Anamnèsi i exploració neurològica (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura Fisiopatologia
Año del apunte 2016
Páginas 6
Fecha de subida 14/04/2016
Descargas 5
Subido por

Vista previa del texto

Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria Fisiopatologia: Anamnesi i exploració neurològica Símptomes neurològics Cefalea § § § § § § Pèrdua aguda de consciència Convulsions Trastorn sensitius (parestèsies o dolor) Vertigen trastorns visuals Trastorns del moviment Deteriorament de facultats superiors Signes neurològics § § § § § Alteració de la funció mental Alteració de la consciència - Coma Focalitat neurològica - Alteració parells cranials Trastorn de la marxa Signes meningis Síndromes cerebrals § Conjunt de símptomes i signes neurològics deguts a l'afectació de part de l'escorça cerebral.
Manifestacions clíniques § Síndromes localitzats (frontal, parietal, temporal i occipital).
§ Síndrome cerebral difús (alteració de consciència, no poder concentració, incomunicació, pèrdua de memòria, la desorientació temporal).
Aspectes de l'exploració neurològica 1.- Observació general 2.- Coll (rigidesa, bufs) 3.- Llenguatge 4.- Funcions cerebrals superiors 5.- Parells cranials 6.- Funció motora 7.- Funció sensitiva 8.- Coordinació 9.- Marxa Síndrome Meníngia § Clínica à Cefalea, vòmits, rigidesa de clatell (Kernig, Brudzinski) § Etiologia à Hemorràgia, Infecció, inflamació, càncer… Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria Signes de irritació meníngia (Kernig i Brudzinski) Examen del llenguatge Parla espontània § Diferencial Mutisme, Disàrtria, Afàsia.
§ Afàsia à pèrdua de capacitat d'utilitzar el llenguatge com a mitjà de comunicació.
- Afàsia de comprensió Fluente o de Wernicke - Afàsia d'expressió, motora o en broca § Compressió § Repetició § Nominació - afàsia nominal § Lectura - comprensió visual § Escriptura § Recital de sèries Funcions cerebrals superiors 1. Nivell de consciència (confusió, somnolència, estupor i coma) 2. Reaccions emocionals 3. Funció intel·lectual - Orientació temporo-espacial - Memòria (immediata, recent, remota) - Càlcul - Similituds - Abstraccions Escala de Glasgow Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria Contingut del pensament (detectar malalts psiquiàtrics) § Execució d'actes complexos Praxis à capacitat de concebre, formular i executar actes voluntaris complexos - Apràxia motora - Apràxia Ideatoria - Apràxia ideomotora § Percepcions sensorials complexes Agnòsies à Incapacitat de reconèixer objectes familiars que perceben pels sentits.
- Visuals, Auditives - Estereognòsia - Anosognòsia, Agnòsia Corporal Minimental State de Foldstein Parells cranials Campimetria manual Edema de Papil·la § Protrusió edematosa del disc papil·lar amb turgència venosa i esborrament dels límits § Hipertensió endocraneana Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria Neuritis Òptica § Disminució de l'agudesa visual sense alteracions en el fons d'ull.
§ Causes: - Esclerosi mul tiple - Tumors orbitaris - Lesions tòxiques (alcohols) III Parell: M.O.C. à Mot. Intrínseca: § § § § § § R. fotomotor I. Consensual Mida pupil·lar R. Conjugació de la mirada R. Acomodació R. Convergència V Parell: Trigemin VII Parell: Facial XI Parell: Espinal Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria Funció motora § Inspecció i palpació § Força muscular: valorar totes les EE - Normal vs. disminuïda (parèsia vas plejia) - Proximal vs. distal § Reflexos (hiporeflexia vs. normo vas hiper) - profunds (rots) - Superficials (cutanis) - primitius § To muscular Tremolor Síndrome de pèrdua de força muscular § Primera motoneurona: - Flàccida que evoluciona a espàstica; hipertonia, hiperreflèxia; reflexes anormal (Babinski); clonus. (Hi Pot haver atròfia tardana però per desús) § Segona motoneurona: - Flàccida; hipotonia; ROT 'so abolits; atròfia; fasciculacions.
Escala de valoració de força muscular Funció sensitiva Dades d’interès Símptomes / Signes § § § § § § § § § Parestèsia Disestèsia Hipoestèsia Hiperalgèsia Hiperpatía o alodinia Estereognosia (agnòsia tàctil) Agrafestesia Anosognòsia Asomatognòsia § § § § Afectació Instauració Curs símptomes Antecedents Localització de la lesió § Nervi perifèric § Medul·la espinal § Intracranial Trastorns de l'equilibri § Equilibri à Capacitat de mantenir-se en posició erecta durant la bidepestació i la marxa.
§ Inestabilitat à Sensació de desequilibri i inseguretat que impedeix la deambulació o el manteniment de la posició erecta.
Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria Bases anatòmiques § § § § Alteracions de la sensibilitat Patologia del cerebel Alteracions del sistema vestibular Lesions dels lòbuls frontals Exploració de la coordinació 1. Coordinació – atàxia § Activitat reflexa d'integració que permet que els moviments voluntaris siguin precisos i harmònics.
§ Atàxia: falta de la funció de coordinació.
2. Exploració de la coordinació § § § § § § Coordinació estàtica Prova de romberg Coordinació dinàmica Proves dit-nas / taló-genoll Prova de les titelles Proves de sinergia del moviment Síndrome cerebel·lós § Alteració de la regulació i control del to muscular, coordinació dels moviments i del control de la postura i de la marxa.
Manifestacions clíniques § § § § § Hipotonia Atàxia o incoordinació de Moviments Alteració equilibri i la marxa Debilitat i fatiga muscular ...