11. Diabetis mellitus (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Lleida (UdL)
Grado Medicina - 4º curso
Asignatura Endocrinologia
Año del apunte 2017
Páginas 4
Fecha de subida 26/08/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

APMED.UdL 205 11. Diabetis mellitus En condicions normals els requeriments energètics estan determinats pel tamany corporal, l’edat i el sexe (despesa energètica basal), més l’activitat física. La despesa energètica basal equival al 50-70% de la despesa total i és proporcional a la massa magra (no grassa). Tota l’energia necessària es deriva de l’oxidació dels nutrients: - 4Kcal/g hidrats de carboni - 9Kcal/g de greix - 4Kcal/g de proteïnes En dejú, les fonts d’energia són: - Glucogen: emmagatzemat principalment al fetge, és el primer en utilitzar-se. 1000-2000Kcal. - Triglicèrids: emmagatzemats al teixit adipós. 90.000-225.000Kcal - Proteïnes-aminoàcids i acetilCoA Els nivells de glucèmia es mantenen en un marge estret per l’equilibri entre: - Entrada al torrent sanguini (del budell prim amb la ingesta i del fetge a partir del glucogen) - Captació i ús pels teixits perifèrics El cervell consumeix el 60% de la glucosa en repòs. L’entrada de glucosa al cervell és independent de la insulina ja que utilitza els transportadors de glucosa GLUT de tipus 1 i 3. En dejú, es produeix l’alliberació de glucosa principalment del fetge a partir dels dipòsits de glucogen per un procés conegut com glucogenòlisi. Pràcticament, l’única font de glucosa després de 48h de dejú, és la neoglucogènesi. 206 APMED.UdL Aquestes dues vies, la glucogenòlisi i la neoglucogènesis hepàtica, són els dos mecanismes adaptatius al dejú breu o inicial en que el consum del SNC és d’aproximadament de 100g/dia i l’alliberació per part del teixit adipós i múscul és mínima. Al dejú perllongat, el cervell pot consumir cossos cetònics disminuint d’alguna manera la necessitat de glucosa. El teixit adipós allibera àcids grassos i glicerol afavorint la cetogènesi que es prioritza davant de la neoglucogènesi que utilitza els aminoàcids alliberats pel teixit muscular preservant la massa magra. Les hormones implicades en el metabolisme dels carbohidrats són la insulina com única hipoglucemiant i tres hormones hiperglucemiants, que augmenten els nivells en sang: glucagó, catecolamines, GH i cortisol. La insulina prové d’una pre-proinsulina que es talla per formar la pre-insulina que dervia finalment a la insulina. La forma final de la insulina està formada de dues cadenes d’aminoàcids unides per dos ponts di-sulfur entre elles. Es secretada per les cèl·lules β pancreàtiques dels illots pancreàtics. La glucosa és el principal estímul per la secreció d’insulina afavorint l’alliberació dels grans d’insulina emmagatzemats en les cèl·lules β pancreàtiques. La glucosa entra a la cèl·lula gràcies a GLUT i activa el canal K+/ATP i afavoreix l’entrada de Ca2+ pel canal voltatge dependent. És l’augment de Ca2+ intracel·lular que interactua amb els grànuls d’inulina i en promou la seva alliberació. APMED.UdL 207 Hi ha dues fases en la secreció d’insulina i que són molt rellevants en el moment d’establir el tractament substitutiu: - Fase 1: pic sobtat (insulina ràpida) que es correspon amb les ingestes, és postprandial. - Fase 2: continuada (insulina lenta o basal) La classificació de la diabetis mellitus és la següent: - Diabetis mellitus de tipus 2 (DM2): per resistència a la insulina - Diabetis mellitus de tipus 1 (DM1): un dèficit d’insulina autoimmune en el 95% dels casos o idiopàtic. - Diabetis gestacional - Altres formes de diabetis o Malalties del pàncrees exocrí: pancreatitis crònica, fibrosi quística, hemocromatosi, Dm fibrocalculosa o Endocrinopaties: Cushing, acromegàlia, glucagonoma, feocromocitoma, somatostatinoma, hipertrioidisme o Induïda per fàrmacs o productes químics: corticoides, tiazides, IFN, àcid nicotínic, estatines o Infeccions: rubeòla congènita, CMV o Defectes genètics de cèl·lula β: MODY 1 a 5 (diabetis monogènica) o Defectes genètics en l’acció de la insulina: Lepreuchanisme, Síndrome Rabson-Mendenhal... o Formes infreqüents d’origen autoimmunitari: anticossos contra el receptor d’insulina... o Síndromes genètiques: Down, Turner, Kinefelter... 208 APMED.UdL El diagnòstic de diabetis mellitus s’estableix quan es compleix alguna de les següents afirmacions, però els resultats s’han de confirmar repetint el test: - HbA1c ≥6.5% - Glucèmia en dejú ≥125mg/dL, sense ingesta calòrica en les darreres 8h - 2h plasma glucosa ≥200mg/dL, durant un test de sobrecàrrega de glucosa amb 75g dissolts en aigua. - En un pacient amb símptomes clàssics d’hiperglicèmia o crisis d’hiperglicèmia (polidípsia, poliúria i pèrdua de pes) amb una glucosa ≥200mg/dL La mesura de la glucèmia es pot realitzar amb mg/dL o mmol/L, l’equivalència és: 126mg/dL=7mmol/L [(mg/dL)/18=mmol/L] Els valors normals de glucèmia són <100mg/dL i >126mg/dL es corresponen a una diabetis. Valors intermedis tradueixen una glucèmia anòmala en dejú (prediabetis). El control de la glucèmia es realitza amb l’hemoglobina glucosilada HbA1c. Es considera que HbA1c<7% és un bon control i que valors ≥7% han de fer recapacitar sobre l’estratègia terapèutica. S’ha d’individualitzar l’objectiu del control i els tractaments més adequats per aconseguir-lo. No és senzill, està estudiat que a nivell mundial la mitjana de HbA1c supera els objectius. 11.1. Diabetis mellitus de tipus 2 (DM2) És una malaltia molt freqüent, present en el 15-20% de la població mundial i la meitat dels quals no en són conscients per la manca de proves mèdiques i simptomatologia. La DM2 és una epidèmia. S’estima un increment de la seva incidència fins al 2030 d’aproximadament el 51%. Aquest increment va molt associat als canvis culturals, socials, tecnològics i evolució genètica. Els factors implicats són: - Genètics: té una base de tipus poligènica amb múltiples interaccions entre gens i factors ambientals. - Ambientals: hi ha una estreta relació entre l’obesitat i la DM2, especialment l’obesitat abdominal. Per tant, més enllà de l’IMC també resulta important conèixer el perímetre de cintura a l’estudi de l’obesitat. ...