Tema 2 (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Criminología - 1º curso
Asignatura Economia política.
Año del apunte 2015
Páginas 5
Fecha de subida 11/03/2015
Descargas 3
Subido por

Vista previa del texto

Tema 2: La demanda i l’oferta 2.1 Els mercats i la competència Oferta i demanda són les dues paraules més utilitzades pels economistes. Són les forces que fan que les economies de mercat funcionin.
MERCAT: Grup de compradors i venedors d’un bé o servei Els termes oferta i demanda es refereixen al comportament dels individus quant a la seva interacció amb els altres als mercats.
Els compradors determinen la demanda. Els venedors determinen la oferta.
Mercat perfectament competitiu:  Producte homogeni  Nombrosos compradors i venedors, sense poder influir individualment en el preu (preu acceptants) Monopoli: Un únic venedor, que estableix el preu 2.2 Els conceptes de demanda i oferta DEMANDA: La quantitat demanada és la quantitat d’un bé que els consumidors estan disposats a comprar, és a dir, que DESITGEN i PODEN.
LLEI DE LA DEMANDA: Estableix que, si es manté tota la resta constant, la quantitat demanada d’un bé disminueix quan el preu d’aquest bé augmenta.
TAULA DE DEMANDA: Taula que mostra la relació entre el preu d’un bé i la quantitat demanda d’aquest bé.
CORBA DE DEMANDA: Línia amb pendent negatiu que mostra la relació entre el preu i la quantitat demanada d’un bé.
La demanda de mercat és la suma de totes les demandes individuals.
La corba de demanda de mercat mostra com varia la quantitat total demandada d’un bé quan varia de preu mentre es mantenen constants tots els altres factors.
Gràficament, la corba de demanda de mercat s’obté sumant horitzontalment les corbes de demandes individuals.
Desplaçaments al llarg de la corba de la demanda: CANVIS EN LES QUANTITAT DEMANDADA: Moviment al llarg de la corba de demanda causats per un canvi en el preu del bé.
DESPLAÇAMENT DE LA CORBA DE DEMANDA: Moviments de la corba de demanda, ja sigui cap a la dreta o cap a l’esquerra, causats per un canvi en qualsevol de les variables que poden afectar la demanda d’aquest bé, excepte el preu.
Principals factors el canvi dels quals causa un desplaçament de la corba de la demanda d’un bé: 1. Renda: Si augmenta renda Si augmenta renda augmenta demanda Disminueix la demanda BÉ NORMAL BÉ INFERIOR 2. Els preus d’altres béns relacionats amb el bé en qüestió.
 Béns substitutius: Quan en pujar el preu d’un d’ells augmenta la demanda de l’altre  Béns complementaris: Quan en pujar el preu d’un d’ells disminueix la demanda de l’altre.
Altres factors que afecten la demanda:  Els gustos  Les expectatives  El nombre de demandes OFERTA: La quantitat ofertada de qualsevol bé és la quantitat que els venedors estan disposats a vendre, és a dir, que DESITGEN i PODEN vendre.
LLEI OFERTA: Estableix que, si es manté tota la resta constant, la quantitat ofertada d’un bé augmenta quan el seu preu augmenta.
TAULA D’OFERTA: És una taula que mostra la relació entre el preu d’un bé i la quantitat ofertada d’aquest bé.
CORBA D’OFERTA: Línia amb pendent positiu que mostra la relació entre el preu i la quantitat ofertada d’un bé.
L’oferta de mercat és la suma de totes les ofertes individuals.
La corba d’oferta del mercat mostra com varia la quantitat total ofertada d’un bé quan en varia el preu, mentre es mantenen constants tots els altres factors.
Gràficament, la corba d’oferta de mercat s’obté sumant horitzontalment les corbes d’oferta individuals.
Desplaçaments al llarg de la corba d’oferta CANVIS EN LA QUANTITAT OFERTADA: Moviments al llarg de la corba d’oferta causats per un canvi en el preu del bé CANVIS EN L’OFERTA: Moviments de la corba d’oferta, bé cap a la dreta o cap a l’esquerra causats per un canvi en qualsevol de les variables que poden afectar l’oferta d’aquest bé, excepte el preu.
Factors que poden desplaçar la corba d’oferta:  Els preus dels inputs (subministres)  La tecnologia  Les expectatives  El nombre de venedors 2.3 L’equilibri de mercat Equilibri de mercat: Situació en la qual el preu ha aconseguit un nivell en què la quantitat ofertada i la quantitat demandada s’igualen.
Preu d’equilibri: El preu que fa coincidir (que equilibra) la quantitat ofertada i la quantitat demandada.
Quantitat d’equilibri: Quantitat ofertada i demandada al preu d’equilibri.
Gràficament, és la quantitat per la qual les corbes d’oferta i de demanda es tallen.
El preu sempre és allò que està donat.
EXCEDENT: Quan el preu de mercat és més gran que el preu d’equilibri, aleshores la quantitat ofertada és més gran que la quantitat demandada.
Els oferents abaixaran el preu per augmentar les vendes, i per tant, es mouran cap a l’equilibri.
ESCASSETAT: Quan el preu de compra és més petit que el preu d’equilibri, llavors la quantitat demandada és més gran que la quantitat ofertada.
Els oferents augmentaran el preu atès que hi ha molts compradors per a poques unitats del bé, i amb això es mouran cap a l’equilibri.
LLEI OFERTA I DEMANDA: Estableix que el preu de qualsevol bé s’ajusta per fer coincidir (equilibrar) la quantitat ofertada i la quantitat demandada d’aquest bé.
2.4 Canvis en l’equilibri 3 passos per analitzar els canvis en l’equilibri:  Esbrinar si l’esdeveniment desplaça la corba d’oferta o la de demanda (o tal vegada totes dues)  Esbrinar en quin sentit (dreta o esquerra) es desplaça la corba  Utilitzar un gràfic d’oferta i demanda per veure com varien el preu i la quantitat d’equilibri com a conseqüència del desplaçament.
...