Setmana 7 (23 i 24 Octubre 2017) (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Relaciones laborales - 4º curso
Asignatura INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA
Profesor M.M.
Año del apunte 2017
Páginas 2
Fecha de subida 27/10/2017
Descargas 11
Subido por

Vista previa del texto

ELENA MARTÍNEZ MASSIP 4t RRLL 23/10/17 PRINCIPIS RECTORS DE LA POLÍTICA I ECONOMIA Orienten la interpretació d’una llei, en cas de dubte d’interpretació aquesta hauria de ser tendent a la voluntat de la constitució.
Art. 40.1 CE Els poders públics promouran les condicions favorables per al progrés social i econòmic i per a una distribució de la renda regional i personal més equitativa, dins el marc d’una política d’estabilitat econòmica. De manera especial realitzaran una política orientada cap a la plena ocupació. (Redistribució de la renda. Plena ocupació).
2. Els poders públics fomentaran també una política que garanteixi la formació i la readaptació professionals; vetllaran per la seguretat i la higiene en el treball i garantiran el descans necessari, mitjançant la limitació de la jornada laboral, les vacances periòdiques retribuïdes i la promoció de centres adequats. (Formació professional. Jornada i descans laboral).
Demana que existeixin polítiques, segons el govern del moment seran d’una manera o d’altra. Ex: ‘flexibilitat d’acomiadament’.
Art 50 CE Els poders públics garantiran la suficiència econòmica als ciutadans durant la tercera edat, mitjançant pensions adequades i actualitzades periòdicament. Amb independència de les obligacions familiars, també en promouran el benestar mitjançant un sistema de serveis socials que atendran els problemes específics de salut, habitatge, cultura i lleure. (tercera edat) INTERVENCIONS DEL LEGISLATIU A L’AP CE: - Legislatiu > legislar → decideix per on a d’anar l’intervenció de l’AP a les RRLL i quines eines dona a per que intervingui.
- Executiu > Govern → quins poders li donem a l’AP.
- Judicial > control de l’exercici d’aquestes potestats.
Element més diferencial dels anteriors constitucionalismes i l’actual: el poder dels partits polítics i el desequilibri que això comporta a la força del poder executiu.
Poders que situen a l’AP en un desequilibri. Segueix els interessos generals.
103.1 CE L’Administració Pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua d’acord amb els principis d’eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, amb submissió ELENA MARTÍNEZ MASSIP 4t RRLL plena a la Llei i al Dret. (Administració pública).
El legislatiu concretarà quins són els interessos general.
25/10/17 Intervencions de les AP a les RRLL: (qualsevol d’aquestes formes d’actuació s’han d’exercir segons l’interès general).
S’han donat desviacions de poder públic, problema> costa molt per tenir una prova (com ho demostres). Usos incorrectes de les potestats que té el poder públic.
- Potestat reglamentària: possibilitat del poder executiu de elaborar normes reglamentàries, i la gran majoria són de rang reglamentari. Està sotmesa a la llei i al control del poder judicial.
Fa concrecions del que està establert normativament.
Determinacions executives → aplicacions concretes que tenen caràcter normatiu.
Per exemple això passa quan el poder executiu fixa quin es el salari mínim, determina quins són els servies mínims en cas de vaga, declara quins llocs de treball són insalubres, perillosos i penosos als efectes de les limitacions que tenen els menors a l’hora de treballar.
- Potestat d’intervenció: > Activitats d’ordenació (o policia) → es concreten amb: • Activitat d’autorització prèvia de determinades activitats. Àmbit d’actuació de l’AP cada vegada més petit.
• Activitat arbitral. Conciliacions, mediacions, entre empresaris i treballadors. És molt significativa en l’àmbit laboral.
> Activitats prestacionals o de serveis → gran importància a l’àmbit laboral. L’AP du a terme una prestació, un servei, cap els usuaris, els administrats. Es a dir, els hi dona quelcom. (Exemple: FOGASA; garanteix les indemnitzacions dels treballadors).
> Activitat promocional o de foment → consisteix en introduir incentius positius, per fomentar activitat d’empresaris i treballadors. Hi han incentius de tot tipus, com simbòlics (premis, medalles, etc).
> Activitat sancionadora → prèvia constatació de l’incompliment de la normativa, i prèvia tramitació de l’expedient, l’AP pot sancionar.
...