MERCAT INTERIOR, LLIBERTAT DE CIRCULACIÓ, SS A LA UNIÓ EUROPEA, DRET D'ASIL (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Relaciones laborales - 3º curso
Asignatura DERECHO INTERNACIONAL DEL TRABAJO
Año del apunte 2014
Páginas 6
Fecha de subida 03/06/2014
Descargas 2
Subido por

Descripción

Mercat interior
Seguretat Social europea
Llibertat de circulació dels treballadors
dret d'asil
Igualtat home-dona

Vista previa del texto

DRET INTERNACIONAL DEL TREBALL  MERCAT INTERIOR: És un espai interior sense fronteres interiors en què es garanteix la lliure circulació de mercaderies, persones, serveis i capitals.
L’objectiu és l’eliminació de tots els obstacles de caràcter tècnic, físic i fiscal.
 Lliure circulació de mercaderies.
S’aplica a qualsevol producte procedent d’un Estat membre que es comercialitzi en un altre Estat membre: - Mercaderia (tot producte estimable en diners i susceptible de transacció comercial.
Exclusions: armes, estupefaents, drogues i productes agrícoles.
- Producte comunitari.
- Productes originaris.
- Productes en “lliure pràctica” (procedents de 3rs països en territori UE després formalitats).
- Territori duaner comunitari.
 Lliure circulació de capitals.
Prohibició de restricció al moviment de capitals entre els estats membres; i entre els estats membres i tercers països.
 Lliure circulació de treballadors.
És el desplaçament i residència de treballadors d’un país membre a un altre país per desenvolupar una activitat econòmica assalariada. Això suposa: L’abolició de tota discriminació per raó de la nacionalitat en ocupació retribució i altres condicions de treball.
- Dret de :     Respondre a ofertes efectives de treball.
Desplaçar-se pels estats membres amb aquesta finalitat (entrevistes, proves...).
Residir a un altre estat membre en les mateixes condicions que els nacionals d’aquest estat (per treballar).
Romandre a un estat membre després d’haver-hi exercit un lloc de treball (jubilats).
- Igualtat de tracte amb el nacional:  En l’accés a l’activitat (prohibició de requisits no exigibles als nacionals).
 En l’exercici de l’activitat (prohibició de discriminació respecte als nacionals).
- Seguretat social (coordinació dels sistemes en els diferents estats membres).
1 En el concepte comunitari no hi ha definició de “treballador” ni de “treball” als Tractats.
Definició en algunes normes singulars i jurisprudència.
– Treball assalariat: concepte ampli. No inclou treball com a mitjà de reinserció o educació.
Exclusió llocs de treball a l'Administració pública. Es restringeix a llocs que comportin exercici d’autoritat pública (militar, policial...). Un ciutadà d’un 3r país membre no podrà ser funcionari o treballar a l’Administració pública d’un altre país membre.
–  Lliure circulació de prestació de serveis. Únic establiment però el treballador es mou per treballar. El treballador no s’estableix al 3r país per realitzar la seva activitat.
- Establiment: és la instal·lació material, estable i permanent d’una persona física o jurídica d’un Estat membre en un altre Estat membre.
- Prestació de serveis: és l’exercici d'activitats econòmiques no assalariades a partir de l’establiment en un Estat membre per un altre Estat membre.
- Beneficiaris: són les persones físiques o jurídiques dels Estats membres (societats de dret civil o mercantil o cooperatives).
- Àmbit material:  Activitats no assalariades: realitzades de forma independent, sense vincle de subordinació jeràrquica.
-  Prestació de serveis: prestacions a canvi de remuneració en qualsevol sector econòmic (industrial, artesanal o professions liberals).
 Exclusió d'activitats que participen d'exercici d'autoritat pública.
Contingut: – Principi d'igualtat de tracte amb el nacional – Eliminació principis i pràctiques administratives que impedeixin la llibertat d'establiment – Adquisició i explotació de béns immobles – Condicions d'obertura – Ajudes que puguin concedir els Estats membres – Equivalència de condicions exigides pels estats membres – Coordinació garanties exigides a les societats en els Estats membres – Coordinació disposicions legals, reglamentàries i administratives s / accés – Reconeixement de diplomes, títols i altres certificats 2  LA SEGURETAT SOCIAL A LA UNIÓ EUROPEA: S’estableix un sistema basat en el reglament 883/2004  no es vol construir un sistema únic de seguretat social europeu, ja que la seguretat social té que ser una competència de cada estat. Però si que es vol garantir que els treballadors gaudeixin d’uns drets mínims: - Igualtat de tracte en les prestacions i cotitzacions de la seguretat social.
L’acumulació dels períodes de cotització  tots els períodes cotitzats a tots els països de la UE, al final sumen per tal de donar una prestació.
El pagament ha d’arribar al lloc on resideixi la persona beneficiaria.
 LLIBERTAT DE CIRCULACIÓ DE TREBALLADORS: Circulació de persones procedents de tercers països.
El Capítol II títol V del TFUE sobre polítiques sobre controls de les fronteres, asil i immigració ha estat marcat per dos motius: 1. L’impacte de l’amenaça terrorista.
2. La complexitat inconstitucional.
Mecanismes del TFUE:   Control de les fronteres exteriors. Es busca establir un control en les fronteres interiors.
Hi ha una política comuna dels visats, un sistema integral de control i la millora del control de les persones.
- Política comuna de visats  Llistat de països de nacionals els quals se’ls requerirà visats. Seran els mateixos països per tots els països de la UE.
Els criteris que es dura a terme per fer la llista seran: o Reciprocitat (si ells ho fan nosaltres també).
o Importància de la immigració irregular (si s’ha constatat que hi ha excés d’immigració es demana el visat).
- Sistema integral de control  És un organisme finançat per els estats i que treballa per ells, coordinant les accions de prevenció. El rabit és una intervenció ràpida en casos de crisis.
- La millora del control de les persones  consisteix en establir un règim de control fronterer per a 3rs Desenvolupar una política comuna d’asil i immigració. Immigració: - Admissió de nacionals de 3rs països (Directiva 2011/98/UE).
- S’estableix un únic procediment per un permís únic per tots els nacionals de tots els estats, per tal que puguin treballar a la UE.
- Es garanteix uns mínims de drets (igual tracte que els nacionals). No s’aplica la directiva a la prestació de serveis, només s’aplica a treballs assalariats. Tampoc s’aplica als temporers i als residents de llarga duració.
3 - Lluita contra la immigració irregular: o Repressió (entrada, permanència i circulació dels treballadors irregulars).
o Cooperació de l’expulsió.
o Lluita contra l’ocupació irregular.
o Directiva de retorn (regular les condicions en les que s’efectua el retorn).
La immigració no és una competència de l’UE sinó que es basa en la solidaritat interestatal (es deixa la competència a cada estat) i el tracte equitatiu als ciutadans de 3rs països.
 DRET D’ASIL: És el dret que se li reconeix a una persona on al seu país d’origen pateix abusos, persecucions... per tant aquesta persona es podrà acollir al dret d’asil de la UE.
En principi s’aplica a ciutadans extracomunitaris (fora de la UE) perquè en principi tots els països de fora de la UE es consideren països d’origen segur, que no persegueixen a ningú per raons ideològiques. Excepcions: 1. Un Estat membre estableix excepcions conforme el conveni europeu de drets humans.
2. Article 7 TUE  estableix la possibilitat de suspendre la condició de membre de la UE si no compleixen els principis de la UE. Aquests països poden demanar asil polític als altres països membres.
3. Un Estat membre ho decideix unilateralment davant un altre Estat. Un Estat pot demanar asil polític a l’altre Estat si se sent perseguit. L’Estat que rep el procediment partirà de la base de que no té raó i després es mirarà la demanda.
El contingut del dret d’asil es remet a la convenció de Ginebra: - Prohibició de discriminació.
Tot refugiat ha d’adaptar-se al dret el país en el que es trobi.
Per a activitats lucratives poden ser assalariats, poden treballar per compte propi.
Igualtat de tracte amb altres refugiats que no siguin refugiats polítics.
Habitatge, assistència mèdica... igualtat amb altres estrangers.
Igualtat amb tot el que té a veure amb seguretat social. Remuneració, condicions de treball...
 POLÍTICA SOCIAL: Hi ha 2 blocs:  Objectius compartits.
- Foment de l’ocupació.
- La millora de les condicions de vida i treball.
- Protecció social adequada.
4 - Diàleg social. Diàleg amb els interlocutors socials: s’ha de fomentar la consulta als interlocutors socials.
 Acció de suport i compliment.
- Millora de l’entorn de treball.
- Salud i seguretat dels treballadors.
- Condicions de treball.
- Seguretat social i protecció social dels treballadors.
- La protecció dels treballadors en cas de recessió dels contractes (buscar mesures per evitar l’arbitrarietat de l’empresari).
- Informació i consulta dels treballadors.
- Condicions d’ocupació de nacionals de 3rs països.
- La integració de persones excloses del mercat laboral.
- Igualtat home-dona.
- Lluita contra l’exclusió social Aquestes accions es fan mitjançant: - Mesures de foment de cooperació entre els Estats.
A través de directives, les quals posen objectius als Estats.
 IGUALTAT HOME-DONA: Article 2 TUE  La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres.
Article 8 TFUE  En todas sus acciones, la Unión se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad.
Article 157 TFUE  1. Cada Estado miembro garantizará la aplicación del principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor.
2. Se entiende por retribución el salario o sueldo normal de base o mínimo, y cualesquiera otras gratificaciones satisfechas, directa o indirectamente, en dinero o en especie, por el empresario al trabajador en razón de la relación de trabajo.
La igualdad de retribución, sin discriminación por razón de sexo, significa: a) que la retribución establecida para un mismo trabajo remunerado por unidad de obra realizada se fija sobre la base de una misma unidad de medida.
b) que la retribución establecida para un trabajo remunerado por unidad de tiempo es igual para un mismo puesto de trabajo.
5 3. El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social, adoptarán medidas para garantizar la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato para hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, incluido el principio de igualdad de retribución para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor.
4. Con objeto de garantizar en la práctica la plena igualdad entre hombres y mujeres en la vida laboral, el principio de igualdad de trato no impedirá a ningún Estado miembro mantener o adoptar medidas que ofrezcan ventajas concretas destinadas a facilitar al sexo menos representado el ejercicio de actividades profesionales o a evitar o compensar desventajas en sus carreras profesionales.
La retribució per obra o servei determinat es calcula sobre la mateixa unitat de mesura, siguin homes o dones.
Si la retribució és per unitat de temps (€/hora) serà la mateixa per el mateix lloc de treball.
Excepció: que un Estat adopti mesures per afavorir la contractació del sexe més representat o bé per evitar discriminacions en les carreres professionals per el sexe més representat.
6 ...