hora de decidir. Per exemple, si un proveïdor vol vendre els seus productes a una determinada companyia, es fixarà en la seva informació comptable per tal de saber si aquesta empresa pagarà o no.
Usuaris de la Informació Comptable Com hem dit, la comptabilitat és una eina útil a l'hora de prendre decisions, però podem concretar més i classificar els seus usuaris en dos grups.
Usuaris Interns Usuaris Externs Qui són Els que prenen decisions que Es veuen afectats per les decisions afecten a la gestió de l'empresa. de l'empresa.
Exemples -Òrgans de govern -Directius -Comandaments - Accionistes -Clients -Creditors -Empleats -Proveïdors Principal font d'informació Comptabilitat financera Comptabilitat financera i comptabilitat de gestió.
Regulació Subjecte a la normativa La comptabilitat de gestió no està comptable i mercantil. A la Llei subjecte a cap mena de regulació.
de Societats Anònimes (S.A.) i al Pla General de Comptabilitat (PGC).
Aplicació Obligatòria -sempre s'ha de fer-. Voluntària -la fas si vols-.
Periodicitat Com a mínim cada any.
Voluntària .
Mesurament En unitats monetàries (€, $...) En unitats físiques o monetàries.
Fases del Sistema d'Informació Comptable Podem distingir tres fases de la comptabilitat financera -la que usarem-: 1. Captació de Dades: Identifiquem els fets comptables significatius i els mesurem.
2. Processament i Elaboració: Fem una valoració en unitats monetàries, realitzem el registre comptable i classifiquem i agreguem els fets comptables mitjançant el llibre diari i el llibre major.
3. Informació: Tanquem els estats comptables, els verifiquem interna i externament -amb una auditoria- i els comuniquem públicament. I realitzem els comptes anuals: • Balanç de Situació: Informa sobre els actius i els passius de l'empresa en un moment concret.
• Compte de Pèrdues i Guanys: Indica els guanys o les pèrdues de l'empresa a l'últim exercici comptable.
• Memòria: Document que aporta més informació sobre els 2 documents anteriors.
• Estat de Cash Flow: Informa sobre els orígens i l'ús de diner líquid a l'empresa.
• Estat de Moviments de Fons Propis: Informa sobre l'evolució del patrimoni net de l'empresa a l'últim exercici comptable.
...