Michael Lobrot (2017)

Trabajo Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Pedagogía - 1º curso
Asignatura Estrategies i Recursos
Profesor N.R.
Año del apunte 2017
Páginas 2
Fecha de subida 26/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

LOBROT,​ ​Michael Dades​ ​bibliogràfiques: Michel Lobrot va ser un psicopedagog francés que va néixer el 22 de gener del 1924. Va ser professor de filosofia i psicologia, des del 1969 treballa a la Universitat de Vincennes (Paris) . Des del 1964 va intervenir activament en​ ​la​ ​creació​ ​de​ ​diversos​ ​grups​ ​de​ ​treball.
Les seves línies de treball es focalitzen en la inadaptació infantil, el fracàs escolar, la pedagogia institucional, la sexologia juvenil, etc.
Principis​ ​didàctics: El principi didàctic que més destaca en quan a la pedagogia de Lobrot seria el ​principi d’individualització el qual té molta importància a la pedagogia institucional que segueix l’autor. Però també podríem destacar el ​principi d’obertura​, ja que es pretén vetllat per seguir un règim igualitari a​ ​tenir​ ​en​ ​compte​ ​entre​ ​tots.
Explicació​ ​sobre​ ​l’aportació​ ​didàctica: Michael Lobrot, posa de manifest que la pedagogia institucional està centrada, en primer lloc, en la transformació de les institucions escolars. Cal definir un nou medi ambient educatiu en el qual l'individu pugui expandir-se a través de l'anàlisi de les institucions externes i internes del sistema educatiu. Es a dir, cal canviar el com funcionen aquestes institucions, afegint-hi tot allò que es creu indispensable​ ​seguit​ ​els​ ​principis​ ​de​ ​la​ ​pedagogia​ ​institucional,​ ​que​ ​son​ ​indispensables.
Aquest anàlisi permetrà determinar la llibertat interna que posseeix l'educador per governar, controlar i avaluar el seu grup. El procés d’autogestió a la classe és la palanca que ho fa moure. La classe és una institució​ ​que​ ​pot​ ​ser​ ​discutida​ ​pel​ ​grup​ ​mestre-alumnes,​ ​ja​ ​que​ ​cada​ ​aula​ ​es​ ​un​ ​món.
La finalitat és deixar que el nen pugui arribar a assumir ja cert grau de responsabilitats per a aprendre de manera diferent, participar en el grup classe i en la vida social d’aquesta, etc. Però aquesta major responsabilitat suposa un canvi profund de la relació mestre-alumnes, molt més radical que el proposat en altres mètodes actius, ja que l’alumne en els altres mètodes tenia responsabilitats i ‘’llibertat’’​ ​però​ ​en​ ​aquesta​ ​pedagogia​ ​s’incrementa​ ​més.
Per tant, en aquesta pedagogia es presenta una autogestió pedagògica que consisteix en col·locar als alumnes certes responsabilitats, com: organitzar cadascú del seu treball individual, del grupal en el cas que​ ​hi​ ​hagi,​ ​organitzar​ ​les​ ​activitats,...
El que es pretén es aconseguir un perfil d’alumne que sigui: crític, per poder analitzar-se a si mateix el que fa bé o el que hauria de rectificar. Reflexius, ja que ha de saber per que ha pasen les coses, que es millor fer i que no, saber contemplar diverses opcions, etc. I per últim, lligat a les anteriors característiques,​ ​ser​ ​analítics,​ ​i​ ​poder​ ​analitzar​ ​les​ ​diferents​ ​situacions.
Creu que una aportació pedagògica ideal als infants també ha de ser amb el suport del mestre. El paper del mestre consisteix a ajudar als nens a crear institucions que responguin a necessitats que ells sentin, però també els ajuda a crear institucions que el que provoquin sigui activitats dels nens i donin significat​ ​a​ ​les​ ​accions​ ​individuals​ ​o​ ​grupals​ ​dels​ ​alumnes.
El paper del mestre serà instruir a cada alumne sinó intervenir a la classe perquè la psicoteràpia sigui practicada en ella i per ella. El mestre ajudarà a la classe en la mesura en què sigui capaç de fer possible​ ​als​ ​seus​ ​membres​ ​l'autogestió​ ​de​ ​les​ ​seves​ ​funcions,​ ​treball​ ​i​ ​organització.
Bibliografía: LOBROT,​ ​Michael.​ ​La​ ​pédagogie​ ​institutionnelle​(1965) LOBROT,​ ​Michael.​ ​L’intélligence​ ​et​ ​ses​ ​formes​ ​(1973) LOBROT,​ ​Michael.​ ​L’animation​ ​non​ ​directive​ ​des​ ​groupes​ ​(1974) LOBROT,​ ​Michael.​ ​Lire​ ​(1973) LOBROT,​ ​Michael.​ ​Pour​ ​ou​ ​contre​ ​l’autorité​ ​(1973) LOBROT,​ ​Michael.​ ​Priorité​ ​de​ ​l’éducation​ ​(1973) Documentació​ ​consultada: Enciclopedia:​ ​http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0038305.xml http://www.biblioteca.unlpam.edu.ar/pubpdf/praxis/n03a05bag.pdf Unesco:​ ​http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001340/134075SO.pdf ...